Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств icon

Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Скачати 39.67 Kb.
НазваУдк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Дата13.09.2012
Розмір39.67 Kb.
ТипДокументи

УДК: 004; 65.014.1.001,57:631.11

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кордиш В.В. Студент 2 курсу 7 групи ФАМ ЗЕД

Науковий керівник: к.е.н. , доц. Харченко В.В.

У наш час сільське господарство потребує оптимізації виробництва шляхом впровадження новітніх інформаційних систем з метою одержання максимального прибутку, раціонального використання ресурсів, у тому числі природних, та захисту навколишнього середовища. Звичайне сільське господарство перетворюється на “точне сільське господарство”, яке передбачає ефективне та раціональне керування процесами росту рослин відповідно до їх потреб у поживних речовинах та умовах вирощування[1]. Існування інформаційних систем дає можливість моделювати процеси проектування і побудови нових об’єктів, введення в дію нових потужностей, що дозволятиме вибирати оптимальні шляхи розв’язання поставлених задач. Планування, управління фінансами, облік витрат і прибутків сільськогосподарської діяльності за допомогою інформаційних систем можуть досягати оптимальних параметрів функціонування та розкривають можливості задіяних підрозділів для якіснішого аналізу їх роботи.

Значення та методи використання інформаційних систем у сільському господарстві досліджували у своїх працях Рунов Б.И., Тесленко Г. С., Красовська А.В..

^ Мета статті. Дослідити та проаналізувати значення виробничих інформаційних систем на формування управлінських рішень сільськогосподарських підприємств.

^ Виклад основного матеріалу. Інформаційна система (ІС) - це система, що призначена для збору, передачі, обробки, зберігання й видачі інформації споживачам і складається з наступних основних компонентів: програмне забезпечення, інформаційне забезпечення, технічні засоби, обслуговуючий персонал[1]. Конкретні завдання, які повинні вирішуватися інформаційною системою, залежать від тої прикладної області, для якої призначена система. Області застосування інформаційних додатків різноманітні: банківська справа, страхування, медицина, транспорт, освіта й т.д.

У сільськогосподарському підприємстві інформаційні системи мають велике значення, оскільки без достовірної та вичерпної інформації, а також її аналізу і адекватної оцінки, не можливо прийняти доцільні управлінські рішення. Це, в свою чергу, може призвести до зменшення обсягів виробництва, втрат сільськогосподарської продукції або навіть до завдання екологічної шкоди.

З кожним роком інформаційні системи набувають все більшого розповсюдження. Прикладом може слугувати “точне сільське господарство”, яке не може існувати без використання цілого комплексу новітніх технологій. Воно полягає у визначенні врожайності сільськогосподарської культури на різних ділянках поля. На показники врожайності впливають такі фактори, як: якість ґрунту дози й види добрив; топографія місцевості; догляду за сільськогосподарською культурою, збирання врожаю; якість насіння; хвороби, шкідники сільськогосподарських рослин; погодні умови і т.п. Порівнюючи ті чи інші характеристики полів з картами врожайності, фахівці господарства можуть виявляти причини нерівномірної врожайності сільськогосподарської культури на полі (окремі ділянки поля більше продуктивні, ніж інші) і після того вживати необхідних заходів. Але у цьому процесі не останню роль можуть зіграти відповідні сучасні технології та пристрої, зокрема: приймачі-антени глобальних позиційних систем (GPS),встановлені на будь-якому об'єкті (машині, агрегаті). Для точного визначення місцезнаходження об'єкта в просторі й у часі досить одержувати сигнали з 3-4 супутників[4]. Географічна інформаційна система (GIS - ГІС) - це програмне забезпечення, що дозволяє обробляти й показувати просторову інформацію, комп'ютеризувати і створювати електронні карти; датчики для дистанційних вимірів і бортові датчики для приведення в дію різних частин машинного агрегату [2,3].

Використання даної системи дає змогу приймати рішення щодо доцільності проведення тих чи інших агротехнічних заходів та значно зменшити затрати і підвищити ефективність виробництва.

Очевидним також є те, що застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність й ефективність управлінської праці, дозволяючи по-новому вирішувати багато завдань. Наприклад, електронна техніка й інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість даних (які людина просто не може запам'ятати), аналізувати їх і на основі результату пропонувати найбільш ефективні рішення певних задач.

Висновок. Підсумовуючи варто зазначити, що широке використання сучасних інформаційних систем та технологій дозволяє керівникам сільськогосподарських підприємств приймати більш ефективні рішення, що в свою чергу надає змогу досягти кращих результатів в аграрному секторі. Врожайність підвищується, продукція стає якіснішою. Виробники з будь-якої точки планети отримують можливість представити свій товар та продати його за вигідною ціною. Тому необхідність фінансування та впровадження електронної техніки та інформаційних систем в агропромисловий комплекс, підготовки кадрів, здатних створювати й застосовувати інформаційні технології в сільському господарстві, є очевидною.

^ Використана література:

1. Воскобойников Б.С. и др.Словарь по гибким производственным системам и

робототехнике: Англ.,нем.,фр.,нидерл.,рус.:Ок.5600 терминов/Воскобойников

Б.С.,Зайчик Б.И.,Палей С.М.-М.:Рус.яз.,1991.-392 с.

2. Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве:

Тез.докл.междунар.науч.-техн.конф.(13-15 марта 1995 г.,г.Углич)/Всерос.НИИ

механизации сел.хоз-ва,Моск.гос.агротехн.ун-т.-М.,1995.-172 с.

3. Рунов Б. Информационные технологии и ведение “точного сельского

хозяйства”// Аграрная реформа. Экономика и право -2002.№2.-С.25-27

4. Рунов Б.А.Американские фермеры и ЭВМ // Техника и оборудование для села.- 1997.-№ 6.-С.46-47.

Схожі:

Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconУдк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств
Иємств України діють в умовах нестачі інформації та невизначеності І пов’язаних із цим ризиків, що часто призводять до суттєвих фінансових...
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconУдк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі
Кого поширення в аграрному бізнесі. Частіше фермери самі дізнаються про ринки закупівлі та збуту продукції з частковим оглядом секторів,...
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconУдк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств
Сучасному етапі розвитку економіки України складнішим стало питання управління підприємством, що пов’язано з дедалі більшою складністю...
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconУдк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних
Присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних наук та економічної кібернетики Національного університету біоресурсів...
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ Інформаційні системи в менеджменті для студентів економічних спеціальностей
Ознайомлення з принципами, функціями і методами побудови і використання інформаційних систем, технологіями ухвалення управлінських...
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconСировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків
С. В. Карлащук, кандидат сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів І природокористування України, м. Київ
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconУдк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій
У статі розглянуто основні проблеми та напрями створення сільськогосподарських кооперативів
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconПаспорт спеціальності
Наукова спеціальність, яка досліджує методологічні, теоретичні, науково-методичні І прикладні проблеми аналізу, функціонування І...
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconРегулювання сільськогосподарських правовідносин в умовах Світової організації торгівлі
Удк: 631: 339. 5 А. В. Духневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права...
Удк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств iconАнотація навчальної дисципліни «Економічна інформатика»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні необхідних теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи