Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 102.74 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір102.74 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність 7.05030301, 8.05030301 Збагачення корисних копалин


Донецьк, ДонНТУ 2012

Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету.

Розглянута і ухвалена на засіданні методичної комісії спеціальності "Збагачення корисних копалин". Протокол № 7 від 13.02.2012 р.


Голова фахової атестаційної комісії,

доцент кафедри ЗКК О.М. Корчевський


ВСТУП


Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у вузах по спеціальності "Збагачення корисних копалин" у відповідності з освітньо-професійною програмою "спеціаліст" та «магістр» – напрям підготовки 050303 "Переробка корисних копалин".

До цих дисциплін відносяться курси: "Підготовчі процеси збагачення", "Гравітаційні процеси збагачення", "Флотаційні процеси збагачення", "Магнітні та електричні процеси збагачення", "Допоміжні процеси", "Випробування та контроль технологічних процесів", "Основи автоматизації гірничого виробництва", "Основи охорони праці".

Зокрема необхідно знати сучасні вимоги до якості сировини та готової продукції; найважливіші типи корисних копалин та особливості технології їх збагачення; технологічні процеси, які забезпечують комплексне вилучення з руд кольорових та чорних металів, неметалічних корисних копалин усіх корисних компонентів; елементи теорії транспорту та основне транспортне обладнання на збагачувальних фабриках, проблеми охорони навколишнього середовища, пов`язані з використанням процесів підготовки та переробки корисних копалин.


^ ПРОЦЕСИ ДРОБЛЕННЯ, ПОДРІБНЕННЯ ТА ГРОХОТІННЯ


Фізико-механічні властивості мінералів та гірничих порід, їх опір різним деформаціям. Основні принципи та теоретичні основи процесів дроблення та подрібнення.

Дроблення крупне, середнє та дрібне. Ступінь дроблення та подрібнення. Схеми дроблення та подрібнення. Методи боротьби з пило- та шламоутворенням. Класифікація дробарок та принцип їх дії. Умови застосування основних типів дробарок. Характеристика процесів подрібнення. Кінетика процесу подрібнення, відкритий та замкнутий цикли подрібнення.

Типи млинів, їх класифікація, конструктивні властивості та принцип дії. Швидкісні режими роботи млинів. Критична та відносна частота обертання млинів. Фактори, які визначають продуктивність млинів. Визначення оптимальних умов роботи кульових млинів. Коефіцієнт заповнення кулями.

Класифікація в схемах дроблення та подрібнення в водному середовищі. Принцип дії обладнання, яке використовується для класифікації в водному середовищі.

Характеристика процесу грохочення та його призначення. Фактори, які визначають ефективність грохочення. Види грохочення по технологічному призначенню.

Класифікація грохотів, будова, принцип їх дії та область застосування. Типи просіюючих поверхонь.


Література: [1,10]

^ ГРАВИТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ


Рух твердого тіла у середовищі. Види опору середовища. Турбулентний та ламінарний режим руху, рівняння динамічної рівноваги. Основні закони руху частинок. Методи визначення кінцевої швидкості руху частинок. Рівнопадаємість тіл у середовищі і коефіцієнт рівнопадаємості. Стислий рух частинок. Опір середовища та рівнопадаємість в умовах стислого руху зерен.

Характеристика процесу та область застосування гідравлічної класифікації. Класифікація у полі дії гравітаційних сил та у відцентровому полі. Обладнання для класифікації, принцип його дії та область застосування.

Процеси збагачення у важких середовищах, область застосування. Реологічні властивості важких рідин та суспензій, їх приготування і регенерація. Принцип дії обладнання для збагачення у гравітаційному і відцентровому полі.

Процеси відсадки корисних копалин. Розділення у вертикальному потоці та струмені змінного напрямку. Фізичні основи і гідродинамічні закономірності відсадки. Властивості постелі та завислого шару. Цикли відсадки. Типи відсаджувальних машин та області їх застосування. Технологічні схеми відсадки.

Теоретичні основи розшарування мінеральних частинок на концентраційних столах. Закономірності руху зерен у потоках. Дія сил інерції і гідродинамічних сил на мінеральні зерна. Роль нарифлення. Фактори, які впливають на ефективність роботи столів. Обладнання та особливості його роботи.

Теорія процесу концентрації у шлюзах. Будова шлюзів та фактори, які впливають на їх роботу.

Теоретичні основи збагачення на гвинтових сепараторах та гвинтових шлюзах. Особливості руху потоку та розшарування мінеральних суспензій на гвинтових апаратах, область їх застосування. Розшарування зернистих матеріалів у струминних апаратах. Область їх застосування та фактори, які впливають на ефективність роботи.


Література: [2,3]


^ ФЛОТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ


Коротка характеристика поверхні розділу фаз, які беруть участь у елементарному акті флотації. Взаємодія у двофазних системах. Перший закон капілярності. Адсорбція органічних реагентів на поверхні пухирців. Гідратні шари, їх властивості та структура. Подвійний електричний шар, його будова, особливості та властивості.

Енергетична неоднорідність мінеральної поверхні та вплив кристало-хімічної будови мінералів на їх змочуваність. Класифікація діючих сил та форми закріплення реагентів на мінеральній поверхні.

Крайовий кут змочування. Гістерезис змочування. Види мінералізації повітряних бульбашок. Термодинамічний аналіз процесів, показник флотуємості. Кінетика утворення комплексу "мінерал - пухирець". Рівняння Фрумкіна-Кабанова і Матвієнка. Головні фактори, які визначають імовірність флотації. Особливості флотації частинок різної крупнисті. Необхідний розмір пухирців при пінній флотації. Швидкість та селективність флотації.

Класифікація флотаційних реагентів, їх призначення та форми закріплення на мінеральній поверхні. Поверхневі сполуки, їх особливості. Гіпотеза Шведова. Причини окислення сульфідів і становище їх поверхні розділу при різних значеннях рН розчину.

Механізми дії та область застосування йоногенних збирачів. Вплив типу полярної групи, довжини та будови вуглеводневого ланцюга на результати флотації.

Особливості дії збирачів аполярного типу, критерії їх активності. Спільне застосування збирачів різних типів та груп.

Роль та механізм дії піноутворювачів. Фактори, які впливають на ефективність дії піноутворювачів. Властивості, будова та стійкість флотаційних пін. Вторинна концентрація мінералів у піні.

Напрямки використання та основні механізми активуючої дії реагентів-модифікаторів. Призначення та основні механізми депресуючої дії реагентів-регуляторів. Умови застосування різних депресорів. Фактори, які визначають ефективність дії депресорів.

Функції регуляторів середовища та пептизаторів, основні механізми їх дії при флотації.

Вплив мiнералогічного складу, вмісту цінних компонентів, вторинних змін мінералів на результати флотацiї. Характер вкрапленостi, необхідна крупність помелу та вимоги до підготовчих операцій.

Вплив густини, температури та iонного складу пульпи на процес флотації. Засоби кондиціонування пульпи, порядок та точки подачі реагентів у пульпу.

Типи сучасних флотаційних машин, їх конструктивні особливості. Вплив аерації, ступені дисперності та розподілу пухирців повітря в об'ємі пульпи на результати флотації.

Класифікація операцій флотації. Стадіальність технологічних схем. Схеми з роздільною флотацію пісків та шламів. Схеми колективної та селективної флотації. Комбіновані схеми.


Література: [5,6,10]


^ МАГНІТНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ


Магнітні властивості мінералів та їх зв`язок з електронно-ядерною структурою речовини. Елементарні носії магнетизму у речовині та ефекти, які викликані зовнішнім магнітним полем.

Класифікація мінералів по магнітним властивостям. Основні параметри, які впливають на напруженість та градієнт напруженості

магнітного поля. Напрямки одержання потужного та надпотужного магнітного поля. Магнітна сила, діюча на частинки у магнітному полі. Основні параметри відкритих та замкнутих магнітних систем.

Переваги та недоліки постійних магнітів та перспективи їх використання.

Електричні властивості мінералів, класифікація їх по провідності. Методи зарядки частинок. Теоретичні основи роботи електростатичних, коронних та коронно-електростатичних сепараторів, порівняння принципів їх роботи. Трибоелектрична сепарація. Діелектрична сепарація.

Практика магнітної та електричної сепарації.

Література: [7]


^ ЗНЕВОДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ


Основні види вологи та зв`язок її з твердою фазою. Класифікація методів зневоднення.

Показники, що характеризують процес дренування, види дренування. Обладнання, яке використовується для дренування у статичних та кінетичних умовах.

Фільтрування. Фізичні основи процесу фільтрування під дією різниці тиску. Типи вакуум-фільтрів, схеми та принцип дії. Допоміжне обладнання вакуумних фільтрувальних установок. Принцип дії фільтр-пресів.

Фізичні основи процесу відцентрового фільтрування. Відцентрова сила і фактор розділення. Схеми та принцип дії фільтруючих шнекових центрифуг. Вібраційні фільтруючі центрифуги з вертикальним та горизонтальним розташуванням валу ротора.

Відцентрове осадження. Схема та принцип дії осаджувальних центрифуг.

Згущення. Фізичні основи. Флокулянті та їх характеристика. Згущення шламів і освітлення шламових вод. Обладнання, призначене для згущення шламів.

Термічне зневоднення. Класифікація способів сушіння. Обладнання, яке призначене для сушіння. Сушіння у киплячому шарі.

Інтенсифікація, контроль і регулювання процесів зневоднення.


Література: [8,11]


^ ОПРОБУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗБАГАЧЕННЯ


Засоби відбору репрезентативних проб та їх підготовки. Періодичні та неперервні методи одержання інформації. Засоби та методи контролю основних параметрів збагачувальних процесів.

Основні елементи систем регулювання. Статичні та динамічні характеристики елементів. Об’єкти регулювання, їх властивості. Класифікація об'єктів. Аналітичний та експериментальний засоби дослідження властивостей об'єктів управління.

Класифікація вимірів. Вимірювальні схеми. Перетворювачі фізичних величини. Вторинні прилади.

Суттєвість автоматичного управління. Класифікація систем. Функціональні, алгоритмічні та структурні схеми систем. Зворотні зв’язки систем. Закони регулювання та їх реалізація.

Схеми автоматизації технологічних процесів збагачення:

Література: [9]


^ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН


Загальні принципи побудови схем гравітаційного збагачення. Області їх використання. Умови та засоби підготовки корисних копалин до гравітаційного збагачення. Схеми гравітаційного збагачення корінних руд, розсипів та вугілля. Комбіновані схеми збагачення з використанням гравітаційних методів.

Різновиди схем флотаційного збагачення та загальні принципи їх побудови. Схеми та реагентні режими флотації руд благородних, кольорових, чорних та лужноземельних металів та мінералів з високою природною гідрофобністю. Застосування флотації у схемах комбінованого збагачення.

Технологія магнітного збагачення сильно- та слабомагнітних руд. Особливості підготовки руд до збагачення. Засоби інтенсифікації процесів магнітного збагачення.

Технологія електричного збагачення корисних копалин.


Література: [10,11]


^ МОДЕЛЮВАННЯ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СХЕМ


Основи моделювання кінетичних та динамічних закономірностей збагачувальних процесів. Динаміка процесів грохочення, класифікації, дроблення та подрібнення. Основи динаміки процесів у робочих зонах збагачувальних апаратів. Специфіка рівнянь сепарації для апаратів гравітаційного, магнітного та флотаційного збагачення. Імітаційне моделювання збагачувальних процесів на основі сепараційних характеристик чи похибки розділення. Методи оптимізації збагачувальних процесів.


Література: [9]


^ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Управління охороною праці, інструктажі з питань охорони праці. Вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Електробезпека та пожежна безпека. Вплив шкідливих речовин на здоров’я працюючих. Контроль за дотриманням безпеки праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Профілактичні заходи щодо запобігання травматизму.

Профілактичні заходи щодо запобігання аварій. Класифікація умов праці за шкідливими факторами та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. Причини нещасних випадків на гірничих підприємствах Методи аналізу умов праці. Порівняльна оцінка технологічних процесів за фактором безпечності.


Література: [12]


ЛІТЕРАТУРА


 1. Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ис-копаемых. - М.: Недра, 1985. - 285 c.

 2. Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин. Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 324 с.

 3. Шохин В.Н., Лопатин А.Г. Гравитационные методы обогащения.- М.: Недра, 1980. - 400 с.

 4. Смирнов В.О., Білецький В.С. Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин. Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 300 с

 5. Глембоцкий В.А., Классен В.И. Флотационные методы обогащения. - М.: Недра, 1981. - 304 с.

 6. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. - М.: Недра, 1984. - 383 с.

 7. Кармазин В.В., Кармазин В.И. Магнитные и электрические методы обогащения. - М.: Недра, 1988. - 304 с.

 8. Чуянов Г.Г. Обезвоживание, пылеулавливание и охрана окружающей среды. - М.: Недра, 1987. - 260 с.

 9. Козин В.З. Опробование и контроль технологических процессов обогащения. - М.: Недра, 1985. - 294 с.

 10. Справочник по обогащению руд. /Под ред. О. С. Богданова, В. А. Олевского// М.: Недра, 1982. - 366 с.

 11. Справочник по обогащению углей / Под ред. И. С. Благова, А. М. Коткина, Л. С. Зарубина // М.: Недра, 1984. - 614 с.

 12. Охрана труда. Уч. для вузов под ред. Ушакова К.З. –М.: Недра, 1988. -624 с.Голова фахової атестаційної комісії Корчевський О.М.

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи