Запорізький національний університет icon

Запорізький національний університет
Скачати 194.79 Kb.
НазваЗапорізький національний університет
Дата29.12.2012
Розмір194.79 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи

В.П. Волков


ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Ухвалено

на засіданні науково-методичної ради


Протокол № 1 вiд_30 серпня 2005 р.

Голова ради Терно С.О.


Затверджено

на засіданні кафедри історії України


Протокол № 1 вiд_27_ серпня 2005 р.

Зав. кафедрою Лях С.Р.


Запоріжжя 2005
^

1. Загальні положення


Методичні рекомендації призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.03.03.01. «Історія». В даній програмі систематизовано викладені цілі, основні завдання, зміст, організація, форми й методи контролю, методичні поради та вимоги щодо проходження безперервної педагогічної практики студентами III-V курсів історичного факультету ЗНУ.

За навчальним планом на третьому курсі протягом п’ятого семестру передбачена навчальна (ознайомлювальна) практика. Ця форма практичної підготовки є пропедевтичною, основне завдання якої полягає в ознайомленні з системою навчальної роботи закладу освіти, вивченні учнів і колективу класу, участі у поточній навчально-виховній роботі вчителя і класного керівника. На IV курсі протягом 6 тижнів у восьмому семестрі проводиться виробнича (педагогічна) практика у середній ланці загальноосвітніх навчальних закладів. Цією практикою розпочинається початковий етап засвоєння основ педагогічної професії. Дана форма практичної підготовки спрямована на вивчення педагогічних і організаційно-методичних засад навчально-виховного процесу. Протягом педагогічної практики студенти-практиканти самостійно проводять окремі види занять з учнями, знайомляться з роботою вчителя зі спеціальності, беруть участь у навчально-виховній та методичній роботі вчителів. На V курсі педагогічна практика проводиться протягом 8 тижнів у дев’ятому навчальному семестрі у старшій ланці загальноосвітніх або професійно-технічних закладів освіти. Даний етап практичної підготовки повинен завершувати процес професійної підготовки до роботи вчителем.

Головним критерієм оцінки результатів педагогічної практики є рівень сформованості професійно значущих умінь та рівень професійної спрямованості майбутніх учителів (зацікавленість у педагогічній професії, активність, творче та відповідальне ставлення до роботи вчителя тощо).

^

2. Цілі та завдання практики


Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Найважливішими завданнями практики є:

 1. поглиблення зв’язку теоретичних знань із реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних і виховних завдань, формування психологічної готовності до роботи в школі;

 2. формування у майбутніх учителів педагогічних умінь та навичок практичної діяльності в навчально-виховних закладах, потреби в безперервній педагогічній самоосвіті;

 3. оволодіння сучасними методами й формами педагогічної діяльності, новими прогресивними технологіями навчання;

 4. формування творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

По завершенню педагогічної практики студент повинен уміти:

 1. застосовувати різні методи й прийоми ведення навчально-виховної роботи, спираючись на засоби навчання як на уроках, так і в позаурочний час;

 2. готувати й проводити уроки різних типів;

 3. складати план-конспект уроку відповідно до сучасних вимог методичної науки;

 4. оцінювати знання та вміння учнів у відповідності з вимогами нормативних документів;

 5. обладнати шкільний кабінет;

 6. вести методичні дослідження;

 7. працювати з науково-методичною літературою.^

3. Зміст практики

3.1. Навчальна (ознайомча практика) — III курс

3.1.1. Завдання і зміст практики


Ознайомча педагогічна практика на ІІІ курсі історичного факультету є навчальною практикою. Вона — важлива невід’ємна складова частина підготовки висококваліфікованого вчителя, має сформувати мотивацію для подальшого поглиблення знань з психології, педагогіки і методики, створює фундамент для неформального вивчення дисциплін «Методика викладання історії» та «Основи педагогічної майстерності». Ознайомча педагогічна практика проводиться на ІІІ курсі у п’ятому семестрі протягом 2 тижнів.

Основні завдання ознайомчої педагогічної практики:

 1. виховання у студентів поваги і шанобливого ставлення до важливого й складного фаху педагога;

 2. ознайомлення студентів із діючими програмами, шкільними підручниками та посібниками для учнів;

 3. залучення студентів до вивчення сучасного стану навчально-виховної роботи в школі, передового педагогічного досвіду;

 4. організація взаємодії й спілкування студентів з учнями, дослідження їх індивідуальних та вікових психологічних особливостей для ефективного здійснення виховної роботи в якості класного керівника;

 5. встановлення і зміцнення зв’язку теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення історичних та психолого-педагогічних дисциплін, з практикою;

 6. сформувати уміння вести психолого-педагогічні дослідження, аналізуючи уроки вчителів історії та інших предметників;

 7. студенти внаслідок ознайомчої педагогічної практики мають засвоїти уміння аналізувати результати власної діяльності й відчувати потребу до самовдосконалення і самоосвіти.

Обов’язки студентів-практикантів:

 1. участь в установчій конференції з педагогічної практики на факультеті;

 2. вивчення системи роботи навчально-виховного закладу в цілому;

 3. вивчення методики і техніки проведення уроку, інших форм організації навчання (лабораторні й практичні роботи, практикуми, факультативні заняття, навчальні екскурсії та ін.) шляхом відвідування й аналізу відвіданих уроків вчителя історії та інших учителів;

 4. вивчення різноманітних форм і методів позакласної роботи, безпосередня участь у виховному процесі (проведення тематичного вечору, КВК, олімпіади, тижня історії та ін. — залікового заходу);

 5. здійснення дослідження психолого-педагогічної структури колективу учнів, збирання емпіричного матеріалу з метою його використання у роботі з формування й розвитку колективу учнів;

 6. під час педагогічної практики студенти мають дотримуватися правил внутрішнього розпорядку школи, виконувати розпорядження адміністрації та керівників практики;

 7. студент практикант зобов’язаний кожного робочого дня працювати не менше 4 годин у школі;

 8. протягом перших трьох днів студент повинен скласти індивідуальний план проходження ознайомчої практики і завірити його у методиста, закріпитися за певним класом в якості помічника класного керівника;

 9. під час практики студенти ведуть щоденники психологічних спостережень та особистих роздумів педагогічного характеру, у яких роблять поточні записи виконаної роботи в школі (спостереження і результати аналізу відвіданих уроків, відомості про позакласну і позашкільну роботу, про виховні заходи в закріпленому класі, а також характер висловлених зауважень);

 10. студенти повинні своєчасно виконувати усі види робіт, які передбачає програма практики: відвідати не менше 8 уроків вчителя-предметника, не менше 10 уроків з інших предметів в закріпленому класі в якості класного керівника, провести заліковий виховний захід;

 11. по завершенню практики студенти протягом 3-х днів мають здати всю звітну документацію: індивідуальний план, підписаний учителем-предметником та класним керівником із рецензією про його виконання, завірений підписом директора школи й печаткою; педагогічний щоденник; звіт про проходження ознайомчої педагогічної практики;

 12. участь у підсумковій конференції з педагогічної практики на факультеті (виступ з доповіддю, рефератом, викладення підсумків дослідження та ін.).
^

3.1.2. Організація й проведення педагогічної практики


Ознайомча педагогічна практика на історичному факультеті організовується деканатом і кафедрою історії України. Кафедрою історії України завчасно здійснюється розподіл студентів для проходження ознайомчої педагогічної практики. Проходження практики відбувається у групах (з 5-10 студентів), які направляються у базові школи міста й області, що мають усі необхідні умови для здійснення професійної освіти.

Перед початком педагогічної практики деканат і кафедра історії України проводять установчу конференцію, яка присвячується ознайомленню студентів із порядком проходження педагогічної практики, правами й обов’язками студентів, змістом практики. Безпосереднє керівництво групою студентів-практикантів покладається на групового методиста. Методист студентської групи призначається з викладацького складу факультету або з числа найдосвідчених учителів базових шкіл. На період практики в кожній групі призначається староста.

^

3.1.3. Обов’язки старост студентських груп:


 1. разом із методистом і учителем-предметником староста планує роботу студентської групи, складає графік відвідання уроків та проведення позакласних заходів;

 2. протягом перших трьох днів після початку практики староста подає керівнику практики розклад дзвінків у школі і графік відвідування уроків, проведення позакласних заходів;

 3. в журналі групи він веде облік відвідування школи й виконання індивідуальних планів кожним студентом;

 4. організовує студентів на відвідування й аналіз уроків та позакласних заходів, на активну участь у житті школи;

 5. раз на тиждень, за узгодженням з факультетським керівником, з’являється на кафедру історії України на старостат для поточних консультацій і звіту про хід педагогічної практики;

 6. за тиждень до закінчення ознайомчої педагогічної практики староста подає заповнену відомість на оплату в чителям-предметникам, що керували практикою;

 7. протягом 3-х днів після завершення практики старости збирають усю документацію студентів своєї групи і подають її факультетському керівникові.
^

3.1.4. Облік і оцінка роботи студентів-практикантів


 1. Поточний контроль за роботою студентів-практикантів здійснюється старостою групи, методистом, кафедрою історії України й деканатом.

 2. По завершенню ознайомчої практики студенти у зазначений термін подають на кафедру історії України звітну документацію (індивідуальний план, педагогічний щоденник, звіт про проходження педагогічної практики). На підставі аналізу всіх поданих документів, журналу відвідувань і результатів роботи студента з груповим методистом приймається рішення комісії керівників практики про виконання програми практики й виставлення оцінки.

 3. Студент, робота якого була визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав навчального плану семестру. За рішенням Ради факультету йому може бути призначене повторне проходження практики. Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (п. 4.4.) студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студент, який в останнє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.1^

3.2. Педагогічна практика — IV курс (освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»)

3.2.1. Завдання і зміст практики


На IV курсі студенти історичного факультету вперше проходять виробничу практику, що складає 35% бюджету навчального часу у восьмому семестрі (6 тижнів). Дана практика передбачає безпосереднє виконання посадових обов’язків вчителя історії та класного керівника в середній ланці (5-8 класи) середнього навчального закладу. Педагогічна практика на IV курсі завершує практичну підготовку бакалавра.

Основні завдання педагогічної практики:

 1. опанування студентами-практикантами сучасними технологіями навчання і виховання;

 2. формування уміння складати план-конспект уроку, сценарій виховного заходу;

 3. сформувати уміння формулювати триєдину дидактичну мету, розробляти механізм її досягнення, встановлювати рівень досягнення, проводити корекцію знань, цілей та методики навчання;

 4. засвоєння уміння використовувати проблемні методи навчання, розвивати історичне мислення в учнів;

 5. засвоєння уміння формувати систему наукових понять у учнів середньої школи на уроках історії;

 6. вироблення у майбутніх вчителів педагогічних умінь і навичок (планування і проведення уроків різних типів, підготовка наочності, проведення консультацій щодо написання рефератів, організація індивідуальної роботи з учнями, проведення виховних заходів);

 7. засвоєння методики формування методологічної культури в учнів на уроках історії;

 8. закріплення і вдосконалення уміння аналізувати уроки історії;

 9. формування уміння складати психолого-педагогічну характеристику на учня;

 10. вдосконалення уміння вести щоденник педагогічних спостережень;

 11. засвоєння методики культурно-освітньої роботи з пропаганди історичних та краєзнавчих знань, організації позашкільної роботи;

 12. набуття навичок роботи класного керівника й уміння самостійно вести виховну роботу;

 13. формування уміння готувати методичний матеріал;

 14. вести методичні дослідження.

Обов’язки студентів-практикантів:

 1. участь в установчій конференції з педагогічної практики на факультеті;

 2. вивчення системи роботи навчально-виховного закладу в цілому;

 3. вивчення методики і техніки проведення уроку, інших форм організації навчання (лабораторні й практичні роботи, практикуми, факультативні заняття, навчальні екскурсії та ін.) шляхом відвідування й аналізу відвіданих уроків вчителя історії, інших вчителів;

 4. вивчення різноманітних форм і методів позакласної роботи, безпосередня участь у виховному процесі (проведення тематичного вечора, КВК, олімпіади, тижня історії та ін. — залікового заходу);

 5. здійснення дослідження психолого-педагогічної структури особистості учня й оформлення у вигляді психолого-педагогічної характеристики, збирання емпіричного матеріалу з метою його використання у роботі з формування й розвитку колективу учнів;

 6. під час педагогічної практики студенти повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку школи, виконувати розпорядження адміністрації та керівників практики;

 7. студент-практикант зобов’язаний кожного робочого дня працювати не менше 6 годин у закладі освіти;

 8. протягом перших трьох днів студент повинен скласти індивідуальний план проходження педагогічної практики і завірити його у групового методиста, закріпитися за певним класом в якості класного керівника і проводити в подальшому в цьому класі уроки;

 9. за час практики студент повинен провести не менше 8 залікових уроків у закріпленому класі, оцінки за які вчителем історії заносяться до відомості-характеристики;

 10. для ознайомлення з навчальним процесом у закріпленому класі, відвідати не менше 10 уроків учителів різних предметів;

 11. з метою вивчення педагогічного досвіду та системи роботи на уроках історії відвідати не менше 5 уроків учителя-предметника;

 12. з метою опанування уміннями аналізувати уроки, вести методичні дослідження, приймати участь у методичних нарадах, відвідати не менше 10 уроків студентів-практикантів;

 13. під час практики студенти ведуть щоденники психологічних спостережень та особистих роздумів педагогічного характеру, у яких роблять поточні записи виконаної роботи в школі (спостереження і результати аналізу відвіданих уроків, самоаналізи уроків, зміст методичних зауважень вчителя щодо плану-конспекту уроку та його проведення, результати обговорення та характер висловлених зауважень, відомості про позакласну і позашкільну роботу, про виховні заходи у закріпленому класі, а також характер висловлених зауважень);

 14. по завершенню практики студенти протягом 3-х днів мають здати всю звітну документацію: індивідуальний план; відомість-характеристику, завірену підписом директора школи і печаткою; педагогічний щоденник; звіт про проходження педагогічної практики, плани-конспекти уроків та психолого-педагогічну характеристику на учня;

 15. участь у підсумковій конференції з педагогічної практики на факультеті (виступ з доповіддю, рефератом, викладення підсумків дослідження та ін.).
^

3.2.2. Організація й проведення педагогічної практики


Педагогічна практика на історичному факультеті організовується деканатом і кафедрою історії України. Кафедрою історії України завчасно здійснюється розподіл студентів для проходження педагогічної практики. Проходження практики відбувається у групах (з 5-10 студентів), які направляються у базові школи міста й області, що мають усі необхідні умови для здійснення професійної освіти.

Перед початком педагогічної практики деканат і кафедра історії України проводять установчу конференцію, яка присвячується ознайомленню студентів із порядком проходження педагогічної практики, правами й обов’язками студентів, змістом практики. Загальне керівництво педагогічною практикою здійснює факультетський керівник. Безпосереднє керівництво групою студентів-практикантів покладається на групового методиста. Методист студентської групи призначається з викладацького складу факультету або з числа найдосвідчених учителів базових шкіл. На період практики в кожній групі призначається староста.

^

3.2.3. Обов’язки старост студентських груп:


 1. разом із методистом і учителем-предметником староста планує роботу студентської групи;

 2. протягом першого тижня після початку практики староста подає керівнику розклад дзвінків у школі і графік проведення уроків та позакласних заходів студентами-практикантами;

 3. організовує студентів на відвідання й аналіз уроків та позакласних заходів, на активну участь у житті школи;

 4. раз на тиждень, за узгодженням з факультетським керівником, з’являється на кафедру історії України на старостат для поточних консультацій і звіту про хід педагогічної практики;

 5. за три тижні до закінчення педагогічної практики староста подає заповнену відомість на оплату учителям-предметникам, що керували практикою;

 6. протягом 3-х днів після завершення практики старости збирають усю документацію студентів своєї групи і подають її факультетському керівникові.
^

3.2.4. Облік і оцінка роботи студентів-практикантів


 1. Поточний контроль за роботою студентів-практикантів здійснюється старостою групи, методистом, факультетським керівником й деканатом.

 2. Протягом терміну практики методист відвідує уроки студентів, організовує обговорення й аналіз, виставляє поточні оцінки за проведені уроки.

 3. По завершенню педагогічної практики студенти у зазначений термін подають на кафедру історії України звітну документацію (індивідуальний план, педагогічний щоденник, відомість-характеристику, звіт про проходження педагогічної практики, плани-конспекти та психолого-педагогічну характеристику). На підставі аналізу всіх поданих документів, результатів роботи студента з груповим методистом та захисту звіту приймається рішення комісії керівників практики про виконання програми й виставлення оцінки.

 4. Протягом двох тижнів по завершенню практики призначаються захисти звітів студентів-практикантів у комісії керівників практики.

 5. Облік і оцінка результатів роботи завершується на підсумковій конференції з педагогічної практики, що призначається по завершенню захисту звітів студентами.

 6. Студент, робота якого була визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав навчального плану семестру. За рішенням Ради факультету йому може бути призначене повторне проходження практики. Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (п. 4.4.) студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студент, який отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.2^

3.3. Педагогічна практика — V курс (освітньо-кваліфікаційний рівень: «спеціаліст»)

3.3.1. Завдання і зміст практики


На V курсі студенти історичного факультету проходять виробничу практику, що складає 61% у бюджеті навчального часу у дев’ятому семестрі (8 тижнів). Дана практика передбачає безпосереднє виконання посадових обов’язків вчителя історії та класного керівника у старшій ланці (9-11 класи) загальноосвітніх навчальних закладів або у відповідних групах професійного навчального закладу. Педагогічна практика на V курсі завершує практичну підготовку спеціаліста.

Основні завдання педагогічної практики:

 1. опанування студентами-практикантами сучасними технологіями навчання і виховання у старшій ланці середніх загальноосвітніх та професійних навчальних закладів;

 2. формування уміння складати план-конспект уроку, лекції, семінарського заняття, сценарій виховного заходу;

 3. закріпити й поглибити знання й уміння щодо планування триєдиної дидактичної мети уроку, лекції, семінару, розроблення механізму її досягнення, встановлення рівня досягнення поставлених цілей, проведення корекції знань, цілей та методики навчання;

 4. засвоєння уміння використовувати проблемні методи навчання у різних формах навчально-виховної роботи, планувати систематичний розвиток історичного мислення в учнів;

 5. формування уміння планувати систематичну діяльність учнів по засвоєнню системи наукових понять на уроках історії, проводити корекцію цієї діяльності, створювати нові технології навчання (методичні розробки вивчення певної теми, засвоєння певного питання та ін.);

 6. вироблення у майбутніх вчителів педагогічних умінь і навичок (планування і проведення уроків різних типів, підготовка наочності, проведення консультацій з написання рефератів, організація індивідуальної роботи з учнями, проведення виховних заходів на історичну тематику тощо)

 7. засвоєння методики розвитку методологічної культури в учнів на уроках історії;

 8. закріплення і поглиблення уміння аналізувати уроки історії;

 9. формування уміння складати психолого-педагогічну характеристику класу (групи);

 10. вдосконалення уміння вести щоденник педагогічних спостережень;

 11. удосконалення методики культурно-освітньої роботи з пропаганди історичних та краєзнавчих знань, організації позашкільної роботи;

 12. набуття навичок роботи класного керівника (куратора) і уміння самостійно вести виховну роботу;

 13. формування уміння готувати методичний матеріал, виступати з методичними повідомленнями;

 14. поглиблення методологічних знань методики викладання історії, ведення методичних досліджень.

Обов’язки студентів-практикантів:

 1. участь в установчій конференції з педагогічної практики на факультеті;

 2. вивчення системи роботи навчально-виховного закладу в цілому;

 3. вивчення методики і техніки проведення уроку, інших форм організації навчання (лекційні й семінарські заняття, лабораторні й практичні роботи, практикуми, факультативні заняття, навчальні екскурсії та ін.) шляхом відвідування й аналізу відвіданих уроків вчителя історії, інших вчителів;

 4. вивчення різноманітних форм і методів позакласної роботи, безпосередня участь у виховному процесі (проведення тематичного вечора, КВК, олімпіади, тижня історії та ін. — залікового заходу);

 5. здійснення дослідження психолого-педагогічної структури класу й оформлення у вигляді психолого-педагогічної характеристики, збирання емпіричного матеріалу з метою його використання у роботі з формування й розвитку колективу учнів;

 6. під час педагогічної практики студенти мають дотримуватися правил внутрішнього розпорядку школи, виконувати розпорядження адміністрації та керівників практики;

 7. студент-практикант зобов’язаний кожного робочого дня працювати не менше 6 годин у закладі освіти;

 8. протягом першого тижня студент повинен скласти індивідуальний план проходження педагогічної практики і завірити його у групового методиста, закріпитися за певним класом в якості класного керівника і проводити в подальшому у цьому класі уроки;

 9. за час практики студент повинен провести не менше 15 залікових уроків у закріпленому класі, оцінки за які вчителем історії заносяться у відомість-характеристику;

 10. відвідати не менше 15 уроків учителів різних предметів для ознайомлення з навчальним процесом у закріпленому класі;

 11. з метою вивчення педагогічного досвіду та системи роботи на уроках історії відвідати не менше 8 уроків учителя предметника;

 12. з метою опанування уміннями аналізувати уроки, вести методичні дослідження практиканти повинні приймати участь у методичних нарадах, відвідати не менше 15 уроків студентів-практикантів;

 13. під час практики студенти ведуть щоденники психологічних спостережень та особистих роздумів педагогічного характеру, у яких роблять поточні записи виконаної роботи в школі (спостереження і результати аналізу відвіданих уроків, самоаналізи уроків, зміст методичних зауважень вчителя щодо плану-конспекту уроку та його проведення, результати обговорення та характер висловлених зауважень, відомості про позакласну і позашкільну роботу, про виховні заходи у закріпленому класі, а також характер висловлених зауважень);

 14. по завершенню практики студенти протягом 3-х днів мають подати всю звітну документацію: індивідуальний план; відомість-характеристику, завірену підписом директора школи і печаткою; педагогічний щоденник; плани-конспекти уроків; звіт про проходження педагогічної практики та психолого-педагогічну характеристику на колектив учнів;

 15. участь у підсумковій конференції з педагогічної практики на факультеті (виступ з доповіддю, рефератом, викладення підсумків дослідження та ін.).
^

3.3.2. Організація й проведення педагогічної практики


Педагогічна практика на історичному факультеті організовується деканатом і кафедрою історії України. Кафедрою історії України завчасно (наприкінці восьмого семестру) здійснюється розподіл студентів для проходження педагогічної практики. Проходження практики відбувається у групах (по 5—10 студентів), які направляються у базові школи міста і області, що мають всі необхідні умови для здійснення професійної освіти. Як правило, це ті самі школи, у яких студенти проходили практику на IV курсі.

Перед початком педагогічної практики деканат і кафедра історії України проводять установчу конференцію, яка присвячується ознайомленню студентів з порядком проходження педагогічної практики, правами та обов’язками студентів, змістом практики. Загальне керівництво педагогічною практикою здійснює факультетський керівник. Безпосереднє керівництво групою студентів-практикантів покладається на групового методиста. Методист студентської групи призначається з викладацького складу факультету або з числа найдосвідченіших вчителів базових шкіл. На період практики в кожній групі призначається староста.

^

3.3.3. Обов’язки старост студентських груп:


 1. разом з методистом і учителем-предметником староста планує роботу студентської групи;

 2. протягом першого тижня після початку практики староста подає керівникові і груповому методисту розклад дзвінків у школі і графік проведення уроків та позакласних заходів студентами-практикантами;

 3. організовує студентів на відвідання і аналіз уроків та позакласних заходів, на активну участь у житті школи;

 4. раз на тиждень, за узгодженням з факультетським керівником, з’являється на кафедру історії України на старостат для поточних консультацій і звіту про хід педагогічної практики;

 5. за три тижні до закінчення педагогічної практики староста подає заповнену відомість на оплату учителям-предметникам, що керували практикою;

 6. протягом 3-х днів після завершення практики старости збирають всю документацію студентів своєї групи і подають її факультетському керівникові.
^

3.3.4. Облік і оцінка роботи студентів-практикантів


 1. Поточний контроль за роботою студентів-практикантів здійснюється старостою групи, методистом, факультетським керівником і деканатом.

 2. Протягом терміну практики методист відвідує уроки студентів, організовує обговорення й аналіз, виставляє поточні оцінки за проведені уроки.

 3. По завершенню педагогічної практики студенти у зазначений термін (протягом трьох днів) подають на кафедру історії України звітну документацію (індивідуальний план, педагогічний щоденник, відомість-характеристику, плани-конспекти уроків, звіт про проходження педагогічної практики та психолого-педагогічну характеристику). На підставі аналізу всіх поданих документів, результатів роботи студента з груповим методистом та захисту звіту приймається рішення комісії керівників практики про виконання програми практики й виставлення оцінки.

 4. Протягом двох тижнів по завершенню практики призначаються захисти звітів студентів-практикантів у комісії керівників практики.

 5. Облік і оцінка результатів роботи завершується на підсумковій конференції з педагогічної практики, що призначається по завершенню захисту звітів студентами.

 6. Студент, робота якого була визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав навчального плану семестру. За рішенням Ради факультету йому може бути призначене повторне проходження практики. Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (п. 4.4.) студент, який в останнє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

1 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. / Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. — № 93.

2 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. / Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. — № 93.


Схожі:

Запорізький національний університет iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Запорізький національний університет iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Запорізький національний університет iconРегламен т державного вищого навчального закладу «запорізький національний університет»
Регламент державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти І науки України (далі...
Запорізький національний університет iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Запорізький національний університет iconИ запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»

Запорізький національний університет iconИ запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»

Запорізький національний університет iconЗапорізький національний технічний університет

Запорізький національний університет iconФорма № н 06 запорізький національний технічний університет

Запорізький національний університет iconФорма № н 02 запорізький національний технічний університет

Запорізький національний університет iconФорма № н 08 запорізький національний технічний університет

Запорізький національний університет iconФорма № н 01 запорізький національний технічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи