Положення про спеціалізовані вчені ради icon

Положення про спеціалізовані вчені ради
НазваПоложення про спеціалізовані вчені ради
Сторінка2/3
Дата14.09.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

5. Таємне голосування та робота лічильної комісії


5.1. Лічильна комісія (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради.


5.2. Після завершального слова здобувача лічильна комісія видає членам ради під розписку заготовлені бюлетені для таємного голосування за встановленою формою (додаток 13).

Члени ради, які запізнилися на початок захисту дисертації або залишили засідання до його закінчення, у визначенні кворуму і в таємному голосуванні участі не беруть. Пер­сональну відповідальність за це несе голова ради.

Здобувач, який захищає дисертацію в раді, членом якої він є, участі в голосуванні не бере і в списку членів ради на даному засіданні не враховується.

Член ради висловлює свою думку щодо дисертації, викреслюючи в графі бюлетеня «Результати голосування» одне з двох запропонованих визначень: «згоден» чи «не згоден» і опускає бюлетень в опечатану урну.


5.3. Члени лічильної комісії відкривають урну, підраховують бюлетені й складають за наслідками голосування протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою (додаток 14).

Нероздані бюлетені залишаються в лічильній комісії з відповідною поміткою, зробленою до початку таємного голосування, і це зазначається в протоколі. Бюлетені, що не дають змоги виявити думку члена ради, який взяв участь у голосуванні, вважаються недійсними, і це також зазначається в протоколі лічильної комісії.

Після оформлення протоколу про результати голосування лічильна комісія опечатує всі бюлетені й додає їх до свого протоколу.


^ 6. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради для розгляду дисертації, яку ВАК надіслав на додаткову експертизу

(колективне рецензування)


6.1. Дисертацію, яку надіслано на додаткову експертизу (колективне рецензування), разом з атестаційною справою рада повинна розглянути протягом двох місяців з дня її одержання. Рада з числа своїх членів створює комісію, доручає їй ознайомитися з дисертацією та матеріалами атестаційної справи й подати проект висновку щодо дисертації, а також дати оцінку критичним зауваженням, висловленим на попередніх етапах експертизи.

Дисертація розглядається в присутності здобувача. У разі неявки здобувача на засідання без поважної причини спеціалізована вчена рада розглядає дисертацію без нього. У засіданні також можуть брати участь опоненти та інші особи, яких, у разі потреби, запрошує рада. Присутність членів ради (із зазначенням їхньої спеціальності) обов’язково слід занотувати в протоколі засідання.


6.2. Відкриваючи засідання ради, голова ради за даними реєстраційної картки присутності за встановленою формою (додаток 5) сповіщає членів ради про правоможність засідання та інформує їх про перебіг розгляду дисертації, поданої на додаткову експертизу.


6.3. Потім слово надається вченому сек­ретареві, який коротко доповідає про основний зміст документів атестаційної справи здобувача.

Після виступу вченого секретаря дисертант викладає суть і основні положення дисертації. Дисертантові можна ставити запитання усно й письмово, на які він має дати відповіді.


6.4. Обговоривши дисертацію та висновок спеціальної комісії щодо неї, рада бюлетенями за встановленою формою (додаток 13) проводить таємне голосування. Рішення ради вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, що взяли участь у засіданні. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів ради.


6.5. Після затвердження протоколу лічильної комісії рада відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів ради приймає текст додаткової експертизи (колективного рецензування).

На цьому засідання ради вважається закінченим.


6.6. Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма (розшифрована фонограма) і текст додаткової експертизи (колективного рецензування), у якому наводяться результати таємного голосування, разом з дисертацією та атестаційною справою в тритижневий термін надсилаються до ВАК.


^ 7. Проведення засідання спеціа­лізованої вченої ради для переатестації фахівців


7.1. Переатестація наукових і науково-педагогічних працівників - громадян України, які мають наукові ступені, присуджені їм в інших країнах, провадиться ВАК на клопотання організації, де працює здобувач, з поданням до ВАК документів відповідно до переліку, що визначає ВАК.

Переатестацію провадять ради за дорученням ВАК.


7.2. Дисертація вченого, надіслана на переатестацію до ради, разом з атестаційною справою повинна бути розглянута протягом двох місяців. Якщо спеціальність, за якою захищена дисертація, не узгоджується зі спеціальностями, з яких раді надано право приймати дисертації до захисту, то надсилання дисертації для переатестації є одночасно наданням права на проведення разового захисту дисертації за іншою спеціальністю.


7.3. Рада з числа своїх членів створює комісію, доручає їй ознайомитися з дисертацією та матеріалами атестаційної справи і подати висновок. На засідання ради запрошується здобувач, який має право перед засіданням ради ознайомитися з попередніми висновками комісії і дати додат­кові пояснення щодо матеріалів дисертації та атестаційної справи. У разі неявки здобувача на засідання без поважної причини спеціа­лізована вчена рада розглядає дисертацію без нього.

У засіданні можуть брати участь інші особи, яких за потреби запрошує рада. Присутність членів ради (із зазначенням їхньої спеціаль­ності) обов’язково слід занотувати в протоколі засідання.


7.4. Відкриваючи засідання ради, голова на підставі реєстраційної картки присутності за встановленою формою (додаток 5) сповіщає членів ради про правоможність засідання та інформує членів ради про хід розгляду дисертації, отриманої для переатестації.


7.5. Учений секретар доповідає основний зміст документів атестаційної справи.

Далі оголошується висновок комісії.

Потім здобувач повинен викласти суть і основні положення дисертації. Здобувачеві можна ставити запитання усно й письмово.

Після цього мають право виступати всі присутні на засіданні ради. Наприкінці дискусії здобувачеві надається завершальне слово.


7.6. Якщо при переатестації фахівця, який одержав в іншій країні диплом доктора наук, не маючи наукового ступеня кандидата наук, рада встановить, що дисертація на здо­бут­тя наукового ступеня доктора наук не відповідає вимогам пункту 12, а відповідає вимогам пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів і прис­воєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, то рада пере­атестовує здобувача на науковий ступінь кандидата наук.


7.7. Після закінчення дискусії рада про­во­дить таємне голосування бюлетенями за встановленою формою (додаток 13). Рішення ради вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як три чверті членів ради, що взяли участь у засіданні. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради.

Після затвердження протоколу лічильної комісії рада відкритим голосуванням простою більшістю присутніх членів ради приймає рішення щодо переатестації.


7.8. Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма та рішення щодо пере­атестації (видачі диплома встановленого зразка) разом з дисертацією та атестаційною справою в тритижневий строк надсилаються до ВАК.


7.9. Здобувач має право за письмовою заявою зняти дисертацію з розгляду у процесі переатестації до початку таємного голосування у спеціалізованій вченій раді, крім випадків виявлення у дисертації текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело. У такому випадку здобувач переатестації не підлягає.


^ 8. Засідання (спеціалізованої) вченої ради для розгляду питань про позбавлення наукових ступенів та вченого звання старшого наукового співробітника


8.1. Питання про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання старшого наукового співробітника можна порушувати лише у випадку, коли до (спеціалізованої) вченої ради надійшли матеріали, які дають для цього підставу. Голова ради доручає комісії з членів ради перевірити такі матеріали щодо обгрунтованості справи. У разі потреби рада запитує у відповідних установ та організацій додаткові матеріали.

За наслідками перевірки комісія скла­дає висновок, який подається на розгляд ради.


8.2. Рада повинна протягом місяця розглянути матеріали, які підготувала комісія.


8.3. Засідання ради проводиться, як правило, у присутності особи, про позбавлення наукового ступеня якої порушується питання. Її слід повідомити про це не пізніш як за 10 днів до засідання.

Аналогічно повинно проводитися й засідання вченої ради, на якому розглядається питання про позбавлення вченого звання.

Якщо вказана особа відмовляється з’яви­тися на засідання ради без поважних причин або якщо викликати її неможливо, то рада прий­має рішення про проведення засідання без неї.

Якщо вказана особа завчасно повідомить, що не може взяти участі в засі­данні з поважної причини, то засідання ради переноситься.


8.4. Відкриваючи засідання ради, голо­ва інформує членів ради про правоможність засідання й оголошує розгляд питання. З доповіддю від комісії виступає член ради, який входив до її складу. Потім слово надається особі, про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання якої порушено питання, після чого мають право виступати всі присутні на засіданні ради.


8.5. Після обговорення рада проводить таєм­не голосування про позбавлення науко­вого ступеня чи вченого звання. Голосування проводиться бюлетенями за встановленою формою (додаток 13). Рішення ради про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті від кількості членів ради, які взяли участь у засіданні.

Після затвердження протоколу лічиль­ної комісії рада, спираючись на результати таємного голосування, відкритим голо­суванням простою більшістю голосів членів ради, які взяли участь у засіданні, приймає текст рішення з чітко сформульованим висновком про наявність чи відсутність підстав для порушення перед ВАК клопотання щодо позбавлення наукового ступеня чи вченого звання.


8.6. Результати таємного голосування і рішення ради оголошується особі, щодо якої ставилося питання про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання.


8.7. Якщо рада прийняла рішення клопо­тати перед ВАК про позбавлення особи наукового ступеня чи вченого звання, то до ВАК у тритижневий термін надсилають підписані головою і вченим секретарем протокол засі­дання ради і рішення, у якому наводяться результати таємного голосування. Указані матеріали надсилають до ВАК і в тому випадку, коли ВАК дав доручення раді розглянути питання про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання.


^ 9. Проведення засідання спеціа­лізованої вченої ради для розгляду апеляції


9.1. При надходженні до ради від установи, організації, здобувача або інших осіб апеляції на її рішення голова ради доручає комісії з членів ради вивчити її аргументованість та підготувати необхідні пропозиції щодо подальшого розгляду апеляції. Якщо спеціалізована вчена рада має проводити засідання, тоді комісія повинна підготувати проект висновку. Якщо апеляцію установи, організації або фізичної особи подано на позитивне рішення ради, то голова ради в тижневий строк повідомляє про це ВАК.

Розгляд апеляції в раді не повинен тривати понад місяць, причому в разі потреби проводиться позапланове засідання.


9.2. На засідання ради запрошуються автор (автори) апеляції, здобувач та інші особи, які, на думку ради, мають безпосередній стосунок до суті порушених в апеляції питань. Усіх їх слід повідомити про це не пізніш як за 10 днів до засідання.

У разі неявки автора апеляції з поважної причини засідання переноситься. Якщо автор апеляції не з’явився на засідання ради без поважної причини, то засідання проводиться без нього.

Присутність членів ради (із зазначенням їхньої спеціальності) обов’язково зано­товується у протоколі засідання.


9.3. Відкриття засідання ради починається по­ві­домленням голови про правоможність засі­дання.

Потім голова ради оголошує розгляд апеля­ції і надає слово вченому секретареві для її зачитування. Після цього один з членів комісії доповідає про результати роботи комісії і пропонує проект висновку. Далі мають право виступати всі присутні.


9.4. Після закінчення дискусії рада зат­верджує рішення шляхом таємного голо­сування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті присутніх на засіданні членів ради. Висновок приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які взяли участь у засіданні.

Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма і текст висновку щодо розгляду апе­ляції, у якому наводяться результати голо­сування, разом з текстом апеляції протягом 10 робочих днів надсилаються до ВАК.


Додаток 1


В і д о м о с т і

про членів спеціалізованої вченої ради

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

за спеціальностями________________________________________________________

(шифри, назви спеціальностей та галузей наук)

в __________________________________________________________________________

(назва організації, адреса для надсилання кореспонденції, телефон)
з/п

Прізвище імя,

по батькові

Рік народ-ження

Місце

основної

роботи

(установа, її відомча підпоряд-кованість, посада)

Науковий ступінь,

шифр спеціаль-ності, за якою захищена дисерта-ція, рік присуд-ження

Учене звання (за спеціаль-ністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеці-альності в раді

Основні праці (назви 3 наукових монографій, статей, опублікова-них за спеціальніс-тю, за якою фахівця пропонується включити до складу ради)

Членст-во в ін-ших спецра-дах

(шифр ради, устано-ва, у якій створе-на рада)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор (ректор) ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Печатка


Дата


Примітки:


1. На початку списку подаються відомості про голову ради, заступника голови, вченого секретаря (ці посади вказуються в дужках після прізвища, імені та по батькові), а далі подаються відомості про членів ради за абеткою.

2. У графах 5, 6, 7 спеціальності вказуються за діючим переліком спеціальностей. Якщо науковий ступінь (графа 5) або вчене звання (графа 6) присуджено (присвоєно) після 1 вересня 1992 року, то у відповідній графі вказується країна, атестаційним органом якої видано диплом (атестат).

3. До ВАК надсилається перший примірник "Відомостей".

4. У графі 8 наводять назви праць, опублікованих за останні п'ять років.


Додаток 2


^ ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

_________________________________________________________


НАКАЗ


"___"_________ 200__ р. № ____


Про створення

спеціалізованої вченої ради


На виконання постанови президії Вищої атестаційної комісії України від

"__" _______ 200__р. № ____


Н А К А З У Ю:


1. Створити спеціалізовану вчену раду ______________________________________

(шифр ради)


в____________________________________________________________________________

(повна назва установи, її відомча підпорядкованість)


з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями _____________________________________________________________________________

(шифри і назви спеціальностей за чинним переліком)


2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради__________________

(шифр ради)

_____________________________________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку,

____________________________________________________________,

місце роботи, посада)

спеціальність _______________ .

(шифр)


3. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради ___________

(шифр ради)


___________________________________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові

____________________________________________________________,

в родовому відмінку, місце роботи, посада)

спеціальність ___________.

(шифр)


^ Продовження додатка 2


4. Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ______________

(шифр ради)

_____________________________________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові

____________________________________________________________,

в родовому відмінку, місце роботи, посада)

спеціальність ___________________.

(шифр)


5. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради ___________ :

(шифр ради)

_____________________________________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові в називному відмінку,

____________________________________________________________,

місце роботи, посада)

спеціальність_________________ .

(шифр)


(Наводять відомості про всіх членів ради за абеткою)


6. Установити термін повноважень спеціалізованої вченої ради ___________

(шифр ради)

від " " ________ 20__ р. до " " ________ 20__ р.


Голова

Вищої атестаційної комісії

України _________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Візи: Заступник голови

ВАК України _________

(підпис)

Начальник атестаційного відділу _________

(підпис)


Додаток 3


^ ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

________________________________________________________


Н А К А З


" "_____________ 200 р. № ______


Про часткові зміни в складі

спеціалізованої вченої ради

На підставі клопотання директора (ректора) _____________________________________________________________________________

(назва установи, відомства в родовому відмінку)


Н А К А З У Ю:

1. Вивести (уважати таким, що вибув) зі складу спеціалізованої вченої ради _____________________________________________________________________________

(шифр ради, назва установи, відомства в родовому відмінку)

члена ради із спеціальності ___________________________

(шифр спеціальності)

_____________________________________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)


згідно з поданою заявою (у зв'язку з виїздом на постійне проживання за кордон, у зв'язку зі смертю).


2. Увести до складу вказаної ради ________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання,

_____________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)

фахівця із спеціальності _________________________ .

(шифр спеціальності)


Голова

Вищої атестаційної комісії

України _________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Візи: Заступник голови

ВАК України _________

(підпис)

Начальник атестаційного відділу _________ (підпис)


Додаток 4


Перелік документів,

які подає до спеціалізованої вченої ради

здобувач наукового ступеня


1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжка- федрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

^ Продовження додатка 4


10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де утво­рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки).

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Ім’я файла — dis.doc.


При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 5


Реєстраційна картка присутності

членів спеціалізованої вченої ради _____________

(шифр ради)


" "_____________ 200_ р. Протокол № _____


Розглядається дисертація

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)_________________________________

(галузь)


наук за спеціальністю__________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)


Прізвище, ім'я,

по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді

Присутність на засіданні

(підпис)

Одержання

бюлетеня

(підпис)Учений секретар

спеціалізованої вченої ради _________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Примітки:


1. У графі "Прізвище, ім'я, по батькові" вказують усіх членів спеціалізованої вченої ради в тому самому порядку, який подано в наказі про створення ради.

2. Науковий ступінь та шифр спеціальності в раді подають згідно з наказом про створення ради.


Додаток 6


Облікова картка дисертації

Форма облікової картки дисертації (далі - ОКД) встановлена Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації. З питань замовлення бланків ОКД та їх заповнення необхідно звертатися до УкрНТЕІ за адресою:

01171, м. Київ, вул. В. Антоновича, 180.

Довідки за телефонами: 521-09-45, 521-00-56.

Додаток 7


Перелік документів атестаційної справи,

які зберігаються в спеціалізованій вченій раді

1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня, поданої до ВАК України, за встановленою формою.

2. Заява здобувача на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду.

3. Копія клопотання-характеристики керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

4. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

5. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

6. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук, засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.

7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії.

9. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів.

10. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

12. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

13. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою.

14. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.

15. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі відгуки, які надійшли на дисертацію та автореферат.

16. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

17. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрIНТЕІ) за встановленою формою.


Продовження додатка 7


18. Список установ і організацій, до яких надіслано автореферат дисертації, із зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв’язку або канцелярії (експедиції) установи, підписаний вченим секретарем ради.


Разом з атестаційною справою зберігаються:

дисертація (зберігається в бібліотеці установи, де функціонує спеціалізована вчена рада);

автореферат дисертації (2 примірники);

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла — file.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref. doc;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла — notes.doc;

фонограма захисту дисертації.

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 8


Перелік документів

атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук,

яка подається до ВАК України


1. Супровідний лист на бланку установи за встановленою формою.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук, засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.

У разі, якщо ці документи видані навчальними закладами та уповноваженими органами іноземної держави і легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково надаються переклади цих документів українською мовою, засвідчені нотаріально.

6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

7. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії.

9. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

10. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

12. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

13. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.


Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;

автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;

облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ);

^ Продовження додатка 8


реєстраційно-облікову картку (2 примірники);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з марками;

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc;

файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім’я файла – apреnd3.doc;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.doc.

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за встановленою формою.

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.


При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 9


Перелік документів

атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук,

яка подається до ВАК України


1. Супровідний лист на бланку установи за встановленою формою.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

9. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

10. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії.

11. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

12. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

13. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

14. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

15. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.


^ Продовження додатка 9


Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;

облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ);

реєстраційно-облікову картку (2 примірники);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з марками;

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc;

файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім’я файла – apреnd3.doc;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.doc.

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за встановленою формою.

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.


При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 10


Перелік документів атестаційної справи

здобувача наукового ступеня,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


1. Супровідний лист до ВАК України на бланку установи за встановленою формою.

2. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

3. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

4. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.


Атестаційна справа брошурується у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюється конверт, до якого вкладаються:

автореферат дисертації, підписаний автором (2 примірники);

компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлом з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я файла — out.xls.


Обкладинка атестаційної справи оформляється за встановленою формою.


Додаток 11


Перелік документів, які повертають здобувачу,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


1. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (1 примірник).

2. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, їх переклади українською мовою, копія свідоцтва про зміну імені, копія першої сторінки паспорта, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (по 1 примірнику).

3. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).

4. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (1 примірник).


Крім документів, здобувачу повертаються:

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті;

примірники дисертації, за винятком одного, який вилучається з фонду бібліотеки установи, де відбувся захист, та залишається у спеціалізованій вченій раді;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації для здобувачів наукового ступеня доктора наук;

один компакт-диск з текстом автореферату дисертації.

Додаток 12


Звіт про роботу спеціалізованої

вченої ради________________

(шифр ради)


у _______________________________________________

(повна назва установи)


у 200__ році


(надсилається до ВАК України у двох примірниках державною мовою)


1. Наказом ВАК України від " "_______________ 200_ р. № _____ спеціалізованій вченій раді надано право на період до " "______ 200_ р. проводити захист дисертацій за спеціальностями

_____________________________________________________________________________.

(шифри і назви спеціальностей за діючим переліком, галузі наук)


2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела _____ засідань, на яких проведено захист ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій (з них докторських___ та кандидатських ___дисертацій написано українською мовою), проведено переатестацію ______ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ______ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій, розглянуто ______ апеляцій, проведено колективне рецензування ____ дисертацій (із зазначенням спеціальностей), надісланих ВАК України, проведено _____ разових захистів дисертацій, прийнято до захисту ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій.


3. Кількість відхилених докторських і кандидатських дисертацій, причини відхилення на всіх етапах їх розгляду.


4. Дані про кількість проведених засідань.


5. Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали менше половини засідань рад.


6. Короткий аналіз дисертацій, розглянутих радою протягом звітного року, у якому зазначаються

аналіз тематики розглянутих робіт;

аналіз рівня використання наукових результатів розглянутих робіт, пропозиції ради щодо використання результатів конкретних дисертаційних досліджень у державних програмах і перелік установ, до яких ці пропозиції надіслані.


^ Продовження додатка 12


Голова спеціалізованої

вченої ради _____________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Учений секретар _____________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Печатка установи Дата


Додаток 13


Форма бюлетеня для таємного голосування


Спеціалізована вчена рада _____________________________

(шифр ради)


" "_____________ 200_ р. протокол № _____


Прізвище, ім'я,

по батькові

Заслуговує

наукового ступеня

Результати

голосуванняЗГОДЕН


^ НЕ ЗГОДЕНПримітки:


1. У графі "Заслуговує наукового ступеня" зазначити науковий ступінь, на який претендує здобувач, і галузь науки.


2. Бюлетені не підписують. У графі "Результати голосування" викреслити непотрібне.


Додаток 14


Протокол

засідання лічильної комісії,

обраної спеціалізованою вченою радою ________________

(шифр ради)


" " ___________ 200_ р.


Склад обраної комісії:

_____________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


наукового ступеня доктора (кандидата) ________________ наук.

(галузь науки)


Склад спеціалізованої вченої ради, затверджений у кількості _____ осіб.

До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено ______ осіб з правом голосу.


Були присутні на засіданні _____ членів спеціалізованої вченої ради, зокрема _____ докторів наук за профілем розглянутої дисертації.


Роздано бюлетенів ______ .


Залишилось нерозданих бюлетенів ______ .


Виявлено в урні бюлетенів ______ .


Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора (кандидата)_______________ наук

(галузь науки)


_____________________________________________________________________________:

(прізвище, ім'я, по батькові)


подано голосів:

"За" - _______ ,

"Проти" - _______ ,

"Недійсних бюлетенів" - _______ .


^ Продовження додатка 14


Члени лічильної комісії: ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Учений секретар спеціалізованої

вченої ради ____________ __________ ______________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Примітки:

1. Протокол заповнюється від руки членом лічильної комісії у двох примірниках.

2. Один з протоколів укладається разом з бюлетенями в конверт, який заклеюється до оголошення результатів голосування і підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.

Додаток 1

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Рішення щодо присудження

наукового ступеня доктора (кандидата) наук


Спеціалізована вчена рада _______________________________________________

(шифр ради, повне найменування наукової установи _____________________________________________________________________________

чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, відомче підпорядкування (у родовому

____________________________________________________________________________________________

відмінку), місто)


прийняла рішення щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата) __________

(галузь)


наук _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача у давальному відмінку)


на підставі прилюдного захисту дисертації

«__________________________________________________________________________»

(назва дисертації)


у вигляді __________________________________________________________*/ з грифом

(рукопису, опублікованої монографії) (таємно, для службового користування)

за спеціальністю ______________________________________________

(шифр і назва спеціальності за переліком)


«____» _______ 20___ року, протокол № ____.


_______________________________________________________ 19___ року народження,

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)


громадянин__________________________________________________________________,

(вказується назва країни, громадянином якої є здобувач)


освіта вища: закінчив у ______ році _____________________________________________

(найменування навчального закладу)

за спеціальністю __________________________

(за дипломом)

Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх присудження чи присвоєння за наявності):

кандидат ___________________ наук з ______ року,

доцент (професор) кафедри ___________________ з ___________ року.


Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення, відомче підпорядкування та найменування установи, в якій вона діяла.

Працює_____________ в _________________________________________________

(посада) (найменування установи, відомче підпорядкування, місто)

з _______ р. до теперішнього часу.

Дисертація виконана в ___________________________________________________

(найменування установи, відомче підпорядкування, місто)


Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для докторів наук) ________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,

_____________________________________________________________________________

вчене звання, місце роботи, посада)

Здобувач має _____ опублікованих праць за темою дисертації, з них ____ праць написано без співавторів, _____ монографій, _____ статей в наукових фахових виданнях, _____ авторських свідоцтв на винаходи, у тому числі (наводиться три праці для кандидатів наук і чотири найбільш значні праці - для докторів наук):

1.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________

Офіційні опоненти:

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,

_____________________________________________________________________________

вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)

дав______________________ відгук із зауваженнями:________________________________

(негативний, позитивний) (наводяться)

На дисертацію та автореферат надійшли відгуки:

____________________________________________________________________________

(перелічуються всі відгуки з обов’язковим зазначенням місць роботи,

____________________________________________________________________________

посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та ініціалів

____________________________________________________________________________

авторів відгуків, характеру відгуків (негативний чи позитивний) та

__________________________ .

критичних зауважень)

У дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради:

____________________________________________________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження)

та присутні на захисті фахівці __________________________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені,

_________________________________ .

місця роботи, посади, зауваження)

При проведенні таємного голосування виявилося, що із ____ членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні (з них ___ докторів наук за профілем дисертації),

проголосували:


«За» _______ членів ради,

«Проти»_____ членів ради,

недійсних бюлетенів _____ .


Далі наводиться висновок спеціалізованої вченої ради з обґрунтуванням прийнятого рішення із зазначенням відповідності/невідповідності дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами). При негативному рішенні щодо присудження наукового ступеня висновок не наводиться і не приймається.


На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присуджує / не присуджує

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача у давальному відмінку)

науковий ступінь доктора/кандидата _________________________________________ наук

(галузь)

за спеціальністю ______________________________________________________________ .

(шифр і назва спеціальності за переліком)


Головуючий на засіданні

спеціалізованої вченої ради ______________ ________ __________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. «____» _______________ 20___ року


Атестаційна справа зареєстрована у ВАК України під № _____________


Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук постановою президії ВАК України


від « » _____________ 20 ___ року № _________


Видано диплом ______________________________

(серія, номер)


Начальник атестаційного відділу ___________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Примітки:

1. Номер справи, реквізити постанови президії ВАК України, серію та номер диплома проставляють у ВАК України.

2. Відомості щодо грифа секретності (після позначки */) наводять при необхідності.

Додаток 2

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


1   2   3

Схожі:

Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconНаказ №557 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 08. 2010 за №680/17975 Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04. 2011 n 410 ( 410/2011 ), пункту 2 Порядку присвоєння вченого звання професора
...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconНаказ №572 м. Київ Про затвердження Інструкції з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад І внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З
...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 при Донбаській національній академії будівництва І архітектури за 1994-2010 рр
В донбаській національній академії будівництва І архітектури Міносвіти та науки України вперше у 1994 році наказами вак україни №63...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про проведення щорічного обласного конкурсу проектів «Молоді вчені Дніпропетровщині» на отримання матеріального заохочення № р-79/0/3-09 від 19. 02. 2009

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи