Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 92.65 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір92.65 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05010105, 8.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

  1. Основні положення


Фахові вступні випробування для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра або спеціаліста повинні перевірити систему знань та умінь випускників спеціальності 6.080407 „Комп’ютерній еколого-економічний моніторинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр" за циклами природничо-наукової, професійної та практичної підготовки .

Фахові вступні випробування бакалаври складають за розробленими кафедрою комплексними завданнями.

Комплексні завдання складаються з теоретичної частини та прак­тичної частини.

Теоретична частина перевіряє знання основних теоретичних по­ложень, закономірностей, властивостей, вивчених бакалаврами у дис­циплінах нормативній частини учбового плану та дисциплін самостій­ного вибору навчального закладу.

Практична частина, вимагає від студента використання теорети­чних знань для вирішення типових практичних задач з дисциплін нормативної частини учбового плану та дисциплін самостійного вибору навчального закладу.


2. Перелік дисциплин, що включені у комплексні завдання на фахових вступних випробуваннях бакалаврів


1. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика.

2. Об’єктно-орієнтоване програмування.

3. Основи дискретної математики.

4. Чисельні методи в інформатиці.

5. Структури та організація даних в ЕОМ.

6. Організація баз даних та знань.

7. Системне програмування та операційні системи.

8. Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій.

9. Технологія програмування і створення програмних систем.

10. Системи штучного інтелекту.

11. Моделювання систем.

12. Комп'ютерні мережі.

13. Основи проектування систем штучного інтелекту.

14. Управління ІТ-проектами.


^ 3. Форма випробувань та критерії оцінювання


Випробування проводяться у письмовій формі протягом 3-х годин. Студенти на випробуванні мають можливість користуватися калькуляторами для виконня розрахунків.

При оцінюванні виконання комплексного завдання застосуються наступні критерії оцінки.

Оцінка "відмінно" виставляється, якщо при виконанні комплексного завдання продемонстровані систематичні та глибокі знання програмного матеріалу , теоретичні та практичні завдання виконані повні-сттю, можуть бути присутні незначні помилки технічного характеру.

Оцінка "добре" виставляється, якщо продемонстровані систематичні знання матеріалу за програмою, теоретичні та практичні завдання повністтю виконані, але зроблено незначні непринципові помилки логічного та технічного характеру.

Оцінка "задовільно" виставляється бакалавру, якщо при виконанні завданнь продемонстровано знання основного теоретичного матеріалу за програмою, теоретичні завдання виконані в цілому, але з логич-ними помилками, показано вміння вирішувати практичні завдання, але зроблено логічні та техничні помилки.

Оцінка "незадовільно" виставляється бакалавру, який виявив значні вади у знаннях основного теоретичного матеріалу за програмою, теоретичні завдання виконані з помилками та неповністтю, практичні завдання виконані не повністтю та з помилками, помилки є принциповими.


^ 4. Перелік тем дисциплин, що винесені на фахові вступні випробування


Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика


1. Дискретні випадкові величини.

2. Безперервні випадкові величини.

3. Числові характеристики випадкових величин.

4. Формули повної імовірності і Байеса.

5. Статистична обробка одномірних і двумірних вибірок


Основи дискретної математики


6. Методи мінімізації логічних функцій ( карти Карно ).

7. Пошук компонент зв'язності у графах.

8. Алгоритми розфарбування графів.

9. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів на графі.


Чисельні методи в інформатиці


10. Прямі і итераційні методи рішення СЛАУ. Умова збіжності.

11. Чисельні методи рішення нелінійного рівняння з одним невідомим.

12. Інтерполяція функцій.

13. Наближення функції методом найменших квадратів.

14. Чисельне інтегрування. Методи прямокутників, трапецій і парабол.

Моделювання систем


15. Поняття статистичного експерименту.

16. Управління модельним часом.

17. Види паралельних процесів в складних системах та застосування мережевих моделей для їх опису.


Організація баз даних та знань


20. Реляційна модель даних. Нормалізація відносин.

21. Мова реляционной алгебри, числення відносин.

22. Визначення БД і СУБД. Основні властивості бази даних.

23. Структура банку даних. Язикові і програмні засоби СУБД.


Об'єктно-орієнтоване програмування


24. Об’єктна модель предметного середовища та принципи її побудови.

25. Поняття об’єктів та класів та їх взаїмодія.

26. Механізм пізнього скріплення (поліморфізм).

27. Основні поняття і властивості ООП.

28. Успадкування в ООП. Просте успадкування. Множинне успадкування.


Системне програмування і операційні системи


29. Повідомлення. Цикл обробки повідомлень в Win 32. Обробка повідомлень в застосуванні на основі МFС.

30. Інтерфейс графічних пристроїв (GDI). Класи контекстів пристроїв в МРС.

31. Інтерфейс графічних пристроїв (GDI). Класи GDI-об'єктів в МFС.


Технологія програмування та створення програмних продуктів


32. Критерії якості програмних засобів, стадії і етапи розробки програмного засобу;

33. Основні архітектури програмного засобу, технології програмування;

34. Підходи до тестування, методи функціонального й структурного тестування;

35. Основні поняття об’єктно- орієнтованого програмування;

36. Діаграми, що використовуються при описі проекту засобами мови uml;

37. Правила експлуатації і супроводу програмного забезпечення.


Структура та організація даних ЕОМ


38. Класифікація внутрішніх структур даних, принципи їх відображення в оперативній пам’яті;

39. Основні алгоритми сортування постійних таблиць,

40. Принципи побудови однозв’язних списків, черг, стеків,

41. Правила обробки впорядкованих бінарних дерев;

42. Принципи обробки хеш- таблиць.


Методи, системи та прилади комп’ютерного екологічного моніторингу


43. Класифікація видів моніторингу.

44. Ціль, завдання, функції, загальні поняття екологічного моніторингу.

45.Методологія формування систем моніторингу навколишнього середовища.

46. Екологічне нормування як складова моніторингу навколишнього природного середовища.

47. Особливості побудови глобальних і національних систем моніторингу.


Управління ІТ-проектами


48. Основні поняття та технологія управління ІТ- проектами.

49. Життєвий цикл продукту.

50.Управління якістю.

51. Управління вартістю.

52. Процедури та системи управління проектами.


Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій


50. Поняття шини. Концепція паралельних та послідовних шин. Архитектура та моделі пересилання даних в USB2.

51. Відеосистема ПК. Структура та особливості організації. Методи створення зображень та управління моніторами.

52. Програмування растрових зображень засобами PostScript.

53. Програмування зовнішніх пристроїв.


Комп'ютерні мережі


54. Порівняльна характеристика топологій комп'ютерних мереж.

55. Методи маршрутизації повідомлень в комп'ютерних мережах.

56. Багаторівнева модель протоколів комп'ютерних мереж.

57. Призначення і функціонування протоколу ТСР.

58. Призначення і функціонування протоколу ІР.


Системи штучного інтелекту


59. Методи витягання, придбання і структурування знань.

60. Стратегії логічного висновку: прямий, зворотний.

61. Продукційні і фреймові способи представлення знань.


^ 5. Література для підготовки до випробуваннь


1. Гмурман В. Е.Теория вероятностей и математическая статистика. Ссылка для скачивания: http://edu-books.pp.ua/index.php/librarynew/cat_view/90-/81--

2. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учеб. пособие для вузов.— 2-е изд., перераб. и доц.— М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит.— 384 с.

3. Дискретная математика для программистов/ Ф.А. Новиков. – СПб.:Питер, 2001.-304с.

4. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. Ссылка для скачивания: http://edu-books.pp.ua/index.php/librarynew/cat_view/90-/79

5. Самарский А.А. Введение в численные методы Ссылка для скачивания: http://edu-books.pp.ua/index.php/librarynew/cat_view/90-/79

6. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных — М.: Финансы и статистика, 2002. — 800 с

7. Иан Грэхем. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика = Object-Oriented Methods: Principles & Practice — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2004. — С. 880

8. Антони Синтес. Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование за 21 день = Sams Teach Yourself Object-Oriented Programming in 21 Days — М.: «Вильямс», 2002. — С. 672..

9. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных = Introduction to Database Systems — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.

10. Фельдман С.Системное программирование на персональном компьютере. –М. Новый издательский дом, 2004, с.512.

11. Системное программирование в среде Windows /Джонсон Харт.М.: Вильямс, 2005 - 592с.

12. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы. Ссылка для скачивания: http://mat.net.ua/mat/Virt-Algoritmi-programmi.htm
^

13. Эрик Дж. Брауде. Технология разработки программного обеспечения.- СПб. „ПИТЕР”, 2004. - 655с


14. А. В. Рудаков Технология разработки программных продуктов. Учебное пособие.- М.: Академия, 2006. – 208с.

15. Люгер Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем = Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving / Под ред. Н. Н. Куссуль — 4-е изд.. — М.: Вильямс, 2005. — 864 с.

16. Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций — М.: ФИЗМАТЛИТ. — 208 с..

17. http://edu-books1.pp.ua/books/Math/TB/Gmurman.djvuБусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1968.

18. Технология системного моделирования / Под ред. С.В. Емельянова, В.В. Калашникова и др.. М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988.

Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. 2-е изд., М.: Вс. шк., 1998.


19. Мониторинг и методы контроля окружающей среды (в двух частях). Ч.2 / Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин, В.В. Меньшиков и др. – М.: МНЭПУ, 2001 – 337 с.


20. М.О. Клименко, Моніторинг довкілля: Підручник / М. Клименко, А. Прищепа, Н. Вознюк,. – К.: Академвидав., 2006. – 359 с.


21. Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров/ С. Д. Бущу-ев, Н. С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). — К.: ІРІДІУМ, 2006. — 208 с.


22. Элизабет Спарроу. Успешный IT-аутсосрсинг: от выбора поставщика услуг до управления проектом:// М. -"Кудиц-ОБРАЗ", 2004.


Для підготовки бакалаври можуть використовувати підручники, навчальні посібники, наукові монографії, які були рекомендовані викладачами відповідних дисциплін університетів, де бакалаври навчались.


Голова фахової вступної комісії,

зав. каф. КСМ, проф. , д.т.н. Г.В.Аверин

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи