Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради icon

Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради
Скачати 201.9 Kb.
НазваЗатверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради
Дата14.09.2012
Розмір201.9 Kb.
ТипДокументи


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНОнауково-технічною радою ЗНУ

Протокол № 5 від 20 січня 2011 р.

Голова науково-технічної ради

_______________ С.М. Тимченко


П О Л О Ж Е Н Н Япро підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

у Запорізькому національному університетіЗапоріжжя – 2011

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів

в аспірантурі і докторантурі ЗНУ


Загальні положення


1. Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

2. Відкриття та закриття аспірантури і докторантури, а також розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі і докторантурі ЗНУ (додаток 1,2) здійснює Міністерство освіти і науки України.

3. Підготовка в аспірантурі і докторантурі ЗНУ здійснюється:

1) за рахунок:

коштів державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

4. Вступники до аспірантури і докторантури подають документи за встановленим переліком (додаток 3,4).

5. Особам, зарахованим до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, поза державним замовленням – відповідно до умов контракту.

6. Особи, які зараховані до аспірантури або докторантури з відривом від виробництва, повинні звільнитися з попереднього місця роботи не пізніше 31 жовтня і подати трудову книжку до відділу аспірантури і докторантури у п’ятиденний термін після зарахування.

7. Початок навчання в аспірантури і докторантури ЗНУ – 1 листопада.

8. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.

9. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта або докторанта після обговорення кафедрою, затверджується науково-технічною радою університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури або докторантури. Науковий керівник (консультант) призначається одночасно із зарахуванням.

10. Термін навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі включається до науково-педагогічного стажу.

11. Взаємозобов’язання аспіранта або докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням та університету визначаються в угоді (додаток 5), якою передбачаються: своєчасне закінчення роботи над дисертацією; працевлаштування після закінчення аспірантури або докторантури; обов’язок аспіранта (докторанта) відпрацювати не менше 3 років після закінчення аспірантури (докторантури) у вищому навчальному закладі, який направляв його за рахунок державного замовлення; забезпечення відповідних умов праці; надання впорядкованого житла (за умов наявності); виплату стипендії; відшкодування вартості навчання у випадку відрахування аспіранта або докторанта до закінчення терміну навчання; а також у разі порушення зобов’язання аспірантом (докторантом) щодо терміну відпрацювання після закінчення аспірантури (докторантури) сплата штрафу на користь ЗНУ.

12. Підготовка аспіранта або докторанта поза державним замовленням здійснюється на підставі контракту (додаток 6), укладеного між університетом та вступником до аспірантури або докторантури, та установою, організацією та підприємством, що направили його на навчання, в якому передбачається повне відшкодування витрат на його підготовку, включаючи виплату стипендії.

13. Аспіранти та докторанти мають право на:

- користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;

- отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

- участь у науковій діяльності кафедри;

- отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;

- щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

- участь у виборах до органів самоврядування університету;

- роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;

- безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

- забезпечення, за умов наявності, впорядкованим житлом – у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням – на час навчання, за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом або докторантом (іногороднім);

- працевлаштування згідно з угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням або згідно з контрактом (у разі навчання поза державним замовленням);

- переривання з поважних причин навчання з подальшим його продовженням.

14. Аспіранти, докторанти зобов’язані:

 • дотримуватись вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

 • глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,

професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

 • опанувати методологію проведення наукових досліджень;

- дотримуватися Положення про підготовку науково – педагогічних і наукових кадрів у Запорізькому національному університеті, Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку ЗНУ;

 • приймати участь у громадському житті кафедри, факультету;

- виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта (додатки 7, 8) передбачає складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови, філософії та заліків з дисциплін: «Інформаційне забезпечення наукової роботи», «Вища освіта і Болонський процес», а також проходження педагогічної практики аспірантів Запорізького національного університету, згідно Положенню про педагогічну практику, затвердженого Вченою радою ЗНУ, протокол № 7 від 22 лютого 2010 р. (додаток 9);

- звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи;

- у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради.

15. До терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Науково-технічна рада університету оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією та визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

16. В окремих випадках науково-технічна рада університету може встановлювати термін навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку та ступеня готовності дисертації.

17. Аспірант або докторант, який навчається за державним замовленням, може бути достроково відрахований в наступних випадках:

 • за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку;

 • за вчинення протиправних дій;

 • за власним бажанням;

- за невиконання індивідуального плану роботи над дисертацією або умов контракту без поважних причин.

18. Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України та згідно кошторису, розрахованого планово-фінансовим відділом і затвердженого ректором університету.

19. Рішення про відрахування аспіранта (докторанта) приймає науково-технічна рада університету. На підставі рішення науково-технічної ради аспірант (докторант) відраховується з аспірантури (докторантури) наказом ректора.

20. Аспірант або докторант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі (докторантурі), вважається таким, що успішно виконав індивідуальний план роботи і відраховується з аспірантури (докторантури) з дня захисту дисертації. Особи, які закінчили аспірантуру або докторантуру, чи були відраховані з неї достроково, повинні у день відрахування подати у відділ аспірантури та докторантури:

 • план роботи аспіранта (докторанта);

 • журнал обліку роботи;

 • аспірантський квиток ( для аспірантів);

 • обхідний лист,

після чого одержати трудову книжку (у разі навчання в аспірантурі з відривом від виробництва або перебуванні у докторантурі) .

21. Випускники аспірантури (докторантури), навчання яких здійснювалось з відривом від виробництва за державним замовленням, разом з трудовою книжкою отримують направлення на роботу (додаток 10) згідно укладених з ними угод про підготовку, на підставі яких вони працевлаштовуються і в п’ятиденний термін повертають до відділу аспірантури і докторантури засвідчене підписом керівника і печаткою установи повідомлення про направлення на роботу, що підтверджує їх працевлаштування.

22. Випускникам аспірантури (докторантури) вручається свідоцтво про закінчення аспірантури (докторантури) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 12 листопада 1997 р. та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-38 від 01 лютого 2005 р.

23. Вчена рада університету не менш як один раз на рік заслуховує звіт проректора з наукової роботи або завідувача відділом аспірантури і докторантури щодо підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у Запорізькому національному університеті.

Докторантура


24. До докторантури ЗНУ приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, не менше 10 фахових публікацій після захисту кандидатської дисертації з обраної наукової спеціальності і в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження, а також у встановлений термін захистити дисертацію.

25. Термін перебування в докторантурі не перевищує трьох років, крім умов, передбачених в пункті 15 цього Положення.

26. Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукову доповідь кандидата до вступу до докторантури, розглядає розгорнутий план його дисертаційної роботи і відкритим голосуванням визначає можливість зарахування кандидата до докторантури.

27. Науково-технічна рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури. Рішення науково-технічної ради затверджується і оформлюється наказом ректора університету.

28. Для надання допомоги докторанту в написані дисертації, йому може призначатися науковий консультант з числа висококваліфікованих кадрів – докторів наук, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковим консультантом можуть призначатися також провідні вчені – доктори наук сторонніх організацій. Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, не повинна перевищувати трьох осіб одночасно, включаючи докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням. На здійснення наукового консультування щороку відводиться 50 академічних годин на одного докторанта.

29. Щороку докторанти подають до науково-технічної ради університету, після попереднього обговорення на кафедрі, звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються наказом ректора університету. Під час весняної атестації докторанти звітують проректору з наукової роботи.


Аспірантура


30. До аспірантури ЗНУ на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра, і, як правило, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності.

Якщо навчання в аспірантурі буде здійснюватися цільовим призначенням для ЗНУ, при вступі до аспірантури подається направлення відповідної кафедри ЗНУ(додаток 11), якщо цільовим призначенням для інших вищих навчальних закладів – направлення вузу, яке гарантує працевлаштування аспіранта після закінчення аспірантури, а для прийому на контрактній основі – рекомендація кафедри (факультету) до вступу в аспірантуру.

31. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не повинен перевищувати трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років, крім умов, передбачених у пункті 15 цього Положення.

32. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під керівництвом ректора, першого проректора. Члени приймальної комісії призначаються ректором університету з числа керівників кафедр, деканів, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

33. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, названих у додатку 3, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

34. Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України. Вступні іспити проводяться з 15 вересня до 15 жовтня.

Повторне складання вступних іспитів не допускається. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Особи, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури та їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

35. Прийом вступних іспитів в аспірантуру проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором університету. До складу комісії включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності також і передбачувані наукові керівники кандидата до аспірантури.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

36. Особам, які допущені до складання конкурсних вступних іспитів до аспірантури з відривом чи без відриву від виробництва, надається оплачувана відпустка за місцем роботи для підготовки та складання вступних іспитів із розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання конкурсних вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які повністю склали кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку за місцем роботи для складання конкурсних вступних іспитів до аспірантури не користуються.

До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до місця знаходження вищого навчального закладу і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник.

Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додатково оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом ректора про допуск вступника до складання вступних іспитів.

37. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою університету (факультету), які успішно закінчили магістратуру, склали декілька або всі кандидатські іспити, мають наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

38. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук, або за рішенням науково-технічної ради, як виняток, кандидат наук.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника – кандидата наук – 3 особи, включаючи аспірантів та здобувачів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.

39. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, два рази на рік (з 15 вересня по 15 жовтня і з 15 березня по 15 квітня) звітує про хід виконання дисертації у наукового керівника, на засіданні кафедри та раді факультету. Результати атестації затверджуються проректором з наукової роботи на підставі атестаційного листа (додаток 12) та індивідуальної співбесіди з аспірантом. За результатом осінньої атестації наказом ректора аспіранти переводяться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантри.

40. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з угодою до державних установ, навчальних закладів, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням – згідно з контрактом.


Підготовка здобувачів наукового ступеня
^

кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою41. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

42. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертацією поза аспірантурою (далі здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

43. Здобувачі прикріплюються до Запорізького національного університету лише з тих спеціальностей, які відкриті в аспірантурі, з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для складання кандидатських іспитів на термін до 5 років.

Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.

44. Для прикріплення до університету з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає документи за переліком, передбаченим додатком 13, а для прикріплення з метою складання кандидатських іспитів за переліком, передбаченим додатком 14.

45. Ректор університету на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри видає наказ про прикріплення здобувача та призначення йому наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук, або за рішенням науково-технічної ради, як виняток, кандидати наук.

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів та докторантів.

У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається.

46. Підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук для сторонніх організацій здійснюється на підставі контрактів (додаток 15), укладених між університетом та здобувачами (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), в яких визначаються взаємозобов’язання двох сторін та передбачається повне відшкодування витрат на підготовку здобувачів, які встановлюються університетом на початок кожного навчального року і не можуть змінюватися протягом всього терміну прикріплення здобувача. Викладачі та співробітники Запорізького національного університету користуються пільгами при прикріпленні здобувачами, як з метою написання кандидатської дисертації, так і з метою складання кандидатських іспитів. Вони сплачують 20 відсотків від загальної суми, встановленої університетом, як на підготовку здобувача наукового ступеня, так і на підготовку та складання кандидатських іспитів за умови застосування набутих знань та подальшої роботи цих працівників та співробітників, які отримали освітню послугу, у ЗНУ протягом наступних 3 років. При достроковому звільненні без поважних причин – відшкодувати повну вартість навчання.

47. Здобувачі протягом місяця після прикріплення до університету, подають на кафедру для затвердження, погоджений з науковим керівником, індивідуальний план роботи. Тема дисертації здобувача після погодження на кафедрі в тримісячний термін затверджується науково-технічною радою університету.

48. Здобувачі працюють над дисертацією за індивідуальним планом роботи (додаток 16) та два рази на рік проходять атестацію за порядком, встановленим для атестації аспірантів.

49. Організацію, облік і контроль за роботою здобувача над дисертацією здійснює відділ аспірантури і докторантури ЗНУ.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених у пункті 15 Положення, на підставі висновків атестації наукового керівника і висновків кафедри підлягають відрахуванню.

50. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

51. Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.

52. Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.


Порядок проведення кандидатських іспитів

53. Кандидатський іспит є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Складання кандидатських іспитів є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук.

54. Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької, іспанської, італійської, французької мов. Якщо виконання дисертаційної роботи потребує знання іншої іноземної мови, ректор університету може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.

55. Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, та додаткової, що розробляється відповідною кафедрою.

Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності та питання, які пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

56. Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови приймаються за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

57. Комісії по прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються ректором університету у складі голови комісії (першого проректора або декана факультету денної форми навчання) і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів – докторів та кандидатів наук.

До складу комісії по прийому кандидатського іспиту зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких повинні мати науковий ступінь доктора наук, інші - кандидата наук з цієї спеціальності. Якщо до складу комісії входить науковий керівник, комісію необхідно розширити до 5 осіб, переважно із докторів наук.

До складу комісії по прийому кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких повинен бути доктором філософських наук, а інший - може бути кандидатом філософських наук.

До складу комісії по прийому кандидатського іспиту з іноземної мови включаються не менше двох викладачів кафедр іноземних мов, а також викладачі спеціальних кафедр або наукові співробітники, які мають наукові ступені доктора чи кандидата наук зі спеціальності здобувача та вільно володіють відповідною іноземною мовою.

За рішенням комісії іспит, в залежності від обсягу матеріалу, може проводитись у два етапи з виставленням загальної оцінки.

Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлена дисертаційна робота, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає 2 додаткових кандидатських іспити із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників. Повідомлення встановленого зразка про приймання додаткових кандидатських іспитів надсилається до ВАК України на бланку установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада, за підписом голови спеціалізованої вченої ради та з печаткою установи не пізніше, як за місяць до складання іспитів. Перелік додаткових кандидатських іспитів та їх кількість визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

58. Кандидатські іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до відповіді використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються протягом року.

59. Рівень знань здобувача проводиться за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Умовою допуску до складання кандидатського іспиту є своєчасне виконання реферату, що за перевіркою отримав позитивну оцінку. Реферат має бути зданий на відповідну кафедру для перевірки не пізніше 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

У разі, коли здобувач має фахові публікації за темою дослідження, реферат до кандидатського іспиту зі спеціальності не готується.

60. На кожного здобувача заповнюється протокол кандидатського іспиту, до якого вносяться прізвища членів комісії, присутніх на іспиті, з обов'язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання та посади.

Заповнені та підписані всіма членами комісії протоколи іспитів (зберігаються протягом 10 років) разом з екзаменаційними листками (зберігаються після іспиту протягом року) та рефератами (зберігаються протягом 3 років) подаються головою комісії у відділ аспірантури  і докторантури для реєстрації та затвердження ректором (проректором) у день прийому кандидатського іспиту.

61. Допуск до складання кандидатських іспитів здійснюється наказом ректора університету, для чого до відділу аспірантури і докторантури подаються відповідні документи (додаток 14).

62. Кандидатські іспити приймаються організовано два рази на рік у формі сесій. Строки сесії: з 15 жовтня до 15 листопада та з 15 травня до 15 червня. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза терміном сесії.

63. У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений наказом ректора університету до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.

У разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну сесію не дозволяється.

64. У разі неявки здобувача на кандидатський іспит без поважних причин він може бути повторно допущений наказом ректора університету до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.

Рішення комісії з приймання кандидатського іспиту може бути оскаржене керівнику вищого навчального закладу, наукової установи здобувачем у терміни, встановлені приймальною комісією.

Розклад прийому кандидатських іспитів подається до Міністерства освіти і науки України  не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

65. Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюються на єдине посвідчення.

66. Приймання кандидатських іспитів в аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів університету, а в аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та у здобувачів – на компенсаційній основі.

67. Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів несе голова відповідної приймальної комісії і ректор вищого навчального закладу.

Порядок проведення кандидатських іспитів перевіряється завідувачем та співробітниками відділу аспірантури і докторантури. За результатами перевірки, в разі виявлення недоліків чи порушень, завідувачем відділом аспірантури і докторантури може подаватися доповідна записка на ім’я ректора чи проректора з наукової роботи.

68. Якщо університет не має права приймання кандидатських іспитів з окремих дисциплін, за клопотанням ректорату, здобувачам дозволяється складати кандидатські іспити в інших вищих навчальних закладах та наукових установах, що мають у своєму складі відповідні комісії з приймання кандидатських іспитів.

69. Кандидатські іспити, прийняті з порушенням вимог цього Положення, вважаються недійсними.


Погоджено:

проректор з наукової роботи

______________ С.К. Бостан


Погоджено:

начальник юридичного відділу

______________ О.О. Кулініч


Положення підготував:

завідувач відділу

аспірантури і докторантури

____________Г.М. Васильчук


Схожі:

Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconПогоджено науково-технічною радою Крну ім. Михайла Остроградського Протокол №8 від 17 листопада 2011 р. Затверджую
Аналіз динаміки безконтактних магнітних вихідних пристроїв у трифазному виконанні
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconІнформація щодо проведення практик
Програма педагогічної та науково-асистентської практики (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст») затверджена на засіданні другої...
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconПоложення про науково-навчальний центр з правами Затверджено Радою знц нан україни І мон україни (протокол №3 від 14. 12. 2007 р.)
Вченою Радою Національного універси­тету „Львівська політехніка” (протокол №8 від 25. 12. 2007 р.)
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка ю. Бугая затверджую
Затверджено на засіданні кафедри «Комп’ютерних наук та інформаційних систем» Протокол №5 від «21» січня 2011 р
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconРобоча програма схвалено Науково-методичною радою Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая Протокол № від 2009 р. Голова Науково-методичної ради кандидат. іст н., доц. Каліберда Л. П. Вступ Дисципліна «Теорія інформації»
Мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів...
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconЗасідання науково-технічної ради запорізького національного університету від 18 квітня 2012 р. Порядок денний
Розвиток міжнародного співробітництва економічного факультету зну із зарубіжними навчальними закладами
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconНаказ №508 «2» 10 2008 р про контроль витрат по держбюджетних темах, які фінансуються мон україни
Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ” та на підставі...
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconЗатверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Окр молодшого спеціаліста з основ теорії права І держави, конституційного законодавства, судової системи, правоохоронних органів...
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради icon1. загальні положення
Науково-дослідна частина (далі – ндч) є науковим структурним підрозділом Запорізького національного університету (далі – зну), який...
Затверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10)
Порядок обрання та призначення директора навчально-наукового інституту, директора науково-технічної бібліотеки визначено у додатках...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи