Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 93.25 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір93.25 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05040301, 8.05040301 Прикладне матеріалознавство


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВМІСТ ПРОГРАМИ


1. КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТВЕРДИХ ФАЗ


Типи зв’язку в кристалах. Металеві кристали. Тверді розчини, їх типи. Впорядковані тверді розчини. Понадструктури. Структура проміжних фаз. Електронні сполуки. Фази Лавесу. Сігма-фази. Проміжні фази впровадження.

Література: [1,2]


^ 2. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА ПОДАЛЬШОМУ ОХОЛОДЖЕННІ


Кристалізація металів, термодинамічні умови процесу. Гомогенне та гетерогенне зародження кристалів, критичний розмір зародків, його визначення. Вплив ступіню переохолодження розплаву. Модифікування. Зростання кристалів в рідині. Форми кристалів. Основні закономірності кристалізації сплавів. Кристалізація твердих розчинів та проміжних фаз. Дендритна ліквація, її причини. Без вибіркова кристалізація. Евтектична та перитектична кристалізація. Будова відливків. Типи структур відливків. Усадочні дефекти, їх типи та причини виникнення. Зональна ліквація та ліквація по питомій вазі, їх причини. Структурні зміни при охолодженні у закристалізованих металах та сплавах, не зв’язані з фазовими перетвореннями: гомогенізація, усунення вакансій, полігонізація, рекристалізація (грануляція та зростання зерен), спікання. Структурні змінення у закристалізованих металах та сплавах, пов’язані з фазовими перетвореннями: поліморфні перетворення, евтектоїд не та перитектоїдне перетворення в сплавах, процеси розчинення та виділення залишкових фаз. Структурні зміни при дифузійному зміненні складу сплава. Вплив пластичної деформації та подальшого нагріву на структуру та властивості металів та сплавів: механізм змінення при пластичній деформації, вплив холодної пластичної деформації на структуру та властивості металів та сплавів, вплив температури нагрівання на структуру та властивості холоднодеформованих металів; зворот 1 роду, полігонізація та рекристалізація в деформованих металах та сплавах; поняття про критичний ступінь деформації. Холодна, гаряча, тепла деформація, їх основні відзнаки.

Література: [2,3]


^ 3. СТРУКТУРА СПЛАВІВ СИСТЕМИ «ЗАЛІЗО-ВУГЛЕЦЬ»


Аналіз діаграми стану «залізо-вуглець». Компоненти та фази у сплавах системи «залізо-вуглець», їх характеристика, кристалічна будова, типи кристалічних граток. Класифікація залізо-вуглецевих сплавів. Формування структури сталей при кристалізації та подальшому охолодженні. Особливості поліморфних перетворень у твердих розчинах на основі заліза. Перлітне перетворення в сталях, його механізми. Вплив умов перетворення на структуру перліту і властивості сталі. Розпад пересиченого фериту при охолодженні. Особливості структури вуглецевих сталей в залежності від вмісту вуглецю. Формування структури чавунів: білих, сірих, високоміцних, половинчастих чавунів. Особливості ефективного перетворення у сірих не модифікованих та модифікованих чавунах. Умови формування різного типу металевої основи сірих чавунів. Класифікація сірих чавунів за складом, формою графітних включень та типом металевої основи, їх маркіровка, властивості, застосування. Ковкі чавуни, особливості їх структури та засіб отримання. Вплив вуглецю та звичайних домішок у сталях та чавунах, на їх структуру та властивості. Класифікація, маркіровка, властивості та використання вуглецевих сталей. Конструкційні та інструментальні вуглецеві сталі. Особливості структури сталей після термічної обробки.

Література: [2,3]

^ 4. СПЕЦІАЛЬНІ СТАЛІ ТА СПЛАВИ


Спеціальні сталі, основні визначення та класифікація. Фази в легованих сталях. Вплив легуючих елементів на критичні точки, фазові та структурні перетворення в сталях при нагріванні та охолодженні, стабільність переохолодженого аустеніту, прогартовуваність сталі, кінетику перлітного, бейнітного та мартенситного перетворень. Вплив легування на розвинення процесів при відпусканні загартованої сталі. Конструкційні сталі, принципи та мета їх легування, характерна обробка та застосування: будівельні, машинобудівельні поліпшувані та ті, які цементують та азотують, сталі для холодної штамповки, підшипникові леговані сталі, пружинні сталі, зностойкі сталі (високо марганцева аустенітна сталь, метастабільні аустенітні сталі) та чавуни, кріогенні сталі, високоміцні сталі (мартенситно-старіючі сталі, низько відпущені леговані сталі, сталі з над дрібним зерном, дисперсійно-твердіючі сталі, ПНП-сталі, сталі, які піддають ТМО, високоміцні сталі, які отриманні методом холодної пластичної деформації), сталі підвищеної механічної обробляємості, рельсові сталі, сталі зниженої прогартовуваності. Інструментальні сталі, принципи їх легування, термічна обробка, застосування: сталі для вимірювального інструмента, леговані інструментальні сталі підвищеної прогартовуваності, швидкоріжучі сталі, сталі для штампів холодного деформування, сталі для штампів гарячого деформування, сталі для виготовлення прокатних валків гарячої та холодної прокатки. Тверді сплави, їх види. Сталі та сплави з особливими властивостями. Корозійно-стійкі сталі, основні принципи та мета їх легування, основні групи (феритні, мартенситні та мартенсито-феритні, аустенітні, аустенітно-феритні сталі, аістенітно-мартенситні). Загальна характеристика корозійно-стійких сплавів на залізонікелевій та нікелевій основах. Жароміцні та жаростійкі сталі та сплави: теплостійкі сталі, жароміцні сталі перлітного, мартенситного та мартенсито-феритного класів, аустенітні жароміцні сталі (гомогенні, з карбідним та інтерметалідним зміцненням). Жароміцні сплави на основі нікеля та кобальту. Жаростійкі сталі та сплави. Магнітні сталі та сплави (магнітом’які та магнітотверді); сталі та сплави з високим електричним опором для нагрівальних елементів; сплави з особливими фізичними властивостями.

Література: [4,5]


^ 5. КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ


Мідь і сплави на її основі: латуні (подвійні та леговані), бронзи (олов’яні, алюмінієві, кремністі, берилієві свинцеві). Алюміній та сплави на його основі: деформовані алюмінієві сплави, які зміцнюються і не змінюються термічною обробкою, ливарні алюмінієві сплави систем Al-Si (силуміни), Al-Cu, Al-Mg, жароміцні. Сплави алюмінію, отримані методами порошкової металургії: спечені алюмінієві порошки, спечені алюмінієві сплави, гранульовані сплави. Магній та сплави на його основі (деформовані та ливарні). Титан та сплави на його основі: деформовані титанові сплави різних структурних класів, ливарні титанові сплави.

Література: [3,4,6]


^ 6. НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ


Класифікація неметалевих матеріалів і особливості використання. Процеси полімеризації, поліконденсації та приєднання при виробництві неметалевих матеріалів. Пластичні маси: склад, класифікація та властивості; термопластичні та термореактивні пластмаси; газонаповнені пластмаси. Композиційні матеріали з неметалевою матрицею: основні види, склад, властивості, застосування. Гумові матеріали, їх класифікація, основні види, властивості застосування. Клеючі матеріали та герм етики, їх види і галузі застосування.

Література: [4]


^ 7. ТЕОРІЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ


Загальні закономірності твердофазних перетворень у металах та сплавах. Перетворення при нагріві сталей у до критичному інтервалі температур. Аустенітізація сталей: термодинаміка, механізм і кінетика перліто-аустенітного перетворення, розчинення надлишкових фаз, початкове, дійсне і спадкоємне зерно аустеніту, структурна спадкоємність. Перлітне і бейнітне перетворення переохолодженого аустеніту: термодинаміка, механізм, кінетика, структура і властивості продуктів перетворення, вплив структурних та технологічних факторів, ізотермічні та термокінетичні діаграми перетворення аустеніту. Мартенситне перетворення: термодинаміка і механізм, вплив зовнішніх факторів, види та структура мартенситу, кінетика мартенситних перетворень, атермічне, вибухове і ізотермічне перетворення, властивості сплавів з мартенситною структурою. Процеси при старінні. Процеси при відпусканні загартованої сталі, стадії відпускання, зміна структури і властивостей, зворотня і незворотня відпускна крихкість. Закономірності процесів при хіміко-термічній обробці, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на склад і структуру дифузійної зони, різновиди ХТО, їх характеристика. Закономірності процесів при термомеханічній обробці. Призначення, види, режими, закономірності та особливості структуростворення при реалізації різних видів термічної обробки: відпалів 1-го та другого роду, гартування без поліморфних перетворень, гартування на мартенсит, старіння та відпуску, хіміко-термічної та термомеханічної обробок. Особливості термічної обробки сталей різного складу після цементації і нітроцементації.

Література: [7,8]


^ 8. ФІ3ИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ I

МЕТОДИ IX ДОСЛЩЖЕНЬ


Електричні властивості матеріалів, методи їх вимірювання, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на їх рівень, надпровідність. Електроопір матеріалів та фактори, які на його впливають. Тёрмоелектричні властивості, методи термоелектричного аналізу. Магнітні властивості твердих тіл, методи їх вимірювань і використання при вивченні фазових і структурних перетворень в феромагнітних матеріалах. Магнитом"які та магнитожорсткі матеріали. Густина матеріалів і методи її вимірювання. Теплові властивості (теплоємність, теплопровідність, теплове розширення) і методи їх вимірювання.

Література: [2,9]


^ 9. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КОНСТРУКЦІЙНА

МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ


Види механічних напружень. Напружений стан, його визначення. Деформації, їх види, опис деформованого стану. Робота деформації. Класифікація видів випробувань, вибір виду випробувань. Твердість, її вимірювання за методами Бринеля, Роквелла, Віккерса. Мікротвердість, методи її вимірювання. Випробування на розтягування: методика, діаграми розтягування, визначення основних показників властивостей. Дійсні діаграми деформації. Пружність та пластичність. Непружні явища. Пластична деформація та руйнування металів. Види руйнування, механіка руйнування. Динамічні випробування, ударна в"язкість. Випробування на стискання, крутіння, вигин. Втома металів.

Література: [10]


^ 10. КОРОЗІЯ ТА ЗАХИСТ МЕТАЛІВ


Класифікація корозійних процесів. Хімічна корозія металів, її основні види, вплив внутішніх та зовнішніх факторів на їх розвинення; газова корозія при підвищених температурах; особливості хімічної корозії у рідинних середовищах; методи захисту від хімічної корозії. Електрохімічна корозія металів, основні процеси та шляхи розвинення, вплив внутрішніх і зовнішніх факторів; характеристика найважливіших її загальних (атмосферна, підземна, морська, в розплавах солі) та місцевих (щілинна, точкова, міжкристалітна) видів; методи захисту від електрохімічної корозії та особливості їх реалізації. Основні методи корозійних досліджень.

Література: [11]


^ 11. МЕТОДИ ЛОКАЛЬНОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ ВИРОБІВ


Класифікація методів поверхневого зміцнення і легування. Перспективи розвитку методів та засобів поверхневого локального зміцнення. Методи поверхневого зміцнення тепловим впливом без зміни хімічного складу: при газополуменевом нагріві, при контактному електронагріві, з нагрівом і охолодженням в електролі, при індукційоному нагріві, з використанням висококонцентрованих джерел енергії (лазерного, плазмового, електронно-променевого). Основні фізичні принципи індукційного поверхневого нагріву при термічній обробці. Структура і властивості зміцненого шару при гартуванні з індукційним нагрівом.

Література: [8]


^ 12. ДІАГНОСТИКА І ДЕФЕКТОСКОПІЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ


Дефекти та їх класифікація. Методи неруйнівного контролю якості продукції, їх використання: візуально-оптичні методи та засоби неруйнівного контролю; акустичні (ультразвукові) методи та засоби; радіаційні методи; магнітні та магнітно-струмові методи та засоби; електричні та капілярні методи контролю. Основні принципи вибору методів і методик неруйнівного контролю.

Література: [9]


ЛІТЕРАТУРА 1. Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллического строения. – М.: Металлургия, 1990. – 336 с.

 2. Бунин К.П., Баранов А.А. Металлография. – М.: Металлургия, 1970.

 3. Лившиц Б.Г. Металлография. – М.: Металлургия, 1990.

 4. Материаловедение / Под ред. Арзамасова А.А. – М.: Машиностроение, 1986. – 381 с.

 5. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Т. Специальные стали. – М.: Металлургия, 1985.

 6. Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1981. – 414 с.

 7. Новиков И.И. Теория термической обработки. 4-е изд., перер. и доп. – М.: Металлургия, 1986. – 480 с.

 8. Башнин Ю.А., Ушаков Б.К., Секей А.Г. Технология термической обработки. – М.: Металлургия, 1986. – 424 с.

 9. Ермолов И.Н., Останин Ю.А. Методы и средства неразрушающего контроля качества. – М.: Высшая школа, 1988

 10. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов. – М.: МИСИС, 1999. – 398 с.

 11. Шлугер М.А. и др. Коррозия и защита металлов. – М.: Металлургия, 1986.Голова фахової атестаційної комісії

зі спеціальності 05040301

“Прикладне матеріалознавство”

проф., д.т.н. В.П.Горбатенко

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи