Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління
Скачати 70.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління
Дата30.11.2012
Розмір70.84 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра філософії випереджаючої освіти

та управління інноваційною діяльністю


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ !


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 22 листопада 2012 р. в актовій залі ДОІППО (м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70). Реєстрація учасників з 10.00 до 11.00 в холі біля актової зали. Початок конференції – 11.00.

Планується робота за такими напрямками:

 • Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії.

 • Основні аспекти реалізації стратегії сталого розвитку: суспільство, наука, освіта.

 • Випереджаюча освіта для сталого розвитку як основа модернізації сучасної системи освіти: методологія, методика, технології.

 • Особливості управління сучасною школою у контексті освіти для сталого розвитку.

 • Практика освіти для сталого розвитку: з досвіду навчальних закладів України.

 • Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів.

 • Соціальне партнерство як феномен інноваційної діяльності.

 • Екологічна освіта в інтересах сталого розвитку.

 • Філософські аспекти здоров`язбереження у контексті випереджаючої освіти.

 • Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти.

 • Використання інноваційних технологій випереджаючої освіти у реалізації обласного проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти».

 • ^ Роль обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у запровадженні ідей сталого розвитку.

Просимо надсилати заявки на участь у конференції до 1 листопада, тексти доповідей – до 5 листопада на електронну адресу: kafedraviposvitu@gmail.com за поданою формою. За підсумками роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції. Друк статей за рахунок авторів. Вартість публікації – 70 грн. Оплата здійснюється при реєстрації (для очних учасників) або за наступними реквізитами:

При оплаті через відділення чи термінал «Приватбанку» достатньо наступної інформації:

Номер картки одержувача: 4405885826262526

Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то необхідною є наступна інформація:

Одержувач: ПРИВАТБАНК

Найменування банку: ПРИВАТБАНК

Номер рахунку 26256790003131

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

В призначенні платежу слід відмітити:

Сутність платежу: Оплата за публікацію

Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)

Одержувач: Висоцька Ольга Євгенівна

ІНН: 2719612263

Номер картки одержувача:

4405885826262526

^ Мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення доповіді: текст доповіді подавати обсягом до 4-5 сторінок. Текст набирати у форматі редактора MS Word 2003 шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. На першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17,с.5]. Список використаної літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.

ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до Висоцької Ольги Євгенівни, контактний телефон: 095-665-42-39, e-mail: kafedraviposvitu@gmail.com.

Адреса оргкомітету: м. Дніпропетровськ, Свердлова 70, к.211, кафедра філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю ДОІППО.

^ Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

На участь у всеукраїнській науково-практичній конференції

«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю):_____________________________________

Науковий ступінь і вчене звання (якщо є):__________________________________

Місце роботи, посада:___________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково):____________________________________

Електронна адреса (обов’язково):__________________________________________

Напрямок участі у конференції:___________________________________________

Тема доповіді:__________________________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

Чи планую публікацію доповіді (необхідне підкреслити): Так / Ні.


^ Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Институт инновационных технологий и содержания образования

Главное управление образования и науки

Днепропетровской облгосадминистрации

^ Днепропетровский областной институт

последипломного педагогического образования

Кафедра философии опережающего образования

и управления инновационной деятельностью


^ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ


Уважаемые коллеги!


Приглашаем Вас принять участие в работе Всеукраинской научно-практической конференции «^ Философско-теоретические и практико-ориентированные аспекты опережающего образования для устойчивого развития», которая состоится 22 ноября 2012 г. в актовом зале ДОИППО (г.Днепропетровск, ул. Свердлова, 70). Регистрация участников с 10.00 до 11.00 в холле возле актового зала. Начало конференции - 11.00.

Планируется работа по следующим направлениям:

Философия и образование: актуальные проблемы взаимодействия.

Основные аспекты реализации стратегии устойчивого развития: общество, наука, образование.

^ Опережающая образование для устойчивого развития как основа модернизации современной системы образования: методология, методика, технологии.

Особенности управления современной школой в контексте образования для устойчивого развития.

^ Практика образования для устойчивого развития: из опыта учебных заведений Украины.

Гендерное образование в контексте современных образовательных процессов.

^ Социальное партнерство как феномен инновационной деятельности.

Экологическое образование в интересах устойчивого развития.

Философские аспекті здоровъясбережения в контексте опережающего образования.

Медиаобразование как направление опережающего образования.

^ Использование инновационных технологий опережающего образования в реализации областного проекта «Новой Днепропетровщине - новый стандарт образования».

Роль областных институтов последипломного педагогического образования во внедрении идей устойчивого развития.

Просим присылать заявки на участие в конференции до 8 ноября, тексты докладов - до 15 ноября на электронный адрес: kafedraviposvitu@gmail.com по заданной форме. По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов конференции. Печать статей за счет авторов. Стоимость публикации - 70 грн. Оплата производится при регистрации (для очных участников) или по следующим реквизитам:

При оплате через отделения или терминал «Приватбанка» достаточно следующей информации:

Номер карточки получателя: 4405885826262526

Если оплата производится через отделение любого другого банка, то необходима следующая информация:

Получатель: ПРИВАТБАНК

Наименование банка: ПРИВАТБАНК

Номер счета 26256790003131

МФО 305299

ЕГРПОУ 14360570

В назначении платежа следует отметить:

Сущность платежа: Оплата за публикацию

Основание платежа: Частный перевод от ..... (Ф.И.О.)

Получатель: Высоцкая Ольга Евгеньевна

ИНН: 2719612263

Номер карточки получателя: 4405885826262526

^ Языки конференции: украинский, русский, английский.

Требования к оформлению доклада: текст доклада подавать объемом до 4-5 страниц. Текст набирать в формате редактора MS Word 2003 шрифтом «Times New Roman», размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5. Параметры страницы: сверху, снизу, слева, справа - 2 см, абзацный отступ - 1 см. На первой странице в правом верхнем углу - инициалы и фамилия автора. Название статьи печатать по центру большими буквами (шрифт жирный). Ссылки на цитируемые источники подавать в квадратных скобках после цитаты. Первая цифра - номер источника в списке литературы, вторая - номер страницы, например: [17, 5]. Список литературы подавать в конце статьи после слов «Список использованных источников» и оформлять в алфавитном порядке в соответствии с библиографическими требованиями.

ОРГКОМИТЕТ: По вопросам конференции обращаться к Высоцкой Ольге Евгеньевне, контактный телефон: 095-665-42-39, e-mail: kafedraviposvitu@gmail.com.

Адрес оргкомитета: г. Днепропетровск, Свердлова 70, к.211, кафедра философии опережающего образования и управления инновационной деятельностью ДОИППО.

^ Образец оформления заявки:

ЗАЯВКА

На участие во всеукраинской научно-практической конференции

«Философско-теоретические и практико-ориентированные аспекты опережающего образования для устойчивого развития»

Фамилия, имя, отчество (полностью): ___________________________________

Ученая степень и ученое звание (если есть): _____________________________

Место работы, должность: ____________________________________________

Почтовый адрес, телефон (обязательно): _________________________________

Электронный адрес (обязательно): _______________________________________

Направление участия в конференции: ____________________________________

Тема доклада: ________________________________________________________

Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть): Очная / Заочная

Планирую публикацию доклада (нужное подчеркнуть): Да / Нет.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Школи-новатори. Ініціаторами Програми є компанія Майкрософт Україна та державна наукова установа Інститут інноваційних технологій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconМіністерство освіти І науки України Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Протокол № Декан факультету С. М. Панченко від 2006 р. Протокол №
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти інститут психології імені г.
«Проектування стратегії розвитку психологічного забезпечення освіти ХХІ сторіччя»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, районних державних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та з метою якісної підготовки до 2013/2014 навчального року Інститут...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма
Схвалено рішенням педради комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №2»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи