Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» icon

Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
НазваЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Сторінка1/7
Дата06.03.2014
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________ А.М.Колот

“____” _______________ 2013 р.


Методичні матеріали


щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки “Фінансовий облік – І”

для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит”

спеціалізація «Облік і аудит в АПК»


Укладач: к.е.н., професор Коцупатрий М.М.

Декан факультету

_____________М.М.Коцупатрий

“____”________________2013 р.

Завідувач кафедри

_____________ М.М.Коцупатрий

“____”____________2013 р.

^

КИЇВ КНЕУ 2013


Структура методичних матеріалів 1. Вступ………………………………………………………………………………..……4

 2. Тематичний план……..……………………………………………………....…………5

 3. Зміст за темами………………………………………………………….……..…….…..7

 4. Плани практичних занять..……………………………………………..……………..11
 5. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен…………………………….13


 6. Карта самостійної роботи студента…………………………….……...……………..14

 7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки………………..…..19

 8. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання…….20

 9. Зразок екзаменаційного білета……………….……………………………………….23

 10. Список рекомендованої літератури……………………………………….………..36

 1. ВСТУП

Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит». Вона логічно продовжує науку «Бухгалтерський облік (загальна теорія)».

Мета науки – засвоєння знань з теорії і практики ведення бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємствах АПК.

Завдання науки – використати можливості навчального процесу для набуття студентами необхідних знань та практичних навичок щодо ведення обліку та складання фінансової звітності на підприємствах АПК з урахуванням загальноприйнятих принципів та національних стандартів бухгалтерського обліку.

Предметом науки є процес кругообігу засобів підприємств АПК.

Після завершення вивчення науки «Фінансовий облік-1» студенти мають:

знати

 • нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні;

 • основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах АПК;

 • порядок визнання, оцінки та відображення в бухгалтерському обліку активів підприємства;

уміти

 • застосовувати теоретичні і методичні засади ведення бухгалтерського обліку активів підприємства обліку з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку;

 • відображати господарські операції з наявності і руху активів на рахунках бухгалтерського обліку та узагальнювати і систематизувати їх в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.

Вивчення цієї науки передбачає паралельно із лекціями проведення індивідуально-консультативної роботи і модульної контрольної роботи, виконання студентами практичних завдань та самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу.

Наука спрямована на формування у студентів організаційних, облікових та аналітичних класів професійних знань. 1. Тематичний план НАУКИ


Тематичний план вивчення науки студентами денної та заочної форми навчання подано у таблиці 2.1. Нормативний час вивчення науки складає 180 годин (5 кредити). Ця кількість годин розподіляється між формами навчального процесу залежно від його режиму (форми навчання), зокрема: 40 годин – лекції;

32 години – практичні заняття;

24 годин – індивідуально-консультативні заняття;

80 годин - самостійна робота студентів.

4 години – підсумкове оцінювання знань.

Основними формами вивчення науки, про що можна зробити висновок з таблиці 2.1., є: лекції, практичні заняття, індивідуально-консультативні заняття, самостійна робота студентів.

На лекціях розглядаються теми або окремі питання, які є досить складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені в літературі, передусім в навчальній.

Тематичний план науки згідно з робочою програмою охоплює 10 тем ( табл. 2.1).

На лекційні заняття виносяться всі теми.

Головне завдання практичних занять – навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці. Це досягається розв’язанням практичних завдань та ситуацій. Час відведений на аудиторні практичні заняття, використовується таким чином, 30 годин – практичні заняття, 2 години – модульний контроль.

На практичні заняття виносяться ті самі теми, за якими читаються лекції.

Кожен студент сам визначає кількість часу потрібну йому на той чи інший елемент самостійної роботи. Для орієнтації студентів рекомендується наступний розподіл часу самостійної роботи:

 • на самостійне вивчення програмного матеріалу за темами 1, 2, 3, 4, 5 –26 годин; за темами 6, 7, 8, 9, 10 – 24 години. Сюди входить і час на підготовку до модульного контролю №1 та №2;

 • на виконання практичних завдань - 30 годин

 • на підготовку до екзамену (повторення програмного матеріалу) – 30 годин. Карта самостійної роботи студентів наведено в табл. 6.1.

Оцінювання знань студентів. Поточна успішність студентів денної форми навчання оцінюється наступним чином:

а) активність та систематичність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях (40 балів) за напрямками:

- виконання міні контрольних робіт (експрес-контроль) -0-13,5 балів;

- усне опитування – 0-13,5 балів;

- виконання і захист практичних завдань–0-13,5 балів;

б) виконання модульних (контрольних) завдань (5 балів);

в) виконання вибіркових завдань (5 балів)

Поточна успішність студентів заочної форми навчання оцінюється наступним чином:

- виконання завдань для самостійного опрацювання від 0 до 20 балів:

- обов’язкових – 15 балів;

- вибіркових –5 балів;

Виконання письмового екзаменаційного завдання оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів для студентів денної форми навчання та за шкалою від 0 до 100 балів для студентів заочної форми навчання.

Максимальна підсумкова оцінка знань студента з науки «Фінансовий облік-І» може становити 100 балів.

Таблиця 2.1.

^ Тематичний план науки

для денної та заочної форм навчання

№з/п

Назва теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекції

практичні заняття

індивідуально-консультативна робота

СРС

підсумковий контроль

Всього

лекції

практичні заняття

індивідуально-консультативна робота

СРС

підсумковий контроль

Всього

1

Тема 1. Основи фінансового обліку

2

2

2

6
12

1

-

2

10
13

2

Тема 2. Облік грошових коштів

4

4

2

6
16

1

-

2

10
13

3

Тема 3. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

4

4

2

6
16

1

1

2

12
16

4

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами

4

4

2

8
18

1

1

2

12
16

5

Тема 5. Облік основних засобів та інших не оборот-них матеріальних активів

6

4

6

8
24

3

1

6

22
32

6

Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів

4

2

2

6
14

1

1

4

14
20

7

Тем 7. Облік нематеріаль-них активів та гудвілу

4

2

2

6
14

1

-

2

12
15

8

Тема 8. Облік матеріальних запасів

4

2

2

8
16

1

1

4

14
20

9

Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва

4

2

2

6
14

1

1

2

12
16

10

^ Модульний контроль № 2
2
10
1211

Тема 10. Облік витрат виробництва і виходу продукції

4

4

2

10
20

1

-

2

12
15

12

Екзамен

-

-

-
4

4

-

-

-

-

4

4
Разом

40

32

24

80

4

180

12

6

28

130

4

180

3. Зміст за темами
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є базовою фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconВ. Ф. Петрова методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «Фінансовий облік 1»
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит»
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconМіністерство освіти І науки України
...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconХарківська державна академія міського господарства н.І. Гордієнко методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" І "Фінансовий облік...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconПроректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит”...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи