Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств icon

Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств
Скачати 35.01 Kb.
НазваУдк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств
Дата13.09.2012
Розмір35.01 Kb.
ТипДокументи

УДК 004:65.014.1:631.11

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олійник Г.В. cтудентка 2 курсу 7 групи ФАМ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Харченко В.В.

В сучасних умовах господарювання більшість сільськогосподарських підприємств України діють в умовах нестачі інформації та невизначеності і пов’язаних із цим ризиків, що часто призводять до суттєвих фінансових втрат, збиткової діяльності, а іноді й банкрутства підприємства. За таких умов актуальним є дослідження значення інформаційних систем в управлінні підприємствами.

Питанням інформаційного забезпечення сільського господарства приділена значна увага у працях Б.В.Буркінського, М.Г.Долинської, Т.П.Кальної-Дубінюк, В.І.Коршунова, М.Ф.Кропивка, Н.А.Рогози, В.В.Смирнової, І.А.Соловйова, О.В.Шляги та інших науковців [1-5]. Ними розглянуті питання інформаційних потреб підприємства, запропоновані сучасні методи їх ефективного консультування з питань новітніх досягнень науки і техніки, впровадження у виробництво сучасних технологій, передового досвіду господарювання.

За умов збільшення інформаційних потоків та необхідності прийняття оперативних управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію виробничих процесів, постає питання впровадження комплексних інформаційних систем.

^ Мета дослідження. Дослідити та проаналізувати значення інформаційного забезпечення в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарського підприємства.

^ Виклад основного матеріалу. Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством – це складний механізм узгодження інформаційних ресурсів і способів їх організації, за допомогою яких керівництво отримує необхідні дані, що використовуються для прийняття відповідних рішень щодо подальшої діяльності підприємства [5].

Будь-яка система управління для виконання своїх функцій потребує певного інформаційного забезпечення. Виграш у конкурентній боротьбі обумовлюється тим, хто із суперників має більш повну та якісну інформацію та на її основі може зробити прогноз щодо тенденцій ринку та діяльності на ньому основних конкурентів. Лише знання та розуміння ринкового середовища та спланована на цій основі стратегія діяльності може вивести підприємство в лідери та забезпечити йому отримання очікуваних прибутків.

З погляду кібернетики, кожен господарський суб’єкт можна розглядати як об’єкт регулювання з властивою йому інформаційною системою, яка в сучасних умовах повинна мати комплексний характер. Зазначимо, що на сьогоднішній день молочна промисловість залишається однією з найменш комплексно комп’ютеризованих галузей у народногосподарському комплексі України.

Проблеми впровадження та реалізації великої кількості інвестиційних програм, спрямованих на стабілізацію та розвиток виробничих потужностей молокопереробних підприємств, нерідко виникають через нездатність деяких керівників комплексно та логічно оцінювати напрямки та пріоритети майбутньої інтеграції передових інформаційних технологій у системи управління виробничими процесами [3].

Успішне функціонування організації у значній мірі залежить від вдалого керівництва, яке базується на обґрунтуванні перспективних концепцій розвитку згідно з своєчасною, достовірною та повною інформацією, яку може поставляти відповідна інформаційна система. Основне завдання інформаційної системи управління полягає у підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям організації. Для цього необхідно скоординувати процеси, пов’язані з діяльністю організації таким чином, щоб вони максимально забезпечували виконання поставлених задач в єдиному інформаційному полі.

^ Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції слід розуміти як систему цілеспрямованих заходів щодо збирання, аналізу й доведення до відповідних підрозділів необхідної інформації, яка забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень стосовно виробництва та реалізації продукції, що відповідатиме вимогам ринків збуту, в результаті чого буде забезпечена висока ефективність діяльності підприємства в цілому та окремих його підрозділів.

Кожне сільськогосподарське підприємство в процесі своєї діяльності стосовно управління конкурентоспроможністю продукції повинно опиратись на інформаційне забезпечення системи управління, яка в свою чергу має ґрунтуватись на достатній для прийняття ефективних управлінських рішень інформації.


Використана література

  1. Кальна-Дубінюк Т.П. Сучасні методи ефективного консультування // Науковий вісник НАУ. – 2008. – № 124. – С. 269-271.

  2. В.І. Коршунов, В.І. Савченко, І.Ю Пасічник та ін. Маркетинг та питання управління конкурентоспроможністю і матеріаломісткістю продукції: монографія / за ред. В.І. Коршунова. – Х.: Основа, 1999. – 188 с.

  3. Рогоза Н.А. Інформаційні потреби суб’єктів господарювання АПК // Науковий вісник НАУ. – 2008. – № 124. – С. 383-387.

  4. Рогоза Н.А. Оцінка потоків управлінської інформації у регіональному АПК // Науковий вісник НАУ. – 2008. – № 120. – С. 107-110.

  5. Смирнова В.В. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: автореф. дис... к.е.н: 08.06.01 / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2006. – 19 с.

Схожі:

Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconУдк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconУдк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Застосування гібридних інформаційних систем для прийняття управлінських рішень в агробізнесі
Кого поширення в аграрному бізнесі. Частіше фермери самі дізнаються про ринки закупівлі та збуту продукції з частковим оглядом секторів,...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconУдк: 65. 012. 32: 336. 131/. 132 Застосування фінансово-управлінських систем для моделювання управлінських рішень в бізнесі підприємств
Сучасному етапі розвитку економіки України складнішим стало питання управління підприємством, що пов’язано з дедалі більшою складністю...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconУдк 519. 711: 631. 11 Сільськогосподарські кооперативи – важлива складова розвитку сільських територій
У статі розглянуто основні проблеми та напрями створення сільськогосподарських кооперативів
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconТема науково-дослідної роботи кафедри Економічної інформатики на 2011-2013 рр. „Розробка та втілення програм, моделей та інформаційних систем сучасної економіки”
Аналіз принципів та моделей, що використовуються при проектуванні та реалізації інформаційних процесів автоматизованих інформаційних...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconСировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків
С. В. Карлащук, кандидат сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів І природокористування України, м. Київ
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconРегулювання сільськогосподарських правовідносин в умовах Світової організації торгівлі
Удк: 631: 339. 5 А. В. Духневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconХарків хнамг 2012 удк 004 : 910 : 528 (075) ббк шипулін В. Д
У посібнику представлені основні концепції І принципи аналізу географічних інформаційних систем (гіс). Розглянуті основи геопросторового...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств icon2М. В. Куклінський
...
Удк 004: 65. 014. 1: 631. 11 Роль інформаційних систем в оптимізації управлінських процесів сільськогосподарських підприємств iconУдк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних
Присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних наук та економічної кібернетики Національного університету біоресурсів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи