Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні icon

Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Скачати 51.21 Kb.
НазваПроблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Дата06.10.2014
Розмір51.21 Kb.
ТипДокументи

Павлюк І.С., (Ф-т економіки та управління, бакалавр)

093-146-07-50

ananas_95@mail.ru

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Актуальність. Інноваційний розвиток в Україні в наш час досить не значний, багато експертів вважають, що гальмуванням цього розвитку є дефіцит фінансових ресурсів. Також немало важливими причинами є спад попиту на науково-технічну продукцію з боку держави та підприємницького сектору, та погіршення якісних характеристик наукових кадрів та матеріально-технічної бази досліджень.

Україні останнім часом не вдається досягти успіхів в експорті інноваційної продукції та створенні сприятливих умов для інноваційної діяльності вітчизняних виробників. Адже нажаль інноваційна сфера нашої країна досі не стала привабливою для іноземних партнерів.

^ Постановка проблеми. Метою статті є дослідження проблем розвитку інноваційної діяльності в Україні та можливі перспективи із визначенням завдань, які сприятимуть цьому.

^ Результати дослідження.. Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.

Проаналізувавши багато джерел, можна чітко визначити основні завдання, які сприятимуть розвитку інноваційної діяльності в Україні та можливо підіймуть стан економіки країни на вищий рівень. Головними з них є:

  • Структурна перебудова національної економіки;

  • Створення адаптивних умов для розвитку інноваційної діяльності на підприємствах;

  • Цілеспрямована підготовка кадрів для високотехнологічних галузей економіки, а також менеджерів інноваційної діяльності;

  • Створення ринку з якісною інноваційною продукцією, та забезпечення належного захисту інтелектуальної власності;

  • Широке застосування в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя інформаційно-комунікаційних технологій;

  • Удосконалення системи державної підтримки та регулювання інноваційної діяльності;

В Україні необхідно сформувати загальнодержавну систему автоматизованого пошуку, збору, накопичення, аналітичного опрацювання й зберігання, розповсюдження і надання інформації в сфері науково-технологічного та інноваційного розвитку, єдину систему обліку електронних інформаційних ресурсів держави. За рахунок технологічного переозброєння необхідно досягти зменшення частки зношених основних засобів виробничого потенціалу України в середньому на 20%,підвищити ефективність використання робочої сили в 2,5 рази.

Адаптивна інфраструктура інноваційної діяльності може існувати, якщо злагоджено діє ланцюжок: «наука-технологія-виробництво-ринок». Досягти цього без використання індустрії венчурного бізнесу, тобто без створення приватних інвестиційних компаній, діяльність яких підтримують державні та суспільні фонди, не є можливим.

Одним із механізмів стимулювання розвитку венчурної індустрії є фондовий ринок. Тому запорукою успіху розвитку інноваційної діяльності є розвиток фондового ринку в Україні, для цього необхідно мати стабільну економіку, що нині важко досягнути. Адже зараз Україна знаходиться в глибокій кризі, вихід з якої можливий якнайшвидше через декілька років.

Середньострокові напрями розвитку інноваційної діяльності загально державного рівня:

1. Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології.

2. Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії.

3.Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації.

4.Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій.

5. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості.

6. Транспортні системи: будівництво і реконструкція.

7. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища.

діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси.

8. Розвиток інноваційної культури суспільства.

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що інноваційна діяльність у повному обсязі має комплексний, системний характер і охоплює такі види роботи, як пошук ідей, ліцензій, патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інженерно-технічну діяльність, яка об’єднує винахідництво, раціоналізацію, конструювання, створення інженерно-технічних об’єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. Усе це створює прогресивні умови для інноваційного розвитку та активізації інноваційних процесів.

Здійснення цілеспрямованих структурно-функціональних змін в економіці має привести до кардинальної зміни ситуації в усіх галузях економіки і тим самим до збільшення частки інноваційного фактора в прирості ВВП. Ця частка має досягти вже за перших п’ять років не менше 35–40% загального обсягу приросту ВВП.

Висновки. Отже, забезпечення рівня конкурентоспроможності вітчизняних наукових досліджень на внутрішньому і міжнародному ринках повинно стати основним напрямком сучасної політики держави у сфері активізації інноваційної діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності виробництва. Саме від цього нині найбільшою мірою залежать можливості реалізації інноваційних процесів і забезпечення високої ефективності національної економіки.

Література:

1. Закон України «Про державні цільові програми» № 433 від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – 235 c.

2. Гаман М. В. Державне регулювання інноваційного розвитку України / М. В. Гаман. – К. : Видавництво НАДУ, 2008. – 386 с.

3. Горбулін В. П. Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію / В. П. Горбулін – К. : ДП „«НВЦ» Євроатлантикінформ”, 2010. – 272 с.

4. Інноваційний розвиток в Україні : наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації. Аналітична доповідь центру Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 7. – С. 2–14.

5. Кукурудза І. І. Інноваційна діяльність в регіоні : стан, проблеми, перспективи / І. І. Кукурудза //Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 67–70.

6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. – К.: Держкомстат. 2010. – С. 7–17.

7. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Схожі:

Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconСтан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її перспективи...
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconКомітет Верховної Ради України з питань науки І освіти Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство економічного розвитку І торгівлі України Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України Київський національний торговельно-економічний університет Інститу
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ міжнародному бізнес-форумі «проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні»,...
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconЗалікові питання з курсу «Етика бізнесу»
Ринкова економіка в Україні, проблеми та специфіка. Перспективи розвитку економічної етики в сучасній Україні
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconПолітична реформа в Україні: проблеми І перспективи
Політична реформа в Україні: проблеми І перспективи // Національний університет “Острозька академія”. Наукові записки. (Серія “Політологія”)....
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconПроблеми та перспективи розвитку інноваційного менеджменту в Україні
У зв’язку із цим на перше місце в розвитку економіки, що ґрунтується на знаннях, виходить інноваційний менеджмент
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconГоловні напрямки розвитку державної інноваційної політики в україні
Головна мета державної інноваційної політики полягає в підвищенні технологічного рівня і конкурентоспроможності виробництва, забезпеченні...
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconУдк 336. 713. 2 Сучасні тенденції оптимізації філіальної мережі банків за кордоном та в україні
У статті досліджено та систематизовано основні тенденції розвитку філіальної мережі банківських установ за кордоном. Автором визначено...
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconТема економічні та правові основи банківської діяльності
Україні. Організація діяльності банківських установ. Загальна характеристика банківських операцій. Операції банку по формуванню капіталу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи