Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 97.25 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір97.25 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05010201, 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Підготовка студентів з комп‘ютерної інженерії здійснюється згідно з кваліфікаційною характеристикою, навчальним планом, освітньо-професійною програмою та робочими програмами дисциплін.

Зміст підготовки студентів повинен відповідати потребам регіону і бути направленим на те, щоб в галузі технічних і програмних засобів обчислювальної техніки підготовка спеціаліста з комп'ютерних систем та мереж і системного програмування дозволяла б йому проектувати та розробляти як на рівні окремих блоків та вузлів, так і на структурно-системному рівні універсальні та спеціалізовані комп’ютери, комп’ютерні мережі, обчислювальні комплекси, системи, спеціалізовані мікропроцесорні пристрої, контролери, адаптери та iнш., а в галузі програмування та програмного забезпечення дозволяла б йому як в якості фахового, так і системного програміста самостійно розробляти та використовувати системне та прикладне математичне забезпечення, зокрема розробляти та використовувати драйвери, утиліти користувача, операційні системи, компілятори, інформаційні системи, бази даних, комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, інтерактивні системи, системи штучного інтелекту, вбудовані програми для спеціалізованих обчислювальних систем.

В процесі навчання студент повинен знати структури і технічні характеристики сучасних електронних обчислювальних машин, систем і мереж ЕОМ і їхнього програмного забезпечення; аналітичні і експериментальні засоби оцінки параметрів і технічних характеристик обчислювальних машин, систем і мереж; науково-технічні принципи побудови і функціонування засобів обчислювальної техніки; засоби аналізу, організації і планування обчислювальних процесів в обчислювальних середовищах загального і спеціального призначення, засоби організації виробництва, налагодження, і технічної експлуатації електронних обчислювальних машин, систем і мереж; принципи організації, засоби проектування системного програмного забезпечення; аналітичні засоби аналізу функціонування і верифікації системного забезпечення електронних обчислювальних машин універсального та спеціального призначення, систем і мереж; принципи моделювання засобів ОТ і інших об'єктів, основи побудови і принципи використання зосереджених і розподілених банків і баз даних.

Студент, що навчається за напрямком 6.050102, повинен самостійно вміти та мати навички ставити і вирішувати конкретні професійні задачі по розробці і вдосконаленню технічного обладнання обчислювальної техніки; виконувати розрахунки елементів, вузлів, приладів ЕОМ, систем та мереж на основі сучасної елементної бази і засобів моделювання і автоматизованого проектування; проектувати системні програми на мовах низького (асемблер) та високого рівнів, здійснювати регулювання, налагодження, іспит і технічну експлуатацію обчислювальних машин, систем та мереж.

Студент повинен мати навички розрахунку елементів, вузлів і приладів ЕОМ і проектування технічного обладнання обчислювальної техніки загального і спеціального призначення; планування і адміністрування в мережах обчислювальних машин, конфігурування апаратних і програмних засобів обчислювальних машин, систем і мереж; настанови системного, мережного і прикладного програмного забезпечення на ЕОМ різноманітних класів; роботи з інтегрованими системами програмування і системами моделювання та автоматизації проектування.

Фахові вступні випробування для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра або спеціаліста призначені для перевірки системи знань та умінь випускників напрямку підготовки 6.091500 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за циклом професійно-орієнтованої та практичної підготовки.

Фахові вступні випробування проводяться для встановлення рівня опанування студентами наступних змістовних модулів:

 • Програмування

 • Системне програмування

 • Системне програмне забезпечення

 • Організація баз даних

 • Комп’ютерні мережі

 • Прикладна теорія цифрових автоматів

 • Комп’ютерна схемотехніка

 • Архітектура комп’ютерів

 • Периферійні пристрої

 • Автоматизація проектування комп’ютерних систем

 • Комп’ютерні системи

 • Захист інформації у комп’ютерних системах

 • Організація функціонування процесорних пристроїв^ 2. РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


2.1 ПРОГРАМУВАННЯ


Технології програмування. Мови програмування. Обробка даних. Інтегровані середовища програмування. Розробка додатків в інтегрованих середовищах.

Концепції дії та типів даних у програмуванні.

Об’єктно-орієнтоване програмування. Проблема опису довільних типів даних. Властивості об'єктно-орієнтованої технології програмування. Спадкування

Тестування та налагодження програм. Верифікація програми. Тестування програми. Компонентне програмування. Засоби налагодження програм.


^ 2.2 СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ


Засоби та задачі системного програмування. Архітектура та система команд базового процесору. Програмування на мові Асемблер.

Використання і програмування стандартних функцій мов програмування та ОС. Мови високого рівня в системному програмуванні.

Елементи системних програм. Базові системні програми і ОС. Програмування типових елементів системних програм. Робота з математичним співпроцесором.


^ 2.3 СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Складові частини операційних систем. Розподіл пам'яті в MS-DOS. Апаратні і програмні переривання. Організація оброблювача переривань користувача. Керування виводом на монітор. Дослідження ресурсів комп'ютера з програми користувача.

Фізична структура диска. Стандартні формати дисків. Алгоритми форматування, порівняння носіїв на фізичному рівні, верифікація дисків. Структура бут-сектора диска. Логічна організація диска. Структура головного завантажувального запису. Структура каталогу. Структура таблиці розподілу файлів FAT. Функції для роботи з FAT, каталогами, файлами.

Планування та обслуговування робіт у комп’ютерних системах. Системи планування в КС. Дисципліни обслуговування. Структура системного ПЗ. Статичне планування. Динамічне планування.

Організація обчислювальних процесів в КС. ОС однопроцесорних КС. ОС багатопроцесорних КС. Керування завданнями. Керування процесами. Керування ресурсами. Керування пам’яттю. Керування даними. Керування вводом-виводом.

Оптимізація роботи ОС. Інсталяція ОС. Експлуатація ОС


^ 2.4 ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ


Бази даних (БД). Діалогові оболонки та системи роботи з БД. Мови програмування баз даних. Реляційні БД. Мови керування БД. Розподілені БД. Автоматизоване проектування БД.


^ 2.5 КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ


Архітектури комп’ютерних мереж (КМ). Еталонні моделі взаємодії відкритих систем. Середовища та канали передачі даних в КМ на фізичному рівні.

Локальні мережі (ЛМ). Топології локальних мереж . Мережні засоби ЛМ. Канальний рівень ЛМ. Стандарти ЛМ.

Глобальні мережі (ГМ). Комунікаційні системи глобальних ГМ. Протоколи і стандарти мережного рівня ГМ. Маршрутизація в ГМ.

Програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Організація взаємодії абонентських систем. Транспортний рівень. Протоколи сеансового рівня. Програмне забезпечення.

^ 2.6 ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ


Комбінаційні схеми. Перемикальні функції. Проектування комбінаційних схем. Типові схеми.

Цифрові автомати. Абстрактні цифрові автомати. Синтез автоматів. Синтез цифрових автоматів. Проектування цифрових автоматів з пам’яттю. Синтез автоматів з застосуванням методу часових функцій. Комп’ютерна арифметика. Представлення інформації в комп’ютері. Виконання основних та неосновних арифметичних операцій в бінарних, бінарно-кодових та спеціальних системах числення. Методи логічного контролю роботи комп’ютера.


^ 2.7 КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА


Типові вузли комп’ютера. Тригери. Регістри. Лічильники. Дешифратори. Суматори. Шифратори. Мультиплексори. Побудова типових вузлів на інтегральних схемах. Пристрої комп’ютера. Запам’ятовуючі пристрої. Арифметичні пристрої. Пристрої керування.

Процесори. Системи команд. Мікрокоманди. Мікроалгоритми. Мікропроцесорні комплекти ВІС. Взаємодія пристроїв комп’ютера. Побудова багаторівневої пам’яті. Засоби вводу-виводу. Робота із зовнішніми пристроями.


^ 2.8 АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ


Архітектура процесорів. Процесори. Системи команд. Способи адресації. Мікроалгоритми. Арифметико-логичні пристрої.

Організація пам’яті. Організація багаторівневої пам’яті. Асоціативна та віртуальна пам’ять. Управління обчислювальними процесами.

Робота комп’ютера із зовнішніми пристроями. Режим переривань. Прямий доступ до пам’яті. Програмне управління вводом-виводом.


^ 2.9 ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ


Організація взаємодії з периферійними пристроями. Пристрої обміну даними. Протоколи обміну. Драйвери. Пристрої вводу-виводу інформації. Пристрої зовнішньої пам’яті.


^ 2.10 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ


Системне проектування. Операційне проектування. Функціонально-логічне проектування. САПР. Технічне проектування. Методологія проектування. Інваріантне проектування.


^ 2.11 КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ


Комп’ютерні системи та паралельна обробка інформації. Конвеєрні КС. КС класу SIMD. Матричні процесори. КС з нетрадиційною архітектурою.

Теорія обчислювальних систем. Мультикомп’ютерні КС. Топології КС. Відмовостійкі КС.

Організація обчислень в КС. Операційні системи КС. Механізми взаємодії процесів. Паралельні алгоритми.

Організація пам’яті в КС. Системи вводу-виводу. Інтерфейси КС. КС з універсальними та спеціалізованими інтерфейсами. Мультипроцесорні КС. Паралельна організація пам’яті в КС.

Надійність КС. Методи контролю КC. Експлуатація КС. Діагностика КС.


^ 2.12 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ


Методи моделювання. Математичні моделі. Багаторівневе моделювання інформаційно-обчислювальних систем (ІОС). Мови моделювання. Основи подання та обробки інформації в ІОС. Системи масового обслуговування.

Механізми контролю доступу. Захист інформації з обмеженим доступом. Захист інформації у каналах зв’язку. Проектування систем захисту.


^ 2.13 ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ


Способи представлення цілочислових даних у процесорних пристроях. Відображення алгебричних чисел у прямому коді (ПК), оберненому коді (ОК), модифікованому оберненому коді (МОК), додатковому коді (ДК), модифікованому додатковому коді (МДК). Теоретичні засади та структура ПП для складання і віднімання чисел у ПК, ОК, МОК, ДК, МДК.

Теоретичні засади, структура та мікропрограми блоків множення алгебричних чисел у ПК і ДК. Алгоритмічні і апаратні способи прискорення операції множення чисел.

Теоретичні засади, структура та мікропрограми блоків ділення чисел у ПК і ДК.

Теоретичні засади, структура та мікропрограми блоків порівняння, складання, віднімання, множення, ділення чисел з плавальною комою. Способи прискорення операцій з плавальною комою.


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Завдання для фахових вступних випробувань складаються з теоретичної частини, пов’язаної з детальною характеристикою комп’ютерної системи, проектуванням комп’ютерних мереж, та практичної частини, що вимагає від студента використання теоретичних знань для вирішення практичних задач, таких як програмування комп’ютерних систем, проектування цифрових вузлів та типових функціональних вузлів, тощо.

При оцінюванні виконання фахових вступних випробувань застосовуються наступні критерії оцінки знань:

Оцінка «відмінно» виставляється студенту в тому разі, якщо при виконанні комплексного кваліфікаційного завдання продемонстровані систематичні та глибокі знання учбово-програмного матеріалу у рамках своєї спеціальності та майбутньої професії, показано вміння використовувати науковий матеріал основної та додаткової літератури.

Оцінка «добре» виставляється студенту в тому разі, якщо завдання повністю виконано, але при обґрунтуванні прийнятих рішень не повністю враховані деякі з характеристик об’єкту та умови експлуатації системи, що суттєво не вплинуло на якість рішення в цілому; при розробці функцій і структури системи, видів її забезпечення (математичного, інформаційного, програмного, технічного) використані не зовсім ефективні критерії, методи і засоби;

Оцінка «задовільно» виставляється студенту в тому разі, якщо при виконанні завдання продемонстровано знання основного учбово-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшої роботи за фахом, але неповністю виконано завдання, приведено неповне обґрунтування прийнятим рішенням, з неповним урахуванням характеристик комп’ютерних систем, існують помилки в розробці структури системи, видів її забезпечення (математичного, інформаційного, програмного, технічного), з помилками або не повно виконано практичну частину завдання.

Оцінку «незадовільно» виставляється студенту, який виявив значні вади у знаннях основного учбового матеріалу та допустив принципові помилки у виконанні завдання, не спромігся відлагодити розроблене програмне забезпечення, а також не виконав контрольне завдання.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника – СПб.: БХВ – Петербург, 2004. – 528с.

 2. Бабич М. П., Жуков И.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. – К.: МК – Прес, 2004. - 412с.

 3. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭВМ. – К.: Выща школа, 1989. – 424 с.

 4. Большие интегральные схемы запоминающих устройств. Справочник / Под ред. А.Ю. Гордонова. – М.: Радио и связь, 1990. – 288 с.

 5. Хомоненко А.Д. Базы данных, Учебник для вузов, под ред.А.Д.Хомоненко . - 2-е изд.,доп.и перераб. . - СПб. : КОРОНА принт, 2002 . - 672с. . - Сер."Учеб.пособие" ..

 6. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка ,реализация, Учеб.пособие, Т.С.Карпова . - Спб. : Питер, 2002 . - 304с., ил.

 7. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учеб.пособие для вузов. / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер - СПб.:Питер, 2001.

 8. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебник для вузов. / Под ред.А.П.Пятибратова . - М.:Финансы и статистика, 2002.

 9. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Наиболее полное руководство в подлиннике. / К.Закер. - СПб.:БХВ-Петербург, 2003.


Голова фахової комісії Гусєв Б.С.

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи