Я. С. Дибчинська перекладацька практика icon

Я. С. Дибчинська перекладацька практика
НазваЯ. С. Дибчинська перекладацька практика
Сторінка2/5
Дата30.12.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

11. Література


Основна:


 1. Закон України «Про освіту» ВР 31144-ХІІ (1144-12) від 04.06.91 зі змінами та доповненнями № 380 – ІV від 26.12.2002 р.

 2. Закон України «Про вищу освіту» № 2984-ІІІ від 17.012002 р.

 3. Закон України «Про вищу освіту»: Науково-практичний коментар. – К., 2002. – 321 с.

 4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України (№ 161 від 02.06.93 р.)

 5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (№ 35 від 30 квітня 1993 р.)

 6. Положення про проведення практики студентів в Запорізькому національному університеті, затверджене ректором ЗНУ 05.06.2009 р. (розглянуто на засіданні науково-методичної ради університету, Протокол № 9 від 19.05.2009 р.; розглянуто на засіданні Вченої ради університету, Протокол № 10 від 26.05.2009 р ).

 7. Програма проходження перекладацької практики (Ухвалено на засіданні Ради факультету менеджменту Протокол № 2 від “16” вересня 2009 р. ) / Укладач: Волкова В.В. - Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 12с.

 8. Белякова Е.И. Translating from English: Переводим с английского /Материалы для семинарских и практических занятий по теории и практике перевода. – СПб.: КАРО, 2003, 160 с.

 9. Виноградов С. Введение в переводоведение. – М.: ИОСОРАО, 2001. – 326 с.

 10. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564с.

 11. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник – довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: Нова книга, 2003. - 608с.

 12. Козакова Т.А. Практические основы перевода. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Союз», 2005. – 320с.

 13. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: «ЭТС», 2001. – 204 с.

 14. Коптілов В. В.Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, – 2003. – 446 с.

 15. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 448с.


Додаткова :


 1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – С-Петербург: Союз, 2003. – 185 с.

 2. Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. Міжнародні організації. Читанка. Теми для розвитку мовлення та підготовки до тестів, міжнародних іспитів. Навчальний посібник (англійською та українською мовами). Англомовні країни та Україна, Книга 2. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240с.

 3. Бархударов К.С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 2007. – 190 с.

 4. БізнесСловник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12500 термінів / Уклад.: С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко. – К.: Школа, 2002. – 720 с.

 5. Брус Е.В. Основы теории и практики перевода: Учебное пособие. 2-е узд., испр. и доп. – М.: Из-во УРАО, 2006. – 208 с.

 6. Израилевич Е.Е.. Деловая корреспонденция на английском языке. – М. – ЮНВЕС, Иностранный язык. – 2001. – 496с.

 7. Кинг Ф.У. Коммерческая корреспонденция на английском языке: Курс для изучающих английский язык как иностранный: Учебное пособие / Ф.У. Кинг, Д. Энн Кри; Рус. предисловие, англо-русский глоссарий, примечания В.Н. Крупнова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 301с.

 8. Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения. – М.: Международные отношения, 2007. – 248 с.

 9. Наумова Н.Г. Англійська мова ділової комунікації. Методичні вказівки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 42с.

 10. Русско-английский внешнеторговый и внешнеекономический словарь / И.Ф. Жданова, И.Н. Браслова, Н.П. Васильева и др. – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2002. – 1023 с.

 11. Русско-английский словарь. Банки. Биржи. Бухгалтерский учет / И.Ф. Жданова, М.В. Скворцова; Под ред. В.В. Зражевского –М.: Рус. яз., 2002. – 645 с.

 12. Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: Понад 12500 термінів / Уклад.: С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко. – К.: Школа, 2003. – 568 с.

 13. Ураков Д.В,. Бродська Л.В. Методичні вказівки дo самостійної та індивідуальної роботи з курсу “Англійська мова ділової кореспонденції та протоколів” для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту. - Запоріжжя: ЗНУ, 2006.–37 с.

 14. Ураков Д.В. Навчальний посібник до курсу «Ділова кореспонденція та справочинство» (для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту). - Запоріжжя: ЗГУ, 2000.–46 с.

 15. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). К., 2007. – 339 с.

 16. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П. Переклад англомовної економічної літературі. Економіка США. Загальні принципи: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Нова книга, 2005.- 496с.

 17. Longman Business English Dictionary. – L.: E.W. Longman Group Ltd., 2000. – 685p.

 18. WWWebster on-line Dictionary. – hppt://www.m.-w.com/netdict.htm

 19. http:// www.englishtips.com/

 20. http://www.englishlearner.com/

 21. http://financialcenter.com/fm.shtml- Financial Magazines

 22. http://www.forbes.com/

 23. http://www.economist.com/

12. Додатки

Додаток А

Приклад форми наказу ректора вищого навчального закладу

про проведення практики студентів

Міністерство освіти і науки України(назва вищого навчального закладу)
НАКАЗ
„____” _____________200__р. № ___________

(місцеперебування ВНЗ)
Про проведення практики студентів

денної (заочної) форми навчання

………................................факультету


Згідно з навчальним планом, графіком навчального процесу та Положення про практику студентів ВНЗ України


НАКАЗУЮ:

1. Направити на _______________практику студентів _____ курсу (назва виду практики)

спеціальності_______________з___________по____________ _____р.


№№ пп

Прізвище, ім’я та по батькові

Місце проведення практики (назва країни, підприємства, організації установи)

Керівник

Підстава: - гарантійні листи;

- договір про співробітництво з підприємствами.

2. Відповідальним керівником за організацію практики, складання звіту про її підсумки та надання відповідних документів у відділ з навчальної роботи призначити______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)
3 Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника декана___________факультету_____________________

(назва факультету) (прізвище, ініціали)
Ректор (підпис) _______________________

(ініціали, прізвище)


Візи:


Декан ____________факультету (підпис) ________________

(назва факультету) (ініціали, прізвище)


Зав. кафедри (відповідальний виконавець) (підпис)_______________

(ініціали, прізвище)


Узгоджено:


Начальник юридичного відділу (підпис) ________________

(ініціали, прізвище)


Керівник відділу з навчальної роботи (підпис) ________________

(ініціали, прізвище)


Виконавець (прізвище, телефон)


Додаток Б

Приклад оформлення гарантійного листа керівника підприємства про надання місць проходження перекладацької практики


^

Ректору Запорізького

національного університету
Гарантійний лист(Назва установи) гарантує надання місця проходження перекладацької практики у (відділ) студенту (студентам) факультету менеджменту (ПІП студента/студентів) на термін з (дата початку практики) по (дата закінчення практики).

Керівником практики від підприємства призначити (ПІП керівника, посада).


Директор (підпис) (прізвище, ініціали)

(печатка підприємства)


Виконавець (прізвище, телефон)

Додаток В

Лист на підприємство


Параметри листа:

2 см – зверху

2 см – знизу

3 см – зліва

1 см – справа


Адміністративному директору ЗАТ «ЗАЗ»

Крайнєву В.Г.

пр. Леніна, 12

69600, м. Запоріжжя


Шановний Валерію Георгійовичу!


Прошу Вас прийняти на перекладацьку практику студента 3 курсу денного відділення факультету менеджменту професійного спрямування «Менеджмент ЗЕД» Андрієнка Віктора Сергійовича.

Термін практики: 18.05.2010 – 30.05. 2010 р.


З повагою,

ректор С.М. Тимченко


Прізвище та ініціали виконавця

Телефон

(10 шрифт) на другому примірнику листа ставиться підпис виконавця


P.S. Лист готується у 2-х примірниках

Додаток Г

Направлення на практику


__________________

(назва підприємства)

__________________

(адреса підприємства)

__________________

^

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУНа підставі договору від « » 2010р.

№ направляємо вам для проходження перекладацької практики

з « »_______року (кількість) студентів 3 курсу факультету менеджменту спеціальність (номер, назва)


Керівник практики від вузу

(прізвище, ім’я, по батькові)
Проректор: (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток Д

Приклад оформлення інформації про початок, хід та закінчення перекладацької практики

ІНФОРМАЦІЯ

про початок практики

факультет___________________________________________________

група_______________________________________________________

направлено згідно наказу______________________________________

розпочали практику__________________________________________

прізвища студентів, які не з’явилися на практику_________________


місць практики______________________________________________

зауваження_________________________________________________


^ Керівник практики


ІНФОРМАЦІЯ

про хід перекладацької практики

факультет___________________________________________________

група_______________________________________________________

проходять практику__________________________________________

не проходять практику________________________________________

контроль забезпечується______________________________________

зауваження_________________________________________________


^ Керівник практики


ІНФОРМАЦІЯ

про закінчення практики

факультет___________________________________________________

група_______________________________________________________

практику пройшли___________________________________________

практику не пройшли_________________________________________

зауваження_________________________________________________


Керівник практики

Додаток Е

Письмовий звіт про проведення та результати перекладацької практики


^ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ


1   2   3   4   5

Схожі:

Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconВсеукраинская научно-практическая конференция «Одесса переводческая (Перекладацька Одещина)»
Приглашаем вас принять участие во Всеукраинской научно-практической конференции «Одесса переводческая (Перекладацька одещина)», которая...
Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconПереддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент»
Переддипломна практика є одним із завершальних етапів підготовки спеціаліста, магістра в вищій школі І підготуванням до дипломного...
Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconПереддипломна практика зі спеціальності «енергетичний менеджмент»
Переддипломна практика є одним із завершальних етапів підготовки спеціаліста, магістра в вищій школі І підготуванням до дипломного...
Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconДокументи
1. /ПРАКТИКА/М_жнародний маркетинг та реклама/практика виробнича бакалаври.doc
2....

Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconПоложення про організацію навчального процесу в хду. Розділ IV. Практика (у редакції від 31 жовтня 2005 року) >IV. Практика
Практика студентів хду є важливішою І невід’ємною складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців І початковою ланкою...
Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconПитання до іспиту з дисципліни "Теорія та практика державного управління"
Бюрократія в системі ду. Теорія та практика Правова, демократична держава. Гром суспільство
Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconДокументи
1. /практика для юрист_в/Анал_з заняття .doc
2. /практика...

Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconДенне відділення) 1 курс Модуль 1-5 Стройові вправи не-1-5-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)
Не-1-5-5-1 Навчальна практика щодо виконання обов’язків чергового у групі (оцінювання за п’ятибальною шкалою)
Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconДокументи
1. /методичка/ОБЪЕКТЫ MICROSOFT EXCEL.doc
2. /методичка/ПРАКТИКА...

Я. С. Дибчинська перекладацька практика iconДокументи
1. /Практика-4курс/dogovor.doc
2. /Практика-4курс/Информация-практика(4...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи