Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація icon

Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація
Скачати 64.08 Kb.
НазваІндикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація
Дата22.08.2012
Розмір64.08 Kb.
ТипДокументи

Паценко Олег Юрійович


Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування НАН України


ІНДИКАТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ І ДИНАМІКА РОСТУ

COMPATIBILITY INDICES AND DYNAMICS OF GROW


Анотація. З'ясовані теоретичні питання конкурентоспроможності національної економіки як прояву об'єктивної категорії конкуренції в ціновій сфері і її індикаторів, основним з яких є валютний курс. Обгрунтовано положення про валютний курс як найважливіший чинник утримання цінової конкурентоспроможності національної економіки. Запропоновані методологічні підходи до вивчення його динаміки за допомогою рівняння множинної регресії, змінними в якому є чинники економічного зростання.

Annotation. Theoretical questions of national economy compatibility are studied as objective category of competition in price sphere and its indices, the main of which is currency exchanging rate. Thesis about currency exchanging rate as the main component of price compatibility of national economy is introduced. Methodological approaches to monitoring of its dynamics with the help of regression equation, variables in which are components of grow are proposed.


Конкуренція як об'єктивне економічне явище, присутнє в діяльності господарюючих суб'єктів, найчастіше визначається як суперництво між ними з метою успішного просування на ринок своїх товарів. Як правило, конкуренція розглядається з точки зору прояву її в різних формах, скажімо, ціновій та неціновій, але найчастіше для характеристики першої використовується термін "конкурентоспроможність". При цьому сама цінова форма передбачає можливість оцінки стану конкурентоспроможності за допомогою тих або інших показників, що отримали назву "індикатори".

Конкурентоспроможність національної економіки розглядається перш за все в міжнародному аспекті [1], з точки зору, по-перше, якісних і цінових характеристик товарів і послуг даної країни на світових ринках, і стабільності зростання її економіки як передумови для утримання або збільшення національних конкурентних переваг, по-друге. При цьому ми вимушені користуватися для її оцінки великою кількістю традиційно прийнятих індикаторів (табл. 1) [3].

Легко помітити, однак, що, по-перше, ці індикатори в більшості своїй неспіввимірні, а деякі з них і не є в повному розумінні індикаторами з точки зору суті цього поняття (наприклад, індикатори загальних умов господарювання). У короткостроковій же перспективі конкурентоспроможність у вирішальній мірі відображається тільки за допомогою валютного курсу. При цьому обмінні курси стають ефективним інструментом утримання конкурентоспроможності, особливо в тих країнах, економіки яких втратили, повністю або частково, здатність до конкуренції в неціновій сфері [4]. Оскільки велике значення в утриманні і нарощуванні рівня конкурентоспроможності країни належить і динаміці зростання її економіки, то цілком логічним буде передбачити зв'язок між валютним курсом і макроекономічними чинниками.


Таблиця 1.

Форми та індикатори міжнародної конкурентоспроможності

Форми

Індикатори

Конкурентоспроможність на ринку товарів і послуг

1. порівняння індексів цін

2. вартість оплати праці в одиниці продукції

3. порівняння продуктивності

4. індекси явних порівняльних переваг (питома вага країни на ринку)

5. різні форми "реальних обмінних курсів" на базі цін або вартості оплати праці на одиницю продукції
У області цін

У інших областях

Динаміка економічного росту держави

1. індикатори статистики платіжного балансу, в т.ч. баланс патентів (частка балансу послуг і некомерційних платежів) і прямі інвестиції (баланс операцій з капіталом)

2. індикатори економічної динаміки, в т.ч. інвестиції і економічне зростання

3. індикатори загальних умов господарювання, в т.ч. частка державних витрат в національному продукті

4. індикатори економічних структур і структурних зрушень


Методологічно такі залежності проявляються або за допомогою використання вікових тенденцій (тренди на основі лінійних або експоненціальних залежностей, де параметр t розуміється як відображення сукупності чинників, що змінюються у часі), або за допомогою множинної регресії (апарат коефіцієнтів частинної кореляції) [2, 6].

Дослідження валютного курсу на основі трендів можливе на етапах стабільної його динаміки. Сказане ілюструється (рис. 1) результатами аналізу динаміки валютного курсу, заснованого на даних TACIS [5]. Рівняння динаміки курсу, отримані в ході аналізу, дозволяють оцінити можливість їх використання в сучасних умовах розвитку ситуації в економіці України:

- лінійний тренд: , де – розраховане значення курсу, грн./USD. Середня квадратична помилка для лінійного тренду становила 0,440;

- експоненіальний тренд: , де – розраховане значення курсу, грн./USD. Середня квадратична помилка для нього становила 0,897.

Як видно з рис. 1, динаміка курсу протягом певної частини охопленого дослідженням періоду (1-й квартал 1993 р. - 3-й квартал 1998 р.) загалом описувалася за допомогою отриманих трендів. У період же після 1998 року значення експоненціального тренду стало набагато перевищувати фактичні значення курсу, а лінійний тренд давав можливість оцінити його динаміку тільки із застосуванням дуже широкого прогнозного інтервалу, відповідного коефіцієнту Стьюдента k=3 (імовірність р=0,997).

Все це ставило під сумнів можливість використання такої методології дослідження динаміки курсу, і була зроблена спроба застосувати до її вивчення апарат коефіцієнтів частинної кореляції і отримати розрахункові значення на основі рівняння множинної регресії.

Рисунок 1.
^

Фактичний курс, грн./USD (1993 - 1999 рр.) та його тренди


Для дослідження динаміки валютного курсу на основі апарату коефіцієнтів частинної кореляції в розгляд були введені чинники економічного зростання, формалізовані у вигляді змінних рівняння множинної регресії. Розрахунок коефіцієнтів частинної кореляції дав можливість оцінити ступінь взаємовпливу двох чинників за елімінації впливу всіх інших чинників.

Обчислення на основі коефіцієнтів частинної кореляції та квадратичних відхилень по кожному з показників дозволили записати рівняння множинної регресії у вигляді:
де - валютний курс (грн./USD); - реальний ВВП (млрд. пост.руб.1990 р.); - експорт товарів і послуг (млн. USD); - імпорт товарів і послуг (млн. USD); - готівка в обігу (млн. грн.); - індекс споживчих цін (1990=1); - індекс цін виробників (1990=1); - реальні доходи населення (млрд. пост.руб.1990 р.); - реальне споживання населення (млрд. пост.руб.1990 р.) [5].

Дослідження за допомогою коефіцієнтів частинної кореляції показало, що елімінація показників росту змінює характер зв'язку між ними і валютним курсом на протилежний. В якості ілюстрації приведемо коефіцієнти кореляції в парі чинників "реальний ВВП - валютний курс".

Рисунок 2.

К
ореляційні співвідошення між обмінним курсом та ВВП


Розраховані на основі рівняння множинної регресії значення валютного курсу практично співпадають з фактичними (рис. 3). Значні відхилення від фактичних значень спостерігаються в окремих точках (3-й квартал 1996 року, 3-й квартал 1997 року - введення гривні, 2-й квартал 1999 року) і не носять характеру стійкої тенденції, як це було у випадку з трендами.

Стандартні методи оцінки [6] придатності отриманого рівняння дали наступні результати: середнє значення відносної помилки прогнозу - 0,018 (1,8%); значення за стандартним тестом Фішера (одностороння імовірність співпадіння двох рядів даних) - 0,6054.

Рисунок 3.

Розрахований та фактичний курс, грн./USD (1995-2000 рр.)


Таким чином, подібна методологія дає можливість оцінювати конкурентоспроможність національної економіки при одночасному прогнозуванні чинників її динаміки. Крім того, тут з'являється імовірність розширення кількості таких показників, єдиною умовою залишається їх співвимірність в періоді дослідження. Подібний підхід дозволяє розглядати девальвацію національної валюти з різних точок зору, зокрема відповідності динаміки курсу та показників економічного зростання, характеризуючи за її допомогою стан конкурентоспроможності економіки країни.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Завьялов П. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения // Маркетинг. – 1997. - № 3. – с.21-32.Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики. - М.: Статистика, 1980. - 340 с.Липпе П. фон дер. Экономическая статистика / Статистические очерки Европейского центра повышения квалификации. - Stuttgart: Metzler-Poeschel,1995. - Т.1. - 629 с.Меры поддержки конкурентоспособности продукции национальных экспортеров в США // Деловой мир. – 1998. - № 11. – с.3-8.Тенденції української економіки / Українсько - Європейський консультативний центр з питань законодавства. - Травень 2000. - 28 с.Юл Дж.Эдни, Кендэлл М.Дж. Теория статистики. - М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. - 779 с.

Схожі:

Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconПаценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту
Валютний курс. Обгрунтовано положення про валютний курс як найважливіший чинник утримання цінової конкурентоспроможності національної...
Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconМоделювання зростання прибутку фірми
У таблиці 1 наведена динаміка росту прибутку фірми за останні 9 років у відсотках до базового (нульовому) року
Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconМоделювання зростання прибутку фірми
У таблиці 1 наведена динаміка росту прибутку фірми за останні 9 років у відсотках до базового (нульовому) року
Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconI. A. Bokun force dynamics as a construal operation
«cause» in part one and «emotion» in part two as forces and apply force dynamics to the emotion domain
Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconОцінювання рівня конкурентоспроможності товарів
Для підтримки на високому рівні конкурентоспроможності продукції необхідно проводити її кількісну оцінку. У науковій літературі пропонуються...
Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconThe Odessa National I. I. Mechnikov University took part in the World conference «The new dynamics in higher education and research for change and development of society»
«The new dynamics in higher education and research for change and development of society»
Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconАнотація наукової роботи під шифром: «Динаміка» Актуальність
Актуальність роботи міститься у розробці еквівалентної схеми І математичної моделі, за допомогою якої виконі дослідження закономірностей...
Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconЧастина третя динаміка
Динаміка   розділ теоретичної механіки, в якому визначається механічний рух матеріальної точки, системи матеріальних точок, твердого...
Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconThe dynamics of interethnic relations in crimea*

Індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація iconАлгоритм оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Оцінка конкурентоспроможності підприємства сьогодні виступає першочерговим елементом забезпечення ефективного ведення діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи