Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту icon

Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту
Скачати 144.13 Kb.
НазваПрограма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту
Дата29.12.2012
Розмір144.13 Kb.
ТипПрограма

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи ДВНЗ „ЗНУ”

____________ Турченко О.Г.

„.....”...................... 2009 р.


ПРОГРАМА

Виробничо-економічної практики

для студентів IV курсу факультету менеджменту

спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

(денної та заочної форм навчання)


Ухвалено Програму рекомендовано

на засіданні науково- кафедрою теорії та практики

методичної ради факультету менеджменту

Протокол № ________ Протокол № ________

від «___» __________2009 р. від «___» ___________ 2009 р.

___________ Головань О.О. Зав. кафедрою теорії та практики

менеджменту

_____________ Кутідзе Л.С.


Запоріжжя

2009

Укладачі: к.е.н., доц. Кутідзе Людмила Сергіївна

к.е.н., доц. Куреда Ніна Миколаївна

ст. викл. Коваленко Наталія Миколаївна


Рецензент: проф., доктор екон. наук Салига Сергій Якович

Коректор: Коваленко Н.М.

Відповідальний за випуск: Кутідзе Л.С.

ЗМІСТ 1. Мета та завдання практики.

 2. Об’єкти та зміст практики.

 3. Керівництво практикою та організація її проведення.

 4. Обов’язки керівника практики від університету.

 5. Обов’язки керівника практики від підприємства.

 6. Обов’язки студента-практиканта.

 7. Індивідуальне завдання до кваліфікаційної роботи бакалавра.

 8. Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження виробничо-економічної практики.^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Виробнича практика є складовою частиною підготовки менеджерів ЗЕД.

Метою практики є виконання студентами індивідуальних завдань по напрямках зовнішньої діяльності підприємств різних форм власності і сфер діяльності.

Завданнями є:

- закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих в університеті;

- вивчення досвіду діяльності підприємств, обраних об'єктом практики в галузі ЗЕД;

- оволодіння функціональними обов'язками службових осіб з профілю майбутньої роботи;

- збір необхідних матеріалів для написання дипломних робіт.


^ 2. ОБ'ЄКТИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ


О6'єктом практики є різні форми зовнішньоекономічної діяльності українських чи зарубіжних підприємств.

Практика здійснюється у зовнішньоекономічних підрозділах підприємств, різних підрозділах зовнішньоторговельних фірм.

Проходження практики оформляється наказом по підприємству і здійснюється згідно з режимом його роботи.

Студенти та керівники практики повинні дотримуватися певного порядку його проходження:

1. На першому етапі практики студенти ознайомлюються із статутом підприємства, формою власності, організаційною структурою підприємства, розподілом обов'язків та посадовими характеристиками працівників, вивчають організацію зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Крім того, вони ознайомлюються з нормативними документами, що визначають порядок роботи фірми, аналізують результати її господарської діяльності за звітний період, проводять оцінку та аналіз рентабельності підприємства, в тому числі експортно-імпортних операцій, роблять відповідні висновки. За результатами аналізу студенти повинні розрахувати аналітичні підсумкові та прогнозні показники розвитку фірми. Особливу увагу слід приділити процедурам ефективності управлінських заходів.

Основним джерелом інформації, що використовується у фінансово-господарському аналізі, є бухгалтерські звіти підприємств, а саме: баланс підприємства, звіт про фінансові результати та їх використання, звіт про фінансово-майновий стан підприємства, укладені міжнародні контракти купівлі та продажу товарів чи послуг підприємства.

2. На наступному етапі студенти ознайомлюються, вивчають особливості діяльності підприємства (фірми) за головними напрямками зовнішньоекономічної діяльності, роблять необхідні маркетингові дослідження щодо конкурентоспроможності товарів та фірми на зовнішніх ринках, тощо.

2.1 Маркетингове дослідження може бути проведено за такою схемою:

- загальна характеристика ринку з точки зору попиту зарубіжних споживачів та пропозиції конкурента своєї продукції;

- визначення ємності окремих ринків, характеристика окремих товарних ринків;

- визначення факторів впливу на обсяги збуту, ціни на зарубіжних ринках;

- прогнози щодо кон`юнктури ринку;

- можливості щодо виходу підприємства на зовнішній ринок;

- визначення доцільності експорту та імпорту для фірми;

- оцінка конкурентоспроможності фірми.

Під час практики в різних функціональних підрозділах підприємства підберіть інформацію, що дозволить дати відповідь на такі запитання:

1.Які по номенклатурі товари чи послуги виробляє підприємство?

2.Які товари чи послуга реалізуються на експорті?

3. Чи купує підприємство для виробництва своїх товарів імпортні ресурси ? Які? Чи є українські аналоги ? Чим визначається пріоритет імпорту?

4. Вивчить контракти по імпорту і по експорту продукції фірми: яка ціна контракту, умови постачання, умови розрахунків, способи фіксації ціни, валюта контракту, специфікацію до контракту.

5. Вивчить, як формується ціна експортної продукції: як калькулюються виробничі і невиробничі затрати, від яких величини розраховується рентабельність виробництва, як формується відпускна ціна товару, які витрати Має фірма по визначених в контрактах умовах постачання (ExW, FAS, FCA, FOВ СІF, СРТ, СІP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).

6. Ознайомтесь, які витрати мають українські імпортери при постачанні йому товару на різних умовах (ExW, FCA, FAS, FOB, СІF, СPT, DAF, DЕS, DЕQ DDU, DDP).

7. Ознайомтесь з порядком оплати митних процедур — митних зборів, мита, акцизних зборів, ПДВ при експорті і при імпорті.

8. Ознайомтесь з нормативними документами, у відповідності з якими визначаються митна вартість, митний збір, мито, акцизний збір, ПДВ.

9. Виясніть, чи використовує фірма в експортно-імпортній діяльності бартерні операції, операції з давальницькою сировиною. Якщо здійснює, то ознайомтесь з порядком визначення паритетних цін, цін на переробку давальницької сировини, цін на готову продукцію з давальницької сировини.

10. Ознайомтесь з функціями відділу, який займається експортно-імпортною діяльністю на підприємстві.

11.Які Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Митного Комітету України визначають нормативи зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

12. Вивчить управлінську структуру в зовнішньоекономічній діяльності України.

13. Які митно-тарифні і нетарифні заходи застосовуються до експортної чи імпортної продукції фірми.

14. Вивчить життєвий цикл товарів фірми на українських та зарубіжних ринках.

15. Складіть карту конкурентоспроможності експортної продукції фірми (по споживчих властивостях товару).

16. Складіть карту конкурентоспроможності імпортної продукції фірми ( по цінових показниках).

17. Виясніть і підберіть дані ( назву, обсяги виробництва і продажу на галузевому ринку, рівень якості по споживчих характеристиках, ринки збуту, репутація, капітал фірми, ступень обновлення асортименту) по конкурентах фірми як на українських так і на зарубіжних ринках.

18. Підберіть дані за декілька років (в натуральних і у вартісних показниках), обсяги виробництва (виділяючи в тому числі - експортного), обсяги реалізації, ціни на експортну продукцію фірми та світової ціни по тій же номенклатурі товарів.

19. Виясніть з якою рентабельністю реалізується експортна продукція фірми.

20. Вивчить, який порядок використання інвалютної виручки підприємства в даний час.

21. Виясніть, чи можливі, доцільні чи ні іноземні інвестиції в діяльності підприємств. Якщо вже залучені іноземні інвестиції на підприємстві, то на яких умовах: яка і у вигляді чого доля паю іноземного партнера, на яких умовах здійснюється виплата доходів управлінському і зарубіжному партнерам.

22. Виясніть, які функціональні обов'язки працівників зовнішньоторговельної структури, де ви проходите практику.

23. Виясніть, які організації підтверджують сертифікат якості експортної продукції фірми.

24. Вивчить зміст і напрямки маркетингової діяльності зовнішньоторговельного відділу фірми.

25. Які заходи приймає фірма для підвищення конкурентоспроможності своєї експортної продукції Яка ефективність цих заходів: чи змінився рівень витрат, як змінились споживачі характеристики товарів, ціни, як змінився обсяг виробництва і реалізації, в тому числі обсяги експорту.

26. Проаналізуйте виробничий потенціал підприємства (величину капіталу, знос основних фондів - фізичний і моральний, продуктивність праці, ступень оновлення продукції, динаміка по роках затрат, цін, рентабельності, інфляції на ринках ресурсів і ринках збуту-внутрішньому і зовнішньому, ступень платоспроможності покупців продукції фірми.

27. Виясніть, яка забезпеченість підприємства основними і оборотними капіталами.

28. Виясніть, чи використовує фірма валютні кредити в яких обсягах і з якими відсотками.

29. Виясніть, чи застосовуються заходи по захисту національного товаровиробника в Україні і в зарубіжних країнах, куди експортується продукція української фірми.

30. Які тарифи митних зборів, мита акцизів, ПДВ в країнах, куди експортує українська фірма свою продукцію.

Підготовленими відповідями на матеріалах підприємства та його структурних підрозділів заповніть приведені таблиці та схеми Тривалість виробничої практики 4 тижні.


^ 3. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ


Розподіл студентів для проведення виробничої практики проводиться відповідно наявності баз практики і кількості місць на кожній з них, і оформлюється наказом по університету.

З дозволу кафедри студент може самостійно підбирати підприємство для проходження практики і пропонувати укладати з ним угоду про проходження виробничої практики.

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється головними фахівцями (головними менеджерами) або їх замісниками, безпосереднє керівництво покладається на керівників структурних підрозділів та окремих висококваліфікованих спеціалістів).

Навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюють викладачі кафедри теорії та практики менеджменту ЗДУ, які закріплюються за базами практики.

Проведення виробничої практики з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечується такими документами:

- програма практики;

- щоденник практики;

- звіт про проходження виробничо-економічної практики;

- індивідуальне завдання.

Головним розділом щоденника є календарний план проходження практики, розроблений студентом разом з керівниками від підприємства і університету на основі програми практики. У щоденнику вказують місце роботи, перелік робіт і час їх виконання, прізвище і посада фахівця, що здійснює керівництво роботою.


^ 4. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ


Керівник практики від університету зобов'язаний:

- відвідувати відповідні бази практики;

- допомогти студентам скласти календарний, графік проходження практики і затвердити його;

Визначення напрямків дослідження ЗЕД підприємства.

- консультувати практиканта з питань проходження практики: методики здійснення необхідних розрахунків, складанню звіту, виконання індивідуального завдання;

- рецензувати звіти студентів, перевіряти повноту та достовірність матеріалів, що збираються до звіту, брати участь у комісії, що приймає залік по практиці;

 • після закінчення практики скласти письмовий звіт про результати практики, а також надати пропозиції щодо її поліпшення.


^ 5. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ПІДПРИЄМСТВА


Керівник практики від підприємства зобов'язаний:

- влаштувати студентів на робочі місця, забезпечити проведення інструктажу з техніки безпеки і охорони праці;

- провести бесіду про зміст та особливості діяльності менеджера на підприємстві або його підрозділі;

- всебічно сприяти дотримання студентами графіку та виконанню програми практики, консультувати студентів, залучати їх до виконання виробничих завдань;

 • вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства та повідомляти про це керівника від ЗНУ, деканат факультету менеджменту;

 • ознайомитися зі звітами студентів. Надати відгук у щоденнику про результати проходження практики і попередню оцінку.


^ 6. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


Студенти-практиканти повинні:

- своєчасно прибути на бази з відповідними документами, одержаними в університеті,

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, правил охорони праці та техніки безпеки.

- систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг та зміст виконаної за день роботи;

- ретельно виконувати усі доручення і докласти всіх зусиль щодо повного виконання програми практики;

- підготувати та надати на кафедру теорії та практики менеджменту таку звітність:

1. Звіт про проходження практики обсягом 15-20 рукописних сторінок;

2. Виконане індивідуальне завдання;

3. Щоденник з практики, підписаний керівником практики від підприємства та завірений печаткою підприємства.


^ 7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА


Виконання студентами індивідуальних завдань є важливим етапом у вирішенні основних завдань виробничої практики.

За час проходження виробничої практики кожним студентом виконується індивідуальне завдання по більш глибокому вивченню окремих сторін ЗЕД підприємства, необхідних для написання бакалаврської роботи. Індивідуальне завдання по бакалаврській роботі видається кожному студенту керівником бакалаврської роботи на початку виробничої практики.

Загальне керівництво виробничої практикою, консультування та контроль виконання індивідуального завдання з бакалаврської роботи здійснюється науковим керівником роботи.


^ 8. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Заключним етапом проходження практики є складання кожним студентом та подання на кафедру теорії та практики менеджменту письмового звіту про проходження виробничої практики. До звіту додається щоденник, виконане індивідуальне завдання, відгук керівника практики підприємства або фірми.

Звіт повинен бути ретельно написаний на стандартних аркушах паперу А4, обсягом 15-20 сторінок.

Сторінки повинні бути пронумеровані. Зразок титульного листа дивися у додатку № А.

Структура звіту має такі елементи:

1. Вступ.

2. Основна частина.

3. Додатки.

У вступі вказують, на якому підприємстві або фірмі проходила практика, чим займається підприємство, яку форму власності має, тощо.

Основна частина повинна відобразити діяльність студента, що здійснювалась під час практики, методи і шляхи, що використовувались під час її виконання; особливості питань, що досліджуються на конкретних підприємствах, та тенденції їх розвитку в сучасних умовах, опис основних результатів роботи, аналіз фінансового стану підприємства, рекомендації по поліпшенню маркетингової стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також критичні зауваження щодо організації менеджменту на підприємстві.

У додатках повинні бути схеми, таблиці, форми документів, що використовувалися під час проходження практики, на які студент обов'язково посилається при написанні основної частини.

В кінці звіту потрібно вказати перелік літератури, якою користувався студент під час проходження практики та складання звіту.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». // Сборник нормативных документов по организации внешнеэкономической деятельности. - 4.1.- Донецк, 1997. -С.3-39.

2. Закон України "Про єдиний митний тариф". // Таможенное законодательство Украины: Сборник нормативных актов. -X.: Одиссей, 1998.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 р. "Типове положення з планування, обліку, калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості". - Запорожье, 1998.

4. Закон України "Про податок на додану вартість". // Налог на прибыль. -Запорожье: Полиграф, 1999. - 179с.

5. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари" // Відомості Верховної Ради. -1996, - №42.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.98р. "Порядок визначення митної вартості товару і других предметів у випадку провезення їх через митний кордон України : Сборник нормативных актов. -X.: Одиссей, 1998.

7. Приказ №33 ГТСУ Инструкция "О порядке взимания акцизного сбора в случае ввода товаров субъектами ВЭД на таможенной территорию Украины// Налоги и бухучет. №9, с.8-11, 2000.

8. Наказ Державної митної служби України №346 від 09.06.99р. "Інструкція про порядок контролю митними органами за виконанням під час митного оформлення товарів, увезених на митну територію України, та перерахування до бюджету ПДВ". // Таможенное законодательство Украины: сборник нормативных актов. -X.:одиссей, 1998.

9. Закон України "Про бартерні операції в зовнішньоекономічній діяльності". // Сборник нормативных документов по организации внешнеэкономической деятельности. - 4.1. - Донецк, 1997.

10.Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності". // Сборник нормативных документов по организации внешнеэкономической деятельности. - 4.1. - Донецк, 1997.

11 .Інструкція НБУ №527 «Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті» // Закон і нормативні акти з банківської діяльності. -К.-Вип.2.-С.1-40.

12. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». // Закон і нормативні акти з банківської діяльності. - К. - Вип.2.

13. Уніфіковані правила по інкассо. // Внешнеэкономические сделки. Сост. И.С. Гринько. - Сумы.: Реал, 1994, с. 179-188.

14. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів. // Внешнеэкономические сделки. Сост. И.С. Гринько. - Сумы.: Реал, 1994, с. 188-210.

15.Справка по вексельному законодавству держав світу. // Внешнеэкономические сделки. Сост. И.С. Гринько. - Сумы.: Реал, 1994, с. 222-244.

16. Правила использования наличной иностранной валюты на территории Украины. / Постановление Правления НБУ от 26.03.1998. №119.

17.Положение по бухгалтерскому отчету операций в иностранной валюте. / приказ Министерства финансов Украины от 14.02.1996г. №29.

18. Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте (с изменениями и дополнениями)», 7.05.96г., №184/96ВР. // Закон і нормативні акти з банківської діяльності. -К. Вип.2.

19.Правила осуществления операций на межбанковском валютном рынке Украины. / письмо НБУ от 22.07.93.г. с дополнениями Постановление Правления НБУ от 02.10.96г. №254.

20.Письмо НБУ . «Условия покупки и использования нерезидентами иностранной валюты» от 17.04.96г. №13-312/198-2106.

21.Постанова КМУ та НБУ №444 від 21.06.95р. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів. // Сборник нормативных документов по организации внешнеэкономической деятельности. - 4.1.-Донецк,1997.

22. Классификатор видов и ставок таможенных сборов (приложение к Приказу КМУ от 23.06.98. №363 «Об утверждении порядка взимания таможенных сборов , начисляемых по ГТД»)

23. Постановление КМУ от 05.10.98. №15-98 «О порядке определения таможенной стоимости товаров и других предметов в случае их перемещения через таможенную границу Украины»

24. Закон Украины «О гербовом сборе»

25. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов/ Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, и др. Под ред. Л.Е.Стровского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 408 С.

 1. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов . М. : « Банки, биржи.», ЮНИТИ, 1996. - 501 С.

 2. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. К. : Литра, 1994. – 190 С.

 3. Козик В.В. , Панкова Л.А. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти. – Львів, 1998.

 4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник// Л.Е. Стровский и др. - М. ЮНИТИ.: 1999.

 5. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине . – К.: 1998.

 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю /під ред.д.е.н., проф. А.І. Кредісова. - К.: 1998.

 7. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С. Гринько. – Суммы: Фирма: « Реал ». – 1994 - 464 С.

Схожі:

Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconПрограма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту
Загальні положення та вимоги щодо проведення практики «Вступ до фаху» студентів зі спеціальності “Менеджмент організацій” викладені...
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconПрограма управлінської практики для студентів V курсу факультету менеджменту
Виробнича практика є складовою частиною підготовки студентів з спеціальності менеджмент зед
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
...
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconПрограма переддипломної практики для студентів VІ курсу факультету менеджменту
Програма переддипломної практики для спеціалістів відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601...
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconМетодичні рекомендації для проходження виробничо-економічної практики: Запоріжжя: зну, 2009 с. 18
Методичні рекомендації для проходження виробничо-економічної практики: – Запоріжжя: зну, 2009 – с. 18
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconМетодичні рекомендації для проходження виробничо-економічної практики: Запоріжжя: зну, 2009 с. 21
Навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 030601 Менеджмент передбачається проходження студентами управлінської практики...
Програма виробничо-економічної практики для студентів IV курсу факультету менеджменту iconРобоча програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030502 для спеціальності економічна кібернетика
Виробнича практика для студентів ІІІ курсу спец 030502 – «Економічна кібернетика» економічного факультету. Термін проходження практики:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи