Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 103.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата31.07.2012
Розмір103.34 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050201 «Системна інженерія»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУП

В останні роки промисловість України розвивається високими темпами. З’явилось багато робочих місць і посад для середньої керівної ланки, тому випускники технікумів бажають отримати повну вищу освіту з можливістю працювати у робочі дні тижня. Керуючись статтею 42 закону України “Про вищу освіту”, враховуючи прохання підприємств, де працюють молодші спеціалісти, і з метою реалізації концепції безперервної ступеневої підготовки фахівців високої кваліфікації, розроблені наступні розділи робочої програми, за змістом яких потрібно проводити фахові вступні іспити за напрямком 6.050201, «Системна інженерія ».

Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань випускників навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації із комплексу основних дисциплін, що є базовими для подальшого навчання на отримання кваліфікації „бакалавр” за напрямком 6.050201, «Системна інженерія » (за прискореною формою підготовки) у відповідності з положеннями галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністра освіти і науки від 28.10.2004 р., №823.

До цих дисциплін відносяться курси: “Теорія автоматичного управління”; “Теоретичні основи електротехніки”; „Електроніка”, “Інформатика”.

Цією програмою встановлюється перелік основних питань, що повинен знати претендент на прискорене навчання за спеціальністю «Системи управління і автоматика». Всі наведені питання узгоджені з вимогами щодо робочих програм відповідних дисциплін (включаючи навчально методичне забезпечення), що вивчаються в навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.


Розділ 1. Теорія автоматичного управління


1. Основні поняття і визначення. Поняття про автоматичне регулювання та управлiння. Керуючий автоматичний пристрій та регулятор. Визначення автоматичної системи. Вхідні та вихідні змінні. Зворотний зв’язок та його значення. Керовані та регульовані змінні. Поняття про керуючі та збурюючi впливи. [1,2].

2. ^ Принципи побудови автоматичних систем. Принципи регулювання по відхиленню вихідної змінної, по збурюючому впливу та комбіноване регулювання. Розімкнуті та замкнуті автоматичні системи. [2,4].

3. ^ Загальна характеристика лінійних автоматичних систем. Принципи класифікації автоматичних систем. Функціональні схеми систем та класифікація основних елементiв автоматичних систем за їх призначенням. Режими роботи систем управління. [3,4].

4. ^ Методи математичного опису систем управління. Диференційні рівняння. Лінеаризація диференційних рівнянь. Часові характеристики систем: перехідна характеристика та імпульсна перехідна характеристика (вагова характеристика). Перетворення Лапласу для дослідження САУ. Визначення передаточної функції. Особливості та властивості передаточних функцій лінійних систем. Частотні характеристики САУ. Експериментальне та аналітичне визначення частотних характеристик. Логарифмічні частотні характеристики. [3,4].

5. ^ Типові динамічні ланки безперервних САУ. Характеристики інерційної ланки першого порядку. Характеристики інтегруючих ланок. Диференційні ланки та їх характеристики. Інерційні ланки другого порядку: коливальна ланка, аперіодична ланка другого порядку, ідеальна коливальна (консервативна) ланка. Характеристики ланки запізнювання. [1,3,4].

6. ^ Перетворення структурних схем САУ. Передаточні функції та частотні характеристики типових з’єднань елементів САУ. Правила перетворення структурних схем. Передаточні функції та рівняння динаміки типової одноконтурної системи. [2,4].

7. ^ Оцінка точності лінійних систем. Загальні поняття про точність САУ. Статична точність. Динамічна точність. Метод коефіцієнтів похибок. Точність при гармонічній дії. [2-4].

8. ^ Стійкість лінійних безперервних систем. Основні поняття та визначення стійкості автоматичних систем. Зв’язок стійкості з коренями характеристичного рівняння системи. Стійкість лінеаризованної системи «в малому» та «в великому». Теорема А.М. Ляпунова. Критерії стійкості. Алгебраїчні критерії стiйкостi Рауса та Гурвиця. Частотні критерії стійкості А.В. Мiхайлова та Найквiста. Оцiнка стiйкостi систем за логарифмiчними частотними характеристиками. Критичний коефіцієнт підсилення. Структурна стiйкiсть. Вплив параметрiв на стiйкiсть автоматичних систем. Побудова областей стiйкостi автоматичних систем. Стійкість систем із запізнюванням. [1,4].

^ 9. Оцінка якості лінійних систем. Прямi методи оцiнки якості по кривих перехiдних процесів. Показники якостi перехiдних процесiв при ступiнчатих впливах: час перехiдного процесу, коливальність, перерегулювання, характер згасання перехiдного процесу. Непрямі методи оцiнки якостi перехідних процесiв. Кореневі оцінки якості. Iнтегральнi оцiнки. Частотні методи оцiнки якостi за дійсною частотною характеристикою та за логарифмiчними характеристиками. [1,3,4].


Розділ 2 . Теоретичні основи електротехніки


  1. Електричні кола постійного струму, розкрити переваги та недоліки, область застосування. Простіше коло: схеми – принципова та заступна. [5-6].

  2. Поняття та умовно-позитивні напрямки ЕРС, струму та напруги. Одиниці вимірювання. [5-6].

  3. Проаналізувати закон Ома для ділянки кола. Формула для знаходження опору провідника постійного перерізу. Формули для знаходження потужності та енергії, витраченої в опорі. [5-6].

  4. Проаналізувати закони Кірхгофа, їх фізичний зміст. Приклади складання рівнянь по цим законам до різних кіл. [5-6].

  5. Дати оцінку режимам генерування та приймання електроенергії джерелами ЕРС. Ознаки роботи джерела ЕРС генератором та приймачем електроенергії. [5-6]

  6. Дати оцінку послідовному з’єднанню приймачів. Схема, формули для еквівалентного опора, напруги, потужності. Закон Ома. Переваги та недоліки з’єднання. Область застосування. [5-6].

  7. Дати оцінку паралельному з’єднанню приймачів. Схема, формули для еквівалентної провідності, струму, потужності. Закон Ома. Переваги та недоліки з’єднання. Область застосування. [5-6].

  8. Дати оцінку змішаному з’єднанню приймачів. Розрахунок кола з змішаним з’єднанням приймачів. Формула переходу від еквівалентного опора до провідності та навпаки. [5-6].

  9. Проаналізувати однофазні електричні кола змінного струму: переваги та область застосування. Промислове одержання синусоїдних ЕРС, напруги та струму. [5-6].

  10. Однофазні кола: ЕРС, напруга, струм. Відношення між миттєвими, амплітудними, діючими значеннями напруги, струму та ЕРС. [5-6].

  11. Дати зображення синусоїдних ЕРС, напруги та струму формулами, часовими та векторними діаграмами, комплексними числами. Кут зсуву фаз. [5-6].

  12. Дати аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому підключенні у коло змінного струму резистивного елемента (схема, формули та діаграма напруги, струму і миттєвої потужності). [5-6].

  13. Аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому підключенні у коло змінного струму індуктивного елемента (схема, формули та діаграма напруги, струму і миттєвої потужності, поняття реактивної індуктивної потужності). [5-6].

  14. Аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому підключенні у коло змінного струму ємнісного елемента (схема, формули та діаграма напруги, струму і миттєвої потужності, поняття реактивної ємнісної потужності). [5-6].

  15. Обгрунтувати закони Кірхгофа на змінному струмі. Складання синусоїдних ЕРС. [5-6].

  16. Обгрунтувати послідовне з’єднання резистивного, індуктивного та ємнісного елементів у колі змінного струму. Векторна діаграма. Трикутники напруги та опорів. Закон Ома (комплексна форма та її еквіваленти для модулів). [5-6].

  17. Обгрунтувати паралельне з’єднання резистивного, індуктивного та ємнісного елементів у колі змінного струму. Векторна діаграма. Трикутники струмів та провідностей. [5-6].

  18. Оцінити вплив відношень індуктивності та ємності на процеси у колах змінного струму при послідовному та паралельному з’єднанні елементів. Резонанси напруги та струму. [5-6].

  19. Дати оцінку енергетичним процесам у колах постійного та змінного струмів. Поняття активної, реактивної та повної потужності, ККД та коефіцієнта потужності. Формули для активної, реактивної та повної потужності для приймача у колі постійного та однофазного змінного струму. [5-6].

  20. Проаналізувати закон Ома для ділянки кола. Формула для знаходження опору провідника постійного перерізу. Формули для знаходження потужності та енергії, витраченої в опорі. [5-6].Розділ 3. Електроніка


  1. Напівпровідниковий прилад – діод. Його будова, характеристика, позначення, галузі застосування. Накреслити схему увімкнення. [7-10].

  2. Дати визначення тиристору. Привести його будову, вольт-амперну характеристику, схему увімкнення. Проаналізувати основні властивості. [7-10].

  3. Проаналізувати основні типи однофазних некерованих випрямлячів. Накреслити схему однофазного однонапівперіодного випрямляча. Проаналізувати принцип формування вихідної напруги. Визначити основні співвідношення. Накреслити для діода часову діаграму напруги. [7-10].

  4. Проаналізувати принцип дії двохнапівперіодного нульового випрямляча. Обгрунтувати форму вихідної напруги. Накреслити для одного діода часові діаграми струму та напруги. [7-10].

  5. Схема однофазного мостового некерованого випрямляча. Проаналізувати принцип формування вихідної напруги. Визначити основні співвідношення. [3-6]

  6. Проаналізувати принцип дії трифазного мостового випрямляча. Накреслити схему, часові діаграми вихідної напруги. [7-10].

  7. Проаналізувати принцип дії трифазного нульового некерованого випрямляча. Накреслити схему, часові діаграми вихідної напруги. [7-10].

  8. Принцип роботи біполярного транзистора, характеристики і параметри. [7-10].

  9. Частотні властивості біполярних транзисторів. [7-10].

  10. Схеми включення транзистора і їх особливості. [7-10].

  11. Схема заміщення транзистора як стандартного чотириполюсника в h-параметрах. [7-10].

  12. Т-образна схема заміщення транзистора, як стандартного чотириполюсника. [7-10].

  13. Підсилювальний каскад по схемі включення із загальним емітером, характеристики, параметри. [7-10].

  14. Підсилювальний каскад по схемі включення із загальним колектором, характеристики, параметри. [7-10].

  15. Підсилювальний каскад по схемі включення із загальною базою, характеристики, параметри. [7-10].

  16. Частотні властивості підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах. [7-10].

  17. Принцип роботи польового транзистора, характеристики і параметри, схема заміщення як стандартного чотириполюсника. [7-10].

  18. Підсилювач на польовому транзисторі, включеному по схемі із загальним витоком, характеристики, параметри. [7-10].

  19. Підсилювач на польовому транзисторі, включеному по схемі із загальним стоком, характеристики, параметри. [7-10].

  20. Підсилювачі потужності і класи роботи трансформаторних підсилювачів. [7-10].

  21. Однотактний трансформаторний підсилювач потужності класу А на біполярному транзисторі, схема, характеристики і параметри. [7-10].


Розділ 4. Інформатика


  1. Алгоритм. Властивості алгоритму. [11-15]

  2. Опис алгоритмів за допомогою блок-схем. [11-15]

  3. Прості типи даних. [11-15]

  4. Арифметичні операції. [11-15]

  5. Функції числових параметрів. [11-15]

  6. Введення даних з клавіатури. [11-15]

  7. Виведення даних на екран монітора. [11-15]

  8. Читання даних з файлу. [11-15]

  9. Запис даних у файл. [11-15]

  10. Опис формату даних. [11-15]

  11. Оператори умовного виконання. [11-15]

  12. Оператор вибору. [11-15]

  13. Цикл з постумовою. [11-15]

  14. Цикл з передумовою. [11-15]

  15. Цикл з лічильником. [11-15]

  16. Символьний тип даних. [11-15]

  17. Рядкові дані. [11-15]
  18. ^

    Поняття масиву. Одномірні масиви. [11-15]

  19. Багатомірні масиви. [11-15]


  20. Впорядковування елементів масиву за збільшенням або убуванню (сортування). [11-15]

  21. Пошук елементу в масиві. [11-15]

  22. Процедури і функції. [11-15]

  23. управління екраном в текстовому режимі. [11-15]

  24. управління екраном в графічному режимі. [11-15]


Перелік рекомендованої літератури

1. Теория автоматического управления/ Под ред. А.А.Воронова - М.: Высшая школа, 1986, ч. 1, 2.

2. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. М.: Наука, 1989. 304 с.

3. Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., Бріцький О.І. Теорія автоматичного управління.- К., Техніка, 2002.- 688 с.

4. Лукас В. А. Теория автоматического управления. – М.: Недра, 1990. – 416 с.

5. Электротехника/Ю. М. Борисов, Д. Н. Липатов, Ю. Н. Зорин. Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп.— М: Энергоатомиздат, 1985.—552 с, ил.

6. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учебник для электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей ВУЗов.- М.Ж Высшая школа, 1978.-528 с.

7. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1991. — 622с

8. Виноградов Ю.В. Основы электронной и полупроводниковой техники: Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. — Изд. 2-е., доп.— М.: Энергия, 1982. — 536с.

9. Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники. — К.: Вища школа, 1985. — 400с.

10. Прянишников В.Я. Электроника. Курс лекций. — Санкт–Петербург: “Корона принт”, 1998. — 398 с.

11. Фараонов В.В. Турбо Паскаль(в 3-х книгах). Книга 1. Основы Турбо Паскаля.-М.:Учебно-инженерный центр <<МВТУ ФЕСТО Дидактик>>, 1992.-304с., с ил.

12. Турбо Паскаль 6.0. Руководство пользователя. Книга 1. Издание четвертое. Тверь: <<Центропрограммсистем>>, 1991.-260с., с ил.

13. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. - М.: Финансы и статистика , 2000.

14. Березин Б. И., Березин С. Б. Начальный курс С и С++. – М.: ДИАЛОГ- МИФИ, 1999

15. Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах – СПб.: БХВ- Петербург, 2001.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи