Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] icon

Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1]
Скачати 43.58 Kb.
НазваІнформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1]
Дата14.09.2012
Розмір43.58 Kb.
ТипІнформація

УДК

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ю. В. Шевчук, магістр

Науковий керівник: Клименко Н. А.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Постановка проблеми. Вирішальним фактором, який зумовлює динамічний розвиток народного господарства є науково-технічний прогрес. Основним показником прогресу в підприємницькій діяльності є рівень використання на практиці сучасних технологій, техніки, нових методів організації й управління виробництвом, які дають змогу досягти більшої ефективності господарювання при заощадженні засобів, що використовуються.

Вагомий внесок у дослідженні впровадження та функціонування автоматизованих систем управління пцдприємством зробили вчені: Річард Б.Чейз, Ніколас Дж. Еквілайн, Роберт Ф. Якобс, В. В. Баронов, Г. А. Титоренко, О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук, В.М. Гужва, Писаревська Т.А.

^ Мета дослідження. Метою статті є розкриття сутності концепції автоматизованих систем управління економічним розвитком підприємств шляхом виділення характеристик автоматизованих систем, а також принципів управління формуванням і використанням цих систем.

^ Виклад основного матеріалу. Організація — це стабільна формальна соціальна структура, яка отримує ресурси з навколишнього світу і переробляє їх у продукти своєї діяльності. У всіх організацій існують як спільні риси, так і індивідуальні особливості. в межах організації можна виділити керований процес (об’єкт управління) і керуючу частину (орган управління). Сукупність їх визначається як система управління. Інформація — це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація — це заміна діяльності людини роботою машин і механізмів. [1]

За ступенем автоматизації функцій людини в процесі управління розрізняють такі технології: електронне опрацювання даних, автоматизація функцій управління, підтримка прийняття рішень, експертна підтримка.

Загалом кінцевий успіх підприємства залежить від багатьох чинників, частина з яких не піддається суворій формалізації.

Загалом системи управління підприємством можна поділити на локальні, малі, середні та великі. В Українських підприємтсвах використовуються різні системи управління підприємством це SAP/R3, Platinum, ПАРУС і «1С – підприємство». [2]

Для оцінки ефективності використання інформаційної системи управління підприємтсвом співставляють їх вартісні оцінки. Також використовують оцінку співвідношення вартість / якість застосування на підприємстві.

Перевагами використання автоматизованих систем упраління є:

  • підвищення ефективності виробництва, що виражається в збільшенні випуску продукції, поліпшенні її якості і зниженні собівартості;

  • підвищення оперативності і поліпшення якості керування виробництвом, структурними підрозділами і виробничим об'єднанням або підприємством у цілому, що виражаються в застосуванні зробленої системи оптимального і взаємопов'язаного довгострокового, річного й оперативно-виробничого планування, а також в оперативному зборі, обробці й аналізі фактичної інформації. Це здійснюється завдяки системному (комплексному) використанню сучасних технічних засобів збору й обробки інформації, а також економіко-математичних методів;

  • удосконалювання структури апарата керування, що виражається в її спрощенні і створенні таких структурних підрозділів керування, що, будучи нечисленними по своєму складі, могли б оперативно і зі знанням справи впливати на процеси , що відбуваються;

  • організація раціональних потоків інформації на підприємстві, а також обробка інформації в такому аспекті й у такі терміни, щоб одержувані вихідні (результатні дані), зафіксовані на зручних для користування і зроблених за формою носіях, цілком задовольняли б вимогам якісного й оперативного керування всіма процесами, що відбуваються на підприємстві або у виробничому об'єднанні;

  • своєчасне укладання достовірної звітності підприємства або виробничого об'єднання, а також забезпечення оперативної доставки її у вищестоящі організації;

  • організація діловодства з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду. Відбувається за рахунок комплексного застосування засобів організаційної техніки і діспетчірування, а також наукової організації праці інженерно-технічних працівників і власне керування в цілому. [3]

Однією з найвідоміших інформаційних систем управління підприємством є програмний продукт «Галактика». Процес управління підприємством (організацією), складається з таких етапів – аналіз, планування, реалізація, контроль.

Розв’язання всього комплексу задач, на який орієнтований комплекс «Галактика», забезпечується чотирма функціональними контурами:

1) контур адміністративного управління;

2) контур оперативного управління;

3) контур управління виробництвом;

4) контур бухгалтерського обліку.

Модульний принцип побудови комплексу «Галактика» припускає як ізольоване використання окремих програмних модулів, так і довільні комбінації їх, залежно від виробничо-економічної необхідності. [4]

Висновки. Інформаційні технології відіграють дуже важливу роль у діяльності кожної організації оскільки фактично являються потужною та ефективною інформаційною підтримкою. Для реалізації переваг, що надаються новітніми комп'ютерними технологіями, необхідно забезпечити зв'язок між комп'ютерними системами, співробітниками та організаційною структурою підприємства. Реалізація цього забезпечить успішне функціонування підприємства в сучасних економічних умовах, які вимагають досить швидкого планування та прийняття рішень.

^ Список використаних джерел

  1. Писаревська Т.А. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / Т.А. Писаревська, О.В. Городній; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2006. - 284 с.

  2. Автоматизация управления предприятием / В. В. Баронов и др. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 239 с.

  3. Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.

  4. Ситник В. Ф., Краєва О. С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 200 с.

Схожі:

Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconУся сукупність видів активності людини, як індивідуума, так І члена суспільства, складає поняття його діяльності І є специфічною формою існування людини
Людина – суспільна істота, яка представляє собою вищу ступінь розвитку життя на землі, здатна робити знаряддя праці, з їх допомогою...
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconМіністерство охорони здоров’я україни
Людина сприймає навколишній світ за допомогою спеціалізованих сенсорних систем аналізаторів. Сприйняття це процес І результат формування...
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconМіністерство охорони здоров’я україни
Людина сприймає навколишній світ за допомогою спеціалізованих сенсорних систем аналізаторів. Сприйняття це процес І результат формування...
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconКозинець о. Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в удосконаленні фізичного експерименту
Сучасній молоді необхідні грунтовні знання про природу, навколишній світ, які вони отримують на уроках фізики
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconІнформації про факти події явища дійсн(ості, істі) та розумову діяльність людини
Функціонування іменникових та дієслівних форм у діловому спілкуванні (повторення). Особливості функціонування прислівника у фаховій...
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconКонспект лекцій (Електронне видання) для студентів спеціальності
У міру розвитку цивілізації рукотворна частина постійно збільшуватиметься, у тому числі і за рахунок появи різноманітних за конструкцією...
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconАналітична довідка за останні чотири роки (2010-2013 рр.)); Відповідальний за виконання
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше...
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconНазва модуля: Автоматизований електропривід загальнопромислових механізмів ч. 2
Типові загальнопромислові механізми безперервного транспортування механізмів відцентрового та поршневого типу. Розрахунок навантажень...
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconНазва модуля: Електрообладнання цехових транспортних засобів
Типові цехові транспортні механізми циклічної дії. Розрахунок навантажень механізмів циклічної дії. Особливості побудови, електропривід...
Інформація це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності. Автоматизація це заміна діяльності людини роботою машин І механізмів. [1] iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра
Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи