Спеціальність «економічна теорія» icon

Спеціальність «економічна теорія»
Скачати 408.77 Kb.
НазваСпеціальність «економічна теорія»
Дата13.09.2012
Розмір408.77 Kb.
ТипДокументи
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

ДИСЦИПЛІНА «Особливості викладання економічної теорії»


Анотація дисципліни


ВИКЛАДАЧ: д.е.н., професор Дмитриченко Л.І.

Семестр: щостий


1. ВСТУП.

Питання підготовки викладачів економічних дисцип­лін в Україні набули особливої актуальності внаслідок швидкого розвитку економічної освіти й розширення мережі навчальних закладів, які надають відповідні освітні послуги.

Вивчення курсу «Особливості викладання економічної теорії» — невід’ємна складова підготовки студентів до майбутньої педагогічної діяльності у професійній роботі як економіста (менеджера), так і викладача.


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ. Мета вивчення курсу «Особливості викладання економічної теорії» - формування у студентів професійних педагогічних умінь з проектування навчального процесу та його реалізації відповідно до потреб та особливостей конкретних груп слухачів. Для досягнення цієї мети студент має прослухати цикл лекцій із цього курсу, взяти участь у дослідній роботі під час практично-семінарських занять, виконати низку індивідуальних методичних завдань, підготувати й захистити дидактичну частину випускної роботи бакалавра.

Складність засвоєння курсу «Особливості викладання економічної теорії» полягає в тому, що майбутній викладач підсвідомо має формувати економічне мислення тих, хто навчається, а головним його завданням є забезпечення засвоєння учнями матеріалу з конкретних програм економічного навчання. Технологічний аспект курсу «Особливості викладання економічної теорії» визначають певні методичні прийоми, засвоєнню яких має сприяти структура дисципліни, зміст її тем, організація практичних та семінарських занять, навчальних ігор, тренінгів і самостійної роботи студентів. У процесі викладання курсу «Особливості викладання економічної теорії» у майбутнього викладача треба формувати особистісно-професійну позицію з економіки, поглиб­лювати пізнання й засвоєння ним методичних засобів. Для цього потрібно чітко знати закономірності й мету процесу навчання, визначити з огляду на це вимоги до методики викладання економіки.

Цілі навчання. Після вивчення курсу «Особливості викладання економічної теорії», що складається з двох частин: «Загальна методика (методологія викладання економіки)» та «Методика викладання фахової дисципліни (економічної теорії) для різних вікових та професійних груп слухачів», студенти зможуть:

 • поєднати раніше здобуті знання із загальної та вікової психології, педагогіки, економічних дисциплін для формування професійної майстерності економіста з психолого-педагогічною підготовкою;

 • трансформувати й адаптувати зміст навчального матеріалу, поєднувати методи і прийоми роботи відповідно до умов конкретної професійно-педагогічної ситуації та особливостей аудиторії слухачів, що навчаються;

 • моделювати й реалізовувати технологію навчального процесу відповідно до потреб конкретної педагогічної ситуації.

Вивчення дисципліни має забезпечити засвоєння основних методів, прийомів і засобів викладання, застосування яких може бути доцільним у навчально-виховному процесі, й особливо на перших етапах практичної діяльності.

Засвоєння даної дисципліни має дати відповідь на питання: в який спосіб треба діяти викладачеві, щоб економічні знання стали надбанням тих, хто вчиться.

Після завершення цього курсу студент має:

Знати:

 • базові поняття та принципи методики викладання економічних дисциплін;

 • особливості методики викладання економічної теорії

 • основні методичні засоби та прийоми викладання.

Набути:

 • певний педагогічний досвід викладання економічних дисциплін.

Уміти:

 • планувати викладання економічної теорії: розробити навчальну програму курсу, скласти модель засвоєння бази знань (до курсу загалом і до окремої теми);

 • підготувати й провести уроки, лекції, тренінги, навчальні ігри, практичні або семінарські заняття з економічної теорії за власною методикою, ґрунтуючись на прийнятих стандартах її викладання;

 • використовувати методи активізації навчальної діяльності тих, хто вчиться, під час вивчення економічної теорії;

 • розробляти й застосовувати наочні методи навчання, зважаючи на особливості економічної теорії як предмета навчання;

 • створювати умови для ефективної самостійної навчальної діяльності тих, хто навчається, з урахуванням вікових особливостей їх;

 • планувати й організовувати самостійну роботу учнів у процесі вивчення економічної теорії;

 • контролювати й оцінювати знання, вміння і готовність до професійної діяльності тих, хто навчається.

Із метою індивідуалізації процесу навчання й надання студентам можливості самим обрати види самостійної навчальної діяльності, курс «Особливості викладання економічної теорії» передбачає різнопланові завдання, завдяки чому урізноманітнюється комплекс виконуваних робіт.


^ 3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Вивчення дисциплін «Особливості викладання економічної теорії» відбувається в процесі навчання, що охоплює лекційні та практично-семінарські заняття, педагогічну практику та виконання випускної роботи.

Під час лекцій студенти отримують нову інформацію, що має теоретичний, аналітичний, проблемний характер і дає змогу узагальнити досвід практичної діяльності педагога.

На практично-семінарських заняттях студенти організовують і беруть участь у реалізації моделей навчального процесу, обговорюють проблемні ситуації з практичної діяльності.

Під час педагогічної практики студенти реалізують розроблені ними моделі навчання, що вимагає від них поєднання знань з педагогіки, загальної та вікової психології, методики викладання та профільних дисциплін. Це також сприяє формуванню вмінь, необхідних для розвитку їхньої професійної майстерності.

У процесі навчання використовують різні методи — від пояснювально-ілюстративних до проблемних. Індивідуальні завдання мають переважно дослідницький характер.

Серед найважливіших засобів навчання особливо варто відзначити засоби візуалізації (слайди, схеми, таблиці, рисунки тощо), які використовують у поєднанні з активною діяльністю студентів.

Таким чином, поєднання різних форм та засобів навчання вможливлює забезпечення достатньої якості підготовки майбутніх викладачів економічних дисциплін.


^ 4. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Економічні знання як предмет навчання. Місце курсу «Особливості викладання економічної теорії» в системі економічної освіти

Економічні знання та їхня роль у формуванні світогляду людини. Класифікація та різновиди економічних знань, практичне призначення їх. Особливості економічних знань як предмета навчання. Вимоги й остаточна мета вивчення економічних наук. Логіка викладу, формування та сприйняття навчального матеріалу під час вивчення економіки. Предмет і завдання курсу «Методика викладання економіки».


^

Тема 2. Економічна культура та концепція безперервної економічної освіти в Україні


Поняття про економічну культуру. Критерії рівня економічної культури, його практична оцінка. Економічна культура як продукт економічної освіти. Сутність і завдання економічної освіти. Ринкова економіка, економічна освіта. Філософія сучасної економічної освіти. Концепція гнучкої кваліфікації. Навчання як ключове завдання управління. Необхідність і сутність неперервної економічної освіти. Економічне навчання як процес зміни економічної поведінки. Соціально-психологічні умови навчання конкурентоздатного фахівця в системі економічної освіти.
^


Тема 3. Розвиток економічного мислення та поведінки як мета економічної освіти


Поняття «економічне мислення». Необхідність розвитку економічного мислення. Економічне мислення та поведінка. Концепції сучасного економічного мислення. Виховна функція економічної освіти.


Тема 4. Інформаційно-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін

Поняття інформаційного та методичного забезпечення процесу навчання. Характеристика збірника інформаційно-методичних матеріалів (ІММ) із вивчення економічної теорії. Критерії оцінки якості та цільового призначення збірника ІММ для економічних дисциплін та необхідність його оновлення. Підручники та навчальні посібники. Вимоги до них. Навчальна програма з предмета й особливості її розроблення для економічної теорії. Методика розроблення моделі засвоєння бази знань з економічної теорії. Методична карта навчального заняття, її структура та відповідність моделі засвоєння бази знань.
^


Тема 5. Методичні вимоги до організації навчальних занять з економічної теорії


Принципи навчання й особливості застосування їх у процесі викладання економічної теорії. Вплив специфіки економічних знань як предмета навчання на вибір організаційних форм навчання економіці. Методика підготовки та проведення лекції, уроку з економічних предметів. Організаційний, науковий і методичний рівень лекції з економічної теорії. Критерії, що визначають якість викладання економічної теорії. Умови ефективного проведення теоретичних занять. Методичні вимоги до підготовки та проведення семінарських і практичних занять. Дидактичні принципи, що визначають особливості підготовки та проведення семінарських і практичних занять з економічної теорії. Місце та роль семінарських і практичних занять у викладанні економічної теорії.

^

Тема 6. Методи та прийоми навчання економічної теорії


Характеристика загальних дидактичних методів, їх класифікація. Специфіка економічної теорії як предмета навчання та її вплив на вибір методів і прийомів навчання економічних дисциплін. Методичні особливості викладання економічної теорії для різних вікових груп (школярі, студенти коледжів, вищих навчальних закладів, дорослі).

^

Тема 7. Методика організації самостійної роботи під час вивчення економічної теорії


Самостійна робота: поняття, вимоги, основні завдання. Навички самостійної роботи як передумова ефективного навчання. Роль самостійної роботи в процесі опанування економічних знань. Мета, зміст, типи завдань для самостійної роботи під час вивчення економічної теорії. Пізнавальні завдання, їхні дидактичні функції, рекомендації щодо розроблення. Аудиторна й поза-аудиторна самостійна робота. Методи і форми оцінювання самостійної роботи під час вивчення економічної теорії

.

Тема 8. Засоби навчання в економічній освіті

Поняття про засоби навчання, класифікація їх в економічній освіті. Особливості застосування окремих видів засобів навчання в процесі викладання економічної теорії. Технічні засоби навчання. Умови застосування їх у викладанні економічної теорії. Використання комп’ютерної техніки в економічній освіті. Сутність, значення та основні види засобів наочності під час викладання економічної теорії. Структурування навчального матеріалу як засіб розвитку теоретичного мислення й оптимізації навчального процесу. Методи та прийоми структурування економічних знань. Структурно-логічні схеми, їх функції та види. Характеристика процесу систематизації знань під час вивчення економічної теорії. Поняття про опорно-інформаційні схеми та принципи їх побудови. Критерії відбору навчальних матеріалів і допоміжних засобів у процесі вивчення економічної теорії.

^

Тема 9. Контроль та оцінка результатів навчання з економічної теорії


Контроль як методична проблема. Функції контролю. Види та методи контролю, які використовують під час вивчення економічної теорії. Оцінка результатів процесу навчання. Критерії оцінки успішності навчання та їхній зв’язок із цілями навчання. Тестовий контроль та його використання в процесі вивчення економіки. Переваги й недоліки тестування. Модульна система організації на­вчання та рейтинговий контроль знань. Компетенція як результат процесу навчання. Сучасна шкала оцінювання у загальноосвітніх навчальних закладах.


Тема 10. Теоретичні засади застосування активних методів навчання у вивченні економічної теорії

Сутність активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Соціальні, психологічні, національні передумови застосування активних методів навчання в економічній освіті. Класифікація активних методів навчання.


Тема 11. Дискусія як метод активізації пізнавальної діяльності студентів

Поняття дискусії та її види. Методичні вимоги до підготовки й проведення дискусії. Роль викладача в організації й проведенні дискусії. Мозкова атака, прес-конференція як різновид дискусії, методика їх проведення, особливості застосування в економічній освіті.


Тема 12. Кейс-метод (метод конкретних ситуацій) як провідний метод формування професійних умінь викладача (керівника, менеджера)

Передумови ефективного застосування методу конкретних ситуацій. Методичні вимоги до підготовки й використання кейс-методу. Етапи роботи з кейсом в аудиторії. Вимоги до змісту конкретних ситуацій. Ідентифікація проблем як важлива складова кейс-методу. Структура та види навчальної проблеми.


Тема 13. Ігрові методи навчання економічної теорії

Сутність, класифікація та значення ігрових методів навчання. Методика використання дидактичних ігор в економічній освіті. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів.


Тема 14.^ Технології навчання економічної теорі

Поняття, особливості, історія розвитку технологій навчання. Зарубіжний досвід викладання економічної теорії, оцінювання можливостей його використання у вітчизняній економічній освіті. Адаптивна, розвивальна система, діалоговий підхід тощо.

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАВЧАННЯ. МІСЦЕ КУРСУ «ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ» В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

^

Навчальні завдання для самостійної роботи з теоретичним матеріалом (СРТМ)


Завдання 1. Прочитати й проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись рекомендованою літературою та конспектом лекцій.

Завдання 2. Підготуватися до обговорення запропонованих питань за матеріалами лекції.

Завдання 3. Скласти термінологічний словник з теми на підставі запропонованої бази знань.

Завдання 4. Розглянути й проаналізувати структурно-логічну схему цієї навчальної теми. Запропонувати власний варіант зв’язків у системі «Економіка — Економічні знання — Економічна культура».

Завдання 5. Використовуючи педагогічні та філософські словники, виписати наведені в них визначення понять «методика», «методика викладання».
^

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ)


Завдання 1. Підготувати тези для обговорення-дискусії на тему: «Економічні знання як складова світогляду кожної людини. Примха, марнування часу чи необхідність?»

Завдання 2. Як відомо з курсу маркетингу, товари мають життєвий цикл. Деякі вчені стверджують, що економічні знання також проходять певний цикл у своєму житті. Які етапи, на Вашу думку, можна вирізнити в цьому процесі? Спробуйте зобразити це графічно.

Завдання 3. Кожна наука має свій предмет дослідження. Своєю чергою, предмет має певні характерні риси. Економічним знан­ням як предметові навчання також притаманні певні якості, зокрема:

 1. абстрактний характер фундаментальних економічних категорій;

 2. логічний зв’язок, взаємозв’язок економічних категорій і понять;

 3. кількісна характеристика конкретних економічних явищ (у динаміці);Продовжіть перелік цих характеристик.

Завдання 4. Прочитайте й проаналізуйте запропоновані визначення.

Чи погоджуєтеся Ви з такими твердженнями? Можете запропонувати свій варіант.

 • Економічні знання — сукупність категорій і понять, що стосуються становлення, розвитку й функціонування економіки. Економічні поняття є підґрунтям для розуміння економічних явищ і прийняття доцільних рішень.

 • Економіка — складова суспільного механізму, сфера життя суспільства, яка охоплює виробництво продуктів і послуг, обмін ними, розподіл створених у суспільстві благ, а також споживання їх.

 • Економіка як наука вивчає, як люди (суспільство), використовуючи обмежені ресурси, створюють різноманітні товари та послуги, забезпечуючи якомога повніше задоволення потреб.

 • ^ Економіка як навчальна дисципліна — це широкий комплекс різнопланової інформації, що має поняттєвий апарат, свої категорії й закони, власну систему алгоритмів розв’язування найрізноманітніших задач.
^


ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ТА КОНЦЕПЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


Завдання 1. Прочитати й проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись рекомендованою літературою та конспектом лекцій. Підготувати відповіді на такі питання:

 1. Економічна культура людини, трудового колективу і суспіль­ства загалом — що Ви розумієте під цими поняттями?

 2. Економічна культура — це широке поняття. Які складові елементи можна вирізнити в цій системі?

 3. Чому економічну культуру вважають одним із критеріїв оцінки здоров’я суспільства?

 4. Як Ви розумієте поняття «національна економічна культура»?

 5. Які існують критерії визначення рівня економічної культури? Яким чином можна підвищити рівень економічної культури в суспільстві?

 6. Який зв’язок існує між економічною культурою та економіч­ною освітою?

 7. Чому потрібна економічна освіта, що слід розуміти під нею?

 8. У чому полягають завдання і мета економічної освіти?

 9. Економічна культура та освіта за умов перехідної економіки, економічних перетворень та реформ.

 10. Які існують форми організації економічної освіти, в чому їх переваги й недоліки?

 11. У чому полягає сутність концепції неперервної економічної освіти?

 12. За яких умов відбувається «моральне старіння» людини-працівника? Як запобігти цьому?

 13. У чому полягає сутність теорії ефективного управління, концепції гнучкої кваліфікації?

 14. Навчання є одним із ключових завдань управління. Як Ви розумієте це твердження?

 15. У чому полягає виховна функція економічної освіти?

 16. Економічна культура, економічне мислення, економічна поведінка. Який зв’язок існує між ними?

 17. Економічне навчання — це пізнавальний процес неперервної зміни поведінки особистості. Як Ви це розумієте?

Завдання 2. Японія значною мірою зобов’язана своїй перевазі над рештою країн саме вмінню японців учитися. Груповій поведінці японців притаманні: дисциплінованість; відданість авторитетові; почуття обов’язку.

Добре відома допитливість японців, їхнє бажання дійти до суті речей, їхні прагматизм і практицизм.

Наприклад, у побутовому плані японцям властиві: ввічливість; акуратність; вимогливість; порядок; витримка; ощадливість; допитливість.

Витримка — це визначальна риса японської нації.

Життєві правила японців: упокорюйся ситуації; обмежуй себе в розвагах; вважай самого себе причиною своїх негараздів і навіть нещасть.

Такий цікавий «портрет» японців пропонує О. В. Аксьонова в підручнику «Методика викладання економіки»1.

Спробуйте створити свій «портрет» українців. Подумайте, які життєві правила нашої нації покладено в основу вітчизняної економічної культури.

^

ТЕМА 3. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ПОВЕДІНКИ ЯК МЕТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Навчальні завдання для самостійної роботи з теоретичним матеріалом (СРТМ)


Завдання 1. Прочитати й проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись рекомендованою літературою та конспектом лекцій.

Завдання 2. Складіть конспект теми у вигляді переліку питань, відповіді на які висвітлюватимуть її зміст (кількість питань — не менше 15).

Завдання 3. Прочитати та скласти конспект першого розділу книги Пола Хейне «Економічний спосіб мислення».
^

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ)


Завдання 1. Прочитайте наведене положення:

«Метою економічної освіти є підготовка школярів до того, щоб вони могли стати відповідальними громадянами й могли приймати ефективні рішення з економічних питань...

Ефективні рішення з економіки будуть прийматися, якщо, крім знання основних понять і характеру їхнього взаємозв’язку, індивіди усвідомлюватимуть широкі соціальні цілі, що найчастіше використовують для оцінки результатів розвитку економіки та політики уряду і володітимуть точним обґрунтованим методом прийняття економічних рішень»1.

^ Спробуйте визначити: які основні поняття з економіки треба засвоїти пересічному громадянинові, щоб стати економічно відповідальною людиною?

Які широкі соціальні цілі необхідно усвідомлювати?

^

ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Навчальні завдання для самостійної роботи з теоретичним матеріалом (СРТМ)


Завдання 1. Прочитайте й вивчіть тему за підручниками, зазначеними у списку рекомендованої літератури.

Завдання 2. Складіть розгорнутий план конспекту лекції з теми, наприклад:

І. Поняття інформаційно-методичного забезпечення (ІМЗ).

 1. Рівні ІМЗ:

а) повний;

б) задовільний;

в) поганий.

 1. Показники рівня ІМЗ … (далі продовжіть самостійно).

Запишіть план у зошит для практичних занять.

Завдання 3. Запишіть у зошит перелік елементів бази знань теми, складіть до неї термінологічний покажчик із зазначенням джерела і сторінки, де розкрито сутність терміна.
^

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ)


Завдання 1. З наведених нижче назв економічних дисциплін2 для учнів 5-х—11-х класів загальноосвітніх шкіл оберіть три предмети, які слід викладати обов’язково. Спробуйте висвітлити й конкретизувати їхній зміст переліком навчальних тем, які можна розглянути в межах вказаного навчального часу та з учнями певних вікових категорій.

Результати роботи оформіть письмово в зошиті для практичних занять.

Економіка сім’ї

5 клас

34 год.

Економіка самостійної господарської одиниці (на прикладі економіки школи)

6 клас

34 год.

Економіка міста (села)

7 клас

34 год.

Особистість та економіка

8 клас

34 год.

Основи економіки та бізнесу

9 клас

68 год.

Основи ринкової економіки

10 клас

68 год.

Економіка підприємництва та підприємницька діяльність

11 клас

68 год.

Основи підприємницької діяльності

9 або 10 клас

34 год.

Навчаюся спілкуватися

9 клас

34 год.

Культура ділового спілкування

10 або 11 клас

34 год.

Вступ до економіки сільського господарства120 год.^

ТЕМА 5. МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ЕКОНОМІКИ


Завдання 1. Складіть розгорнутий план лекції з теми (пись­мово).

При цьому намагайтеся використати кілька рівнів узагальнення. Наприклад:

І. Загальна характеристика лекції з економіки.

 1. Підготовка лекції:

а) оцінка слухацької аудиторії;

б) визначення мети аудиторії;

в) опрацювання джерел інформації;

г) підготовка тексту.

 1. Перебіг лекції...

Завдання 2. Складіть термінологічний словник до теми.

Під час виконання завдання Ви можете використовувати власні матеріали з підготовки до практичних занять з інших дисциплін психолого-педагогічного циклу.


ТЕМА 6.^ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завдання 1. Вивчити теоретичний матеріал із теми, використовуючи список рекомендованої літератури та конспект лекції.

Завдання 2. Розробити термінологічний покажчик до теми й занотувати його в зошит для практичних занять.

Завдання 3. Підготувати фіксоване повідомлення на тему: «Характеристика методів навчання у працях відомих педагогів» із метою дослідження еволюції методів навчання. Для цього пропонують праці таких визнаних педагогів, як Сухомлинський, Амонашвілі, Шаталов, Данилов, Огородніков та інші.

Завдання 4. Розробити таблицю: «Переваги й недоліки різних методів навчання» й оформити її в зошиті з практичних занять.^

ТЕМА 7. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН


Завдання 1. Проаналізуйте рекомендовану літературу та схарактеризуйте сутність самостійної роботи, її мету й завдання під час вивчення економіки.

Завдання 2. Складіть порівняльну характеристику різних рівнів самостійної роботи за довільно обраними критеріями. Заповніть відповідну таблицю в конспекті.

Завдання 3. Обґрунтуйте вимоги до організації самостійної роботи з економічних дисциплін (за вибором).

^

ТЕМА 8. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

Навчальні завдання для самостійної роботи з теоретичним матеріалом (СРТМ)


Завдання 1. Користуючись рекомендованою літературою, складіть словник основних понять і вкажіть першоджерела їх визначень.

Завдання 2. Виконайте порівняльну характеристику різних засобів наочності під час вивчення економіки. Складіть відповідну таблицю в конспекті (за самостійно обраними критеріями).

Завдання 3. Проаналізуйте умови ефективного використання засобів навчання під час вивчення економічних дисциплін.

Завдання 4. Обґрунтуйте переваги і недоліки застосування комп’ютерних технологій під час вивчення економіки (на самостійно підібраних прикладах).

Завдання 5. Прочитайте і проаналізуйте дидактичні тексти, виконайте завдання до них.

Завдання 6. Проаналізуйте рекомендовану літературу і схарактеризуйте сутність проблеми систематизації знань у теорії та практиці навчання.

Завдання 7. Поясніть сутність використання структурно-ло­гічного підходу для розвитку теоретичного мислення в економічній освіті.

Завдання 8. Схарактеризуйте поняття «СЛС», їхні види і функції.

Завдання 9. Схарактеризуйте доцільність використання опорно-інформаційних схем під час вивчення економіки.

Завдання 10. Прочитайте і проаналізуйте наведені далі дидактичні тексти й виконайте завдання до них.
^

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ)


 1. Підготуйте повідомлення про види засобів навчання, які використовують при вивченні економіки в сучасних навчальних закладах. Схарактеризуйте ефективність їх.

 2. Підберіть дидактичні тексти до теми з економіки (за вибором), розробіть завдання до них. Поясніть, які функції засобів навчання вони можуть виконувати.

 3. Розробіть зразки різних засобів наочності для конкретної економічної проблеми.

 4. Проаналізуйте й обґрунтуйте доцільність використання різних засобів навчання під час вивчення економіки.

 5. Підготуйте повідомлення з питань теоретичного блоку.

 6. Доберіть приклади використання різних прийомів структурування при вивченні економіки.

 7. Проаналізуйте й обґрунтуйте доцільність використання опорних схем при вивченні економіки.

 8. Розробіть кілька видів СЛС та ОІС до обраної теми з економіки, використовуючи різні способи подання основного змісту. Використайте можливості комп’ютерних технологій для складання таких схем.
^

ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Навчальні завдання для самостійної роботи з теоретичним матеріалом (СРТМ)


Завдання 1. Проаналізуйте рекомендовану літературу, складіть словник основних понять, вкажіть першоджерела їх визначень.

Завдання 2. Порівняйте рівні компетентності учнів з предмета, визначте основні відмінності у вимогах до вмінь, запропонуйте форми і методи контролю їх сформованості.

Завдання 3. Схарактеризуйте критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки. Проаналізуйте їх відповідність цілям вивчення предмета, запропонуйте форми і методи контролю сформованості їх.

Завдання 4. Прочитайте і проаналізуйте наведені далі дидактичні тексти, виконайте завдання до них.
^

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ)


 • Підберіть навчальний текст до теми з економіки (за вибором). Сформулюйте вимоги до знань і вмінь студентів (учнів).

 • Підготуйте повідомлення про форми і методи контролю успішності з економічних дисциплін, які використовуються в сучасних навчальних закладах. Схарактеризуйте ефективність їх.

 • Складіть опорно-інформаційну схему до теми «Контроль успішності та оцінювання навчальних досягнень з економіки», використовуючи різні способи подання її основного змісту.

 • Схарактеризуйте етапи процесу контролю під час вивчення економіки та способи їх реалізації.

 • Проаналізуйте соціально-психологічні аспекти контролю успішності з економіки. Складіть перелік проблемних питань, які пов’язані з організацією контролю.

 • Розробіть систему завдань для реалізації контролю під час вивчення теми з економіки.

 • Проаналізуйте й обґрунтуйте доцільність використання при вивченні економіки різних методів контролю (тестів, рефератів, доповідей, бесід тощо).^

ТЕМА 10. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ


Завдання 1. На основі теоретичного матеріалу лекції та рекомендованої літератури підготуйте висновок до теми у вигляді підсумкової таблиці: «Переваги та недоліки застосування активних методів навчання в економічній освіті».

Завдання 2. Запишіть у зошит перелік елементів бази знань теми і складіть до неї термінологічний покажчик з посиланням на джерело і сторінку, де висвітлено сутність терміна.
^

ТЕМА 11. ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


Завдання 1. Прочитайте й вивчіть виклад теми в підручниках, що вказані у списку основної рекомендованої літератури.

Завдання 2. Складіть розгорнутий план конспекту лекції з теми й запишіть його в зошит для практичних занять.

Завдання 3. Запишіть у зошит перелік бази знань теми і складіть до неї термінологічний покажчик із посиланнями на джерело і сторінку, де висвітлено сутність терміна.

ТЕМА 12. ^ КЕЙС-МЕТОД (МЕТОД КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ) ЯК ПРОВІДНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ ВИКЛАДАЧА (КЕРІВНИКА, МЕНЕДЖЕРА)


Завдання 3. Підготуйте конкретну ситуацію, яку можна використати під час вивчення певної теми з курсу «Методика викладання економіки».

Завдання 4. Підготуйте конкретну ситуацію, яку можна використати під час вивчення вибраної економічної теми.

Завдання 5. Як відомо, проблеми можуть мати аналітичний або синтетичний характер. Підготуйте приклади проблем, щоб проілюструвати ці особливості.

^

ТЕМА 13. ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

Навчальні завдання для самостійної роботи з теоретичним матеріалом (СРТМ)


 • Схарактеризуйте етапи розвитку навчальних технологій, визначте основні їх відмінності.

 • Порівняйте найпоширеніші ТН в економічній освіті. Визначте їхні ключові ознаки. Схарактеризуйте їхню ефективність.

 • Проаналізуйте зарубіжний досвід запровадження навчальних технологій, обґрунтуйте доцільність його використання в Україні.
^

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ)


 1. Підготуйте повідомлення про дослідницькі роботи у галузі технологій навчання.

 2. Проаналізуйте соціально-психологічні та матеріально-тех­нічні умови, потрібні для реалізації навчальних технологій в економічній освіті.

 3. Обґрунтуйте необхідність використання ТН при вивченні економіки.

 4. Складіть перелік проблемних питань, пов’язаних із технологізацією навчального процесу при вивченні економіки.

 5. Розробіть модель тренінгу для вивчення теми з економіки (за вибором). Обґрунтуйте доцільність її використання. Підготуйте дидактичні матеріали для проведення тренінгу.

 6. Запропонуйте модель ТН з економіки для навчального закладу (за вибором).
Т Е М И

З м і с т СРС

1.Університет як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі

Підготовка глосарію, виконання письмового завдання


2.Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXI столітті: її зміст і стратегія реалізації

Домашня контрольна робота з теми

3.^ Реформування вищої освіти в Україні і Болонсъкий процес

Підготовка глосарію, складання логіко-структурних схем

4.Університетсъка освіта в контексті Болонсъкого процесу

Підготовка глосарію, складання логіко-структурних схем за темою; підготовка до тестування

5.Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

Складання глосарію, підготовка до тестування

6.Організація навчального процесу в університеті

Складання глосарію, підготовка до тестування

7.Управління вищою освітою в Україні: стратегія його вдосконалення

Критичний огляд літератури та інформаційних баз даних

8.Вищі навчалъні заклади України та світу

Підготовка інформації з історії розвитку вузів України та інших країн

9.Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідністъ вдосконалення

Підготовка пропозицій щодо реформування вищої освіти

10.Економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку

Підготовка коротких доповідей та інформації з відповідної теми

11.Науково-методичне забезпечення вищої економічної освіти в Україні: вдосконалення та розвиток його змісту

Підготовка коротких доповідей за темою, що вивчається, на прикладі України та країн з високо розвиненою ринковою економікою

12.Сфери професійної діяльності фахівців з економічної теорії

Підготовка й участь у міні-конференції з питань працевлаштування випускників університету та встановлення взаємозв’язку між роботодавцем, університетом (випускниками) і суспільством

13.Бібліотека університету: порядок та правила користування її фондами

Підготовка відгуків щодо університетської бібліотеки та її фондах

14.Соціально-кулътурна інфраструктура університету

Підготовка резюме щодо соціально-культурної інфраструктури університету

15. ^ Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти України

Економічна оцінка нині діючого механізму, контрольна позааудиторна робота

^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1. Обов'язкові

 1. Виконання домашніх завдань:

 • написання реферату за заданою проблематикою;

 • відповідь на тестові завдання.

На кожне зайняттяПисьмово

11,0Разом балів за обов’язкові види СРС

11,0

2. Вибіркові3

 1. Написати есе по темі
 1. Складання логіко-структурних схем.
 1. Пошук і огляд літератури й електронних джерел інформації з проблем курсу.
 1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах.

На кожне зайняття


На відповідне заняття


На заняття

Письмово з обговоренням результатів роботи


Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3,0


2,0


2,0


5,0^ Разом балів за вибіркові види СРС

12,0

Всього балів за СРС

23,0^ 6. Література по курсу

 1. Абрекова Л., Худоянц М.О формировании готовности личности к экономической деятельности //Высшее образование в России. – 2006. – №3. – С. 100-102.

 2. Андрусь О. Модульно-проектувальний комплекс: освітнє завдання та методологічна основа // Вища освіта України. – 2004. – №1. – С.5-9.

 3. Андрущенко В. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть. //Вища освіта України. – №2. – 2001.

  • С.5.

 4. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу //Вища освіта України. – 2004. – №1. – С.5-9.

 5. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процес // Освіта України. – 2004 – №13. – С.4

 6. Андрущенко В. Наука і вища освіта в Україні :міра інтеграції /Ін-т вищої освіти України. – К.,2009. – 308 с.

 7. Андрущенко В, Руденко Ю. Характер особистості: гармонія національних і загально людських цінностей, шляхи формування //Вища освіта України. – 2009. – №1. – С.13-19.

 8. Антошкіна Л.І Еволюція освітньої парадигми: генерація соціального капіталу і фінансові проблеми //Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №7(38). – С.52-56.

 9. Афанасьев А.Н. Болонский процесс в Германии //Высшее образование сегодня . – 2003. – №5. – С.54-57.

 10. Берсуцкий Я.Г. Подготовка студентов в европейских институтах // Вісник ДонУЕП. – 2004. – №2.

 11. Білуха М.Т.Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.:АБУ,2002. – 408с.

 12. Білопольська В.М. Стратегія розвитку магістратури на обліково- фінансовому факультеті в умовах модернізації вищої освіти України // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - методичної конференції 22 квітня 2009 року «Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті». Т.І. Якість університетської освіти // За заг.ред. акад.. НАН України В.П.Шевченка у 3-х томах.-Том 1.- Донецьк: ДонНУ, 2009. – 179с. – С. 9-12.

 13. Бобров В.Дослідження проблем економіки і управління вищої освіти – <стратегічне завдання перспективного періоду // Вища освіта України. – 2009. №1. – С.119-123.

 14. Болонский процесс пошел // Обучение за рубежом. – 2004. – №4. –С.45-46.

 15. Болюбаш Я. Чи визнаватиме Європа Українські дипломи про вищу освіту? //Сучасна освіта. – 2004. – №3. – С.10-11.

 16. Болюбаш Я. Болонський процес: подолання стереотипів //Освіта України.

  • 2004. – №21. – С.5.

 17. Бордюк Н. Системність як запорука виконання освітньої доктрини // Урядовий кур’єр. – 2002. – №159. – С.5.7. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Загальна підсумкова оцінка по дисципліні складається за методикою нагромадження балів за результатами поточного контролю знань і за виконання завдань, що виносяться на підсумковий контроль (табл. 1).

^ Таблиця 1

розподіл балів за всіма видами робот


^ Поточний контроль

(максимально 50 балів)


Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль

(максимально 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів

1 модуль

Сума балів за перший модуль

2 модуль

Сума балів за другий модуль

Індивідуальне творче завдання

Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Письмові роботи по темам

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії


Самостійна робота

Письмові роботи по темам

10

11

4

25

10

11

4

25

50

50

50

100


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Академічні успіхи студента реєструються з обов’язковим переведенням оцінок національної та рейтингової шкали до шкали ECTS.

^

Рейтинговий показник


Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Критерії оцінювання

90-100

5 (відмінно)

A

Відмінно – видатна відповідь з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

B

Дуже добре – вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

C
^

Добре - в цілому добре, але з помітними помилками


60-69

3 (задовільно)

D

Задовільно – пристойно, але із значними помилками

50-59

E

Достатньо – є відповідною мінімальним вимогам

30-49

2 (незадовіль-но)

FX

Незадовільно – необхідно довчити з можливістю повторного складання

0-29

F

Незадовільно – необхідна значна подальша робота з обов’язковим повторним вивченням курсу

Контрольні питання до іспиту


 1. Економічні знання та їхня роль у формуванні світогляду людини.

 2. Класифікація та різновиди економічних знань.

 3. Логіка викладу, сприйняття навчального матеріалу під час вивчення економіки.

 4. Предмет і завдання курсу «Методика викладання економіки».

 5. Економічна культура як продукт економічної освіти.

 6. Сутність і завдання економічної освіти.

 7. Концепція гнучкої кваліфікації. Необхідність і сутність неперервної економічної освіти.

 8. Економічне навчання як процес зміни економічної поведінки.

 9. Поняття «економічне мислення». Економічне мислення та поведінка.

 10. Концепції сучасного економічного мислення.

 11. Виховна функція економічної освіти.

 12. Поняття інформаційного та методичного забезпечення процесу навчання.

 13. Характеристика збірника інформаційно-методичних матеріалів (ІММ) із вивчення економічної теорії.

 14. Навчальна програма з предмета й особливості її розроблення для економічної теорії.

 15. Методична карта навчального заняття, її структура.

 16. Принципи навчання й особливості застосування їх у процесі викладання економічної теорії.

 17. Методика підготовки та проведення лекції, уроку з економічних предметів.

 18. Організаційний, науковий і методичний рівень лекції з економічної теорії.

 19. Методичні вимоги до підготовки та проведення семінарських і практичних занять.

 20. Характеристика загальних дидактичних методів, їх класифікація.

 21. Специфіка економічної теорії як предмета навчання та її вплив на вибір методів і прийомів навчання економічних дисциплін.

 22. Методичні особливості викладання економічної теорії для різних вікових груп (школярі, студенти коледжів, вищих навчальних закладів, дорослі).

 23. Самостійна робота: поняття, вимоги, основні завдання. Роль самостійної роботи в процесі опанування економічних знань.

 24. Аудиторна й поза-аудиторна самостійна робота.

 25. Методи і форми оцінювання самостійної роботи під час вивчення економічної теорії

 26. Поняття про засоби навчання, класифікація їх в економічній освіті.

 27. Технічні засоби навчання.

 28. Сутність, значення та основні види засобів наочності під час викладання економічної теорії.

 29. Структурування навчального матеріалу як засіб розвитку теоретичного мислення й оптимізації навчального процесу.

 30. Характеристика процесу систематизації знань під час вивчення економічної теорії

 31. Контроль як методична проблема. Функції контролю. Види та методи контролю, які використовують під час вивчення економічної теорії.

 32. Оцінка результатів процесу навчання.

 33. Тестовий контроль та його використання в процесі вивчення економіки.

 34. Сутність активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

 35. Соціальні, психологічні, національні передумови застосування активних методів навчання в економічній освіті.

 36. Класифікація активних методів навчання.

 37. Поняття дискусії та її види. Методичні вимоги до підготовки й проведення дискусії.

 38. Роль викладача в організації й проведенні дискусії.

 39. Мозкова атака, прес-конференція як різновид дискусії, методика їх проведення, особливості застосування в економічній освіті.

 40. Передумови ефективного застосування методу конкретних ситуацій.

 41. Методичні вимоги до підготовки й використання кейс-методу.

 42. Етапи роботи з кейсом в аудиторії.

 43. Ідентифікація проблем як важлива складова кейс-методу.

 44. Сутність, класифікація та значення ігрових методів навчання.

 45. Методика використання дидактичних ігор в економічній освіті.

 46. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів.

 47. Поняття, особливості, історія розвитку технологій навчання.

 48. Зарубіжний досвід викладання економічної теорії, оцінювання можливостей його використання у вітчизняній економічній освіті.

 49. Адаптивна, розвивальна система, діалоговий підхід тощо.
1 Див.: Аксьонова О. В. Методика викладання економіки. — К.: КНЕУ, 1998. — С. 31.

1 Див.: Сандерс Ф., Гільярд Д. Основні поняття з економіки, структура викладання. — Львів, 1997. — С. 5.

2 Див.: Сасова І. А., Падалка О. С., Шпак О. Т. Неперервна економічна освіта: Навчальні програми. — К.: Четверта хвиля, 1997. — 176 с.

3 У разі підвищення рейтингу при недостатньої кількості балів у поточному контролі

Схожі:

Спеціальність «економічна теорія» iconСпеціальність 08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки України у Донецькому національному університеті відкрито аспірантуру та докторантуру...
Спеціальність «економічна теорія» iconПерелік дисциплін кафедри „Економічна теорія” „Економічна теорія”
Економічна теорія” для спеціальностей „Журналістика”, „Українська мова І література”, „Російська мова І література”
Спеціальність «економічна теорія» iconГалузь знань: економіка та підприємництво. Освітньо-кваліфікаційні рівні
М. П. Драгоманова в 1997 році започаткована спеціальність «Економічна теорія» (додаткова спеціальність «Інформатика»). За фахову...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
...
Спеціальність «економічна теорія» iconЕкономічна теорія”
Програма І робоча програма дисципліни „Економічна теорія” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 140101...
Спеціальність «економічна теорія» iconЗатверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Спеціальність «економічна теорія» iconЗ навчальної дисципліни “економічна теорія”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Спеціальність «економічна теорія» icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Спеціальність «економічна теорія» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Спеціальність «економічна теорія» iconВолодіна І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи