Постановка проблеми icon

Постановка проблеми
Скачати 56.38 Kb.
НазваПостановка проблеми
Дата13.09.2012
Розмір56.38 Kb.
ТипДокументи

УДК 519.711:336.71:65.012.32

Моделювання банківської діяльності при антикризовому управлінні

В. М. Васьков, магістр

Науковий керівник: Попрозман Н. В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Постановка проблеми полягає в тому, що незважаючи на досить велику кількість публікацій, присвячених антикризовому управлінню, відчутній брак робіт, в яких були б комплексно розглянуто економічні, організаційні та методологічні аспекти антикризового управління комерційними банками не тільки в умовах наявності реальних кризових факторів та необхідності їх подолання, але й з метою попередження виникнення останніх взагалі. В комерційних банках розв’язання проблеми такого характеру має виражатися в формуванні їх антикризової стратегії.

На теперішній час визначено поняття та основні симптоми кризи промислових, торгових підприємств, в меншому ступені – банківських установ при практичній відсутності наукових досліджень з попередження та діагностики банківських криз.

^ Мета дослідження - розробка науково-методологічних основ побудови системи антикризового управління комерційними банками.

Відповідно до поставленої мети вирішуються такі основні завдання:

 1. визначити економічну сутність та зміст кризи в розвитку банківських установ,

 2. розкрити економічний механізм виникнення та розгортання кризи на рівні окремого банку,

 3. обґрунтувати необхідність формування та місце в стратегічному наборі антикризової стратегії,

 4. визначити основні симптоми криз в банках та розробити комплекс заходів для їх подолання,

 5. обґрунтувати основи моделювання життєздатності комерційних банків,

 6. здійснити апробацію результатів дослідження на матеріалах комерційних банків України.

^ Виклад основного матеріалу. Термін "антикризове управління" з'явилося у вітчизняній економічній науці та практиці нещодавно, тому не існує загальновизнаного тлумачення даного терміну.

Західноєвропейські економісти визначають антикризове управління підприємством як "діяльність, необхідну для подолання стану, що загрожує існуванню підприємства, за якого основними питаннями стає виживання" [1].

Антикризове управління - це спеціальне, постійно організоване управління, націлене на найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання з метою забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, недопущення виникнення ситуації його банкрутства.

Сутність антикризового управління виражається в таких основних положеннях:

 • кризи можна передбачати, очікувати на них та викликати їх;

 • до криз можна і необхідно готуватися;

 • кризи можна пом'якшити;

 • управління в умовах кризи потребує особливих підходів, спеціальних знань;

 • управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці процеси та мінімізувати їх наслідки [2].

Розроблення методології антикризового управління базується на стратегічному підході до управління діяльністю підприємства в цілому з урахуванням особливостей та обмежень, які властиві тільки цьому напряму управлінської діяльності. Це дає змогу визначати зміст антикризового управління як процесу формування загального плану виведення підприємства зі стану кризи, який розробляється відповідно до внутрішніх можливостей підприємства, стану зовнішнього оточення, часових і ресурсних обмежень антикризового процесу. Стратегічне мислення обумовлює необхідність проведення в перебігу антикризового управління оцінювання та прогнозування впливу зовнішнього середовища на виникнення, поглиблення та можливість подолання кризових явищ, дослідження стратегічної позиції підприємства як необхідної передумови його виживання [3].

Процес управління - це послідовність дій, які мають бути здійснені та які формують управлінський вплив. Головним в організації процесу антикризового управління є дотримання таких принципів [4]:

— стратегічності (цілеспрямованості) - антикризове управління не може бути ефективним, якщо воно здійснюється без / певної мети або чітких завдань, відсутня антикризова стратегія управління;

— послідовності вирішення проблем - у перебігу антикризового управління необхідно ранжувати завдання та проблеми за ступенем їх важливості для досягнення кінцевої мети, враховуючи їхній вплив на вирішення подальших завдань і швидкість антикризових перетворень;

— своєчасності прийняття управлінських рішень, реалізація якого потребує постійного моніторингу стану господарської системи, раннього виявлення ознак кризового стану, швидкого реагування на них відповідними антикризовими заходами. Ігнорування цього принципу може мати фатальні наслідки, оскільки загальновідомо, що виведення системи з глибокої кризи потребує значно більших зусиль і витрат, ніж попередження та запобігання її виникненню;

— гнучкості, маневреності, пристосування до швидких змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства. Незважаючи на доцільність розроблення типової схеми антикризового процесу, специфіка конкретного підприємства може уточнювати зміст та інструментарій роботи, яка має бути здійснена на кожному етапі, ранжувати їхню значущість, змінювати порядок проведення;

— оцінки позитивних і негативних наслідків рішень, що приймаються, врахування їхнього впливу на життєдіяльність підприємства в коротко - та довгостроковому періодах.

Порівняльна характеристика традиційного та антикризового управління

Параметр порівняння

Традиційне управління

Антикризове управління

Умови діяльності підприємства (банку)

Невисокий темп змін, передбачуваність ситуації, управлінські проблемі повторюються

Високий темп змін, непередбаченість ситуації, поява нових управлінських проблем

Цілі діяльності банку

Традиційна ціль – максимізація прибутку

Антикризові цілі, пов'язані з ліквідацією причин кризових явищ або їх наслідків. Критерії мінімізації часу, втрат при подоланні кризових тенденцій

Вирішення управлінських проблем

Реакція у відповідь на проблему, орієнтація на минулий досвід

Передбачення та можливе попередження проблем, творчий пошук, орієнтація на минулий досвід неефективна

Організація ресурсів

Жорстка структура

Гнучка структура на основі розподілення ресурсів у відповідності з антикризовими пріоритетами

Характер управлінської інформації

Регламентовані інформаційні потоки, точна, надлишкова інформація

Залежність інформаційних потоків від кризової ситуації, недостовірна та недостатня інформація

Організаційна структура управління

Стабільна, чіткий розподіл функцій на тривалий період, вузька функціональна спрямованість

Гнучка, змінюється відповідно до антикризових пріоритетів, відсутність чіткого розподілу функцій на тривалий період, широка та частково непередбачувана сфера дійСписок використаної літератури:

 1. Чернявский А. Д. Антикризисное управление. – К.: МАУП, 2009. – 208с.

 2. Антикризисное управление / Під ред. Короткова Э. М. – М.: Инфра-М, 2008. – 432 с.

 3. Антикризове управління підприємствами і банками / Г. К. Таль, Г. Б. Юн. – М.: Справа, 2007. – 840 с.

 4. Бойко С. Формування системи антикризового управління підприємства // Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Серія Економіка. – 2008. – № 41. – с. 49-53.

Схожі:

Постановка проблеми iconСтан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів постановка проблеми
Постановка проблеми. Одним з основних шляхів, запланованих державою в програмі реформування освіти, є підготовка нової генерації...
Постановка проблеми iconАналіз змісту екологічних знань інженерів-електромеханіків у професійній діяльності постановка проблеми
Постановка проблеми. Для України пріоритетною складовою є загальносистемна екологізація промисловості, економіки, суспільства
Постановка проблеми iconЕстетичне виховання у підготовці майбутніх інженерів (історико-педагогічний аспект) Постановка проблеми
Постановка проблеми. Сучасний етап демократичного розвитку українського суспільства спрямовано на інтеграцію в Європейське та світове...
Постановка проблеми iconНеперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації постановка проблеми
Постановка проблеми. На початку ХХІ століття доля системи професійно-технічної освіти в нашій державі залежить від сукупності багатьох...
Постановка проблеми iconЦілеформування навчальної діяльності у студентів в інтенсивних технологіях навчання постановка проблеми
Постановка проблеми. Збільшення об’ємів навчальної інформації, необхідність докорінної переробки і оновлення блоку існуючих навчальних...
Постановка проблеми iconПроблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю постановка проблеми
Постановка проблеми. Діяльність викладача професійного навчального закладу – це інтегративна діяльність, що включає педагогічний...
Постановка проблеми iconТеоретико-інформаційний складник інформаційної культури майбутніх інженерів Постановка проблеми
Постановка проблеми. Перехід людства від індустріального до постіндустріального (інформаційного) суспільства вимагає відповідних...
Постановка проблеми iconВ., Кадемія М. Ю. Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців постановка проблеми
Постановка проблеми. ХХІ сторіччя характеризується як інформаційне суспільство, що формується на підставі ознак науково-технічного...
Постановка проблеми iconНавчання студентів процесів та апаратів хімічних виробництв на основі еволюційного підходу постановка проблеми
Постановка проблеми. Необхідність перебудови існуючого промислового виробництва у відповідності з вимогами світового ринку висувають...
Постановка проблеми iconВикористання інноваційних та традиційних підходів у викладанні англійської мови студентам технічних спеціальностей постановка проблеми
Постановка проблеми. Глибокі зміни, що відбуваються в житті суспільства, викликані науково-технічною революцією та процесом глобалізації,...
Постановка проблеми iconНауково-методичні засади аналізу академічної успішності студентів постановка проблеми
Постановка проблеми. Багаторічний досвід роботи вищих навчальних закладів (внз) переконливо свідчить про найважливішу роль в здійсненні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи