Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 80.09 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата31.07.2012
Розмір80.09 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


ВСТУП


В останні роки багато випускників технікумів бажають отримати повну вищу освіту з можливістю працювати у робочі дні тижня. Враховуючи прохання підприємств, де працюють молодші спеціалісти, і з метою реалізації концепції безперервної ступеневої підготовки фахівців високої кваліфікації, розроблені наступні розділи робочої програми, за змістом яких потрібно проводити фахові вступні іспити за напрямом 6.050901 «Радіотехніка».

Програма фахового вступного екзамену для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для вступу на другий курс денної форми навчання (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) та на заочну форму навчання з наданням денних освітніх послуг для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за напрямом підготовки 6.050901 «Радіотехніка», включає основні базові дисципліни, які викладалися у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації за професійно-освітнім рівнем «молодший спеціаліст».

Програма фахового вступного екзамену передбачає перевірку знань випускників навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації із комплексу основних дисциплін, що є базовими для подальшого навчання для отримання кваліфікації «бакалавр» за напрямом 6.050901 «Радіотехніка» на денній формі навчання та на заочній формі навчання з наданням денних освітніх послуг у відповідності з положеннями галузевого стандарту вищої освіти.

До цих дисциплін відносяться курси: «Вища математика», «Фізика», «Інформатика», «Інженерна графіка».

Цією програмою встановлюється перелік основних питань, які повинен знати претендент на денне навчання, починаючи з другого курсу, та на заочне навчання з наданням денних освітніх послуг за напрямом підготовки 6.050901 «Радіотехніка». Всі наведені питання узгоджені з вимогами робочих програм відповідних дисциплін, що вивчаються в навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Вступний іспит за даною програмою передбачає відповіді на питання основних базових дисциплін.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


РОЗДІЛ 1. ВИЩА МАТЕМАТИКА


ПОНЯТТЯ ЛІМІТУ


1. Поняття функції. Способи завдання функції. Неявні і складні функції.

2. Класифікація функцій. Властивості елементарних функцій.

3. Поняття ліміту послідовності. Геометричний зміст ліміту послідовності.

4. Властивості лімітів послідовностей.

5. Визначення ліміту функції по Гейне і по Коші. Геометричний зміст ліміту функції.

6. Властивості лімітів функцій.

7. Однобічні ліміти функції. Умови існування ліміту.

8. Перший і другий чудові ліміти.

9. Поняття безперервності функції. Зв'язок між лімітом і безперервністю. Однобічна непереривність. Умови безперервності функції в точці.


^ ПОХІДНА І ДИФЕРЕНЦІАЛ ФУНКЦІЇ


10. Визначення похідної.

12. Диференціал функції.

13. Геометричний зміст похідної.

14. Рівняння дотичної і нормалі до графіка функції.

15. Фізичний зміст похідної на прикладах швидкості, сили струму і щільності тіла.

16. Правила диференціювання.

17. Похідна складної функції. Інваріантість форми першого диференціала.

18. Теореми Лагранжа.

19. Правило Лопиталя розкриття невизначенностей.

20. Формули Маклорена для функцій sin(x), cos(x), ex, ln(1+x), (1+x)n.

21. Умова экстремума функції.

22. Дослідження функції за допомогою похідної.


^ НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ


23. Першообразна і невизначений інтеграл.

24. Властивості невизначеного інтеграла.

25. Таблиця інтегралів.

26. Основні методи інтегрування: інтегрування заміною перемінної.

27. Основні методи інтегрування: інтегрування вроздріб.

28. Інтегрування функцій, що містять квадратний тричлен.

29. Інтеграли від деяких ірраціональностей.

30. Інтегрування деяких класів тригонометричних функцій: універсальна

тригонометрична підстава.

31. Про інтеграли, що не виражаються через елементарні функції.

^ ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ


32. Визначення інтеграла Римана.

33. Геометричний зміст визначеного інтеграла.

34. Властивості визначеного інтеграла.

35. Зв'язок між невизначеним і визначеним інтегралами.

36. Формула Ньютона-Лейбница.

Основна теорема інтегрального счислення.

37. Заміна змінної та інтегрування вроздріб у визначеному інтегралі.

^ ДОДАТКИ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА


38. Площа фігури в декартовых координатах.

39. Площа фігури в полярних координатах.

40. Обсяг тіла обертання.

41. Робота сили.


Література [1, 2]


^ РОЗДІЛ 2. ФІЗИКА


ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ


1. Магнiтна взаємодiя паралельних провiдникiв зі струмом.

2 . Вектор магнiтної iндукцiї.

3. Вектор напруженостi магнiтного поля.

4. Графiчне зображення магнiтного поля.

5. Магнiтне поле прямолiнiйного провiдника iз струмом.

6. Дiя магнiтного поля на струм..

7. Закон Ампера.

8. Дiя магнiтного поля на заряд, який рухається.

9. Явище взаємної iндукцiї.

10. Iндуктивнiсть контура.

11. Явище взаємної iндукцiї.

12. Струми замикання та розмикання електричних ланцюгiв.

13. Енергiя магнiтного поля.

14. Матерiальнiсть магнiтного поля.

15. Магнiтна проникнiсть середовища.


^ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛI.


1. Коливання. Поняття про коливальнi процеси. Класифiкацiя коливань.

2. Гармонiчнi коливання (механiчнi та електромагнiтнi) та їх характеристики.

3. Додавання гармонiчних коливань одного напряму.

4. Додавання взаємно перпендiкулярних коливань

5. Затухаючі коливання (механiчнi та електромагнiтнi).

6. Коефiцiєнт затухання.

7. Логарiфмiчний коефiцiєнт затухання.

8. Добротнiсть коливального контуру.

9. Аперiодичний процес.

10. Вимушенi коливання (механiчнi та електромагнiтнi).

11. Диференцiальне рiвняння вимушених коливань та аналiз його рiшення.

12. Хвилi. Приклади хвильових процесiв.

13. Поперечнi та поздовжнi хвилi. Поняття про лiнiйнiсть та не лінійність.

14. Стоячi хвилi. Коливання струни та поняття про квантування.

15. Складнi хвилi. Гармонiчний аналiз: групова швидкiсть хвиль, хвильовий пакет.

16. Загальнi положення теорiї Максвела.

17. Вихрове електричне поле.

18. Струм змiщення.

19. Система рiвнянь Максвелла в iнтегральнiй формi.

20. Вектор Пойнтiнга.

21. Шкала електромагнiтних хвиль. Випромiнювання електромагнiтних хвиль.

22. Загальнi iдеї теорiї Лоренца.

23. Вiдбиття та заломлення свiтла.

24. Тиск свiтла. Поглинення свiтла.


^ ХВИЛЬОВА ОПТИКА


25. Когерентнi хвилi.

26. Оптична довжина шляху.

27. Явище iнтерференцiї. Загальнi умови спостереження максимумiв та мiнiмумiв. Iнтерференцiя свiтла на тонких плiвках.

28. Смуги однакової товщини та однакового нахилу.

29. Дифракцiя свiтла. Принцип Гюйгенса  Френеля.

30. Метод зон Френеля.

31. Поляризацiя свiтла. Поляризацiя при вiдбиттi свiтла.


Література [3, 4]


^ РОЗДІЛ 3. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА


1. Формати аркушів креслень і інших документів, передбачених стандартами на конструкторську документацію всіх галузей промисловості і будівництва.

2. Розміри зображень у залежності від їхньої величини і складності, а також керуючись зручностями використання креслярського інструмента.

3. Типи ліній, їхнє накреслення та основні призначення на кресленнях усіх галузей промисловості і будівництва.

4. Креслярські шрифти для написів на кресленнях і інших технічних документах.

5. Правила проектування на декілька взаємно перпендикулярних площин проекцій, що поширюються на зображеннях у технічних кресленнях, застосовуваних у всіх галузях промисловості і будівництва.

6. Правила нанесення всіх розмірів на кресленнях і їхніх максимальних відхилень.


Література [5, 6, 7, 8, 9, 10]


^ РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАТИКА


 1. Алгоритм. Властивості алгоритму.

 2. Опис алгоритмів за допомогою блок-схем.

 3. Прості типи даних.

 4. Арифметичні операції.

 5. Функції числових параметрів.

 6. Введення даних з клавіатури.

 7. Виведення даних на екран монітора.

 8. Читання даних з файлу.

 9. Запис даних у файл.

 10. Опис формату даних.

 11. Оператори умовного виконання.

 12. Оператор вибору.

 13. Цикл з постумовою.

 14. Цикл з передумовою.

 15. Цикл з лічильником.

 16. Символьний тип даних.

 17. Рядкові дані.
 18. ^

  Поняття масиву. Одномірні масиви.

 19. Багатомірні масиви.


 20. Впорядковування елементів масиву за збільшенням або убуванню (сортування).

 21. Пошук елементу в масиві.

 22. Процедури і функції.

 23. управління екраном в текстовому режимі.

 24. управління екраном в графічному режимі.


Література [ 11, 12, 13, 14, 15]


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Черкасов О. Ю., Якушев А. Г. Математика: интенсивный курс подготовки к экзамену. М.: Айрис-пресс, 2003. – 432 с.

2. Лысенко Ф.Ф. Математика. ЕГЭ-2009. Вступительные испытания. М.: Легион 2006. – 400 с.

3. И.В. Савельев, Курс общей физики, том 2, Электричество. 
М.: Наука, - 431с.


4. И.В. Савельев, Курс общей физики, том 2. Электричество, волны, оптика. М.: Наука, 1982 - 496с.

5. ГОСТ 2.301-68 «Форматы».

6. ГОСТ 2.302-68 «Масштабы».

7. ГОСТ 2.303-684 «Линии».

8. ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные».

9. ГОСТ 2.305-68 «Виды, разрезы, сечения» и его дополнениями, внесенными с 1 января 1990г.

10. ГОСТ 2.307-68 «Нанесение размеров и предельных отклонений».

11. Фараонов В.В. Турбо Паскаль(в 3-х книгах). Книга 1. Основы Турбо Паскаля.-М.:Учебно-инженерный центр <<МВТУ ФЕСТО Дидактик>>, 1992.-304с., с ил.

12. Турбо Паскаль 6.0. Руководство пользователя. Книга 1. Издание четвертое. Тверь: <<Центропрограммсистем>>, 1991.-260с., с ил.

13. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. - М.: Финансы и статистика , 2000.

14. Березин Б. И., Березин С. Б. Начальный курс С и С++. – М.: ДИАЛОГ- МИФИ, 1999

15. Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах – СПб.: БХВ- Петербург, 2001.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи