Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 72.59 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір72.59 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»


Затверджено:


Голова приймальної комісії


________________ О.А. Мінаєв


«___» ___________ 2012 р.


Програма


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


спеціальність 7.05010104, 8.05010104 «Системи штучного інтелекту»


Донецьк, ДонНТУ, 2012 р.

1. Цілі й завдання вступного випробування


Метою вступного іспиту є перевірка знань абітурієнтів з основних розділів фахових дисциплін спеціальності „Системи штучного інтелекту” напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».


^ 2. Структура вступного випробування


Екзаменаційний тест містить 50 тестових завдань однакових за рівнем складності. Кожне завдання оцінюється в 2 бали.

Максимальна кількість балів – 100.

Тестові завдання сформовано з наступних дисциплін і тематичних напрямків:


^ 1. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА алгоритмічні мови


 1. Етапи рішення задач на ЭОМ.

 2. Метод рішення. Визначення, способи запису, класифікація.

 3. Поняття алгоритму. Загальні прийоми рішення задач.

 4. Поняття структури даних. Класифікація структур даних в програмуванні.

 5. Поняття типу даних. Базові типи даних.

 6. Базові оператори алгоритмів та програм.

 7. Рядки и символи в програмуванні. Операції з рядками.

 8. Структура даних типу файл. Організація роботи с файлами в різних мовах програмування.

 9. Структурування програми за допомогою підпрограм. Визначення підпрограм, формат запису, механізм виклику. Формальні та фактичні параметри.

 10. Локальні та глобальні ідентифікатори. Правила локалізації ідентифікаторів.

 11. Поняття рекурсії. Реалізація рекурсивних алгоритмів. Пряма та непряма рекурсія.

 12. Динамічні структури даних.

 13. Реалізація алгоритмів обробки послідовностей, масивів, рядків, файлів та динамічних структур даних.


2. об’єктно-орієнтоване програмування


 1. Класи: об’ява класів, базові класи, абстрактні класи, поліморфні класи.

 2. Перевантаження функцій, конструкторів, операторів.

 3. Дружні функції.

 4. Доступ до членів класу. Специфікатори доступу.

 5. Механізми успадкування.

 6. Поліморфізм.

 7. Узагальнені класи, функції. Шаблони.

 8. Об’єкти бібліотеки STL.


^ 3. МОДЕЛІ та структури даних

 1. Методи сортувань.

 2. Методи пошуку в таблицях. Лінійний пошук. Дихотомічний пошук.

 3. Зростання функції. Головний параметр. Приклади функцій.

 4. Таблиці з обчислюваним входом. Функції розставляння.

 5. Строкові структури. Рядки. Алгоритми пошуку підрядка в рядку.

 6. Відображення і вживання стеків, черг, зв'язних списків.

 7. Нелінійні структури. Робота з двійковими деревами: побудова впорядкованого дерева; видалення елементів; пошук елементів; обхід дерева.

 8. Б-дерева. Властивості.

 9. Збалансовані дерева. АВЛ - дерева.

 10. Дерева оптимального пошуку.

 11. Бінарні дерева, що представляються масивами. Піраміди.

 12. Файли. Індексні файли.

 13. Бази даних. Основні властивості.

 14. Моделі даних.^

4. ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ І ЗНАНЬ


 1. Система баз даних. Призначення. Основні характеристики.

 2. Типи СУБД.

 3. Поняття СУБД.

 4. Реляційна система управління базами даних.

 5. Моделі даних

 6. Мова SQL (основні поняття)

 7. Потенційні ключі. Визначення. Призначення.

 8. Зовнішні ключі. Правила зовнішніх ключів.

 9. Null-значення. Особливості використання.

 10. Реляційна алгебра. Призначення і вживання.

 11. Реляційні операції.

 12. Нормальні форми. Основні поняття і призначення.

 13. Способи відображення знань

 14. Експертні системи.^ 5. Операційні системи

 1. Типи операційних систем.

 2. Склад і загальна структура ОС.

 3. Обробка переривань. Типи переривань.

 4. Стан процесів.

 5. Критерії і стратегії планерування процесів.

 6. Багатозадачність: процеси і потоки.

 7. Засоби синхронізації і взаємодії процесів.

 8. Проблема критичної секції.

 9. Семафори.

 10. Клінчі і приклади взаємних блокувань.

 11. Управління пам'яттю.

 12. Організація сторінкової, сегментної і сторінково-сегментної пам'яті.

 13. Призначення і основні функції файлової системи.

 14. Логічна організація файлової системи.

 15. Фізична організація і адреса файлу.

 16. Файлові системи: FAT, HPFS, NTFS і UNIX.^ 6. Основи побудови систем розпізнавання образів


 1. Етапи побудови систем автоматичного розпізнавання

 2. Об'єкти розпізнавання. Образ об'єкту і узагальнений образ класу.

 3. Ознаки розпізнавання та їх класифікація.

 4. Склад апріорної інформації в системах розпізнавання без навчання. Детерміновані, імовірнісні, логічні і структурні узагальнені образи класів об'єктів.

 5. Вирішуючі правила систем розпізнавання без навчання. Критерій мінімуму середньої риски. Критерії максимуму апостеріорної інформації, максимуму правдоподібності.

 6. Склад апріорної інформації в системах розпізнавання, що навчаються. Особливості формування класифікованих навчальних вибірок. Принципи побудови вирішуючих правил класифікації.

 7. Вирішуючі правила систем розпізнавання, що навчаються. Метод k-найближчих сусідів. Методи мінімізації емпіричної риски розпізнавання: метод січної гіперплощини, метод потенційних функцій, метод групового урахування аргументів.

 8. Склад апріорної інформації в системах розпізнавання з самонавчанням. Поняття кластера. Особливості формування некласифікованих навчальних вибірок. Оцінка ефективності кластеризації..

 9. Методи кластеризації апріорних даних: порогові і безпорогові методи кластеризації, метод k-середніх.

 10. Побудова робочого словника ознак.7. логіка в системах штучного інтелекту


 1. Алгебра висловлювань. Операції. Таблиці істинності. Нормальні форми.

 2. Аналіз виконуваності висловлювань. Протиріччя. Тавтології. Алгоритм Квайна. Алгоритм Девіса-Патнема. Принцип резолюції.

 3. Числення висловлювань. Його побудова, формули, аксіоми, вивідність, теореми. Метатеорема дедукції. Вивід важливих логічних законів.

 4. Повнота та несуперечливість числення висловлювань. Поняття про метатеорію числень. Повнота, теорема Поста. Несуперечливість – метод канонічної заміни.

 5. Натуральний вивід. Система Генцена: правила введення і усунення логічних зв’язок. Приклади доведення в системі Генцена. Еквівалентність цієї системи числення висловлювань класичного типу.

 6. Алгебра множин. Основні терміни алгебри множин. Операції з множинами. Відношення, відображення та їх властивості. Поняття потужності множини, кардинальні числа. Теорема Кантора-Бернштейна.

 7. Алгебра предикатів. Предикати, операції над ними. Квантори. Інтерпретації формул. Логічне слідування. Рівносильність кванторних формул.8. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ


 1. Семирівнева модель OSI.

 2. Профіль та протокол обчислювальної мережі.
 3. ^

  Компоненти глобальних мереж.


 4. Підмережі з селекцією інформації.

 5. Мережі з маршрутизацією.
 6. Моноканальні мережі.


 7. Топології циклічених під мереж.
 8. ^

  Вузлові під мережі.


 9. Методи коммутації інформації.

 10. Типи асоціативних систем.
 11. Протоколи. Засоби представлення протоколів . Мережі Петрі, як засіб опису протоколів.

 12. Розширення мереж Петрі.

 13. ^

  Використання мереж Петрі для представлення протоколів комп’ютерних мереж.

 14. Навантажені мережі Петрі.

 15. Мережні служби. Класифікація мережних служб.


 16. Програмне забезпечення локальних мереж.

 17. Структура мереж Netware.

 18. Захист інформації в Netware.

 19. Протоколи Netware.^ 9. СТРУКТУРИ ТА МОДЕЛІ ВИСОКОВИРОБНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ


 1. Архітектурні особливості універсальних однопроцесорних ЭОМ. Способи підвищення продуктивності.

 2. Принципи та моделі сумісництва роботи процесора та зовнішніх пристроїв. Узгодження швидкодії ЦПП та зовнішніх пристроїв.

 3. Узгодження швидкодії ЦП та пам’яті. Модульна організація ЗП. Моделі пам’яті.

 4. КЕШ – пам’ять. Моделі КЕШ пам’яти. Алгоритми свопінга.

 5. Випереджаюча вибірка команд. Конвеєр команд. Моделі конвеєра команд.^ 10.СУЧАСНА ТЕОРІЯ КЕРУВАННЯ


 1. Линейные непрерывные системы управления. Математические модели систем.

 2. Анализ систем управления

 3. Нелинейные непрерывные системы управления

 4. Дискретные системы управления

 5. Оптимизация систем управления

 6. Экстремальные и адаптивные системы управления.

 7. Эргатические системы управления.

 8. Системы интеллектуального управления^ 3. Критерії оцінки вступного випробування


1.Тестове завдання буде оцінюваться за наступними крітеріями

Оцінка

Кількість балів

Відмінно

89-100

Добре

75-88

Задовільно

60-74

Незадовільно

0-59Голова фахової атестаційної комісії _________________ /В.Ю. Шелєпов/

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи