Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни icon

Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни
Скачати 84.59 Kb.
НазваМетодологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни
Дата22.08.2012
Розмір84.59 Kb.
ТипДокументи

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Паценко Олег Юрійович


Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків


Інститут економічного прогнозування НАН України


Сучасне розуміння конкурентоспроможності національної економіки неможливе без вирішення ряду методологічних проблем, пов'язаних, по-перше, із з'ясуванням самої суті конкуренції, особливо в її міжнародному аспекті, по-друге, створенням чіткої, структурованої системи показників для її аналізу і, по-третє, з'ясуванням можливості їх використання з метою розробки моделі, придатної для комплексної оцінки і прогнозування динаміки.

Конкуренція як об'єктивне економічне явище, яке притаманне діяльності господарюючих суб'єктів, найчастіше визначається як суперництво між ними з метою успішного просування на ринок своїх товарів. З точки зору теоретичних основ самого явища, конкуренція є проявом об'єктивних процесів у господарській діяльності: зниження витрат виробництва або задоволення потреб споживачів. Сама ж боротьба, суперництво при цьому виступає в якості видимої її частини, предмету розгляду в економічних доктринах, в рамках яких конкуренція розглядається з точки зору прояву в ціновій і неціновій формах.

Більш дослідженими залишаються при цьому нецінові форми конкуренції, що базуються в сучасній економічній науці на понятті "конкурентних переваг" [5]. Загальновідомо, що початковим постулатом теорії конкурентних переваг є наступне: конкурентоспроможність може бути надбана або втрачена внаслідок дій учасників економічної діяльності. Оскільки явище розглядається як процес, що має свою природну межу, центр тяжіння в цій теорії переноситься з сутнісної сфери в більш приземлену, практичну, операційну, причому конкуренція ототожнюється зі стратегією і тактикою конкурентної боротьби, яка набуває самодостатнього характеру.

Насправді ж більш обгрунтованим може вважатися положення про номінальну конкурентоспроможність економіки будь-якої країни внаслідок того, що вона просто вимушена виходити на світові ринки зі своїми товарами, і тільки рівень її може бути різним. До недостатньо розроблених проблем в рамках теорії конкурентних переваг відноситься систематизація чинників її надбання та утримання, розподілених вельми довільно на параметри попиту, параметри факторів, стратегію і структуру національних фірм, структуру галузей, а також, як неосновні, роль уряду і випадкові події. За такого розподілу втрачається значна роль державного регулювання, що робить проблематичним розгляд проблеми конкурентоспроможності передусім в міжнародному аспекті, який передбачає оцінку її з точки зору, по-перше, якісних і цінових характеристик товарів і послуг даної країни на світових ринках, і по-друге, стабільності зростання її економіки як передумови для утримання або збільшення національних конкурентних переваг [4]. У рамках цього підходу можна стверджувати, що конкурентоспроможність країни на світових ринках створюється цілеспрямованою орієнтовацією національної економіки на виробництво конкурентних товарів та послуг. При цьому роль державного регулювання економіки зростає в тих країнах, економіки яких втратили, повністю або частково, здатність до конкуренції в неціновій сфері, з одного боку, і не можуть змагатися з провідними світовими державами і спеціалізованими об'єднаннями в якості і спектрі товарів, що пропонуються, з іншого. Країни, що розвиваються, внаслідок об'єктивних причин не можуть досить ефективно підтримувати всіх національних виробників, а вимушені зосередити свої зусилля на окремих напрямках діяльності, доступних з точки зору розвитку економіки [1].

Термін "конкурентоспроможність", на наш погляд, теоретично обгрунтованіше використовувати для характеристики конкуренції в ціновій формі. При цьому сама цінова форма робить можливим оцінку стану конкурентоспроможності за допомогою тих чи інших вартісних показників, які отримали назву "індикатори". Назва ця традиційна, але не зовсім вдала, бо не відповідає основним особливостям, які властиві таким характеристикам, майже виключаючи їх динамічну складову, оскільки індикатор показує деякий фактичний стан середи (явища). Навіть сам їх набір (порівняння індексів цін, порівняння вартості оплати праці в одиниці продукції, індекси явних порівняльних переваг, різні форми "реальних обмінних курсів" на базі цін, індикатори статистики платіжного балансу, індикатори економічної динаміки, індикатори умов господарювання, індикатори економічних структур і структурних зрушень) [3], що звичайно використовується, являє собою швидше систему показників динаміки зростання національної економіки, яка використовується, наприклад, при оцінці інвестиційної привабливості країни. Таким чином, на наш погляд, більш правильним є використання терміну "показники".

По суті вартісним показником конкурентоспроможності є баланс зовнішньоторговельних операцій, динаміка і пропорції якого краще всього виявляються в динаміці курсу валют. Внаслідок згаданих вище причин величезного значення набуває прийнята в державі політика регулювання валютного ринку, зокрема, практика розрахунку курсів валют як фактору регулювання її зовнішньоторговельного балансу.

Таким чином, валютний курс впливає на динаміку цін вітчизняних товарів на світових ринках, просування на які забезпечується потужністю держави, підкріпленою її економікою, що динамічно розвивається. Внаслідок цього цілком обгрунтованим виглядає теоретичне положення про зв'язки між валютним курсом і макроекономічними чинниками зростання, які у вартісній формі самі набувають якості показників конкурентоспроможності, характеризуючи не стільки стан, скільки динаміку процесу.

Такі залежності виявляються або за допомогою використання часови тенденцій (тренди на основі лінійних або експоненціальних залежностей, де параметром є сукупність чинників, що змінюються у часі [2]), або за допомогою множинної регресії (апарат коефіцієнтів частинної кореляції [7]).

Дослідження валютного курсу за допомогою трендів більш прийнятне на етапах стабільного зростання, що не характерно для української економіки. Тому в дослідженні нами була застосована методологія, заснована на використанні апарату коефіцієнтів частинної кореляції і отриманні розрахункових значень на основі рівняння множинної регресії. Вибір рівняння множинної регресії був зумовлений ще й тим, що сама методологія дозволяє поєднати в них велику кількість неоднорідних показників, приведених до порівнянних часових відрізків, і дослідити в ході побудови моделі залежності між використаними в ній чинниками.


Чинники економічного зростання, виражені у вартісній формі як показники динаміки і формалізовані у вигляді змінних рівняння множинної регресії, дозволили розрахувати коефіцієнти частинної кореляції, що характеризують ступінь взаємовпливу двох показників при одночасній елімінації впливу інших. Вже результати, отримані з використанням простої кореляції, дозволили виявити надзвичайно малий зв'язок між валютним курсом і реальним споживанням населення, реальними прибутками населення і реальним ВВП, і абсолютно чітку обернену залежність динаміки курсу та експорту і імпорту. Більше того, було встановлено, що елімінація впливу всіх інших чинників змінює характер зв'язку між ними на протилежний. Коефіцієнт детермінації по всіх досліджених варіаціях чинників був найбільш високим при елімінації показнику реального ВВП, коливаючись в межах від 0,44 до 0,98, а найменш значущим - при елімінації показників ВВП, імпорту товарів і послуг і грошей в обігу - усього в межах від 0,0001 до 0,015. Елімінація впливу всіх чинників на поєднання показників "обмінний курс - індекс споживчих цін", "обмінний курс - індекс цін виробників", "обмінний курс - реальні доходи населення", "обмінний курс - реальне споживання населення" також давала найбільш повне тлумачення їх варіації (коефіцієнти детермінації 0,98, 0,98, 0,97 і 0,90 відповідно). Пояснення цього може лежати у сфері використання в моделі тільки показників у вартісній формі, хоча при коментарі отриманих результатів треба враховувати, по-перше, що помилки в тлумаченні коефіцієнтів частинної кореляції загальновідомі, а по-друге, виявлення і пояснення таких зв'язків між чинниками зростання являє собою предмет для окремого самостійного дослідження.

Розраховані на базі частинної кореляції коефіцієнти рівняння множинної регресії дали можливість записати рівняння валютного курсу як результуючого показника, залежного від чинників динаміки національної економіки, які виступають у якості незалежних змінних:де - валютний курс (грн./USD); - реальний ВВП (млрд.руб.1990 р.); - експорт товарів і послуг (млн. USD); - імпорт товарів і послуг (млн. USD); - готівка в обігу (млн. грн.); - індекс споживчих цін (1990=1); - індекс цін виробників (1990=1); - реальні доходи населення (млрд.руб.1990 р.); - реальне споживання населення (млрд.руб.1990 р.) [6].

Як видно з рівняння, найбільше девальвують курс гривні реальний ВВП, імпорт товарів і послуг, готівка в обігу і індекс цін виробників, всі інші чинники мають обернений вплив на валютний курс.

Розрахункові значення валютного курсу практично співпадали з фактичними. Розбіжності отриманої кривої з фактичною не мали характеру стійкої тенденції. Стандартні методи оцінки придатності отриманого рівняння для аналізу і подальшого прогнозу валютного курсу дали наступні результати: середнє значення відносної помилки прогнозу - 0,018 (1,8%); значення за стандартним критерієм Фішера (однобічна імовірність збігу двох рядів даних) - 0,6054.

Таким чином, подібна методологія дає можливість оцінювати конкурентоспроможність національної економіки з одночасним прогнозуванням динаміки чинників її росту. Крім того, тут з'являється імовірність розширення числа показників динаміки до будь-якої кількості, єдиною умовою залишається їх порівнянність в періоді дослідження. Подібна методологія дозволяє розглядати девальвацію національної валюти з точки зору різних підходів, в тому числі і відповідності динаміки курсу і показників економічного зростання, характеризуючи таким чином процес підтримки цінової конкурентоспроможності економіки країни.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Завьялов П. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения // Маркетинг. – 1997. - № 3. – с.21-32.Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики. - М.: Статистика, 1980. - 340 с.Липпе П. фон дер. Экономическая статистика / Статистические очерки Европейского центра повышения квалификации. - Stuttgart: Metzler-Poeschel,1995. - Т.1. - 629 с.Меры поддержки конкурентоспособности продукции национальных экспортеров в США // Деловой мир. – 1998. - № 11. – с.3-8.Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.Тенденції української економіки / Українсько - Європейський консультативний центр з питань законодавства. - Травень 2000. - 28 с.Юл Дж.Эдни, Кендэлл М.Дж. Теория статистики. - М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. - 779 с.

Схожі:

Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconПаценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни індикатори конкурентоспроможності І динаміка росту
Валютний курс. Обгрунтовано положення про валютний курс як найважливіший чинник утримання цінової конкурентоспроможності національної...
Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconПаценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Цесів, властивих господарській діяльності: зниження витрат виробництва або задоволення потреб споживачів. Сама ж боротьба, суперництво...
Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconПаценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Цесів, властивих господарській діяльності: зниження витрат виробництва або задоволення потреб споживачів. Сама ж боротьба, суперництво...
Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconІндикатори конкурентоспроможності І динаміка росту compatibility indices and dynamics of grow анотація
Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни
Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconНаціональна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович удк 338. 242. 2 (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconНаціональна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович удк 338. 242. 2 (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бєлєйченко, О. Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки / О. Г. Бєлєйченко // Актуальні проблеми...
Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconТ. В. Процик проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Проаналізовано рейтинги української конкурентоспроможності в динаміці. Обґрунтовано необхідність комплексного використання податкових,...
Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconТеми проведення досліджень кон’юнктури ринків з дисципліни кстфр(робота у групах)

Методологічні проблеми дослідження конкурентоспроможності національної економіки паценко Олег Юрійович Аспірант відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інститут економічного прогнозування нан україни iconТеми проведення досліджень кон’юнктури ринків з дисципліни кстфр(робота у групах)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи