Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 107.94 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір107.94 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05020101, 8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі основних обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною програмою для напрямку 7(8)050201 Системна інженерія.


Перелік дисциплін та їх основний зміст, що виносяться на екзамен:


 1. ^ Теорія автоматичного управління [1 - 4]
 • Загальні характеристики лінійних автоматичних систем: задачі автоматизації об’єктів, вхідні та вихідні змінні, зворотній зв’язок та його значення, поняття про автоматичне регулювання та управління, керовані та регульовані змінні, поняття про керуючі та збурюючи впливи, типові сигнали зовнішніх впливів в автоматичних системах, криві розгону об’єкта, імпульсні перехідні характеристики об’єктів; принципи побудови автоматичних систем, принципи регулювання по відхиленню вихідної змінної, за впливом, що збурює та комбіноване регулювання; принципи класифікації автоматичних систем, класифікація систем по закону зміни вихідної змінної об’єкту: системи автоматичної стабілізації, системи програмного управління та слідкуючі системи.

 • ^ Динаміка систем автоматичного управління: загальні поняття про динаміку автоматичних систем, методи складання рівнянь динаміки автоматичних систем; математичні моделі динаміки автоматичних систем, математична модель динаміки систем у формі рівняння “вхід-вихід” лінійних неперервних та дискретних систем; стійкість лінійних неперервних систем, основні поняття та визначення стійкості автоматичних систем, критерії стійкості, стійкість системи з запізнюванням; якість процесів управління, показники якості перехідних процесів при ступінчатих впливах: час перехідного процесу, коливальність, перерегулювання, характер згасання перехідного процесу; непрямі методи оцінки якості по кривим перехідних процесів; прямі методи оцінки якості про кривим перехідних процесів.

 • ^ Синтез систем автоматичного управління: корекція автоматичних систем, забезпечення заданої якості процесів управління, методи підвищення точності систем.

 • ^ Теорія лінійних дискретних систем: визначення та класифікація дискретних систем, математичні моделі дискретних систем, стійкість дискретних систем, поняття стійкості, критерії стійкості дискретних систем, оцінка якості лінійних дискретних систем, помилки при типових впливах, коефіцієнт помилок та методи їх обчислення.
 1. ^ Мікропроцесорні системи [5 - 7]


- МПС: принципи побудови, способи організації обміну даними в МПС, адресний простір та його розподіл у МПС, апаратні та програмні засоби інтерфейсу користувача типової МПС, організація переривань у МПС; контролери, мікроконтролери провідних фірм; процесори цифрових сигналів САУ, процесори цифрових сигналів провідних фірм, побудова модулів перетворення сигналів на апаратному і програмному рівнях; підвищення продуктивності МПС, багатопроцесорні системи.

- Програмне забезпечення МПС: програмування МП фірми INTEL, програмування МП підвищеної розрядності провідних фірм; програмування мікроконтролерів та процесорів цифрових сигналів. 1. ^ Архітектура комп’ютерних систем та мереж [8 - 9]

 • Вузли електронних обчислювальних машин: цифрові автомати та їх аналіз та синтез; пристрої пам’яті , їх класифікація та організація; процесори, принципи побудови та функціонування процесорів та електронних обчислювальних машин, архітектура універсальних процесорів, організація пам’яті та способи адресування операндів у процесорах.

 1. ^ Системне програмування [10 - 11]
 • Порядок проектування програмних засобів: порядок рішення задач на ЕОМ; методи проектування програмних засобів; алгоритм; способи подання алгоритмів; блок-схеми алгоритмів; основні алгоритмічні структури; приклади блок-схем; елементи алгоритмічних мов.

 • ^ Базові елементи мови Turbo Pascal: структура програми на мові Turbo Pascal; Основні вбудовані типи даних мови; арифметичні та логічні операції, операції присвоєння та порівняння; пріоритет виконання операцій; основні конструкції мови; оператори умови та циклів; оператор вибору; безумовний перехід та мітки; складовий оператор; оператори введення/виведення; приклад програми.

 • ^ Робота у інтегрованому середовищі розробки: віконний інтерфейс; меню; засоби редагування та наладки; опції компіляції.

 • Процедури та функції: математичні процедури та функції; стандартні процедури та функції; рядки; обробка рядків.

 • Конструювання типів: масиви; численності; тип запису.

 • Розробка підпрограм: структура процедур та функцій; параметри підпрограм, їх передача та відповідальність; локальні та глобальні змінні.

 • Робота з файлами: типи файлів; основні функції роботи з файлами; особливості роботи з файлами різного типу.

 • Бібліотеки: стандартні бібліотеки Turbo Pascal; функції управління екраном та клавіатурою; управління системними ресурсами (Unit DOS); побудова графічних зображень засобами Turbo Pascal; проектування бібліотек та оверлійних структур.
 1. ^ Математичне програмування та дослідження операцій [12 - 13]
 • Властивості функцій однієї змінної: аналітичні і чисельні методи визначення функцій однієї змінної, методи перебору, розподілу інтервалу навпіл, золотого перетину.

 • ^ Функції багатьох змінних: постановка задачі оптимізації під час вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь ітераційними методами, цільова функція, методи пошуку мінімуму цільової функції (методи спуску), методи безумовної оптимізації, найшвидшого спуску, мінімальних нев’язань, найменших квадратів, модифіковані алгоритми.

 • ^ Застосування методів безумовної оптимізації: математична модель каналу, поняття міжсимвольної інтерференції, нерекурсивний адаптивний фільтр із регульованими параметрами, алгоритми його навчання й адаптації.

 • ^ Оптимальний розподіл: теорія графів, основи лінійного програмування, геометрія лінійного програмування, оптимальний розподіл із застосуванням симплекс-методу.

 • Проектування: методи нелінійного програмування з обмеженнями і застосуванням множників Лагранжа.

 • ^ Визначення найкоротших шляхів у мережах: основні поняття динамічного програмування, визначення найкоротших шляхів у різних мережах на конкретних прикладах із застосуванням алгоритмів динамічного програмування.
 1. ^ Теорія електричних та магнітних кіл [14 - 15]


- Аналіз електричних кіл при гармонічній дії: основні рівняння, теореми та методи аналізу лінійних та нелінійних кіл, частотні характеристики електричних кіл; перехідні процеси в електричних колах, класичний та операторний методи аналізу кіл у перехідних режимах; частотний метод аналізу – амплітудно-частотний та фазочастотний спектри, спектральна густина, умови неспотвореної передачі сигналів через електричне коло; нелінійні кола при гармонічних діях, нелінійні перетворення сигналів; кола зі зворотнім зв’язком, стійкість, автоколивання кола; корегуючі кола – пасивні та активні амплітудні і фазові коректори; дискретні кола – імпульсні характеристики дискретних кіл, дискретна згортка, Z-перетворення та його властивості, цифрові фільтри.

- Синтез електричних RLC-кіл: основні теорії чотириполюсників характеристичні та робочі параметри, передавальні функції чотириполюсників; кола з розподіленими параметрами; аналогові частотно-селективні фільтри – синтез RC та LC фільтрів, розрахунок фільтрів.


 1. ^ Метрологія та вимірювання [16 - 17]
 • Метрологічна діяльність: метрологічне забезпечення експериментальних наукових досліджень та сучасних технологій вимірювань під час виконання науково-дослідних та конструкторських робіт; математичні методи планування експериментальних досліджень, критерії правдоподібності отриманих результатів, натурного та математичного експериментів, метрологічне забезпечення програмних продуктів та обчислювальних компонентів засобів вимірювальної техніки, які застосовуються при наукових дослідженнях.

 • ^ Технологія моделювання та математичного опису вимірювань: прийоми застосування віртуальних середовищ та відповідних програмних пакетів для ПК з метою оптимізації вимірювання процесів та параметрів у інформаційних мережах, цифрова обробка вимірювальної інформації, елементи інформаційно-статистичного опису наукового експерименту, вимірювань та оцінки якості продукції, моделювання вимірювального контролю, оптимізація метрологічного забезпечення науково-дослідних робіт, математичне та імітаційне моделювання фізичного експерименту.

 • ^ Метрологічний контроль і нагляд: вибір засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) для контролю на основі діючих стандартів і рекомендацій, що стандартизують вимірювальні технології, визначення ефективності використаної ЗВТ під час проведення наукових досліджень, оцінка вірогідності контролю і похибок іспитів, міжнародні рекомендації з оцінки невизначеності результатів вимірювання.


^ 8. Комп’ютерне моделювання процесів і систем [18 - 21]


 • Моделі фізичних систем: механічні системи з лінійним переміщенням; механічні системи з обертальним рухом; електромеханічні; структурні схеми; лінеаризація.

 • ^ Моделі в змінних стану: змінні стану динамічної системи; диференціальні рівняння стану; схеми моделювання; зв'язок між передавальної функцією і рівняннями стану; кононічні форми керованості і спостережливості; тимчасові характеристики і перехідна матриця стану; одномірні і багатомірні об’єкти.

 • ^ Синтез систем зі зворотним зв'язком за станом: керованість і спостережливість; розміщення полюсів за допомогою зворотного зв'язку за станом; формула Акермана; відпрацювання вхідного сигналу за допомогою ПІ-регулятора; оптимальні системи управління, рішення рівняння Ріккаті.

 • ^ Регресійні моделі: гіпотези про функціонування чорної шухляди, статичні регресійні моделі, лінійна, множинна, поліноміальна і мультиплікативна моделі, динамічні регресійні моделі 1 і 2 порядку.

 • Чисельні методи інтегрування систем диференціальних рівнянь: методи Ейлера, Рунге-Кутта 4 порядку, Адамса, ітераційні, синтаксичний метод з розкладанням у ряди.

 • Моделі систем із зосередженими параметрами: моделі систем, що структурно перебудовуються, моделювання систем з розподіленими параметрами в частинних похідних.

 • Статичне моделювання систем: метод Монте-Карло, датчики і генератори випадкових чисел, рівномірний закон розподілу випадкових чисел.

 • Моделювання випадкових подій: моделювання випадкових величин із заданим законом розподілу, із нормальним розподілом випадкових чисел, моделювання системи випадкових величин.

 • ^ Потоки випадкових подій: пуассонівський потік випадкових подій, потоки випадкових подій із післядією, моделювання систем масового обслуговування, марковських випадкових процесів з дискретним часом, марковських випадкових процесів із неперервним часом.

 • Обробка статистичних результатів: оцінка параметрів моделі, планування експерименту.


^ 9. Операційні системи персональних комп’ютерів та комп’ютерних мереж [22 - 23]


 • Особливості сучасного етапу розвитку операційних систем (ОС): мережні ОС, служби, сервіси, однорангові та серверні мережні ОС.

 • Структура мережної ОС: ядро та його структурні компоненти, менеджери ресурсів, інтерфейс системних викликів, мікроядерна архітерктура ОС.

 • Мультипрограмування: в системах пакетної обробки, в системах розподілу часу, в системах реального часу, на підставі переривань.

 • Планування процесів та потоків: алгоритми планування, що витискують та не витискують, алгоритми планування, що базуються на квантуванні або на пріоритетах, змішані алгоритми планування.

 • Функції ОС по керуванню пам’яттю: алгоритми розподілу пам’яті, віртуальна пам’ять, принципи керування.

 • Функції ОС по керуванню файлами та пристроями: багаторівневі драйвери, менеджер вводу-виведення, логічна організація файлової системи, фізична організація файлової системи.

 • Принципи розподіленої обробки у мережних ОС: розподілений додаток, схеми розподілу додатків на функціональні частини, триланкові схеми розподілу додатків на функціональні частини, виклик віддалених процедур.

 • ^ Мережна безпека: політика інформаційної безпеки, конфіденційність даних, цілісність даних, доступність даних, технології безпеки.

 • Мережні служби: моделі мережних файлових систем, кешування, реплікація, служба каталогів, мультиплексування стеку протоколів, інкапсуляція протоколів.Перелік рекомендованої літератури:


1. Теория автоматического управления/ Под ред. А.А. Воронова – М.: Высшая школа, 1986, ч. 1,2.

2. Теория автоматического управления/ Под ред. А.В. Нетушила – М.: Высшая школа, 1983. – 432 с.

3. Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., Бріцький О.І. Теорія автоматичного управління. – К., Техніка, 2002. – 688 с.

4. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування. Підручник. – Київ: Либідь, 1997. – 544 с.

5. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры. – М.: НОЛИДЖ, 1998.

6. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров./ Сост. Ю.А. Шпак – К.: «МК-Пресс», 2006.

7. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс./ Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Дод эка-ХХІ», 2006.

8. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: ПИТЕР, 2006.

9. Таненбаум Э. Архитектура компьютера Н. – СПб.: Питер, 2006. – 699 с.

10. Митчелл Марк, Оулдем Джеффри, Самьюэл Алекс Программирование для Linux. Профессиональный подход.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 288 с.

11. Джонсон, Майкл К., Троан, Эрик В. Разработка приложений в среде Linux, 2-е издание.: Пер. с англ. — М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. — 544 с. : ил. — Парал. тит. англ.

12. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учебное пособие для экономических специальностей и вузов. – М.: Высшая школа, 1986. – 319 с.

13. Кузнецов Ю.Н. Математическое программирование/ Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.В. – М.: Высшая школа, 1980. – 350 с.

14. Основы теории цепей: Учебник для вузов /Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин.

15. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учебник для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. – 7-е издание, пер. и доп. – М.: Высшая школа, 1978 – 528 с.

16. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ Под ред. Душина Е.М. – 6-е изд., пере раб. и доп. – л.: Энергоиздат, 1987 – 480 с.

17. Электрические измерения неэлектрических величин./Под ред. Новицкого П.В. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – л.: Энергия. 1975 – 576 с.

18. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001 – 616с.

19. Дорф Р Современные системы управления /Р. Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002 – 832с.

20. Дерусо П., Рой Р., Клоуз Ч. Пространство состояний в теории управления (для инженеров). М.: Наука, 1970 – 620с.

21. Атанс М., Фалб П. Оптимальное управление /Пер. с англ. Под ред. Ю.И.Топчеева. М.: Машиностроение, 1968 – 746с.

22. Густав Олсон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб.: Невский диалект, 2001. – 557 с.

23. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 1040 с:ил.

22. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 608 с.


Голова фахової предметної комісії для проведення

вступних випробувань за напрямом підготовки

6.050201, «Системна інженерія », к.т.н., доц. Суков С.Ф.

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи