Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено icon

Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено
Скачати 224.67 Kb.
НазваПоложення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено
Дата06.10.2014
Розмір224.67 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

в Державному вищому навчальному закладі

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Нова редакція зі змінами та доповненнями

УХВАЛЕНОКонференцією студентів

Університету

23 березня 2010р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ________________

А.Ф. Павленко

«___» _________ 2010__р.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - студентське самоврядування в Університеті, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана) - це гарантоване державою право та реальна здатність студентів до самостійної громадської діяльності із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією) Університету, деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

1.2. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі (далі - Положення) й узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.

1.3. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана).

1.4. Студентське самоврядування в Університеті здійснюється студентами Університету на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку Університету.

1.5. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в Університеті за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.6. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Університету.

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування в Університеті керуються Конституцією та законами України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний заклад, Статутом Університету, цим Положенням.

1.8. Студентське самоврядування в Університеті є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

1.9. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.10. Представники органів студентського самоврядування університету та факультетів, які обрані студентською громадою, входять до складу Вченої ради Університету та факультетів (що становить не менше 10 відсотків її складу) та беруть участь у роботі інших колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

1.11. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування, Статуту університету.

^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Метою студентського самоврядування в КНЕУ є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування в КНЕУ є:

• захист прав та інтересів студентів;

• сприяння виконанню студентами своїх обов'язків;

• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

• сприяння формуванню та зміцненню у студентів національної свідомості і патріотизму;

• сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

• створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

• організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів, громадськими організаціями тощо;

• сприяння працевлаштуванню випускників;

• участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

• безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

• забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам Університету (спільно з відповідними службами);

• проведення вечорів відпочинку, конкурсів та інших культурно-масових заходів;

• організація належного побуту, відпочинку студентів у гуртожитках спільно з адміністрацією Університету;

• пропагування здорового способу життя.

2.3. Органи студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету:

приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність; проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі; розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках; виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному

закладі, та їх поновлення на навчання;

 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі

 • за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок

коштів фізичних та юридичних осіб;

 • переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі

за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на

навчання за державним замовленням;

 • поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі,

в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

 • затвердження рішень з питань студентських містечок та

гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому

навчальному закладі;

 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають

за роботу із студентами.
2.4. Керівник вищого навчального закладу сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

2.5. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією КНЕУ здійснюється за наступними принципами :

• взаємної допомоги;

• поваги;

• співробітництва
2.6. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою Університету на підставі розробленого плану діяльності органу самоврядування та закладених до кошторису Університету на визначений період.

2.7. Органи студентського самоврядування в Університеті є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
^ 3. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Вищим органом студентського самоврядування в КНЕУ є Конференція студентів, в системі якої діють наступні органи студентського самоврядування на підставі відповідних Положень:

3.1.1. Конференція студентів КНЕУ.

3.1.2. Конференція студентів факультету КНЕУ.

3.1.3. Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів КНЕУ

(далі – профспілка студентів та аспірантів КНЕУ).

3.1.4. Студентська академічна рада.

3.1.5. Наукове студентське товариство КНЕУ (далі - НСТ КНЕУ).

3.1.6. Громадські студентські об’єднання:

 • студентський туристичний клуб «Скіфи» Університету.

 • студентська юридична клініка Університету;

 • студентський бізнес-інкубатор Університету;

 • студентський деканат юридичного факультету Університету.

  1. Обсяг повноважень органів студентського самоврядування в Університеті узгоджується з керівництвом факультету та адміністрацією Університету та зазначаються в Положеннях.

  1. Діяльність органів студентського самоврядування в Університеті, які створюються після прийняття цього Положення та не вказані в даному Положенні, не дублюють діяльність вказаних в даному Положенні органів студентського самоврядування.

  1. Органи студентського самоврядування КНЕУ звертаються до адміністрації факультетів, адміністрації Університету з пропозиціями та заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності самоврядування.

3.5. Органи студентського самоврядування в Університеті можуть мати власну символіку.

Порядок прийняття та зміни символіки органами студентського самоврядування в Університеті визначається Конференціями студентів Університету відповідних органів студентського самоврядування.
^ 4. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом Студентського самоврядування Університету, що в межах своїх повноважень має право на визначення загальних засад функціонування органів Студентського самоврядування в Університеті та контролю за їх діяльністю.

4.2 Конференція студентів Університету збирається, як правило, не менше одного разу на рік та заслуховує звіти органів студентського самоврядування і виносить ухвалу щодо їхньої діяльності, порядок та функціонування якої визначається в даному Положенні .

4.3. Формує і затверджуює склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирає його голову (заступників), визначає термін їх повноважень.

4.4. Виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів.

^ 5. КОНФЕРЕНЦІЯ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ) СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ

5.1. Конференція (Загальні збори) студентів факультету університету є вищим представницьким органом студентського самоврядування факультету, що в межах своїх повноважень має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування на факультеті та контролю за їх діяльністю.

5.2. Конференція (Загальні збори) студентів факультету збирається, як правило, один раз на рік, відповідно до Положення, ухваленого про такий орган студентського самоврядування факультету.

5.3. Формує і затверджує склад виконавчого органу студентського самоврядування факультету та обирає його голову (заступників), визначає термін їх повноважень.

5.4. Виконавчий орган студентського самоврядування факультету є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх академічних груп, груп за спеціальностями.

^ 6. ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

6.1. Вищим органом первинної профспілкової організації студентів і аспірантів КНЕУ (далі - профспілка студентів КНЕУ) є звітно-виборна конференція, за рішенням та із складу якої обираються голова профспілкового комітету та заступник (заступники) на термін її повноважень.

6.2. Профспілка студентів і аспірантів КНЕУ є виборним профспілковим органом, яка є організаційною ланкою профспілки працівників освіти і науки м. Києва і об'єднує на добровільних засадах студентів КНЕУ.

6.3. Метою діяльності профспілки студентів КНЕУ є представництво, здійснення та захист соціально-економічних прав та інтересів її членів.

6.4. Профспілка студентів і аспірантів КНЕУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України та законів України, Статуту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, даного Положення та нормативних документів, що регулюють внутріспілкову діяльність, «Положення про профспілку працівників освіти і науки м. Києва» (далі - Положення про профспілку), що затверджується Головою Ради Профспілки працівників освіти і науки м.Києва.

6.5. Метою діяльності профспілки студентів КНЕУ є представництво, здійснення та захист соціально-економічних прав та інтересів студентів і аспірантів КНЕУ:

• відповідно до Статуту Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" забезпечує реалізацію права членів профорганізації на участь в управлінні університетом через конференцію трудового колективу, Вчену раду та ректорат Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";

• вносить до органів державної влади та управління галузі, адміністрації Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" пропозиції щодо покращення умов матеріально-побутового і культурного обслуговування членів профорганізації, бере участь у підготовці і реалізації соціальних програм;

• бере безпосередню участь у вирішенні питань стипендіального забезпечення студентів Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", контролює правильність нарахування стипендій та інших виплат;

• здійснює громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування, медпункту, гуртожитків, санаторію-профілакторію та інших комунально-побутових підприємств, що функціонують в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";

• здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, спільно з адміністрацією студмістечка розподіляє житлову площу в гуртожитках;

• разом з адміністрацією вузу контролює виконання правил техніки безпеки у навчальних та інших приміщеннях, розробляє та впроваджує заходи щодо зміцнення здоров'я студентів та попередження захворюваності серед них, контролює систематичність проведення поглиблених медичних оглядів;

• сприяє розвитку серед студентів самодіяльної художньої творчості, спорту, туризму, за рішенням профспілкової організації виділяє на це кошти;

• здійснює фінансово-господарську діяльність, спрямовану на забезпечення інтересів членів профорганізації;

• разом з адміністрацією університету погоджує використання коштів державного бюджету, передбачених на виплату матеріальної допомоги, заохочень студентам Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
• направляє студентів Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" на санаторно-курортне лікування і відпочинок, контролює правильність надання соціальних пільг та призначення соціальних виплат і допомоги, визначених чинним законодавством України;

6.6. Повноваження, порядок формування і роботи профспілки студентів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана складаються з додаткових функцій самоврядних організацій, що визначаються окремим Положенням.

^ 7. СТУДЕНТСЬКА АКАДЕМІЧНА РАДА

7.1. Студентська академічна рада Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – САР Університету) є виборним самоврядним органом, що об’єднує на добровільних засадах студентів Університету задля сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу та забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті та їхню участь в управлінні Університетом.

7.2 САР Університету у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Верховної ради України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, наказами ректора та цим Положенням.

7.3. Студентська академічна рада створюється на виборних засадах, шляхом скликання Конференції студентів Університету до складу якої входять студенти І- ІV курсів денної форми навчання. Усі особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

7.4. САР Університету не є структурним підрозділом Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, не підпорядковується їй і не дублює її роботу.

^ 7.5. Основними завданнями САР Університету є:

7.5.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, узгодження їх з правами та інтересами адміністрації, в питаннях, що стосуються організації навчально-виховного процесу, проведення в студентському товаристві виховної роботи.

7.5.2. Визначення та врахування потреб студентів при організації навчального процесу та ініціювання питань щодо їх вирішення перед керівництвом Університету;

7.5.3. Попередження та вирішення можливих конфліктів між викладачами і студентами, а також у студентському колективі;

7.5.4. Створення і реалізація партнерських умов співпраці між професорсько-викладацьким складом та колективом студентів Університету;

7.5.5. Забезпечення демократичності та прозорості навчального процесу.

7.5.6. Сприяння об’єктивності при визначенні рівня знань студентів з боку викладачів та оцінювання в навчальному процесі.

7.5.7. Забезпечення участі студентів в управлінні Університетом, представництво у колегіальних та робочих органах та структурних підрозділах Університету, стипендіальних комісіях факультетів;

7.5.8. Узагальнення позиції студентів щодо різних аспектів функціонування Університету, забезпечення ефективного «зворотного зв'язку», інформування керівництва стосовно прийнятих студентами рішень, сформованої думки студентського загалу;

7.5.9. Напрацювання механізмів позитивного вирішення проблем студентів на різних рівнях: від навчального закладу до загальнодержавного, сприяння участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;

7.5.10. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів, громадських організацій; за винятком політичних та релігійних, сприяння обміну студентів, у т.ч. міжнародному;

7.5.11. Здійснення контролю за дотриманням студентами Правил внутрішнього розпорядку та статуту Університету, оперативне реагування на випадки їх порушення;

7.5.12. Сприяння навчальній, професійній, науковій та громадській діяльності студентів, забезпеченню виконання ними своїх обов'язків;

7.5.13. Сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню студентами правопорушень;

7.5.14. Створенню різноманітних гуртків, секцій, товариств, об'єднань, клубів за інтересами, які відповідають основним напрямкам діяльності САР.

7.6. Повноваження, порядок формування і роботи Студентської академічної ради визначаються даним Положенням та «Положенням про Студентську академічну раду КНЕУ ім. В.Гетьмана», яке затверджується конференцією студентів Університету.

^ 8. НАУКОВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО

8.1. Наукове студентське товариство ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» (далі НСТ КНЕУ) є самоврядною науковою організацією Університету. Метою НСТ КНЕУ є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення творчих і наукових інтересів студентів університету.

8.2. Основними завданнями НСТ КНЕУ є:

• виховання гармонійно розвиненої особистості студента;

• розкриття і розвиток хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності;

• закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін;

• сприяння під керівництвом провідних викладачів вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання ;

• набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах тощо;

• здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи.

8.3. Напрямками діяльності НСТ КНЕУ є:

• організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) наукових конференцій, конкурсів, семінарів, круглих столів, лекцій тощо;

• участь в розробці і реалізації проектів за замовленням підприємств і організацій ;

• інформування та забезпечення участі студентів КНЕУ в наукових заходах (конференціях, конкурсах, семінарах тощо), що проводяться іншими організаціями;

• організація інформаційно-просвітницької діяльності;

• співпраця з іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними або їх представництвами чи підрозділами;

• інші напрямки діяльності, що стосуються мети та завдання НСТ КНЕУ.

8.4. Вищим органом НСТ є Загальні збори його членів, які мають наступні повноваження:

• приймають Положення про НСТ КНЕУ, вносять до нього зміни та доповнення;

• обирають Голову НСТ КНЕУ та затверджують кількісний та персональний склад Координаційної ради;

• заслуховують звіт Голови про роботу НСТ КНЕУ згідно затвердженої Програми діяльності;

• дають оцінку діям, документам, заявам НСТ КНЕУ, анулюють їх;

• приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію НСТ КНЕУ;

• приймають до розгляду та вирішення інші питання, діяльності НСТ КНЕУ.

8.5. Повноваження, порядок формування і роботи НСТ КНЕУ визначаються даним Положенням та «Положенням про НСТ КНЕУ», яке затверджується Загальними зборами НСТ.

^ 9. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Органи студентського самоврядування мають право:

• отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

• звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

• вести конструктивний діалог з адміністрацією вищого навчального закладу щодо дій керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України "Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

• делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

9.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

• забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов'язків;

• порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;

• звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

• сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

• координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;

• узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.
^ 10. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

10.1. Адміністрація вищого навчального закладу має право:

• отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

• скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Університету та Положення про органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;

• брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

10.2. Адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана:

• створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнанням, оргтехнікою, телефонним зв'язком, тощо;

• інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів Університету;

• надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Університеті;
^ 11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

11.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

11.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого навчального закладу.

11.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Університету та держави.

^ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

12.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Конференцією студентів та аспірантів КНЕУ за поданням органів студентського самоврядування, відповідно до п. 3.1. даного Положення.

12.2. Пропозиції про зміни та доповнення до цього Положення вносяться згідно Регламенту Конференції студентів КНЕУ.

^ 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження ректором Університету.

13.2. Додаток 1. Структура студентського самоврядування в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

УЗГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи В.С. Савчук

Проректор з науково-педагогічної роботи Т.Є. Оболенська

Проректор з науково-педагогічних,

економічних та соціальних питань В.П. Штуль

Начальник юридичного відділу Т.В. Овсяннікова

Начальник фінансово-економічного відділу Л.Г. Кузьменко

Голова ППОСА КНЕУ О.А. Чабанюк

Голова САР КНЕУ М.А.Саркісян

Голова НСТ КНЕУ Т.В. КальченкоСхожі:

Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПоложення
«Про підготовку навчальної та навчально-методичної літератури у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний...
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПоложення «Про підготовку навчальної та навчально-методичної літератури у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Зі змінами, внесеними за рішенням ректорату від 04. 09 р та затвердженими Спільною робочою комісією по підготовці Колективного договору...
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПоложення про куратора академічної групи Нова редакція за змінами та доповненнями затверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» р. Протокол №
Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим...
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconДодаток 5 положення «Про підготовку навчальної та навчально-методичної літератури у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 1
Дане положення визначає організаційні процедури підготовки навчальної та навчально-методичної літератури до видання в Університеті...
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПоложення «Про організацію та фінансування підготовки монографії у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»» Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора М.І. Вакуленка
«Про призначення винагороди авторському колективу монографії «Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір» за редакцією
Положення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи