Д исциплін а “Міжнародна економіка” icon

Д исциплін а “Міжнародна економіка”
НазваД исциплін а “Міжнародна економіка”
Сторінка1/3
Дата05.10.2014
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Дисципліна “Міжнародна економіка

(за вибором студента)

для напряму підготовки 6401 денної форми навчання
Вступ

Курс "Міжнародна економіка" передбачає послідовний цільовий виклад основних питань міжнародних економічних відносин.

Навчальний курс "Міжнародна економіка" входить до вибіркових дисциплін напряму підготовки 6401 «Право» і спирається на раніше засвоєний студентами предмет "Основи економічної теорії".
Мета курсу: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.
Завдання курсу:

озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;

навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;

допомогти освоїти методи і механізми сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин, в тому числі правові засади їх функціонування;

навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;

опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;

навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення;

сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.
Предметом курсу є: система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародна економіка” НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6402 (ВИБІРКОВА)

теми

Назва теми

Денна форма навчання

(2 кредити)

1

2

3

4Міжнародна економічна система

1

1

2

0,5Міжнародна економічна діяльність

1

1

2

0,5Світовий ринок товарів і послуг

2

2

2

1Світовий фінансовий ринок

1

1

2

0,5Прямі інвестиції і міжнародне виробництво

1

1

2

1Міжнародний кредит

2

2

2

1Світовий ринок праці

1

1

1

0,5Міжнародна трудова міграція

1

1

2

0,5

Світова валютна система

2

1

2

1
Міжнародні розрахунки

1

0,5

1

0,5Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

1

0,5

2

0,5Міжнародна регіональна інтеграція

2

2

2

1Глобалізація економічного розвитку

2

1

2

0,5Інтеграція України в світову економіку

2

1

2

1

ВСЬОГО:

20

16

26

10

1–Лекційні заняття (год.); 2–Практичні та лабораторні заняття (год.); 3–Самостійна робота студентів (год.); 4–Індивідуальні заняття (год.)

^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Міжнародна економічна система


 1. Предмет курсу "міжнародна економіка". Міжнародна економічна система: сутність та структура.

 2. Міжнародні економічні відносини, їх форми.

 3. Рівні, принципи та суб’єкти міжнародних економічних відносин.

 4. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин, його структуризація та характеристика.

 5. Особливості розвитку політико-правового середовища МЕВ.

 6. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

 7. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори.

 8. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства.


Тема 2. Міжнародна економічна діяльність


 1. Сутність, види та форми міжнародної економічної діяльності.

 2. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності, критерії їх класифікації.

 3. Міжнародна економічна діяльність підприємств, її сутність, характеристика та форми

 4. Сутність та види транснаціональних компаній, основні характеристики їх діяльності.

 5. Вільні економічні зони в системі міжнародної економічної діяльності: сутність та види.

 6. Правові засади організації діяльності вільних економічних зон.


Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг


 1. Світовий ринок товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах.

 2. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності міжнародної торгівлі.

 3. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.

 4. Види та методи міжнародної торгівлі.

 5. Ціноутворення у міжнародній торгівлі, базисні умови постачання товару.

 6. Зовнішньоекономічні контракти, їх правові та економічні складові.

 7. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.

 8. Світова організація торгівлі (СОТ): функції, розвиток, принципи та інструменти регулювання міжнародних торгівельних відносин.

 9. Особливості багатосторонніх угод в Світовій організації торгівлі.

 10. Україна на світовому ринку товарів та послуг.


Тема 4. Світовий фінансовий ринок


 1. Сутність, причини і показники міжнародного руху капіталу.

 2. Експорт підприємницького капіталу та його види.

 3. Джерела зовнішнього фінансування країн.

 4. Світовий фінансовий ринок, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура.

 5. Основні світові фінансові центри, передумови їх формування.

 6. Транснаціональні банки, особливості їх діяльності.

 7. Світові фінансові кризи: сутність, наслідки.


Тема 5. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво


 1. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу.

 2. Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності.

 3. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку.

 4. Форми іноземних інвестицій.

 5. Виробнича кооперація та спеціалізація в міжнародному бізнесі.

 6. Правові засади організації діяльності СП.

 7. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі. Стратегічні альянси.

 8. Міжнародна інвестиційна діяльність українських суб‘єктів.


Тема 6. Міжнародний кредит


 1. Міжнародний кредит, його функції та принципи.

 2. Фактори розвитку міжнародного кредитних відносин.

 3. Форми міжнародного кредитування.

 4. Грошовий та фондовий ринки, їх сегменти.

 5. Законодавство в сфері обігу цінних паперів.

 6. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.

 7. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв‘язання.

 8. Стан, структура та динаміка розвитку зовнішньої заборгованості України.


Тема 7. Світовий ринок праці


 1. Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин.

 2. Сутність, структура та особливості формування та розвитку світового ринку праці.

 3. Сегменти світового ринку праці, їх характеристика та динаміка розвитку.

 4. Особливості розвитку світового ринку праці.

 5. Україна на світовому ринку праці.


Тема 8. Міжнародна трудова міграція


 1. Сутність, причини і види міжнародної трудової міграції.

 2. Етапи розвитку міжнародної міграції.

 3. Напрямки міграції робочої сили. Світові міграційні центри.

 4. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції.

 5. Правові та економічні засади регулювання міжнародних міграційних процесів.

 6. Україна в світових міграційних процесах.


Тема 9. Світова валютна система


 1. Сутність та структура сучасної валютної системи, основні її елементи.

 2. Поняття валюти та її види.

 3. Еволюція світової валютної системи.

 4. Сутність та етапи розвитку Європейської монетарної системи.

 5. Валютний ринок і його структура.

 6. Основні валютні операції та їх характеристика.

 7. Валютний ринок України: етапи розвитку, сучасний стан.

 8. Особливості валютного законодавства України.


Тема 10. Міжнародні розрахунки


 1. Сутність, види та форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.

 2. Акредитив і види акредитивів. Механізм акредитивних розрахунків.

 3. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера.

 4. Фактори впливу на стан та розвиток міжнародних розрахунків.

 5. Роль і місце світових фінансових центрів в міжнародних розрахунках.


Тема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага


 1. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.

 2. Взамозв’язок рахунків платіжного балансу.

 3. Фактори впливу на рівновагу платіжного балансу країни: класифікація та управління.

 4. Платіжний баланс України, його стан, структура, динаміка розвитку.


Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція


 1. Сутність міжнародної економічної інтеграції.

 2. Фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції.

 3. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції.

 4. Особливості європейських інтеграційних процесів.

 5. Європейський Союз: етапи розвитку, хвилі розширення, особливості побудови.

 6. Право Європейського Союзу, «спільний доробок» і діяльність європейських інституцій.

 7. Північноамериканська економічна інтеграція.

 8. Економічна інтеграція у Латинській Америці.

 9. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії.

 10. Економічне співробітництво країн Африки.


Тема 13. Глобалізація економічного розвитку


 1. Сутність процесів глобалізації світової економіки, їх суперечливість та основні наслідки.

 2. Фінансова глобалізація.

 3. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення.

 4. Міждержавне регулювання глобальних проблем. Правові засади діяльності ООН.


Тема 14. Інтеграція України в світову економіку


 1. Передумови інтеграції України у світове господарство.

 2. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України.

 3. Україна в процесах європейської економічної інтеграції.

 4. Угода про партнерство і співробітництво України з Європейським Союзом.

 5. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях.

 6. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1

Семінар-дискусія

Тема. Міжнародна економічна система та міжнародна економічна діяльність

Мета: розкрити сутність та характерні риси побудови міжнародної економічної системи, діагностувати форми та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин та міжнародної економічної діяльності, дослідити основні особливості формування світового господарства та його сучасних елементів

Завдання:

 • з’ясувати місце науки «міжнародна економіка» серед інших наук;

 • дослідити особливості формування світового господарства та виокремити ключові тенденції його розвитку;

 • проаналізувати елементи міжнародної економічної системи;

 • діагностувати сутність та форми міжнародних економічних відносин та їх взаємозв’язок;

 • визначити характерні риси формування середовища міжнародних економічних відносин;

 • дослідити особливості розвитку сучасних форм міжнародного поділу праці та факторів, які на нього впливають.

Компетенції: здатність до аналізу і синтезу інформації, освоєння базових знань з професії, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), вміння працювати в команді, здатність застосовувати знання на практиці, виокремлення особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, знаходити взаємозв’язок між країнами світу в системі МЕВ, прогнозувати зміни економічних показників під впливом глобальних процесів.

Форма проведення: бліцопитування, міні-колоквіум, доповідь-презентація, дискусія з елементами аналізу, вирішення задач

План

 1. Бліц-опитування: «Сучасний стан та тенденції розвитку світового господарства».

 2. Міні-колоквіум: сутність міжнародних економічних відносин та взаємозв’язок їх форм

 3. Аналіз політичного та соціально-культурного середовища МЕВ країн світу у формі дискусії.

 4. Дослідити сутність та форми МЕД за різними класифікаційними ознаками, зробити висновки щодо динаміки МЕД провідних ТНК країн світу.

 5. Вирішення задач з теми

Інформаційне забезпечення:

1. Глосарій: міжнародна економіка, міжнародна економічна система, міжнародні економічні відносини, національна економіка, міжнародний поділ праці, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародна міграція, міжнародна валютна система, середовище МЕВ, політико-правове середовище, соціально-культурне середовище, політико-правове середовище, інфраструктурне середовище, економічні контакти, взаємодія, міжнародна економічна інтеграція, суб’єкти МЕВ, класифікація країн за методикою ООН, класифікація країн за методикою Світового банку, промислово-розвинені країни, країни з перехідною економікою, країни, що розвиваються, ВВП, ВНП, експортна квота, імпортна квота, ЗТО, показник залежності від міжнародної торгівлі.

2. Дискусія з елементами аналізу «Соціально-культурне та політичне середовище міжнародної економічної діяльності».

3. Доповідь-презентація: «Участь України в міжнародному поділі праці»

^ 4. Робота в малих групах: «Особливості взаємодії суб’єктів МЕВ на різних рівнях реалізації форм МЕВ», «Фактори розвитку зовнішнього середовища МЕВ», «Характеристика країни за різними класифікаційними ознаками»

5. Обговорення: «Темпи економічного зростання відповідно до груп країн за рівнем економічного розвитку протягом 2009-2011 рр.»
^ Семінарське заняття 2

Робота в малих групах

Тема. Особливості та тенденції розвитку світового ринку товарів і послуг

Мета: розкрити сутність та тенденції розвитку світового ринку товарів і послуг, визначити місце України у глобальній торгівельній системі

Завдання:

 • з’ясувати сутність світового ринку та виявити його сучасні тенденції розвитку;

 • визначити основні умови торгівлі в теоріях міжнародної торгівлі;

 • проаналізувати показники міжнародної торгівлі;

 • визначити сучасні тенденції руху товарів та послуг;

 • проаналізувати тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі;

 • визначити інструменти та механізми регулювання світової торгівлі в системі СОТ;

 • проаналізувати місце України в глобальній торгівельній системі.

Компетенції: вміння аналізувати статистичну та аналітичну інформацію, освоєння базових знань з професії, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), вміння працювати в команді, здатність застосовувати знання на практиці, навики виокремлення сучасних тенденцій та закономірностей розвитку світового ринку товарів та послуг, вміння аналізувати та оцінювати структуру світового ринку товарів і послуг

Форма проведення: усне опитування, дискусія – обговорення, робота в малих групах, презентація-доповідь, вирішення задач

План

1. З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми у формі бліц-опитування.

2. Виконати аналіз стану та динаміки світового ринку товарів та світового ринку послуг

3. Діагностувати інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі в системі СОТ

4. Зробити розрахунки основних показників міжнародної торгівлі України

Інформаційне забезпечення

1. Глосарій: світовий ринок товарів, світовий ринок послуг, регіональна структура світового ринку товарів та послуг, товарна структура світового ринку товарів та послуг, показники обсягів, показники структури міжнародної торгівлі, показники результатів, показники динаміки міжнародної торгівлі, дискримінаційна торгівля, торгівля за режимом найбільшого сприяння, звичайна торгівля, зустрічна (компенсаційна) торгівля, преференційна торгівля, торгівля кооперованою та спеціалізованою продукцією, торгівля послугами, торгівля промисловими товарами, машинами та обладнанням, торгівля результатами творчої діяльності, торгівля сировинними товарами, традиційна (проста) торгівля, тарифне регулювання міжнародних торговельних відносин, мито експортне, мито імпортне, адвалерне мито, специфічне мито, комбіноване мито, нетарифне регулювання міжнародних торговельних відносин, ліцензування, квотування, «добровільне» обмеження експорту, приховані методи, демпінг, антидемпінгове мито, компенсаційне мито, протекціонізм, СОТ.

^ 2. Робота в малих групах та презентація «Сучасні тенденції розвитку світового ринку товарів та послуг», «Регіональна та товарна структура світового ринку», «Порівняльна характеристика методів міжнародної торгівлі».

^ 3. Дискусія – обговорення «Сучасні тенденції руху товарів та послуг», «Зустрічна торгівля та її види»

4. Презентація-доповідь: «Регіональна та товарна структура світового ринку», «Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України».

^ 5. Розрахункові завдання: ефекти зовнішньої торгівлі для країн, «Ефекти імпортного тарифу», «Ефекти експортного тарифу», «Ефекти імпортної квоти», «Визначення найбільш рентабельного варіанту експорту за різними умовами ІНКОТЕРМС-2010», «Основні показники міжнародної торгівлі України».
^ Семінарське заняття 3

Семінар – мозговий штурм

  1   2   3

Схожі:

Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconМіжнародна економіка Курс 3
Напрям підготовки (спеціальність)економіка та підприємництво,«Міжнародна економіка»
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconХарківська державна академія міського господарства міжнародна економіка
Тема Предмет, значення І завдання курсу “Міжнародна економіка”
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconПрограма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 "Міжнародна економіка"
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 030503 „Міжнародна економіка”
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconЗ навчальної дисципліни “міжнародна економіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво, Міжнародна економіка
Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво, «Міжнародна економіка»
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність)економіка та підприємницто, Міжнародна економіка
Напрям підготовки (спеціальність)економіка та підприємницто, «Міжнародна економіка»
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво, Міжнародна економіка
Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво, «Міжнародна економіка»
Д исциплін а “Міжнародна економіка” iconПрограма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 "Міжнародна економіка"
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 030503 „Міжнародна економіка”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи