Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 91.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата31.07.2012
Розмір91.55 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050401 «Металургія»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУП


Мета програми фахового вступного випробування – надати орієнтири щодо підготовки абітурієнтів, які отримали диплом «Молодшого спеціаліста» і виявили бажання навчатися за прискореною заочною формою підготовки на кваліфікаційний рівень «бакалавр».

Під час підготовки до вступних випробувань абітурієнт повинен, з використанням підручників з теорії та технології металургійного виробництва, самостійно проробити матеріал, який визначений змістом цієї програми. В процесі цієї роботи рекомендується самостійно ставити собі питання для самоконтролю і надавати на них відповіді.

Під час самостійного розв’язання завдань розрахункового характеру рекомендується записувати на папері у скороченій формі вихідні данні, ціль та завдання, формули і методи, які необхідні для розрахунків. Отримані відповіді слід порівнювати з відомими практичними даними. У випадку різкого розходження результатів розрахунків і відомих практичних даних необхідно визначити причину цього і знову провести розрахунок завдання з урахуванням знайдених помилок. У розрахунках слід використовувати одиниці системи СІ.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Розділ 1 – Металургія чавуну

Характеристика залізних руд та їх родовища. Способи збагачення і згрудкування залізних руд. Процеси і агрегати агломерації. Вимоги до якості залізорудної сировини для доменної печі. Різниця між агломератом і окатишами для доменної плавки.

Характеристика матеріалів відновників, вимоги до їх якості. Функції коксу в процесах плавки.

Характеристика матеріалів флюсів, вимоги до їх якості. Функції флюсів.

Конструкції доменних печей і їх експлуатація.

Види і склади чавуну і сплавів які виплавляють у доменних печах.

Розподіл шихтових матеріалів і газів по перетину доменної печі.

Пряме і непряме відновлення оксидів у доменному процесі, переваги і недоліки. Фізико-хімічні процеси і ступінь відновлення елементів у доменній печі.

Характеристика продуктів доменної плавки.

^ Рекомендована література: [1-4]


Розділ 2 – Теоретичні основи сталеплавильних процесів

Загальна фізико-хімічна характеристика сталеплавильного процесу

Фазова та хімічна рівновага у сталеплавильній системі. Хімічна спорідненість реагуючих речовин.

Сталеплавильні шлаки. Технологічні і фізичні властивості сталеплавильних шлаків. Розподіл елементів між металом і шлаком.

Поверхневий натяг. Поверхневий натяг металевих розчинів на основі заліза. Поверхневий натяг шлаків. Міжфазовий натяг поміж металом та шлаком.

Кінетика металургійних реакцій. Швидкість ланки та процесу в цілому. Кінетика розчинення та плавлення

Взаємодія металевих та оксидних розплавів з газами. Джерела надходження газів до металу під час плавки. Фізико-хімічні основи дегазації сталі.

Окислювально-відновлювальні реакції в системі метал-шлак.

Особливості процесу зневуглецювання сталі у сталеплавильній ванні.

Фізико-хімічні закономірності процесу дефосфорації сталі. Поведінка фосфору впродовж плавки.

Десульфурація сталі. Фізико-хімічні основи процесу десульфурації. Чинники, що впливають на здатність шлаків розчиняти сірку. Поведінка сірки впродовж плавки.

Теоретичні основи розкислення. Розкиснювачі сталі. Розкислення сталі кремнієм і марганцем. Розкиснювальна здатність шлаків. Утворення та видалення неметалевих включень з рідкого металу.

^ Рекомендована література: [5-12]


Розділ 3 – Металургія сталі

Класифікація сталеплавильних процесів. Подові та конвертерні процеси.

Електросталеплавильний процес.

Сучасні тенденції розвитку сталеплавильних технологій. Класифікація сталей.

Шихтові матеріали сталеплавильного виробництва.

Конверторні процеси. Киснево-конверторні процеси. Основи технології киснево-конверторної плавки. Виробництво сталі в кисневих конверторах донного та комбінованого дуття.

Мартенівський процес: особливості плавки сталі в мартенівській печі. Періоди мартенівської плавки. Технологія плавки в мартенівській печі. Вимоги до шихти і палива. Інтенсифікація мартенівського процесу.

Електросталеплавильний процес. Методи плавки сталі в ДСП. Методи інтенсифікації плавки в ДСП.

Позапічна обробка сталі. Технологічні завдання, які вирішують під час позапічної обробки. Методи позапічної обробки сталі. Доведення сталі на агрегаті ківш-піч. Вакуумування сталі.

Способи розливання сталі. Обладнання та організація розливання сталі в зливки. Розливання сталі на МНРС.

^ Рекомендована література: [11-16]


Розділ 4 – Теорія розливання і кристалізації сталі

Структура та фізико-хімічні властивості рідкої сталі. Гідродинамічні процеси, які відбуваються у сталерозливному ковші та під час наповнення виливниць та кристалізаторів. Процеси, які відбуваються під час випуску метала із печі.

Теплофізика зливка. Теплофізичні процеси, що відбуваються під час кристалізації зливка. Переохолодження, кристалізація ї формування кристалічної структури, усадочні явища і їх наслідки. Кристалізація з газоутворенням. Формування основних структурних зон зливків спокійної сталі. Хімічна та фізична неоднорідність у стальних зливках різних типів.

^ Рекомендована література: [17-18]


Розділ 5 – Теорія і технологія процесів прокатки і обробки металів тиском

Деформований стан. Показники деформації. Схеми і види деформацій

Напружений стан у точці, напруга на похилій площадці, знаки напруг.

Фізичні основи контактного тертя. Види тертя та їх характеристики. Граничні умови. Фактори, яки впливають на контактне тертя. Основні закони пластичної деформації. Діаграми розтягання, стиску. Істинна напруга, логарифмічна деформація. Крива плину. Холодна, тепла та гаряча пластична деформація полікристалевих металів.

Геометрія осередку деформації. Основні поняття та визначення. Зв'язок між геометричними параметрами осередку деформації. Коефіцієнти деформації. Пружна деформація валків та смуги. Позаконтактна деформація.

Умови захоплення смуги прокатними валками. Засоби підвищення захоплюючої здібності валків.

Кінематика осередку деформації. Етапи процесу прокатки. Співвідношення швидкостей метала і валків в середині осередку деформації. Нейтральний переріз. Випередження та відставання металу в умовах прокатки. Вплив чинників прокатки на випередження. Теоретичне та експериментальне визначення випередження. Випередження в умовах прокатки в рівчаках. Визначення середньої швидкості деформації.

Контактні сили тертя згідно до умов прокатки. Розподіл сил тертя на поверхні контакту. Співвідношення сил тертя при захопленні та стислому процесі прокатки. Засоби визначення коефіцієнта тертя. Вплив факторів прокатки на коефіцієнти тертя. Поширення металу. Явище поширення. Вплив факторів про катки на поширення.

Сортамент прокатної продукції. Класифікація і маркування сталей. Класифікація прокатних станів. Головна лінія. Робочі кліті, станини, прокатні валки. Підшипники. Механізми установки валків. Сполучні пристрої. Передаточні пристрої. Шестеренні кліті. Транспортні пристрої. Ножиці. РПМ. Моталки. Холодильники. Зачищення заготівель.

Характеристика обтискних, заготівельних та сортових станів. Заготівка. Нагрів. Профілювання валків. Схеми, деформаційні, температурні ті швидкісні режими прокатки та режими прокатки. Обробка сортового прокату. Характеристика широкоштабових станів гарячої прокатки (ШСГП). Загальна технологічна схема. Технологія виробництва листа на ШСГП. Сортамент, споживачі, етапи. Загальна технологічна схема (нагрів, прокатка, термообробка, обробка). Характеристика товстолистових станів (ТЛС). Схеми прокатки. Загальна технологічна схема. Технологія виробництва листа на ТЛС. Сортамент, споживачі, етапи розвитку. Загальна технологічна схема (нагрів, прокатка, термообробка, обробка). Схеми прокатки.

Технологія виробництва холоднокатаного листа. Способи прокатки. Вимоги до підкату. Схема цеху й основні технологічні операції. Очищення підкату від окалини. Типи станів.

^ Рекомендована література: [19-24]


Розділ 6 – Металознавство

Атомно-кристалічна будова металів. Методи вивчення структури.

Термодинамічні умови кристалізації металів. Гомогенне і гетерогенне зародження кристалів. Критичний розмір зародків. Переохолодження. Модифікування. Механізм зростання кристалів в рідині. Двомірні зародки, гвинтова дислокація. Форми кристалів: рівноважна, комірчаста, дендритна. Будова відливків і зливків. Тип структур відливок. Усадочні дефекти. Ліквація.

Пластична деформація, руйнування металів і сплавів. Зміни структури і властивостей деформованих сплавів під час нагріву.

Діаграми стану і кристалізація сплавів.

Фази у сплавах: рідинні і тверді розчини, сполуки. Діаграми стану сплавів і умови рівноваги фаз. Кристалізація розчинів і проміжних фаз. Дендритна ліквація. Евтектична і перитектична кристалізація, типи структур.

Діаграми стану системи Fe-C і формування структури сталей і чавунів. Властивості і класифікація. Основні лінії і точки діаграми. Фази. Класифікація сплавів. Кристалізація сталей різного складу і формування структури. Дефекти структури сталей.

^ Рекомендована література: [25-27]


Розділ 7 – Основи охорони праці

Загальні відомості та правові питання охорони праці.

Оздоровлення повітряного середовища та мікроклімату виробничих приміщень.

Поняття про небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Види виробничих шкідливих та небезпечних факторів. Класи небезпеки шкідливих речовин. Основні джерела забруднення на промислових підприємствах. Заходи щодо оздоровленню у виробничих приміщеннях підприємств чорної металургії.

Вимоги фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії до підприємств чорної металургії.

Захист від теплової дії працівників підприємств чорної металургії.

Характеристики теплового опромінювання та їх джерел. Дія теплового опромінювання на людину. Заходи по зменшенню теплового впливу.

Основи техніки безпеки на підприємствах чорної металургії. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів та виробничого устаткування. Основні вимоги безпеки при експлуатації механізмів та машин, посудин під тиском. Захист від електротравматизму, статичної електрики, удару блискавки.

Причини пожеж та вибухів. Пожежна профілактика на підприємствах. Принципи гасіння речовин, що горять. Вогнегасні речовини та засоби пожежегасіння. Первинні засоби пожежегасіння. Стаціонарне устаткування пожежегасіння.

Рекомендована література: [27-31]


Перелік рекомендованої літератури 1. Металлургия чугуна / Вегман Е.Ф. , Жеребин Б.Н. и др. – М.: Академкнига, 2004. – 776 с.

 2. Коротич В.И. Основы теории и технологии подготовки сырья к доменной плавке. – М.: Металлургия, 1978, 208 с.

 3. Ефименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Левченко В.Е. Металургия чугуна. Киев: Вища школа 1988, 351 с.

 4. Базилевич С.В., Вегман Е.Ф. Агломерация. – М.: Металлургия, 1987, 369 с.

 5. Теорія металургійних процесів /В.Б.Охотський, О.Л.Костьолов, В.К.Сімонов та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – 512с.

 6. Григорян В.А., Белянчиков Л.И., Стомахин А.Я. Теоретические основы электросталеплавильных процессов. – М., Металлургия, 1987.

 7. Деверо О.Ф. Проблемы металлургической термодинамики /Под ред. Глазова В.М. – М.: Металлургия, 1986. – 424 с.

 8. Теория металлургических процессов /Рыжонков Д.И., Арсентьев П.П., Яковлев В.В. и др. – М., Металлургия, 1989.

 9. Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных процессов. – Киев; Донецк: Вища шк. Головн. Из–во, 1986. – 280с.

 10. Явойский В. И., Явойский А.Я. Научные основы современных процессов производства стали. – М., Металлургия, 1987. – 184 с.

 11. Кудрин В.А. Теория и технология производства стали. – М. :Металлургия, 2003. – 528 с.

 12. Бигеев А.М. Бигеев В.А. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали. – М. :Металлургия, 2000. – 545 с.

 13. Рябов А.В., Чуманов И. В., Шишимиров М. В. Современные способы вы–плавки__ стали в дуговых печах. – М., Теплотехник, 2007. – 189 с

 14. Металлургические мини-заводы / Смирнов А.Н., Сафонов В.М., Дорохова Л.В., Цупрун А.Ю. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 469с.

 15. Электрометаллургия стали и ферросплавов/ Поволоцкий Д.Я., Рощин В.Е., Рысс М.А. и др. Учебник для вузов.  М., Металлургия, 1996.  508с.

 16. Чуйко Н.М., Чуйко А.Н. Теория и технология электроплавки стали. – Киев; Донецк: Головное из-во, 1983. – 248 с.

 17. Розливання і кристалізація сталі, Баптизманський В.І., Рудой Л.С., Ісаєв Є.І.,Яковлєв Ю.М., Ковальов Г.М., Шевченко В.П. Київ, Вища школа, 1993. – 267 с.

 18. Ефимов В.А. Разливка и кристализация стали. – М.:Металлургия. – 1976. 552с.

 19. Аркулис Г.Э., Дорогобид В.Г. Теория пластичности. М.: Металлургия, 1987, 352с.

 20. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теорія обработки металлов давленим. М: Машиностроение, 1977.

 21. Грудев А.П. Теория прокатки. М.: Металлургия, 1988, с. 240.

 22. Суворов И.К. Обработка металлов давленим. – М.: Металлургия, 1973. – 382 с.

 23. Технология прокатного производства. Учебное пособие / В.М. Клименко , А.М. Онищенко, А.А. Минаев, В.С. Горелик. – Киев: Высшая школа, 1989. – 342 с.

 24. Технология процессов обработки металлов давлением / Полухин П.И., Хензель А., Полухин В.П. и др. / Под ред. Полухина П.И. – М.: Металлургия, 1988. – 408 с.

 25. Гуляев А.П. Металоведение. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с.

 26. Лившиц Б.Г. Металлография. – М.: Металлургия, 1990. – 446 с.

 27. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.

 28. Державний реєстр міжгалузевих i галузевих нормативних актів про охорону праці (станом на 1 січня 2003 року). – Х.: Форт, 2003. – 192 с.

 29. Основи охорони праці /Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. і ін. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

 30. Охрана труда и жизнедеятельности /В.И. Николин, В.И. Крот, В.В. Зубков, В.А. Темнохуд – Донецк: ДонГТУ, 2000. – 334 с.

 31. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2004. – 318 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи