Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів icon

Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів
Скачати 419.31 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів
Сторінка1/5
Дата29.12.2012
Розмір419.31 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний університет

Кафедра методики викладання філологічних дисциплін і міжкультурної комунікації

Лабораторія новітніх технологій навчання


М.П.Єфименко, О.А.Слижук


ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ


Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів

(філологічний факультет)


Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № _____ від ____________


Запоріжжя

2006
УДК 348.9: [821.161.2+811.161.2] (076)

ББК Ч 486.15Укр + Ч486.21Укр.


Педагогічна практика студентів-філологів: Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів (філологічний факультет) / Укл. М.П.Єфименко, О.А.Слижук. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. -33 с.


Навчально-методичне видання для студентів 4-5 курсів філологічного факультету представляє загальні положення й регламент педагогічної практики з української мови та літератури, вимоги до проведення уроків, схеми аналізу уроків української мови та літератури, зразки звітної документації.


Матеріали навчального посібника допоможуть студентам підготуватися до проходження педагогічної практики й до професійної діяльності вчителя-словесника. Призначений для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання.


Рецензент П.І.Білоусенко

Відповідальний за випуск Т.О. Пахомова


ЗМІСТ

Загальні положення…………………………………………………………..4

Організація та керівництво практикою …………………………………….7

Зміст педагогічної практики…………………………………………………9

Звіт про практику……………………………………………………………20

Список основних джерел…………………………………………………...30

Додаток А……………………………………………………………………32

Додаток Б…………………………………………………………………….33

Педагогічна практика студентів є важливою ланкою в системі підготовки філолога-викладача. Це ще один етап формування професійно-педагогічної компетентності, яка повинна дозволити студентові-випускникові стати повноправним членом громадянського суспільства. Професійно-педагогічна компетентність включає в себе вміння провести в продуктивну взаємодію в теоретичному й практичному вираженні літературознавчий, лінгвістичний, психологічний, педагогічний, дидактичний, методичний, комунікативний складники. Практика повинна носити навчальний та розвивальний характер. Повинні бути створені умови для самоактуалізації й саморозвитку особистості студента. Практика повинна допомогти студентові виробити індивідуальний педагогічний стиль. Основними видами діяльності повинні стати творча й дослідницька. Керівництво перактикою повинно будуватись на діалогічних основах. Так само діалогічні основи повинні визначати характер спілкування на всіх рівнях практики: студент-учень, студент-учитель, студент-викладач, студент-керівники практики, студент-представники адміністрації школи. Принципи викладання української мови й літератури повинні бути також діалогічними. Оскільки однією з основних проблем практики є проблема ефективності спілкування, необхідне посилення комунікативного складника в програмі практики, що повинне виражатись і в процесі навчальних занять і в позакласних заходах. Під час практики повинні заохочуватись самостійність та ініціативність студентів.

Метою педагогічної практики є формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів.

Завдання педагогічної практики:

 • поглиблення знань студентів, розвиток умінь, навичок з предметів, що визначають зміст практики;

 • формування педагогічних умінь студентів;

 • розвиток у студентів професійних творчих здібностей;

 • розвиток професійних дослідницьких здібностей студентів;

 • створення умов для самоактуалізації й саморозвитку студентів;

 • створення умов для професійного самовизначення студентів;

 • виявлення якісних характеристик індивідуального педагогічного стилю студентів;

 • створення діалогічного комунікативного простору в ході практики.

Педагогічна практика проводиться на 4 та 5 курсах, коли студенти повинні:

 • розуміти роль навчальних закладів у суспільстві, основні проблеми дисциплін, які визначають конкретну галузь його діяльності; знати основні законодавчі документи, які стосуються системи народної освіти, права та обов’язки суб’єктів навчального процесу (викладачів, керівників, учнів та їхніх батьків);

 • розуміти концептуальні основи предмета, його місце в загальній системі знань та цінностей та в шкільному навчальному плані;

 • враховувати в педагогічній діяльності індивідуальні відмінності учнів, вікові, соціальні, психологічні та культурні риси;

 • мати знання, достатні для аналітичної оцінки, вибору й реалізації освітньої програми, яка відповідає рівню підготовленості учнів, їхнім потребам, а також вимогам суспільства.

У процесі педагогічної практики студенти повинні вдосконалити знання:

 • про сутність процесів навчання й виховання, їхні психологічні основи; виховні й освітні процеси минулого та сьогодення;

 • загальні питання організації педагогічних досліджень, методи досліджень та їх можливості, способи узагальнення й оформлення результатів дослідницького пошуку;

 • шляхи вдосконалення майстерності учителя та способи самовдосконалення;

 • методику викладання української мови та літератури;

 • зміст та структуру шкільних навчальних планів, програм та підручників;

 • вимоги до мінімуму змісту й рівня підготовки учнів з української мови та літератури, встановлені державним освітнім стандартом;

 • різноманітні підходи до вивчення основних тем шкільного курсу, нові технології навчання; методи формування навичок самостійної роботи й розвитку творчих здібностей та логічного мислення учнів;

 • наукові основи курсу української мови та літератури, історію та методологію відповідних наук;

 • комп’ютерні інструментальні засоби, методи комп’ютерної обробки інформації.Після завершення педагогічної практики студенти повинні вміти:

 • проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою педагогічну діяльність; планувати навчальні заняття відповідно до навчальногго плану й на основі його стратегії; забезпечувати послідовність викладу матеріалу та міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами; розробляти й проводити різноманітні за формою навчання заняття, найбільш ефективні під час вивчення відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів підготовки учнів;

 • зрозуміло, логічно викладати зміст нового матеріалу, спираючись на знання й досвід учнів;

 • відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для побудови технології навчання;

 • аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу й використовувати її для побудови власного викладу програмового матеріалу;

 • організовувати навчальну діяльність учнів, керувати нею й оцінювати її результати;

 • застосовувати основні методи об’єктивної діагностики знань учнів з предмету, вносити корективи в процес навчання із врахуванням даних діагностики;

 • використовувати комп’ютерні програми та засоби Інтернет у підготовці та проведенні занять;

 • створювати й підтримувати сприятливе навчальне середовище для оптимального досягнення цілей навчання;

 • розвивати інтерес учнів та мотивацію навчання, формувати й підтримувати зворотний зв’язок учень-учитель.

Загальним підсумком педагогічної практики повинно стати уявлення студентів про зв’язки шкільних розділів програми з відповідними вузівськими дисциплінами, методичні аспекти української мови та літератури в цілому, окремих тем і понять, а також можливості застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі.


Організація та проведення педагогічної практики визначається Законом України “Про вищу освіту” та Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Розподіл студентів за обєктами практики і призначення керівників здійснюється кафедрою методики викладання філологічних дисциплін і міжкультурної комунікації й оформляється наказом ректора.

Керівництво практикою має забезпечувати проведення всіх організаційних заходів щодо проходження й контролю за виконанням програми практики.


^ Етапи практики

Перший тиждень: проведення настановчої конференції в університеті, на якій студенти знайомляться з програмою практики; проведення настановчої конференції в школі, де адміністрація школи й учителі знайомляться з програмою практики, а студенти – зі статутом школи, внутрішнім розпорядком школи, навчальним планом, планом роботи школи на рік, планом методичного обєднання школи, розкладом, класами, класними керівниками, учителями, адміністрацією школи. Протягом першого тижня студенти знайомляться з тематичним плануванням, планами роботи вчителів української мови та літератури, класних керівників, класними журналами, відвідують усі уроки в своєму класі, обирають учня, над психологічною характеристикою якого будуть працювати всю практику. Закінчується тиждень складанням плану-графіка на всю практику за всіма складниками. Графік надається старостою групи студентів, які знаходяться в кожній конкретній школі, на кафедру методики викладання філологічних дисциплін і міжкультурної комунікації. Розклад уроків та позакласних заходів із урахуванням змін повинен надаватись груповому методистові в кінці кожного тижня на наступний тиждень.

Другий-пятий тиждень – студенти виконують завдання з педагогіки, психології, української мови та літератури, відвідують уроки вчителів-предметників, уроки своїх однокурсників, беруть участь в обговоренні уроків, позакласних заходів.

^ Шостий тиждень. Протягом шостого тижня студенти завершують виконання програми практики, оформляють звітну документацію.


Керівник практики від вищого навчального закладу:

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації та ін.;

- повідомляє студентів про систему звітності з практики: подання письмового звіту, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;
- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;
- приймає залік з практики;
- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів 1-2-го курсів
Методичні вказівки з англійської мови для студентів 1-2-го курсів спеціальності «Журналістика» / Укладачі: О. Р. Гладченко, Н. О....
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconПрограма педагогічної практики зі спеціальності "Українська мова та література" для студентів 4 курсу
При цьому студенти цілком самостійно виконують обов’язки вчителя української мови та літератури, класного керівника, що підвищує...
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconПрограма педагогічної практики зі спеціальності "Українська мова та література" для студентів 5 курсу
При цьому студенти цілком самостійно виконують обов’язки вчителя української мови та літератури, класного керівника, що підвищує...
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови
Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей Академії)...
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconПрограма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
«Ділової української мови», «Української мови фахового спрямування», «Риторики». Окрім цього, вступаючи до університету, абітурієнти...
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconУчитель української мови та літератури
Цікавим для учнів І викладачів є проведення навчальних предметних тижнів. Це сприяє розвитку творчого мислення, викликає інтерес...
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconПоложення про проведення
«Фармація» складають вступні екзамени з української мови та літератури, хімії або біології. Вступники які вступають на спеціальність...
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconХарківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови
Методичні вказівки до практичних занять з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсів “Історія української літератури (Х – ХХ століття)»,...
Методичні вказівки до проведення педагогічної практики з української мови та літератури для студентів 4-5 курсів iconКафедра методики викладання української мови та літератури
Викладачі кафедри забезпечували підготовку вчителів української І російської мови та літератури. У 1994 році у зв’язку з необхідністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи