Положення про спеціалізовані вчені ради icon

Положення про спеціалізовані вчені ради
НазваПоложення про спеціалізовані вчені ради
Сторінка3/3
Дата14.09.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
^

Відомості про офіційних опонентів,призначених спеціалізованою вченою радою для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) ________________________________________________ наук

(галузь) _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

за спеціальністю_______________________________________________________________

(шифр, назва спеціальності)
з/п

П.І.Б.

Рік

на­род­жен­ня

Міс­це ос­нов­ної ро­бо­ти (ус­та­но­ва, її ві­дом­че під­по­ряд­ку­ва­ння,

по­са­да)

На­у­ко­вий ступінь,

шифр, наз­ва спе­ці­аль­нос­ті, за якою за­хи­ще­на ди­сер­та­ція, рік при­суд­жен­ня

Вче­не зван­ня (за спе­ці­аль­ніс­тю, ка­фед­рою), рік прис­во­єн­ня

Мо­ног­ра­фії, стат­ті (2-3 наз­ви) за спе­ці­аль­ніс­тю (про­фі­лем) ди­сер­та­ції здо­бу­ва­ча

1

2

3

4

5

6

7
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ____________ ____________________

ради (підпис ) (прізвище, ініціали)


М.П. «____» _______________ 20___ року


Додаток 3

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


Реєстраційно-облікова картка

^

Реєстраційно-облікова картка


Прізвище, ім’я, по батькові

Стать

Громадянство

Рік народження

Дата надходження

Індекс відділу

Шифр спецради

Дата рішення ради

Номер протоколу

Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації

Науковий ступінь

(вчене звання), галузь наук

Шифр і назва спеціальності

Номер

атеста-ційної справи

Ким і коли присуджено науковий ступінь (присвоєно вчене звання)


Номер диплома (атестата)
Кандидат

Доктор

Старший науковий співробітник

Примітки:

1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148 (ширина) × 105 (висота) мм, заповнюють за допомогою комп’ютерної техніки.

2. Назви граф «Прізвище, ім’я, по батькові», «Стать», «Громадянство», «Рік народження», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення ради», «Номер протоколу», «Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації», «Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» не друкують.

3. Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу» заповнюють у ВАК України.

4. Для іноземців, яким відповідно до міжнародних угод та конвенцій на підставі захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук видають диплом доктора філософії з відповідної галузі наук, на зворотному боці реєстраційної картки необхідно надрукувати латинськими літерами англійською мовою офіційне найменування установи, де відбувся захист дисертації; назву країни, громадянином якої є здобувач; повне ім’я здобувача в тому порядку, в якому воно записано в паспортному документі.

Згадану інформацію засвідчують підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Додаток 4

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Супровідний лист

до атестаційної справи здобувача наукового ступеня


(на бланку установи)


Голові Вищої атестаційної комісії України


Про атестаційну справу


Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) ________________________ наук

(галузь науки)

за спеціальністю ______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача в родовому відмінку)


Назва дисертації –

______________________________________________________________________

Файли з текстом дисертації на компакт-диску надіслані до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації_______________

(дата)

Повідомлення про захист дисертації надруковано в

_____________________________________________________________________________

«Бюлетені Вищої атестаційної комісії України» ( журналі «Науковий світ»)

№___, 20___ року, стор.___.


Додатки: 1. Атетсаційна справа згідно з описом.

2. Дисертація (перший примірник).


Голова спеціалізованої

вченої ради ___________ ___________ ___________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Вчений секретар _____________________________________________

(прізвище, ініціали, телефон)


Додаток 5

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Обкладинка атестаційної справи

здобувача наукового ступеня


Відомче підпорядкування


Найменування установи, де відбувся захист


^ АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА


здобувача наукового ступеня доктора (кандидата)_____________________________ наук

(галузь науки)

за спеціальністю _____________________________________________________________

(шифр і назва за Переліком спеціальностей)


____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

громадянина_________________________________________________________________

(назва країни, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку)


Назва дисертації

____________________________________________________________________________


№ справи ___________________________________

(заповнює ВАК України)


Рік


Додаток 6

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Супровідний лист до атестаційної справи

здобувача наукового ступеня,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


(на бланку установи)


Голові Вищої атестаційної комісії України


Про атестаційну справу


Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) _____________________________________ наук

(галузь науки)


за спеціальністю_______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)


_____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)


за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення.Додаток:


Атестаційна справа згідно з описом.
Голова спеціалізованої

вченої ради___________ _________ ___________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 7

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Обкладинка атестаційної справи

здобувача наукового ступеня,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


Відомче підпорядкування


Найменування установи, де відбувся захист


^ АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА


здобувача наукового ступеня доктора (кандидата)_______________________________наук

(галузь науки)

за спеціальністю ______________________________________________________________

(шифр і назва за Переліком спеціальностей)


_____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

громадянина__________________________________________________________________,

(назва країни, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку)


за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення.


№ справи ___________________________________

(заповнює ВАК України)


Рік


Додаток 8

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Повідомлення про складання

додаткових кандидатських іспитів


(на бланку установи, навчального закладу)


Спеціалізована вчена рада _________________________________________________

(шифр спецради, найменування установи, в якій вона діє)


_____________________________________________________________________________


повідомляє, що рішенням ради від ____________ 20___ року протокол № ___ здобувачу наукового ступеня кандидата ___________________________наук

(галузь науки)

за спеціальністю ______________________________________________________________,

(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей)

_____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові )

який закінчив _________________________________________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

за спеціальністю __________________________________________________

(назва спеціальності, шифр спеціальності)

та отримав диплом ____________________________________________________________,

(спеціаліста, магістра )

визначені такі додаткові кандидатські іспити:

1. ___________________________________________________________________________;

(назва спеціальності)

2. ___________________________________________________________________________;

(назва спеціальності)

3.____________________________________________________________________________ (назва спеціальності)

(кількість додаткових кандидатських іспитів визначає спеціалізована вчена рада).


Прийом іспиту зі спеціальності ____________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

відбудеться _______________ о ________ у приміщенні ____________________________

(дата) (час)

_____________________________________________________________________________

(найменування установи, навчального закладу)


Голова спеціалізованої вченої ради

______________________________ ___________ ______________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


М.П.


Додаток 9

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Список наукових праць


за спеціальністю ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей)


_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)№ з/п


Назва

праці


Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

Кількість друкованих аркушів

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5Здобувач _____________ __________________

( підпис ) (прізвище, ініціали)


Вчений секретар ___________ __________________

ради ( підпис ) (прізвище, ініціали)


М.П.


_____________________

(число, місяць, рік)


Додаток 10

до наказу ВАК України

19.07.2010 № 557


^ Опис документів атестаційної справи


____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача в родовому відмінку)

з/п

Назва документа

Кількість

аркушів

Порядкові номери аркушів документів атестаційної справи (з____ по ____)


1

2

3

4


До опису внесено ______ документів на ________ аркушах.


Вчений секретар ( спеціалізованої)

вченої ради ______________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


М.П.


_____________________

(число, місяць, рік)


Примітки:

1. Чисті аркуші справи не нумерують й до опису не вносять.

2. Всі виправлення в описі мають бути зазначені, завірені вченим секретарем та скріплені печаткою установи.

3. Нумерація аркушів атестаційної справи повинна бути наскрізною.
1   2   3

Схожі:

Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconНаказ №557 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 08. 2010 за №680/17975 Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04. 2011 n 410 ( 410/2011 ), пункту 2 Порядку присвоєння вченого звання професора
...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconНаказ №572 м. Київ Про затвердження Інструкції з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад І внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З
...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 при Донбаській національній академії будівництва І архітектури за 1994-2010 рр
В донбаській національній академії будівництва І архітектури Міносвіти та науки України вперше у 1994 році наказами вак україни №63...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Положення про спеціалізовані вчені ради iconПоложення про проведення щорічного обласного конкурсу проектів «Молоді вчені Дніпропетровщині» на отримання матеріального заохочення № р-79/0/3-09 від 19. 02. 2009

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи