Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит icon

Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Скачати 248.15 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Дата09.02.2013
Розмір248.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Затверджено:

Проректор


___________

“____” ______________ 2012 р.


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з науки „Корпоративні фінанси”
і методичні вказівки щодо їх виконання


(для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

спеціалізація «Фінанси» всіх форм навчання)Декан фінансово-економічного факультету:

_______________________ Хлівний В.К.

(підпис)

«____»________________2012 р.
Завідувач кафедри фінансів підприємств:

_____________________ Поддєрьогін А.М.

(підпис)

«____»________________2012 р.Київ - 2012 р.

Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О.О. Терещенко, Грицино О.М., Чепка В.В., Я.І. Невмержицький /–К. : КНЕУ, 2011.


Зміст


Розділ І. Загальні методологічні положення.

  1. . Курсова робота як одна з основних форм учбового процесу.

  2. . Вимоги до написання курсових робіт.

  3. . Основні питання наукової мови.


Розділ ІІ. Послідовність виконання курсової роботи.

2.1. Вибір теми.

2.2. Бібліографічний пошук літературних джерел.

2.3. Складання плану курсової роботи.

2.4. Композиція курсової роботи. Зміст основних частин.

2.5. Оформлення курсової роботи.

2.6. Оцінювання курсової роботи.

2.7. Захист курсової роботи.


Розділ I. Загальні методологічні положення


  1. Курсова робота як одна з основних форм учбового процесу


Написання курсової роботи сприяє поглибленому вивченню навчальної науки, подальшій систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. Таку форму навчання можна розглядати як своєрідний тренажер, за допомогою якого студент проходить стажування в напрямку: ведення наукового дослідження; грамотного і логічного викладення матеріалу; аргументованого і зрозумілого висвітлення власної думки; застосування теоретичних знань для практичного вирішення конкретних фінансово-економічних завдань тощо.

Зміст такої учбової форми, як курсова робота, обумовлює її функції, базисом яких є надання студентам навичок:

 • підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію про діяльність об’єкту дослідження, проводити його економіко-фінансову діагностику;

 • виявляти базові та похідні причини виникнення певних економічних явищ, з’ясовувати їх кількісний вплив на об’єкт дослідження;

 • вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

 • розробити пропозиції щодо вирішення існуючих на підприємстві проблем з урахуванням зарубіжного досвіду та обґрунтуванням можливостей його застосування в умовах національних особливостей та традицій.
  1. Вимоги до написання курсових робіт.

 1. Обрана тема курсової роботи має бути динамічною та актуальною.

 2. Курсова робота є закінченим дослідженням.

 3. За структурою курсова робота має складатися з теоретичної, аналітичної (практичної) частини та пропозицій; зміст даних частин має відповідати певним вимогам (див.2.4)

 4. Стиль роботи має бути науковим; мова – українська.

 5. Оформлення курсової роботи має здійснюватися у відповідності із наданими рекомендаціями (див. 2.5) Студент несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до курсової роботи і регламенту її виконання. Позитивний результат захисту курсової роботи є необхідною умовою допуску студента до екзамену з відповідної науки.
  1. ^ Поняття “ науковий стиль”

Приступаючи до виконання курсової роботи, як макромоделі наукової праці, необхідно перш за все засвоїти мову науки, яка є дуже специфічною. Від ступеня оволодіння категоріальним науковим апаратом залежить, наскільки точно, грамотно і розумно студент висловить свою думку, пояснить той чи інший факт, обґрунтує висновки та пропозиції.

Основу мови науки складають слова і словосполучення термінологічного характеру. Деякі з них наведені нижче:

Актуальність теми ступінь її важливості в даний момент і в даній ситуації для вирішення даної проблеми ( задачі)

Аспект – кут зору, під яким розглядається об’єкт (предмет) дослідження.

Аргументування – це логічний процес, суть якого полягає в тому, що в ньому обґрунтовується істинність судження.

Аналіз – є методом наукового дослідження шляхом розкладу предмета на складові частини.

Визначення – уточнення змісту понять, що використовуються.

Категорія - форма логічного мислення, в якій розкриваються внутрішні суттєві сторони та відношення предметів, що досліджуються.

Концепція – система поглядів на будь - що; основна думка, коли визначаються цілі та задачі дослідження і вказуються шляхи його ведення.

Класифікація – поєднання предметів, що досліджуються, за певним и ознаками в групи.

Метод дослідження - спосіб застосування старого значення для отримання нового значення.

Методологія пізнання – вчення про принципи, форми та засоби дослідницької діяльності.

Огляд економічної літературисистематизація наукових даних (підходів) з будь-якої теми, що отримані в результаті аналізу першоджерел. Знайомить з сучасним станом проблеми та з її перспективами розвитку.

Об’єкт дослідження – процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію.

Предмет дослідження – все те, що знаходиться в межах об’єкта дослідження в певному аспекті розгляду.

Поняття – це думка, в якій відображаються відмінні властивості предметів і відношень між ними.

Принципи – основне, вихідне положення будь - якої теорії, вчення, науки.

Проблема велика узагальнена численність сформульованих наукових питань, які охоплюють галузь майбутніх досліджень.

Судження – думка, за допомогою якої будь-що затверджується або заперечується.

Теорія сукупність узагальнених положень, які створюють науку або її розділ. Вона є формою синтетичного знання, в межах якої окремі поняття гіпотези і закони втрачають автономність і стають елементами цілісної системи.

Синтез - являє собою поєднання отриманих при аналізі частин у ціле.


II. Послідовність виконання курсової роботи.

2.1. Вибір теми.

В додатку А наведено орієнтовану тематику курсових робіт, на основі якої студент самостійно обирає конкретну тему з урахуванням визначеного даними методичними вказівками регламенту виконання курсових робіт.

При виборі теми курсової роботи враховується:

 • актуальність теми;

 • можливість ефективного використання економічної інформації про досліджуваний об’єкт;

 • професійні інтереси студента;

 • можливість одержання, обробки та використання відповідних практичних матеріалів;

 • напрямок сформованої науково – дослідницької роботи студента.

Студент може самостійно запропонувати власний варіант теми, що відсутній в орієнтованому переліку, але чітко дотримуючись професійної спрямованості фахової підготовки. В такому разі кафедра розглядає мотиви та обґрунтування запропонованої студентом теми.

Виконання курсової роботи з однієї теми кількома студентами можливе лише в межах як комплексної курсової роботи з чітким виділенням завдань кожного з виконавців або ж, як що мова йде про різноаспектні дослідження однієї проблеми, що відображається у назві роботи та її змісті. Дана умова є обов’язковою, якщо вона не виконується, такі курсові роботи до захисту не допускаються.

Обрана студентом тема має бути узгоджена з викладачем кафедри – науковим керівником і наведена в письмовій заяві. Уточнення або зміна теми курсової роботи можливі лише в окремих випадках при достатньо аргументованих причинах з дозволу наукового керівника.

Обравши тему курсової роботи студент має з’ясувати:

 • в чому полягає мета, певні аспекти та конкретні задачі дослідження;

 • за допомогою яких прийомів і методів буде їх вирішувати;

 • що стане об’єктом та предметом дослідження.


^ 2.2. Бібліографічний пошук літературних джерел

В процесі підготовки складання плану і написання курсової роботи студент підбирає та вивчає відповідні літературні джерела і складає бібліографію.

Перегляду мають підлягати всі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою курсової роботи. До них відносяться матеріали, які опубліковані в різних вітчизняних та зарубіжних виданнях, статистичні збірники, Закони і Постанови Верховної ради і Кабінету Міністрів України, а також фактичні статистичні (планові, прогнозні) та бухгалтерські дані по досліджуваному підприємству.

Для самостійного пошуку літературних джерел студент використовує бібліографічні каталоги (алфавітний та систематичний), бібліографічні довідники, літописи, реферативні журнали, внутрішньо книжкові та після статейні списки літератури, а також автоматизовані інформаційно – пошукові системи, бази та банки даних.

В процесі пошуку літературних джерел студенту рекомендується вести відповідну картотеку, де на окремому аркуші, який має свою літеру алфавіту, необхідно записати автора (прізвище якого починається з цієї літери), назву статті (книги), місце та рік видання, номер сторінок, з яких взята цитата, бібліографічний шифр (на випадок, якщо ще раз необхідно буде звернутися до даного джерела інформації), чи повну адресу в Інтернет ресурсів. Нижче під цією інформацією, студент робить відповідні нотатки, конспективні записи, виписки з тексту, цифрові дані.

При вивченні літератури не слід прагнути тільки до запозичення матеріалу. Паралельно слід осмислювати найдену інформацію. Цей процес повинен відбуватися протягом всієї роботи над темою, тоді власні думки , що виникають в ході опрацювання зібраного матеріалу , стають основою для власних спостережень, винаходів, висновків.

При викладенні матеріалу по обраній темі використовується не вся інформація , а тільки та її частка, яка має безпосереднє відношення до теми курсової роботи і тому є більш цінною та корисною.

Попереднє ознайомлення з досліджуваною проблемою на основі літературних джерел є основою для складання плану курсової роботи.


^ 2.3. Складання плану курсової роботи

План курсової роботи студент складає самостійно та погоджує його з науковим керівником. Такий план в основних рисах характеризує предмет дослідження, але в подальшому (в залежності від специфіки діяльності підприємства, що досліджується, від особливостей обліку та практики ведення господарської діяльності) він може уточнюватися, залишаючи основне завданням роботи незмінним.

План складається з переліку вузлових питань, що пов’язані внутрішньою логікою дослідження з темою.

При складанні плану базові питання необхідно розмістити в такій послідовності, яка б дозволяла знайти найбільш логічну і прийнятну для даного дослідження схему викладення матеріалу.

Позитивно зарекомендувала себе практика, коли студент перш, ніж прийняти до роботи остаточний план, складає план - проспект, в якому крім назв розділів роботи тезисна викладено їх зміст. Це вдосконалює логіку і дозволяє оцінити необхідність та кількість мілких частин розділу-параграфів.

В процесі складання плану, а також в подальшій співпраці науковий керівник надає студенту наукову і методичну допомогу, вносить певні корективи до плану, надає рекомендації про доцільність висвітлення того чи іншого питання в контексті обраної теми, систематично контролює виконання роботи.


^ 2.4. Композиція курсової роботи. Зміст основних її складових

Оскільки курсова робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не тільки за змістом теоретичного і практичного матеріалу, актуальністю теми, а й за рівнем загально методичної підготовки, що перш за все знаходить своє відображення в композиції роботи.

Композиція курсової роботи - це послідовність розташування її основних частин, до яких відносять основний текст (тобто розділи і параграфи), а також частини її довідково - супровідного апарату.

Традиційно склалася певна композиційна структура курсової роботи, основними елементами якої в порядку їх розташування є наступні:

 1. Титульна сторінка

 2. Зміст.

 3. Вступ.

 4. Розділи основних частин.

 5. Висновки.

 6. Література.

 7. Додатки.

Титульна сторінка є першою сторінкою курсової роботи і заповнюється суворо за встановленою формою (див. додаток В).

Вступ. В цій частині курсової роботи обґрунтовується актуальність та практичне значення теми, ступінь її дослідження, мета і задачі; визначається об’єкт, предмет та методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержаної інформації. Об’єм цієї частини роботи-1-2 сторінки.

Розділ I.

Дана частина роботи повинна містити теоретико-методологічні положення обраних для дослідження питань.

Цей розділ слугує теоретичною основою та передумовою дослідження конкретно – економічних, прикладних аспектів теми, тому питання, що розглядаються в теоретичному розділі роботи, повинні стати своєрідною базою для прикладного дослідження, яке буде здійснюватися в другому розділі.

Виконання даної роботи дозволить студенту отримати цілісну, завершену наукову працю.

Вивчаючи теоретичні основи певних проблем, студент повинен здійснити огляд економічної літератури. Присутність такого матеріалу в роботі має показати ґрунтовне знайомство студента із спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх розглядати, аналізувати різні підходи, що існують в науковій думці, виділяти суттєве, робити власні аргументовані висновки.

Бажано наводити фактичні статистичні дані, які відображають тенденції змін відповідних економічних явищ на макрорівні (України та світу в цілому) і дозволяють визначити особливості зовнішнього соціально - економічного клімату.

Розділ II

Другий розділ курсової роботи є основною її частиною. Враховуючи це, в ній обов’язково повинен бути використаний статистичний матеріал, який підтверджує важливість досліджуваних питань. Вагомості курсовій роботі надає використання матеріалів з практики роботи конкретного підприємства (страхової компанії). Ці матеріали треба оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і обов’язково їх проаналізувати. Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за 2-3 роки. Результати такого аналізу дозволять виявити тенденції і причини змін певних показників, напрямки вирішення існуючих проблем.

Бажано порівняти показники діяльності підприємства з відповідними середньо галузевими показниками, з показниками конкурентів. Таке порівняння, дасть змогу охарактеризувати ринкову позицію підприємства, його можливості для подальшого розвитку і шанси в конкурентній боротьбі.

Представлені в курсовій роботі таблиці і графічний матеріал мають бути наочними і зручними для читання.

Для того, щоб робота мала високий рівень оцінки, необхідно виявити і кількісно визначити взаємозв’язки між економічними процесами і явищами, що дозволить комплексно вивчити проблему і отримати підстави для пошуку шляхів покращення діяльності підприємства.

Розділ III

Третій розділ є логічним завершенням курсової роботи. В ньому студент, виходячи з результатів, проведеного в II розділі аналізу, самостійно розробляє пропозиції щодо усунення проблем та покращення фінансового становища на підприємстві. Надані рекомендації мають бути обґрунтованими, в зв’язку з чим студент (там, де це можливо) розраховує ефект (економічний, фінансовий, соціальний) від впровадження даного заходу.

Зміст всіх розділів основної частини повинен відповідати темі курсової роботи і повністю її розкривати. Ці розділи повинні відобразити вміння студента стисло, логічно та аргументовано вести дослідження, оформлення якого повинно відповідати існуючим вимогам.

Висновки містять послідовне викладення отриманих результатів дослідження та їх співвідношення із загальною метою та конкретними завданнями, які були окреслені на початку роботи. Об’єм курсової роботи – 25-30 сторінок комп’ютерного тексту. Наявність таблиць, графіків, схем, рисунків має бути доречною, а їх кількість - оптимальною.


^ 2.5. Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути стилістично, грамотно, а також технічно правильною й акуратно оформлена.

Зміст оформляється у вигляді переліку назв розділів роботи, для кожного з яких вказується відповідний номер початкової сторінки тексту.

Курсова робота має бути віддрукована чітко, охайно, без помарок та виправлень.

Текст роботи треба розміщувати тільки з одного боку аркуша, на білому папері формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля зліва не менше 30 мм, справа – не менше 10мм, зверху та знизу – не менше 20 мм. Удрукованому варіанті на одній сторінці тексту міститься 38-40 рядків по 68 70 знаків у кожному.

Викладення тексту кожного розділу та підрозділу, а також вступу та завершення слід починати з нової сторінки.

Відстань між заголовками та текстом не повинна перевищувати 20 мм.

Переноси слів у заголовках не дозволяються . Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Крапка наприкінці заголовка не ставиться.

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. Розділи починаються порядковими номерами арабськими цифрами (1,2,3), підрозділи позначаються номером розділу та підрозділу через крапку (1.1, 1. 2., або 2. 1, 2. 2, 2. 3 тощо).

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульному аркуші (перша сторінка курсової роботи) номер проставляти не слід.

Формули, які приводяться в роботі слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер приводиться в круглих дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номеру розділу та порядкового номеру формули, розділених крапкою. Наприклад: (1.3) означає третю формулу першого розділу.

Допускається й інший підхід до нумерації формул: усі формули, вміщені в текст курсової роботи, нумеруються наскрізно, підряд з першої до останньої. Наприклад: (5) означає п’яту формулу, вміщену у тексті роботи.

Нумерацію формул здійснюють окремо від нумерації таблиць та нумерації рисунків.

Цифровий матеріал, який студент вважає за доречне вмістити у текст курсової роботи, як правило, подається у табличній формі. Кожна таблиця повинна мати заголовок (найменування), що відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: справа над заголовком з прописної з прописної букви пишуть слово “Таблиця” та її порядковий номер (знак “№” перед цифрою не ставиться ). Номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці в даному розділі. Наприклад: таблиця 1.3- третя таблиця першого розділу.

Допускається й інший підхід до нумерації табличного матеріалу: всі таблиці, вміщені у роботу, нумеруються наскрізно, підряд з першої до останньої. Наприклад: Таблиця 4- четверта таблиця, вміщена у текст курсової роботи .

Нумерацію таблиць здійснюють окремо від нумерації формул та нумерації рисунків.

При оформлені таблиць слід дотримуватись певних правил. Так, у випадку переносу таблиці та її продовження на наступній сторінці (в цьому випадку у правому верхньому кутку сторінки пишуть “Продовження табл.” і ставлять той же порядковий номер; не повторюючи заголовку таблиці та найменування граф, вказують номери граф та продовжують таблицю).

Якщо всі показники, вміщені у таблицю, мають одну й ту ж одиницю виміру, то її виносять у заголовок таблиці. Якщо використовуються показники з різними одиницями виміру, то відповідних графах або рядках таблиці одиниці виміру наводять окремо.

Таблицю вміщують у текст після першого посилання на неї. Розрахункові таблиці, що мають великий обсяг, не рекомендується вміщувати в текст основної частини, доцільніше винести їх у додатки, але з обов’язковими посиланнями на них у тексті

Посилання в тексті мають бути на всі таблиці. Вміщувати у курсову роботу таблиці, що не мають заголовків, нумерації, або на які відсутні посилення у тексті, не дозволяється.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, вміщений у основну частину курсової роботи, оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією з прописної букви пишуть слово “Рис”., проставляють порядковий номер, ставлять крапку ( знак “№” перед цифрою не ставиться). Далі, продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву рисунка, яка повинна відображати його зміст.

Номер рисунка складається з номеру розділу та порядкового номеру рисунка у даному розділі (наприклад: Рис.2.1. –перший рисунок другого розділу).

Допускаються й інший підхід до нумерації ілюстративного матеріалу : усі рисунки, вміщені в роботу, нумеруються наскрізно, підряд з першого до останнього ( наприклад: Рис.8.- восьмий рисунок, вміщений у текст курсової роботи).

Нумерація рисунків ведеться окремо від нумерації таблиць та нумерації формул.

Ілюстративний матеріал вміщується у відповідний підрозділ тільки після посилання на нього. В тексті курсової роботи мають бути присутніми посилення на всі вміщені рисунки.

В тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка статистична інформація, рисунки таблиці, а також цитати, що їх наведено в курсовій роботі. Посилення на першоджерела можна здійснювати у висновках, що роблять знизу під текстом на відповідній сторінці ( у виносці вказуються: прізвище та ініціали автора, найменування джерела, видавництво, рік видання та сторінка). Інший спосіб полягає у використанні квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка (наприклад:[6,с. 17 ]).

Перелік джерел інформації, що була використана під час виконання курсової роботи, укладають у встановленій послідовності:

 1. Закони України.

 2. Інструкції та нормативні акти, видані Міністерством фінансів України, галузевими міністерствами, іншими установами та відомствами.

 3. Наукова, навчально – методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

 4. Наукова, навчально – методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

По кожному з перелічених підрозділів списку літератури першоджерела вміщуються у перелік в алфавітному порядку (згідно з українським або латинським – для іншомовних видань алфавітом.) Набір елементів бібліографічного списку літературних джерел різних видів Закон України, підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, перекладене видання, статистичний щорічник, оригінальне зарубіжне видання, інтернетресурс).

Додатки до курсової роботи оформляють наступним чином: у правому верхньому кутку аркуша з прописної букви пишуть слово “Додаток” та вказують його порядковий номер (знак “№” перед цифрою не ставиться). Послідовність вміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті. Нумерація додатків здійснюється наскрізно, підряд, від першого до останнього, арабськими цифрами.

Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, аналітично розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми, комп’ютерні розрахунки тощо), повинні мати заголовок, у якому відображено зміст інформації, що й має той чи інший додаток.

Оформлена у відповідності до сформульованих вимог та повністю укомплектована курсова робота повинна бути переплетена (зброшурована).

На першій та на останній сторінці студент повинен поставити свій підпис та дату остаточного завершення роботи.

^ 2.6. Оцінювання та захист курсової роботи

Виконана курсова робота має бути зброшурована у тверду обкладинку та у встановлений термін подається на кафедру, після реєстрації передається науковому керівнику для рецензування.

В рецензії (див. додаток Д) відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, оцінюється наявність елементів творчого пошуку та новизни і обсяг охопленої інформації, дотримання вимог оформлення роботи, робиться висновок щодо допуску до захисту роботи і виставляється попередня оцінка. Бланк рецензії студент роздруковує та підшиває в кінці курсової роботи.

Захист курсової роботи здійснюється прилюдно, перед комісією. Склад комісії по захисту курсових робіт (не менш ніж із двох викладачів) призначається завідувачем кафедри. Процедура захисту передбачає стислий (до 7 хвилин) виклад студентом основних результатів проведеного дослідження та пропозиції. Після доповіді студент відповідає на усі запитання членів комісії. В процесі захисту можуть використовуватись таблиці, схеми, графіки.

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу та шкалу за системою ECTS в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка курсової роботи за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка курсової роботи за національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно)

з можливістю повторного захисту

курсової роботи

F

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним виконанням

курсової роботиВ ході захисту комісія оцінює глибину знань студента по досліджуваній темі, його вміння вести дискусію, відповідати на запитання, обґрунтовувати та відстоювати свою власну точку зору. Рішення про оцінку по захисту курсової роботи приймається всіма членами комісії. Оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента і перегляду ( пере захисту) не підлягає.


Додаток А

Тематика курсових робіт з науки

Корпоративні фінанси” на 2012 рік

 1. Форми фінансування суб'єктів господарювання та їх загальна характеристика.

 2. Формування власного капіталу акціонерних товариств

 3. Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю.

 4. Фінансові інвестиції підприємств, їх класифікація та оцінка.

 5. Податкове планування на підприємстві.

 6. Критерії прийняття фінансових рішень.

 7. Проблемні питання оптимізації структури капіталу підприємства.

 8. Порівняльна характеристика фінансування підприємства за рахунок власного та позичкового капіталу.

 9. Порівняльна характеристика фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового та банківського кредиту.

 10. Початкове формування статутного капіталу суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм бізнесу.

 11. Визначення потреби підприємства в капіталі.

 12. Лізинг як особливий вид фінансування реальних інвестицій.

 13. Фінансовий контролінг як система підтримки прийняття управлінських рішень.

 14. Внутрішній аудит в системі ризик менеджменту на підприємстві.

 15. Умови та порядок емісії, розміщення та обслуговування акцій.

 16. Проблемні питання залучення фінансових ресурсів вітчизняними емітентами на закордонних ринках капіталів.

 17. Первинне публічне розміщення корпоративних прав на ринку капіталів (ІРО)

 18. Фінансово-інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні.

 19. Вітчизняна та зарубіжна практика регулювання репатріації прибутків нерезидентами.

 20. Традиційне бюджетування на підприємстві: сильні та слабкі сторони.

 21. Діяльність суб'єктів господарювання в офшорних та вільно-економічних зонах.

 22. Дивідендна політика і структура капіталу підприємства.

 23. Державне кредитування суб'єктів господарювання та отримання державних гарантій.

 24. Кредитування суб'єктів господарювання іноземними фінансовими організаціями та фондами.

 25. Організація розрахунків суб'єктів господарювання за експортно-імпортними операціями.

 26. Реорганізація підприємств шляхом укрупнення.

 27. Реорганізація підприємств шляхом розукрупнення.

 28. Контролінг та управлінський облік в системі управління фінансами підприємства.

 29. Система бюджетів на підприємстві.

 30. Фінансове прогнозування на підприємстві

 31. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.

 32. Вартість капіталу підприємства: економічний зміст та порядок визначення.

 33. Ставка дисконтування: сфера застосування та порядок визначення.

 34. Ціна залучення капіталу підприємств на ринках, що розвиваються.

 35. Визначення бета-фактора для підприємств, корпоративні права яких не мають обігу на фондовому ринку.

 36. Фінансування підприємства на основі розміщення облігацій.

 37. Фінансування спільної діяльності підприємств без створення нової юридичної особи.

 38. Стратегічне фінансове планування на підприємстві.

 39. Кредитоспроможність підприємства та оцінка кредитного забезпечення.

 40. Диверсифікація фінансових вкладень.

 41. Методичні підходи до оцінки вартості компанії.

 42. Управління вартістю підприємства (концепція Value-Based Management)

 43. Розробка та реалізація підприємством дивідендної політики.

 44. Факторинг як засіб фінансування підприємств.

 45. Ризик менеджмент за схемою „контролінг ризиків – внутрішній аудит”

 46. Рапортування та звітність у системі контролінгу.

 47. Фінансування підприємства із використанням векселів.

 48. Емісійна діяльність підприємства на ринку акцій.

 49. Показник Cash-flow та його місце в системі показників оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств.

 50. 3віт про рух грошових коштів (Cash-flow) та його місце в системі

фінансової звітності підприємств.

 1. Корпоративне управління та його роль в нейтралізації конфліктів інтересів на підприємстві

 2. Модель оцінки капітальних активів (САРМ) та її практичне застосування.

 3. Теорія оцінки інвестиційного портфеля та її практичне значення.

 4. Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування

власного капіталу підприємства.

 1. Взаємозв'язок дивідендної політики та самофінансування підприємства.

 2. Контрольний пакет корпоративних прав підприємства, його значення та порядок формування.

 3. Система збалансованих показників (BSC): сутність та порядок побудови.

 4. Форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Застосування методу дисконтування Cash-flow при оцінці інвестицій та вартості підприємства.

 6. Комерційне кредитування підприємств.

 7. Фінансові аспекти поглинання підприємств ( аквізиції).

 8. Рейтингова система оцінювання інвестиційної привабливості емітентів та цінних паперів

 9. Фінансова комунікація (інвестор-рілейшнз) у системі управління фінансами компанії.

 10. Конвертовані цінні папери та їх роль у фінансуванні підприємств

 11. Оцінка ефективності дивідендної політики

 12. Вплив оподаткування на розподіл та використання прибутку підприємства.

 13. Вплив оподаткування на формування власного капіталу підприємства.

 14. Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 15. Андеррайтинг як складова емісійної стратегії підприємства.

 16. Інструменти позикового фінансування на ринку цінних паперів: світовий досвід.

 17. Інтегровані корпоративні структури та особливості їх фінансування.

 18. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 19. Проблеми та перспективи розвитку корпоративних фінансів в Україні.

 20. Фінансування підприємств в умовах світової фінансової кризи.

 21. Оцінка ефективності діяльності компаній та управління поведінкою.

 22. Біхевіористичні корпоративні фінанси.

Додаток Б

Приклад складання плану курсової роботи

Тема: Фінансовий контролінг на підприємстві

Вступ.

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи фінансового контролінгу.

Розділ 2. Стратегічний фінансовий контролінг.

Розділ 3. Оперативний фінансовий контролінг.

Висновки.

Література.

Додатки

Тема: Формування власного капіталу акціонерних товариств

Вступ

Розділ 1. Економічна природа та функції власного капіталу.

Розділ 2. Початкове формування власного капіталу акціонерних товариств.

Розділ 3. Збільшення власного капіталу акціонерних товариств

Висновки.

Література.

Додатки

Додаток В

Приклад титульної сторінки

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


^ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМТСВ

Напрям підготовки (номер та назва)

форма навчання, курс, номер групи


^ КУРСОВА РОБОТА

з науки «Корпоративні фінанси»

Студента (ки)

(прізвище, імя, по батькові)


на тему :


Науковий керівник:

Дата подачі роботи на кафедру:
Допущено до захисту Так Ні


Київ –

Додаток Д


Рецензія на курсову роботу

з науки «Корпоративні фінанси»

на тему:


№№

пп

Критерії оцінювання курсової роботи

Бали, що знімаються за недоліки курсової роботи

1

2

3

1.

Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

5, 10, 15

2.

Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи

5

3.

Вступ не відповідає вимогам:

(відсутні обґрунтування актуальності теми та її значимості, визначення мети і завдань курсової роботи, не вказані методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи)

5, 10

4.

В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

5, 10

5.

Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

5, 10

6.

Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

5, 10, 15, 20

7.

Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення податкової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

5, 10, 15, 20

8.

Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

5

9.

Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо).

5Схожі:

Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconЕкономічний аналіз
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни " бухгалтерський облік " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи