Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання icon

Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Скачати 126.14 Kb.
НазваПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Дата29.12.2012
Розмір126.14 Kb.
ТипПрограма

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної

та навчальної роботи ДВНЗ „ЗНУ”

____________ Турченко О.Г.

„.....”...................... 2009 р.


ПРОГРАМА

педагогічної практики

для студентів магістратури І року навчання

спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

(денної та заочної форм навчання)


Ухвалено Програму рекомендовано

на засіданні науково- кафедрою теорії та практики

методичної ради факультету менеджменту

Протокол № ________ Протокол № ________

від «___» __________2009 р. від «___» ___________ 2009 р.

___________ Головань О.О. Зав. кафедрою теорії та практики

менеджменту

_____________ Кутідзе Л.С.


Запоріжжя

2009

Укладачі: к.е.н., доц. Кутідзе Людмила Сергіївна

к.е.н., доц. Куреда Ніна Миколаївна

ст. викл. Коваленко Наталія Миколаївна


Рецензент: проф., доктор екон. наук Салига Сергій Якович

Коректор: Коваленко Н.М.

Відповідальний за випуск: Кутідзе Л.С.

ЗМІСТ 1. Мета та завдання педагогічної практики.

 2. Об’єкти та зміст практики.

 3. Керівництво практикою та організація її проведення.

 4. Обов’язки керівника педагогічної практики.

 5. Обов’язки студента магістратури.

 6. Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури.

 7. Критерії оцінювання студента магістратури.

^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Педагогічна практика с важливою складовою підготовки магістрів факультету зовнішньоекономічної діяльності. Вона передбачає оволодіння магістрами практичними навичками з проведення лекцій та семінарських занять, виконання індивідуальних завдань щодо поглибленого вивчення тієї чи іншої теми з навчальних дисциплін, які передбачаються під час проходження педагогічної практики.

Досягнення мети педагогічної практики магістрів потребує вирішення таких завдань:

- Закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань, здобутих під час навчання в університеті впродовж п'яти років шляхом вивчення та аналізу додаткової літератури, досвіду роботи підприємств, які надають дані про свою діяльність, що можуть використовуватись як допоміжний матеріал під час підготовки до практичних занять та лекцій.

- Оволодіння навичками грамотного проведення лекцій та семінарських занять за допомогою сучасних методик, інструкцій керівника педагогічної практики шляхом складання планів лекцій та практичних занять.


^ 2. ОБ'ЄКТ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Об'єктом педагогічної практики є підготовка та проведення лекцій та семінарських занять студентами магістратури.

Педагогічна практика триває протягом навчального року і складає 54 години та завершується складанням звіту про проходження педагогічної практики студента магістратури.

Практика здійснюється шляхом підготовки та проведення лекцій та практичних занять, які передбачені робочою програмою Запорізького національного університету.

Студенти магістратури та керівники практики додержуються певного порядку проходження педагогічної практики.

^ Правила проведення лекцій:

 • Перед проведенням лекції керівник практики заздалегідь інформує студента магістратури про день, час та тему заняття.

 • Студент разом з керівником практики та викладачем дисципліни розробляють та ухвалюють план заняття.

 • Студент самостійно готує тези, добирає літературу до лекції.

 • Студент друкує вибраний матеріал у вигляді лекції, зміст якої не перевищує за часом період лекційної години.

 • Керівник практики та викладач дисципліни разом перевіряють текст лекції, яку підготував студент магістратури. В разі виникнення зауважень письмово інформують про це студента, роблячи зноски на тексті лекції.

 • Студент робить виправлення, додає необхідну інформацію і надає остаточний варіант тексту лекції на перевірку керівникові практики та викладачу дисципліни.

 • Керівник практики та викладач ще раз перевіряють текст лекції, ухвалюють її та роблять запис на полях тексту лекції, що вона може бути використана як лекційний матеріал.

 • Під час проведення лекції викладач повинен бути присутній в якості керівника лекції.

 • Після проведення лекції викладач повинен проаналізувати роботу студента магістратури під час викладання лекційного матеріалу та надати звіт по це керівнику педагогічної практики.

 • Керівник практики повинен зробити відповідний запис до індивідуального щоденника педагогічної практики студента.


Правила підготовки та проведення семінарських занять:


 • Перед проведенням семінарського заняття керівник практики заздалегідь інформує студента магістратури про день, час та тему заняття.

 • Студент разом з керівником практики та викладачем дисципліни розробляють та ухвалюють план практичного заняття.

 • Студент самостійно готує тези, добирає літературу, готує перелік питань чи ситуацій, які необхідно розглянути під час семінарського заняття.

 • Студент друкує вибраний матеріал у вигляді плану, зміст якого за обсягом відповідей не перевищує за часом період лекційної години.

 • Керівник практики та викладач дисципліни разом перевіряють план семінару, який підготував студент магістратури. В разі виникнення зауважень письмово інформують про це студента, роблячи зноски на тексті плану.

 • Студент робить виправлення, додає необхідну інформацію і надає остаточний варіант тексту на перевірку керівникові практики та викладачу дисципліни.

 • Керівник практики та викладач ще раз перевіряють план, ухвалюють його та роблять запис на полях тексту плану, що він може бути використаний як допоміжний або основний матеріал.

 • Під час проведення семінарського заняття викладач повинен бути присутній в якості керівника семінару.

 • Після проведення семінару викладач повинен проаналізувати роботу студента магістратури під час ведення семінару та надати звіт про це керівнику педагогічної практики.

 • Керівник практики повинен зробити відповідний запис до індивідуального щоденника педагогічної практики студента.

Під час проведення семінарських занять студенти магістратури можуть використовувати практичні дані, якщо вони підтверджені відповідними друкованими джерелами, використовувати сучасні технології ведення семінарських занять, такі як проведення ділових ігор, застосовування кейсів та тестів, які значно підвищують ступінь зацікавленості студентів у вивченні того чи іншого учбового матеріалу.


Прикладами ділових ігор можуть бути:

- Ділова гра "Аналіз використання робочого часу менеджера", яка може розглядатися як базова, оскільки метою її проведення є одержання навичок прийняття оперативних рішень і ефективного планування та використання робочого дня менеджера. Також цю гру можна використовувати як підсумкову. В цій грі студенти можуть грати як активну роль (керівника відділу, спеціаліста, консультанта) так і пасивну - виконувати контрольно-облікові функції.

- Ділова гра "Менеджер як суб'єкт управління", яка планує проаналізувати використання робочого часу менеджера. Передбачає участь усієї групи в якості менеджера (головна роль), керівника, підлеглого менеджера, секретаря, колег по роботі, клієнтів фірми, спостерігачів, які проводять аналіз робочого дня менеджера.

- Ділова гра "Невербальні засоби спілкування", яка передбачає одержання навичок використання невербальних засобів передачі інформації в процесі бізнес-комунікацій. Для цієї гри необхідно заздалегідь підготувати опис конкретних ситуацій та попередньо їх розглянути зі студентами, а потім розіграти їх для самоперевірки. Ця гра досить добре розвиває пам'ять та спостережливість у студентів.


^ 3. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ


Загальне керівництво практикою здійснюється керівником педагогічної практики, а безпосередньо під час проведення лекції чи семінарського заняття - викладачем дисципліни.

Навчально-методичне керівництво практикою студентів магістратури здійснюють викладачі кафедри теорії та практики менеджменту ЗНУ.

Проведення педагогічної практики забезпечується такими документами:

- Програма проходження педагогічної практики.

- Індивідуальний план проведення лекцій та семінарських занять студента магістратури, який заповнюється студентом та керівником педагогічної практики.

- Текстами лекцій та планів семінарських занять з підписами керівників практики про дозвіл на використання текстів в якості навчального матеріалу.


^ 4. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Керівник практики зобов'язаний:

- Надавати допомогу студентам магістратури під час підготовки до проведення лекцій та семінарських занять.

- Відвідувати лекції та семінари, які проводяться студентом магістратури.

- Рецензувати тексти лекцій та планів семінарських занять, перевіряти повноту матеріалів, що збираються до лекцій та семінарів.

- Робити відповідні записи до індивідуального плану студента магістратури про проведення лекцій та семінарських занять.

- Після закінчення педагогічної практики скласти письмовий звіт про результати практики, а також надати пропозиції щодо її вдосконалення.


^ 5. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА МАГІСТРАТУРИ


Студент магістратури повинний:

 • Своєчасно готуватися до проведення лекцій та семінарських занять.

 • Своєчасно та у повному обсязі надавати тексти лекцій та планів семінарських занять на розгляд керівникові та викладачу дисципліни.

 • Систематично вести записи в індивідуальному плані проведення лекцій та практичних занять.

 • Ретельно виконувати усі рекомендації керівника практики та викладачів дисциплін і докласти усіх зусиль щодо повного виконання програми педагогічної практики.

 • Підготувати та надати на кафедру теорії та практики менеджменту таку звітність:

 1. Тексти завірених керівником практики лекцій та плани семінарських занять, які використовувались в якості навчального матеріалу.

 2. Заповнений індивідуальний план про проходження педагогічної практики (форму індивідуального плану про проходження педагогічної практики наведено у Додатку А).


^ 6. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ МАГІСТРАТУРИ


Заключним етапом проходження практики є складання кожним студентом магістратури та подання на кафедру теорії та практики менеджменту письмового звіту про проходження педагогічної практики. До звіту додається індивідуальний план про проходження педагогічної практики та завірені керівником педагогічної практики тексти лекцій та планів семінарських занять, які використовувались в якості навчального матеріалу.

Звіт повинен бути написаний на стандартних аркушах паперу А4, обсягом до 5 сторінок. Структура звіту має такі елементи:

 1. Вступ.

 2. Основна частина.

 3. Висновки.

У вступі вказують скільки всього лекцій та семінарів підготував та провів студент магістратури та з яких дисциплін.

Основна частина повинна відображати роботу, яка була проведена під час практики, стислий зміст використаних методик, перелік лекцій та семінарів з урахуванням дати та назви дисципліни.

У висновках повинен бути наведений основний перелік використаної навчальної та методичної літератури, яка використовувалась студентом під час проходження педагогічної практики.


 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТА МАГІСТРАТУРИ
Кількість балів

Вимоги до практиканта

Примітки

Відмінно”

 1. Опанування магістрами сучасних технологій викладання у вищих навчальних закладах.

 2. Формування уміння складати план лекції, семінарського заняття.

 3. Опанування матеріалу для проведення лекцій, семінарських занять.

 4. Опанування педагогічними уміннями і навичками (планування і проведення занять різних видів, підготовка наочного матеріалу, проведення консультацій з написання рефератів, організація індивідуальної роботи зі студентами).

 5. Опанування умінням аналізувати вихідні дані та обробляти економічну літературу.

 6. Формування уміння готувати методичний матеріал, виступати з методичними повідомленнями.

 7. Застосування методологічних знань з методики викладання економічних та управлінських дисциплін, ведення методичних досліджень.

 8. Під час розробки та проведення лекцій та семінарських занять магістрант повинен показати глибоке розуміння висунутих наукових концепцій і принципів, широкі знання фактичного матеріалу, розвинуте аналітичне мислення, наукові здібності, ґрунтовні знання зі спеціальності, високий рівень фахових знань.

 9. Під час педагогічної практики студенти мають дотримуватися правил внутрішнього розпорядку вищого закладу, виконувати розпорядження адміністрації та керівників практики.

 10. Протягом першого тижня студент повинен скласти індивідуальний план проходження педагогічної практики.

 11. По завершенню практики студенти протягом 3-х днів мають подати всю звітну документацію: індивідуальний план; плани-конспекти лекцій та плани лекцій; звіт про проходження педагогічної практики.
добре”

Несуттєві відхилення від вимог до проходження педагогічної практики, які суттєво не знижують її загальної оцінки як самостійної педагогічної роботи (проведення занять лише окремих типів, незначні помилки в аналізі педагогічних явищ, несуттєві прорахунки під час проведення лекцій, семінарських занять тощо).
задовільно”

Завдання педагогічної практики в цілому виконані, проте практикант не врахував деякі обов'язкові вимоги щодо проходження практики.
незадовільно”

Завдання педагогічної практики не виконані, подана документація не відповідає встановленим вимогам.


Додаток А

^ ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА МАГІСТРАТУРИ __________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

п/п

Назва дисципліни

Характер роботи

Кількість годин

Підпис практиканта

Підпис наукового керівникаСхожі:

Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconПрограма управлінської практики (стажування) для студентів магістратури І року навчання
Виробнича практика є складовою частиною підготовки студентів з спеціальності менеджмент зед
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconПрограма науково-педагогічної практики
...
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconПрограма науково-дослідної практики для студентів магістратури І року навчання
Науково-дослідна практика студентів є невід'ємною складовою частиною навчального процесу та важливим етапом підготовки магістрів...
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconПрограма педагогічної практики студентів за спеціальністю „психологія”
Для студентів стаціонарної форми навчання ця практика проходять з відривом від навчального процесу, а для заочної форми навчання...
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconПрограма навчально-виховної педагогічної практики для бакалаврів
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconПрограма педагогічної практики для студентів-заочників
Для студентів заочної форми навчання ця практика проходять з відривом від основного місця праці. Щодня студенти повинні провести...
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури фізичного факультету зну
Педагогічна практика – це вид практичної діяльності студентів, спрямований на вирішення різноманітних педагогічних завдань. Специфікою...
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconПрограма педагогічної практики
Виробнича педагогічна практика є складовою частиною навчального плану для спеціальностей 010201, 0102020, 010203. Програма педагогічної...
Програма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання iconРобоча програма виробничої переддипломної практики
Виробнича переддипломна практика для студентів V курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр). Спеціальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи