Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 91.24 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір91.24 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність 7.05040305, 8.05040305 Термічна обробка металів


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ТЕОРІЯ БУДОВИ РІДКОГО, АМОРФНОГО ТА

КРИСТАЛІЧНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ


Загальна характеристика агрегатних станів речовини: твердий, рідинний газовий та плазмовий стан. Сучасні уявлення щодо будови кристалічних твердих тіл: дефекти кристалічної будови та їх вплив на структуру та властивості металевих кристалів. Особливості будови рідини: структурні змінення під час плавлення, модельні теорії рідини. Твердіння рідких речовин: кристалізація, склування, аморфізація. Діаграми стану: класифікація фазових перетворень, діаграми фазових рівноваг. Елементи графічної термодинаміки; аналіз форми та взаємного розташування кривих термодинамічного потенціалу. Діаграми бінарних сплавів: з необмеженою розчинністю, з евтектикою та перетектикою, з проміжними фазами, поліморфними перетвореннями компонентів, з обмеженою розчинністю в рідкому стані.


^ КРИСТАЛОГРАФІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ. ДЕФЕКТИ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ


Кристалічний стан речовини: типові кристалічні грати заліза, параметри грат, індексація вузлів, напрямків, площин. Кристалічний та полярний комплекси. Точкові елементи симетрії кристалів. Елементи кристалохімії. Типи зв’язків в кристалах. Класифікація мінералів. Дефекти кристалічної будови. Вакансії, дислокації, їх поведінка, переміщення, гальмування.


^ СТРУКТУРА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ


Об’ємні і структурно чутливі властивості матеріалів. Будова атома і хімічний зв'язок. Прості і перехідні метали, їх електронна будова і властивості. Електричні властивості матеріалів, методи вимірювання електроопіру, контактної різниці потенціалів. Електроопір твердих розчинів, хімічних сполук і проміжних фаз. Надпровідність. Надпровідні матеріали. Термоелектричні властивості металів і сплавів. Магнітні властивості твердих тіл: основні величини і поняття. Теплоємність, теплопровідність, теплове розширення, лінійне та об’ємне розширення.


МЕТАЛОЗНАВСТВО


Загальна характеристика фазового стану металів та сплавів. Діаграми стану мономорфного та поліморфного металів. Діаграми 2-х і 3-х компонентів. Основні фази в металевих сплавах (тверді розчини, електронні з’єднання, хімічні сполучення та інш.).Кристалізація металів. Будова зливка. Модифікування. Форма кристалів. Твердіння сплавів: твердих розчинів, хімічних сполук; евтектичне та перитектичне твердіння. Анормальні структури. Композиції. Структурні зміни в твердому стані – гомогенізація, полігонізація, рекристалізація. Спікання. Фазові перетворення в металах та сплавах – нормальні, відманштетові, масивні, мартенситні. Діаграма «залізо-вуглець». Аналіз процесів формування структур залізовуглецевих сплавів при охолодженні від рідинного стану до кімнатної температури. Залізовуглецеві сплави. Залізо, графіт та цементит. Сталь і чавун. Твердіння сталі та чавуну; зміна структури при охолодженні. Дифузійне насичення заліза. Особливості будови термічно оброблених сталей та чавунів – вуглецевих та легованих.


^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ


Загальні закономірності твердофазних перетворень у металах і сплавах: термодинаміка, механізм і кінетика перетворень. Перетворення при нагріві сплавів нижче т. А1. Аустенітізація: термодинаміка, механізм і кінетика. Діаграми утворення аустеніту. Зерно аустеніту. Структурна спадкоємність. Перлітне і бейнітне перетворення: термодинаміка, механізм, кінетика, діаграми перетворення, властивості продуктів розпаду аустеніту. Мартенситне перетворення: термодинаміка, механізм, будова мартенситу, кінетичні типи, стабілізація аустеніту, властивості мартенситу. Процеси при старінні та відпуску загартованої сталі. Закономірності процесів при хіміко-термічній та термомеханічній обробці.

Види термічної обробки: відпал 1-го та другого роду, загартування без поліморфного перетворення та на мартенсит, старіння та відпуск, ХТО та ТМО. Параметри видів і різновидів термічної обробки, структура та властивості сплавів та виробів з них. Цементація сталі, мета, параметри та типові режими термічної обробки після неї.

Технологічні основи термічної обробки – призначення параметрів, середовищ нагріву та охолодження в залежності від виду обробки та вмісту вуглецю в сталі.


^ МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА

КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ


Загальна характеристика кольорових металів та сплавів. Основи технології їх термічної обробки. Мідь і сплави на її основі, загальна характеристика, маркіровка. Латуні – подвійні та леговані, олов’яні бронзи. Бронзи: алюмінієві, берилієві, кремністі, свинцові. Магній та сплави на його основі: деформовані, ливарні. Алюміній та сплави на його основі: деформовані, ливарні, спечені. Титан та сплави на його сонові: деформовані, ливарні. Особливості термічної обробки титанових сплавів. Легкоплавкі метали та сплави на їх основі: підшипникові, цинкові, припої. Тугоплавкі метали (W, Mo, Tа, V, Nb, Zr) та сплави на їх основі. Берилій та сплави на його основі. Благородні метали (Au, Ag, Pt). Технологія термічної обробки кольорових металів та сплавів, структура та їх властивості, застосування.


^ СПЕЦІАЛЬНІ СТАЛІ І СПЛАВИ


Класифікація спеціальних сталей та фаз у них. Вплив легування на фазові та структурні перетворення при нагріванні та охолодженні: аустенітизацію, перлітне, бейнітне та мартенситне перетворення. Конструкційні сталі: будівельні, машинобудівні, поліпшувані та для цементації, штампові, підшипникові, пружинні, зносостійкі, кріогенні, високоміцні, мартенситно-старіючі, дисперсійно-твердіючі, ПНП (TRIP)-сталі (класифікація та загальна характеристика). Інструментальні сталі: для вимірювального інструменту, для різального інструменту, штампові, валкові. Сталі та сплави з особливими властивостями: корозійностійкі – феритні, мартенситні, аустенітні. Жароміцні, теплостійкі, жаростійкі сталі та сплави. Електричні та магнітні сталі та сплави. Марки, термічна обробка, структура, властивості цих груп сталей. Класифікація в залежності від властивостей (теплостійкості, прогартовуваності, твердості, в’язкості та інш.


^ НОВІ МАТЕРІАЛИ


Загальні відомості про матеріали, їх класифікація по ступеню новизни. Тенденції розвитку нових матеріалів та їх використання у майбутньому. Нові металеві матеріали та сплави. Матеріали для космічної та атомної техніки. Полімерні матеріали. Будова, властивості, виробництво та застосування. Склопластики, вуглепластики та оргопластики. Шаровані композиційні матеріали. Електричні та магнитні матеріали. Композиційні матеріали. Дисперсно зміцнювальні сплави.


^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛЕГУВАННЯ


Легування, мікролегування та модифікування. Домішки та легуючі елементи. Вплив легуючих елементів на критичні точки сталі. Основні фазі в сталях та умови їх утворення. Карбідна фаза в легованій сталі. Умови карбідоутворення. Дисперсійне твердіння. Закономірності утворення твердих розчинів в залізовуглецевих сплавах. Інтерметаліди , загальна характеристика та умови їх утворення. Термодинаміка процесу розчинення. Вплив легуючих елементів на ріст зерна аустеніту, стійкість переохолодженого аустеніту: перлітне, бейнітне та мартенситне перетворення. Вплив легуючих елементів на особливі властивості сталі: відпускна крихкість, прогартованість, корозійна стійкість, жаростійкість та інш.


^ ЛОКАЛЬНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ


Особливості фазових і структурних перетворень при поверхневому зміцненні і легуванні. Методи поверхневого зміцнення тепловим впливом без зміни хімічного складу: при пічному нагріві, газополум’яному нагріві, контактному електронагріві, в електроліті, при індукційному нагріві, нагріві з використанням висококонцентрованих джерел енергії – лазерного, плазмового, електронопроміневого. Методи поверхневого зміцнення тепловим і хімічним впливом. Традиційні і нові методи ХТО. Методи поверхневого легування при електроіскровому розряді і іонній імплантації. Методи поверхневого зміцнення пластичним деформуванням (ППД). Зміцнення за допомогою енергії вибуху. Методи поверхневого зміцнення та відновлення покриттями і осадженням металів і сплавів. Методи відновлення деталей та інструменту і їх зміцнення наплавленням.


^ КОРОЗІЯ ТА ЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ


Класифікація корозійних процесів: за механізмом, умовами, проходженням та характеристика руйнування. Хімічна корозія. Газова корозія. Умови безперервності плівок Пілінга та Бедвортса. Термодинаміка, механізм та кінетика газової корозії. Показники корозії. Захист металів та сплавів від газової корозії. Теорії жаростійкого легування. Термодифузійне насичення, металеві та неметалеві покриття, захисні атмосфери. Хімічна корозія в рідинних середовищах. Електрохімічна корозія металів та сплавів. Електродні потенціали. Анодні та катодні процеси. Корозійні процеси з кисневою та водневою деполяризацією. Пасиватори та депасиватори. Найважливіші види електрохімічної корозії та захист від них – атмосферна, підземна, морська, в рідинних розчинах, фретінг-корозія, щілинна, точкова, міжкристалічна; методи захисту – легуванням, покриттям, обробкою середовищ та інш. Корозія мінеральних та органічних матеріалів та її особливості. Методи корозійних досліджень.


^ МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ


Види напружень. Діаграми розтягування, їх аналіз. Закон Гука. Істинні діаграми деформації при розтягуванні. Неупругі явища. Внутрішнє тертя. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на пластичну деформацію Види руйнувань. Механічні властивості. Випробування на розтягування. Методи вимірювання твердості за Роквеллом, Брінеллем, Віккерсом. Динамічні іспити. Втомленість металів. Технологічні іспити.


^ СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ І КОНТРОЛЬ


Основи стандартизації і метрології: основні поняття та визначення. Контроль якості продукції. Умови та фактори, що впливають на якість продукції. Загальна характеристика та класифікація методів контролю якості металів та виробів з них. Основні види неруйнівного контролю виробів (ультразвуковий, магнітний, радіаційний та інш.). Основні принципи вибору методів неруйнівного контролю та комплексні системи контролю якості продукції. Загальні відомості щодо сертифікації продукції. Стандартизація та метрологічне забезпечення.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА 1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. – 791 с.

 2. Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллического строения. – М.: Металлургия, 1990. – 336 с.

 3. Кристаллография, рентгенография и електронная микроскопия / Я.С.Уманский, Ю.Я.Скаков, А.И.Иванов и др. – М.: Металлургия, 1982. – 632 с.

 4. Еланский Г.Н. Строение и свойства металлических расплавов. – М.: Металлургия, 1991. – 160 с.

 5. Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. – М.: Металлургия, 1990. – 240 с.

 6. Бунин К.П., Баранов А.А. Металлография. – М.: Металлургия, 1970.- 528с.

 7. Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1986. – 520 с.

 8. Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. – М.: Высшая школа, 1983. – 144 с.

 9. Новиков И.И. Теория термической обработки. 4-е изд., перер. и доп. – М.: Металлургия, 1986. – 480 с.

 10. Башнин Ю.А., Ушаков Б.К., Секей А.Г. Технология термической обработки. – М.: Металлургия, 1986. – 424 с.

 11. Натапов Б.С. Термическая обработка металлов. – Киев: Вища школа, 1980. – 288 с.

 12. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Т. Специальные стали. – М.: Металлургия, 1985.

 13. Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1981. – 414 с.

 14. Шлугер М.А. и др. Коррозия и защита металлов. – М.: Металлургия, 1986.

 15. Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические свойства металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1980. – 320 с.

 16. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов. – М.: МИСИС, 1999. – 398 с.

 17. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.

 18. Коваленко О.А. Новые материалы. – Учебное пособие. – Алчевск: ДГМИ, 2003. – 234 с.

19.Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. М.: Из-во стандартов, 1990.- 342с.


ДОДАТКОВА

20. Фистуль В.И. Физика и химия твердого тела. В 2-х томах. – М.: Металлургия, 1995. – 798 с.

21. Физическое металловедение. Под ред. Р.Кана. Пер. с анг. Вып. 1. Атомное строение металлов и сплавов. – М.: Мир, 1967. – 344 с.; Вып. 2. Фазове превращения. Металлография. – 1968. – 492 с.

22. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгеноструктурный и електронно-оптический анализ. – М.: Металлургиздат, 1970. – 366 с.

23. Ляхович Л.С. Специальные стали. – Минск: Вышейшая школа, 1985

24. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. – М.: Металлургия, 1976.

25. Материаловедение / Под ред. Арзамасова А.А. – М.: Машиностроение, 1986. – 381 с.

26. Внуков Ю.Н. и др. Нанесение износостойких покрытий на быстрорежущий инструмент. – К.: Техніка, 1992. – 143 с.

27. Эпштейн Г.Н. Строение металлов, деформированных взрывом. – М.: Металлургия, 1980. – 256 с.

28. Уманский В.Б., Маняк Л.К. Новые способы упрочнения деталей машин. – Донецк: Донбасс, 1990. – 143 с.

29. Лившиц Б.Г. Металлография. – М.: Металлургия, 1990. – 384 с.

30. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. – М.: высшая школа, 1991. – 304 с.


Голова фахової атестаційної комісії

зі спеціальності 05040305

«Термічна обробка металів» В.Г.Конарєв

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи