Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних icon

Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних
Скачати 46.63 Kb.
НазваУдк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних
Дата13.09.2012
Розмір46.63 Kb.
ТипДокументи

УДК 631.11.001.57

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОПТИІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОДЕЛЕЙ

Присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних наук та економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України


В даний час широко застосову­ється підхід, заснований на використанні системи моделей. На основі загальної класифікації моделей, аналізу їх властивостей і можливостей моделі поєднують у комплекси та у великі, досить складні системи. З їх допомо­гою досягається адекватніший опис таких складних виробничих об'єктів, як сільськогосподарські підприємства. Побудова систем моделей, їх практичне застосування сільськогосподарських АСУ є однієї з конкретних форм реалізації системного підходу в плануванні сільськогосподарського виробництва.

Застосування для оптимізаційних розрахунків виробничої структури агропідприємства однієї моделі чи групи окремих моделей недостатньо ефектив­не. Такий підхід не дозволяє врахувати всього розмаїття умов і факторів сіль­ськогосподарського виробництва, внутрішніх і зовнішніх зв'язків, тим самим не гарантує одержання найефективнішого варіанту структури виробництва. Сучас­ні підходи до моделювання виробничої структури агропідприємства спрямовані на посилення системності, комплексності. Тому в даний час широко застосову­ється підхід, заснований на використанні системи моделей. З їх допомо­гою досягається адекватніший опис таких складних виробничих об'єктів, як сільськогосподарські підприємства. [1]

Теоретичні та методологічні аспекти досліджуваної проблеми висвітлено у працях провідних українських, радянських та зарубіж­них науковців (Браславець М.Є., Гайдуцький П.І., Гатаулин А.М., Губені Ю.Е., Кадієвський В.А., Кравченко Р.Г., Малиш М.О, Маринич О.М., Прокопа І.В., Саблук П. Т., Свириденко О.А., Скрипка А.Г., 1. Сагііз та ін.), але питання сис­темного моделювання в сучасних умовах залишаються без належної уваги, що посилює актуальність обраної для дослідження теми.

^ Мета дослідження: опрацювання теоретичних та практичних аспектів системного моделювання на прикладі СФГ "Мальованого В. В." Київської області, Миронівського райну.

^ Виклад основного матеріалу. Система економіко-математичних моделей представляє собою сукупність логічно, інформаційно та алгоритмічно зв’язаних моделей, що відбивають економічні, організаційні і технологічні процеси відтворення в їх об'єктивно існуючій єдності. Необхідність розробки систем моделей диктується складністю сільськогосподарського виробництва, різноманіттям факторів, що впливають на його результати, поглибленням спеціалізації і кооперуванням виробництва, ростом його міжгалузевих зв'язків і розвитком агропромислової інтеграції.[1]

У залежності від конкретних цілей дослідження системи моделей можуть бути більш-менш складними, охоплювати більше чи менше число об'єктів і факторів виробництва.

Можна виділити чотири основних види систем моделей:

 1. комплекс моделей ієрархічної структури;

 2. комплекс моделей багатоперіодичної структури;

 3. комплекс моделей з функціональною структурою;

 4. інтегрована система моделей. [2]

Системний підхід займає одне з основних, навіть фундаментальне значення у сучасній методології моделювання економічних процесів.

В даний час накопичений значний досвід рішення локальних задач. Однак дослідження з застосуванням математичних методів в економіці показують, що резерви удосконалювання народногосподарського і галузевого планування застосовуються в описі не тільки внутрішніх зв'язків елементів, але і параметрів, що відбивають міжелементні зв'язки в системі. Ці параметри будуть обґрунтованими, якщо система знаходиться в оптимальному стані.

Народне господарство країни, міжгалузеві комплекси, окремі галузі тощо є складними цілеспрямовано керованими економічними системами. Дослідження їх може здійснюватися з використанням методу системного моделювання економічних процесів з метою більш повного, адекватного відображення соціалістичного відтворення як цілеспрямовано керованої системи, а також її елементів у галузевому, територіальному, часовому аспектах.[3]

Отже, найефективнішим інструментом дослідження такої складної економічної системи, як агропідприємство, є метод системного математич­ного моделювання економічних процесів, що оперує як засіб не окремими економіко-математичними моделями, а комплексами логічно, інформаційно та алгоритмічно взаємозалежних моделей. За такого підходу повною мірою можуть бути практично реалізовані принципи системності, пропорційності, оптимальності при розробці виробничих структур агропідприємств у системі АПК.[ 4]

^ Висновки та перспективи подальших досліджень: На основі проведених досліджень були сформовані наступні висновки:

1. У сучасній методології моделювання економічних процесів фундамен­тальне значення має системний підхід.

2. Побудова систем моделей, їх практичне застосування є однією з конкретних форм реалізації системного підходу в плануванні сільськогосподарського виробництва.

Для ефективнішого функціонування сільського господарства рекомендується використовувати системний підхід, оскільки системне моделювання сільськогосподарського виробництва є інструментом прийняття оптимальних рішень, що визначають граничні можливості виробництва в реальних умовах його функціонування і розробки оптимальних програм зменшення витрат на одиницю виробленої продукції; розміщення культур у полях сівозмін; виконання агротехнічних робіт; використання машинно-тракторного парку і добрив; виробництва зелених кормів, продукції рослинництва; використання кормів; відтворення стада; руху поголів'я худоби; виробниц­тва продукції тваринництва, а також засобів програмування врожайності сільськогосподарських культур; продуктивності сільськогосподарських тварин; результатів фінансової діяльності.

Список використаних джерел:

 1. Вергунова І. М. Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів.— К.: Нора-прінт, 2000.— 146 с.

 2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.

 3. Кривуца В.Г., Довгий С.О. Економіко-математичне моделювання. -К.:НАУ, 2001.-199 с.

 4. Свириденко О.А. Оптимізація використання кормової бази сіськогосподарського підприємства. Методичні рекомендації для студентів економічного, зооінженерного та ветеренарного факультетів. 2-ге видання, перер. і доп. - К.: НАУ, 1995. - 43 с.


д. е. н., проф. Скрипник А. В. ______________

ст. викл. Шульга Н. Г. ______________

Присяжна С. В. ______________

Схожі:

Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних iconУдк: 004; 65. 014 001,57: 631. 11 Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Застосування інформаційних систем для моделювання управлінських рішень сільськогосподарських підприємств
Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних iconДенну форму навчання за окр «магістр» на основі окр «бакалавр» на місця державного замовлення факультету Автоматизації І комп’ютерних систем за спеціальністю 05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних iconРозпорядження " 14 " 1 1 20 1 1р. №187/роз м. Київ Про поселення студентів факультету комп’ютерних систем до гуртожитку
...
Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних iconРозпорядження " 14 " 11 20 11 р. №186 /роз м. Київ Про поселення студентів факультету комп’ютерних систем до гуртожитку
...
Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних iconДенну форму навчання за окр «магістр» на основі окр «бакалавр» на місця державного замовлення факультету Автоматизації І комп’ютерних систем за спеціальністю 050020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних iconДенну форму навчання за окр «магістр» на основі окр «бакалавр» на місця державного замовлення факультету Автоматизації І комп’ютерних систем за спеціальністю 05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних iconДенну форму навчання за окр «магістр» на основі окр «бакалавр» на місця державного замовлення факультету Автоматизації І комп’ютерних систем за спеціальністю 050020202 «Компютерно-інтегровані технологічні процеси І виробництва»

Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних iconУдк 338. 48 (477) моделі розвитку туристичних підприємств
Дана стаття присвячена питанням формування моделей розвитку туристичних підприємств. В роботі представлені загальні моделі розвитку...
Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних icon4. використання інформаційних систем для бізнес-планування
Для цього застосовуються динамічні методи розрахунку на основі умонтованих у комп'ютерні програми імітаційних моделей, а також аналіз...
Удк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних icon4. використання інформаційних систем для бизнес-планування
Для цього застосовуються динамічні методи розрахунку на основі умонтованих у комп'ютерні програми імітаційних моделей, а також аналіз...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи