Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 icon

Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2
Скачати 211.71 Kb.
НазваПоложення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2
Дата08.10.2012
Розмір211.71 Kb.
ТипПоложення
Додаток до наказу № 1543 - 14 від 28 вересня 2007 року.

ЗАХОДИ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ У 2007/2008 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ”

Напрямок

діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1. Вступна компанія. Формування якісного контингенту студентів

1.1. Розробити план роботи приймальної комісії на 2008 рік, в якому передбачити розробку Положення про приймальну комісію та Правил прийому до ДонНТУ з урахуванням вимог нормативних документів МОН.31.01.08


Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С.О.

1.2. Забезпечити детальне ознайомлення абітурієнтів та їх батьків з нормативними документами з питань організації прийому до ДонНТУ, та організувати прийом громадян з особистих питань у приймальній комісії.30.02.08

Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С.О.

1.3. Провести підготовку технічного персоналу приймальної комісії з урахуванням вимог Умов прийому до ВНЗ у 2008 році.


31.05.08

Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С.О., декани факультетів

1.4. Всім факультетам розробити агітаційні листки, презентації, буклети, проспекти тощо з відповідних напрямів підготовки для роботодавців, випускників шкіл і технікумів з розміщенням їх на сайтах випускаючих кафедр.

31грудня 2007 року

Перші заступники деканів факультетів, завідувачі випускаючих кафедр.

1.5. Завершити розробку інформаційних пакетів ECTS з розміщенням їх на сайтах факультетів.

31грудня 2007 року

Координатори ECTS факультетів.

1.6. Всім факультетам скласти план проведення зустрічей провідних викладачів з випускниками шкіл і технікумів.

30 листопаду 2007 р.

Перші заступники деканів.

1.7. Провести детальний аналіз і обговорити на засіданнях Вчених Рад факультетів підсумки формування контингенту студентів у 2007 році.

Вересень – жовтень 2007 року.

Декани факультетів

1.8. Розпочати у вересні – жовтні 2007 року роботу школи „Юного хіміка”, організувати шефство над кружками з інформатики в середніх навчальних закладах Донецька і області.

15 жовтня 2007 р.

Заступники деканів факультетів ФЕХТ і ФОТІ

Удодов І.О., Теплінський С.В.
Напрямок

діяльності

^ Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

2 Виконання державного замовлення2.1. Навчальному відділу, випускаючим кафедрам формувати пропозиції щодо планів прийому у 2008 році на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з урахуванням заяв підприємств, організацій і установ.


01.02.2008 р.

Начальник навчального відділу

Попов В.О., завідувачі випускаючих кафедр

2.2. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення проводити тільки на основі конкурсного відбору за участю органів студентського самоврядування.


Постійно

Декани факультетів

2.3. Забезпечити у 2008 році 100% виконання планів державного замовлення (без зменшення або збільшення) на випуск бакалаврів, спеціалістів і магістрів, для чого регулярно заслуховувати на засіданнях кафедр відстаючих студентів та висновки керівників їх дипломних проектів і робіт.

2007 – 2008 навчальний рік

Завідувачі випускаючих кафедр

2.4. Підготувати та затвердити Радою розвитку ДонНТУ план агітаційної роботи по залученню абітурієнтів у 2008 році.


13.11.07 р.

Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С.О.

2.5. На випускаючих кафедрах і в деканатах сформувати пакети замовлень на 2008 і подальші роки від підприємств і організацій на спеціалістів і магістрів

15 лютого 2008 р.

Декан,

зав. кафедрами
Напрямок

діяльності

^ Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

3.

Запровадження нового переліку напрямів підготовки

3.1. Прийом у 2008 році до технікумів ДонНТУ (Артемівський індустріальний, Горлівський автодорожній, Зуївський енергетичний, Харцизький металургійний) здійснювати за новим Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839.

Червень – липень

2008 р.

Директор Артемівського індустріального технікуму Новиков В.В., директор Горлівського автодорожнього технікуму Скіба А.Я., директор Зуївського енергетичного технікуму Шенець В.П., директор Харцизського металургійного технікуму Кононенко Є.Є.

3.2. Акцентувати увагу приймальної комісії і деканів факультетів на те, що до 2010 року підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра буде здійснюватися за спеціальностями переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року №507 „Про перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (Перелік-1997).

Осінній семестр 2007 – 2008 навчального року.

Перший проректор Троянський О.А.

3,3. Навчальному відділу, відділу навчально-методичної роботи переглянути навчальні плани підготовки спеціалістів і магістрів з метою вилучення з них навчальних дисциплін, вивчення яких передбачене на рівні підготовки бакалавра.

15.01.2008 р.

Начальник навчального відділу

Попов В.О., начальник відділу навчально-методичного відділу

Остапенко М.А.
Напрямок

діяльності

^ Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

4.

Організація навчального процесу

4.2. При розробці навчальних планів прийому 2008 року підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямами Переліку-2006 суворо дотримуватися переліку і обсягу дисциплін циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки, визначених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2002 року №1/9-307 „Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти”.

Листопад 2007 р. – січень

2008 р.

Голови науково-методичних комісій за спеціальностями, експерти методичного центру університету.

4.3. Відповідно до Наказу МОН України від 20.10.2004 року №812 „Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” в робочих навчальних планах передбачати графу „Кредити ECTS”.

Листопад 2007 р. – січень

2008 р.

Голови науково-методичних комісій за спеціальностями, експерти методичного центру університету.

4.4. На всіх кафедрах розробити план підготовки у 2008 році навчальних посібників і підручників з грифом Міністерства освіти і науки відповідно до напрямів підготовки Переліку-2006.

Грудень 2007 року

Завідувачі випускаючих кафедр.

4.5. Розробити і передати студентам індивідуальні навчальні плани на 2007-2008 навчальний рік.

Вересень 2007 р.

Лютий

2008 р.

Координатори ECTS факультетів

4.6. Провести роботу з оновлення комп’ютерних баз даних підприємств, організацій і установ – потенційних роботодавців.

31.10.2007 р.

Декани факультетів

4.7. На всіх кафедрах розробити та забезпечити виконання планів запровадження у 2008 році інноваційних технологій навчання , у тому числі на основі комп’ютерних технологій, інтерактивних методів навчання

31.10.2007 р.

Завідувачі кафедрами
Напрямок

діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

5.

Державна атестація випускників

5.1. Навчальному відділу організувати контроль за:

- виконанням графіків роботи державних екзаменаційних комісій (ДЕК);

- проведенням засідань комісій у 2007 – 2008 навчальному році тільки у присутності голів ДЕК.

Грудень

2007 р., червень

2008 р.

Начальник навчального відділу

Попов В.О.

5.2. У 2007 – 2008 навчальному році залучити до роботи головами ДЕК лише провідних працівників підприємств і наукових установ відповідних напрямів виробництва і економіки.

Листопад 2007 р.

Завідувачі випускаючих кафедр.

5.3. Забезпечити у 2007 – 2008 навчальному році якісний контроль за оформленням результатів роботи ДЕК (протоколів, виписок, рекомендацій тощо)

Грудень 2007 року.,

червень 2008 року.

Завідувачі випускаючих кафедр.

5.4. Проаналізувати стан методичного забезпечення усіх розділів дипломних проектів і ужити заходів щодо його поліпшення.

Листопад 2007 року.

Завідувачі випускаючих кафедр.

5.5. Ввести у практику роботи з випускниками зустрічі декана факультету і завідувачів випускаючих кафедр зі слухачами магістратури.

Не рідше ніж 2 рази у семестр

Декани факультетів,

завідувачі випускаючих кафедр.
^ Напрямок діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

6.

Організація випуску

студентів та їх працевлаштування

6.1. У „Вказівки до розробки навчальних планів прийому 2008 року” внести пункт щодо визначення назви професійної кваліфікації, здобутої випускником вищого навчального закладу, через професійну назву роботи із переліку кодів та назв, що наданий у Національному класифікаторі України „Класифікатор професій”,

ДК 003: 2005.

15.11.2007 р.

Начальник відділу навчально-методичного відділу

Остапенко М.А.

6.2. Підготувати Наказ щодо визначення назви професійної кваліфікації, здобутої випускником вищого навчального закладу, через професійну назву роботи із переліку кодів та назв, що наданий у Національному класифікаторі України „Класифікатор професій”,

ДК 003: 2005.

01.12.2007 р.

(для магістрів),

01.04.2008 р.

(для бакалаврів і спеціалістів)

Начальник відділу навчально-методичного відділу

Остапенко М.А.

6.3. З метою забезпечення своєчасного замовлення документів про освіту перевірити до 15 жовтня 2007 року та 15 жовтня 2008 року ліцензований обсяг випуску бакалаврів, спеціалістів, магістрів і при необхідності оформити зміни в ліцензіях.

Магістрів до 01.12.2007 р.;

бакалаврів і спеціалістів - до 01.04.08 р.

Начальник навчального відділу

Попов В.О.

6.4. Розробити базу даних роботодавців з усіх напрямів підготовки фахівців в ДонНТУ. Систематично інформувати студентів про регіональний ринок праці, надавати можливість студентам проходити виробничу практику за майбутнім місцем роботи.

01.02.2008 р.

Декани факультетів

6.5. Провести науково-технічну конференцію, присвячену стану і проблемам працевлаштування випускників. Запросити на конференцію роботодавців.

Травень

2008 р.

Декан механічного факультету Аввакумов С.І.

6.6. Поновити існуючі та заключити нові договори про співдружність з промисловими підприємствами, організаціями і установами.

На протязі 2007 – 2008 навчального

Декани факультетів
Напрямок

діяльності

^ Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

7.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу

7.1. На всіх кафедрах розробити плани видання у 2008 році підручників, навчальних посібників і методичних вказівок.

15 грудня 2007 р.

Перші заступники деканів, завідувачі кафедрами.

7.2. На всіх кафедрах розробити плани модернізації у 2008 році матеріально-технічної бази лабораторного практикуму.

31 грудня 2008 р.

Завідувачі кафедрами.

7.3. На всіх кафедрах розробити плани створення навчальних лабораторних стендів на основі комп’ютерного моделювання.

31 грудня 2008 р.

Завідувачі кафедрами.

7.4. Забезпечити умови для повноцінного функціонування і розвитку електронного каталогу науково-технічної бібліотеки.

На протязі 2007, 2008 років.

Директор науково-технічної бібліотеки Тиханкова Т.О.

7.5. З метою підвищення якості змісту і оформлення навчально-методичних розробок викладачів університету ввести до складу методичного центру університету комісію „Забезпечення і якості навчально-методичної документації”

31 жовтня 2007 року.

Проректор з навчальної роботи Костенко В.І.

7.6. Забезпечити кожну навчальну дисципліну конспектом лекцій в електронному вигляді. Забезпечити можливість студентам отримання електронного конспекту.

31 грудня 2008 р.

Завідувачі кафедрами.
Напрямок

діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

8.

Робота з обдарованою молоддю

8.1. З метою залучення студентів до наукових досліджень на всіх випускаючих кафедрах розробити та передати у студентські групи анотовані переліки проблем, „вузьких місць” промислових підприємств.

31 жовтня 2007 року.

Завідувачі випускаючих кафедр.

8.2. На засіданнях всіх кафедр університету розглянути питання активізації участі студентів у науково – дослідній роботі. Прийняти конкретні рішення для підвищення ефективності НДРС.

Жовтень – листопад 2007 року.

Завідувачі випускаючих кафедр.

8.3. Забезпечити з дотриманням встановленої процедури підготовку і подання до МОН України документів на призначення іменних стипендій студентам з числа обдарованої молоді.

2007, 2008 роки

Начальник навчального відділу

Попов В.О.

8.4. Продовжувати практику щорічних зустрічей студентів відмінників з ректорам, проректорами, деканами та іншими керівниками університету.

2007, 2008 роки

Голова комісії по роботі з обдарованою молоддю методичного центру університету Воропаєва В.Я.

8.5. Продовжувати практику щорічного анкетування студентів – відмінників з основних питань навчання, побуту, відпочинку тощо.

2007, 2008 роки

Голова комісії по роботі з обдарованою молоддю методичного центру університету Воропаєва В.Я.

8.6. Продовжувати практику щорічних зустрічей ректора, проректорів, деканів та інших керівників університету з керівникам органів студентського самоврядування

2007, 2008 роки

Проректор з навчальної роботи Костенко В.І.
^ Напрямок діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

^ 9

Організаційна робота

9.1. У багатотиражній газеті “Донецький політехнік” ввести рубрики: “”Інформує Міносвіти” , “Новини з центру” , “У ректораті”, “У вченій раді”.

30 вересня 2007 р.

Редактор Коваленко О.В.

9.2. У багатотиражній газеті “Донецький політехнік” під рубрикою «Офіційно” регулярно публікувати нормативні документи МОН України і ДонНТУ.

31 жовтня 2007 р.

Редактор Коваленко О.В.

9.3. У багатотиражній газеті “Донецький політехнік” ввести рубрику «На контролі», в якій публикувати матеріали про хід виконания Заходів, розроблених за Наказами МОН України і ректора.

30 листопаду 2007 р.

Редактор Коваленко О.В.

9.4. Інформацію щодо нормативних документів МОН України і рішень адміністрації ДонНТУ регулярно виставляти на плазмових екранах у вестибюлях навчальних корпусів.

31 жовтня 2007 р.

Начальник інформаційного центру Ченікалова Н.О.

9.5. Перевірити Статут університету щодо його відповідності нормам діючого законодавства (Цивільного, Господарського кодексів, нормативним документам органів державної реєстрації).

31.10.07 р.

В.о. юридичного відділу Гончарова Ж.В.

9.6. Розробити пропозиції щодо внесення необхідних змін до Статуту університету, пов’язаних з розширенням участі органів студентського самоврядування в управлінні навчальним закладом.

15.11.07 р.

Голова вченої ради університету, ректор Мінаєв О.А.


9.7. Переглянути повноваження відокремлених навчальних структурних підрозділів без права юридичної особи університету, зокрема у фінансово-господарських питаннях.

25.12.07 р.

Проректор з навчальної роботи Костенко В.І.

9.8. Проведення на всіх факультетах і структурних підрозділах університету зборів викладачів співробітників і студентів для поточної інформації їх з нових нормативних і законодавчих документів, які стосуються різних питань вищої освіти.

Не рідше 1 разу на семестр

Декани факультетів, керівники структурних підрозділів.
Напрямок

діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

^ 10. Ліцензування, акредитація та нострифікація

10.1. Акредитувати на ІІ-й рівень напрями підготовки:

- 6.050901 „Радіотехніка” ;

- 6.170102 „Системи технічного захисту інформації”.

30 листопада 2007 року

Начальник навчального відділу Попов В.О.

10.2. Ліцензувати на ІІІ-й рівень спеціальності:

- 7.090700 „Радіоелектронні пристрої”;

- 7.160100 „Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”.

30 листопада 2007 року

Начальник навчального відділу Попов В.О.

10.3. Акредитувати на IV-й рівень спеціальності:

- 8.000008 „Енергетичний менеджмент”;

- 8.050109 „Управління персоналом і економіка праці”;

- 8.100401 „Організація і регулювання дорожнього руху”;

- 8.100403 „Організація перевезень і управління на транспорті”.

- 8.050209 „Менеджмент інноваційної діяльності”.

- 8.000014 „Управління інноваційною діяльністю”.

30 листопада 2007 року

Начальник навчального відділу Попов В.О.

10.4. Підготувати документи до відкриття та ліцензування спеціальності 6.051002 „Метрологія, стандартизація та сертифікація”„.

01 березня 2008 р.

Декан механічного факультету Аввакумов С.І.

10.5. Провести семінар з особами, які відповідають за профорієнтаційну роботу на факультетах, щодо порядку нострифікації документів про освіту іноземних громадян.

31 грудня 2007 року.

Відповідальний секретар приймальної комісії Селівра С.О.
Напрямок

діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

^ 11. Наукова діяльність

11.1. З метою активного залучення викладачів і студентів до наукових досліджень розробити анотовані тематичні довідники з науково-технічних і організаційних проблем підприємств, організацій та установ.

31 грудня 2007 р.

Завідувачі випускаючих кафедр

11.2. Підготувати листи-заявки з підприємств, організацій та установ на виконання у 2008 році реальних курсових і дипломних проектів.

31 грудня 2007 р.

Завідувачі випускаючих кафедр

11.3. Підготувати пропозицію-обгрунтування до МОН України щодо створення у ДонНТУ проблемної науково-дослідної лабораторії безперервного лиття сталі та сплавів.

На протязі 2007 – 2008 навчального року.

Декан фізико-металургійного факультету

Саф’янц С.М.

11.4. Розробити плани на 2008 рік і забезпечити їх виконання щодо установлення нових і активізації існуючих контактів з провідними спорідненими вищими навчальними закладами і кафедрами України, Росії, країн західної Європи, США тощо. У планах передбачити:

- сумісне написання підручників і навчальних посібників, у т.ч електронних;

- виконання сумісних НДР;

- обмін методичною і науково-технічною інформацією тощо.

31 грудня 2007 р.

Декани факультетів

11.5. Розробити механізм та організувати втілення його у життя з поширення обміну науково-технічною інформацією між ДонНТУ і провідними вищими навчальними закладами України.

31 грудня 2007 р.

Проректор з наукової роботи Башков Є.О.

11.6. Створити та розповсюдити на провідних підприємствах Донецького регіону електронний анотований банк інноваційних розробок співробітників університету.

31 грудня 2007 р.

Проректор з наукової роботи Башков Є.О.
Напрямок

діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

^ 12. Керівні, педагогічні, наукові і науково-педагогічні кадри

12.1. Переглянути та при необхідності внести необхідні зміни і доповнення до „Резерву на посади ректора , проректорів та керівників структурних підрозділів університету”

31 жовтня 2007 року.

Начальник відділу кадрів

Садлова К.М.

12.2. Забезпечити виконання плану МОН України стажування осіб зі списку резерву на керівні посади університету.

2007, 2008 роки

Начальник відділу кадрів

Садлова К.М.

12.3. Забезпечити 100% виконання плану МОН України 2007 і 2008 років прийому до аспірантури і докторантури.

30 листопаду 2007 року.

Завідувач докторантури і аспірантури Романов Н.М.
Напрямок

діяльності

Зміст завдання

Термін виконання

Відповідальні виконавці

^ 13. Соціально-побутові умови

13.1. Підготувати і відправити до МОН України клопотання щодо виділення коштів на реконструкцію гуртожитків і збільшення кількості місць для проживання студентів.

01.12. 2007 р.

Проректор Романко Г.П.,

Директор студмістечка Малютіна А.Л.

13.2. Розглянути на засіданні адміністративної ради питання щодо збільшення фінансових і трудових ресурсів на утримання і модернізацію гуртожитків.

01.12. 2007 р.

Проректор Романко Г.П.,

Директор студмістечка Малютіна А.Л.

13.3. Підготувати пропозиції щодо розширення практики кооперації використання житлового фонду ДонНТУ і ВНЗ м. Донецька.

01.12. 2007 р.

Проректор Романко Г.П.,

Директор студмістечка Малютіна А.Л.

13.4. Підготувати погоджені з органами студентського самоврядування пропозиції щодо забезпечення гуртожитків місцями для самостійної роботи студентів з можливістю доступу до Іnternet.

01.12. 2007 р.

Проректор Романко Г.П.,

Директор студмістечка Малютіна А.Л.

13.5. Разом з органами студентського самоврядування переглянути „Положення про студмістечко” з метою активізації участі студентів у впорядкуванні студентських гуртожитків і обладнанні спортивних майданчиків на прилеглих до гуртожитків територіях.

01.12. 2007 р.

Проректор Романко Г.П.,

Директор студмістечка Малютіна А.Л.

Схожі:

Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3
Приймальна комісія Сумського оіппо (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Приймальна комісія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 icon1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 iconПоложення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році
Профільним предметом для абітурієнтів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» є іноземна мова. Проводиться вступне випробування згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи