Затверджую: Ректор Доннту icon

Затверджую: Ректор Доннту
Скачати 68.55 Kb.
НазваЗатверджую: Ректор Доннту
Дата31.07.2012
Розмір68.55 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор ДонНТУ:


____________ О.А.Мінаєв


«_____»_________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05050201, 8.05050201 Технологія машинобудування


Донецьк – 2012

Машина як об'єкт виробництва. Основні показники машини


Машина як об'єкт виробництва, склад та структурна схема машини, характеристика основних складових машини. Вироб, вироби основного та допоміжного виробництва. Види виробів. Машина як виріб машинобудівного виробництва. Поняття про технологічність виробу. Надійність, довговічність та ресурс виробу, їх визначення та кількісні показники. Якість виробу та його собівартість. Продуктивність технологічної машини як основний її показник. Шляхи підвищення продуктивності машини. Коефіцієнт використання, рентабельність, економічний ефект, термін окупності машини, коефіцієнт експлуатаційних витрат, коефіцієнт вартості машини, вплив довговічності на чисельність машинного парку та об'єм продукції, уніфікація та нормалізація елементів конструкції машин. Зовнішні фактори та їх вплив на продуктивність, надійність, довговічність та ресурс виробу. Поняття зв'язку, його фізичне та аналітичне зображення. Конструкція виробу як система зв'язків: властивостей матеріалу, розмірних та режимних. Знос та його числові показники. Вплив зносу технологічної системи та інструменту на якісні показники виробу.


^ Технологічна підготовка виробництва


Виробничий процес та його характеристика. Виробничий процес як система зв'язків. Імовірностні властивості зв'язків в виробничому процесі. Технологічний процес та його складові; характеристика складових технологічного процесу. Структура технологічного процесу та технологічна характеристика виробництва. Визначення типу виробництва. Роль досвіду та інтуїції в побудові виробничого та технологічного процесів. Перехід від досвіду та інтуїції до наукового методу.


^ Базування та бази в машинобудуванні


Положення теоретичної механіки, які складають основу теорії базування. Поняття “база”, “базування”, “опорна точка”, “комплект баз”, “закріплення”, їх визначення та характеристика. Роль закріплення заготовки. Комплект баз як координатна система. Класифікація баз. Типові схеми базування. Рекомендації до виявлення (розробці) схеми базування заготовки.


^ Теоретичні основи точності механообробки


Точність та похибки обробки. Методи досягнення точності при механічній обробці. Систематичні похибки обробки - похибки які обумовлені: неточністю, зносом технологічного обладнання, приладів та інструменту; тепловими явищами в технологічній системі; теоретичною схемою обробки.

Випадкові похибки обробки. Закони розподілу імовірностей випадкових похибок і визначення їх основних числових характеристик. Загальне розсіяння похибок обробки та його складові. Практичне застосування теорії похибок для аналізу точності обробки. Забезпечення точності механічної обробки - точностні розрахунки та первісне налагодження верстату; розрахунки режимів обробки з урахуванням жорсткості та динамічних властивостей технологічної системи; точне керування процесом обробки.

Жорсткість та коефіцієнт жорсткості технологічної системи, приладу, заготовки. Похибки, обумовлені параметрами жорсткості технологічної системи, приладу та заготовки. Технологічна система як динамічна система. Коефіцієнт динамічності системи.


Припуски

Поняття припуску на механічну обробку. Методи розрахунків. Аналітичний метод. Елементи, які впливають на розрахунок припусків.


^ Технічне нормування


Технічні норми часу. Методи їх розрахунку. Структура норм часу. Штучний та штучно-калькуляційний час.


Технологічність конструкції та її ремонтопридатність


Технологічність конструкції машини. Структура ремонтопридатності. Визначення рівня автоматизації та механізації.


^ Особливості проектування технологічних процесів


Основні вимоги до технологічного процесу механічної обробки. Послідовність проектування технологічних процесів. Проектування складних технологічних процесів на базі об'єктно-орієнтованого підходу.

Загальні методи і принципи моделювання технологій машинобудування. Модель системи технологічних перетворень. Модель технологічного процесу.

Схеми технологічної дії. Математичні структурно-логічні моделі різних типів технологічної дії. Основи аналізу і синтезу нових способів обробки виробів. Проектування одиничних і уніфікованих технологічних процесів обробки заготовок. Проектування модульних технологій.


^ Попередня обробка заготовок


Основні особливості і характеристики операцій: правка, безцентрове обдирання, розрізання, центрування, контроль виконаних операцій.

^ Методи обробки зовнішніх циліндрових поверхонь


Особливості обробки виробів на токарних верстатах, токарно-карусельних верстатах, токарно-револьверних верстатах, токарних багаторізцевих верстатах і напівавтоматах, одношпіндельних і багатошпіндельних токарних автоматах і напівавтоматах. Основні особливості і характеристики процесів фрезерування і простягання, чистової і відділочної обробки.


^ Методи обробки внутрішніх циліндрових поверхонь


Основні методи обробки внутрішніх циліндрових поверхонь (отворів). Особливості обробки виробів лезовим інструментом. Основні методи свердлення, зенкерування, розгортання, розточування, простягання, прошивки, обробки отворів абразивним інструментом і пробивки отворів. Комплексні технології механічної обробки типових деталей машин. Методи обробки різьбових поверхонь


^ Обробка зубів зубчатих коліс

Основні методи формоутворення зубів зубчатих циліндрових і конічних коліс. Основні принципи і характеристики зубонарізання, зубовідділочної обробки і обробки тиском для методів копіювання і обкатки. Обробка шліців і поверхонь шпон


ЛІТЕРАТУРА


1. Технология машиностроения: в 2 т. Т.1. Основы технологии машиностроения. Учебник для вузов/ В.М. Бурцев, А.С. Васильев, А.М. Дальский и др.; Под ред. А.М. Дальского. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. -564с.

2. Мосталыгин Г.П., Толкачевский Н.Н. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1990. - 288с.

3. Маталин А.Л. Технология машиностроения.: Учебник для машиностроительных вузов по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты." - Л.: Машиностроение, 1985. – 496 с.

4. Руденко П.А. Проектирование технологических процессов в машиностроении. - К: Вища школа, 1985.- 255 с.

5. Технология машиностроения (специальная часть). Учебник для машиностроительных специальностей вузов./А.Л. Гусев, Е.Р. Ковальчук, И.М. Колесов и др.- М.: Машиностроение, 1986. - 480с.

6. Технология машиностроения (специальная часть)/ Беспалов Б.Л., Глейзер Л.А., Колесов И.М. и др. – М.: Машиностроение, 1973. – 448 с.

7. Справочник технолога- машиностроителя: в 2-х т. Т 1. , Т.2 /Под ред. А.Г. Косиловой. Р.К. Мещерякова. - М: Машиностроение, 1985. – 656 с, - 496с.

8. Калашников С.Н., Калашников А.С. Зубчатые колеса и их изготовление. М.: Машиностроение, 1983. - 264с.

9. Основы технологии машиностроения. Под ред. В.С. Корсакова. изд. 3е доп. и перераб. Учебник для вузов. - М.: Машиностроение, 1977. - 416с.

10. Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение, 1969. - 550 с.

11. Обработка металлов резанием: Справочник технолога. /А.А. Панов, В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др. Под общ. Ред. А.А. Панова.- М.: Машиностроение, 1988. - 736с.

12. Металлорежущие станки и автоматы.: Учебник для вузов./под ред. А.С. Проникова.- М.: Машиностроение, 1981. - 479с.

13. Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительных вузов / Под ред. В.Э. Пуша – М.: Машиностроение 1986. – 256с.

14. Сахаров Г.Н. и др. Металлорежущие инструменты. - М.: Машиностроение, 1975. – 393с.

15. Ансёров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. - Л.: Машиностроение, 1978. – 560с.

16. Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ. - М.: Машиностроение, 1974. - 258с.

17. Руденко П.А., Харламов Ю.А., Плескач В.М. Проектирование и производство заготовок в машиностроении.

18. ЕСТД ГОСТ 3.1109 – 82. Термины и определения основных понятий. - М.: Изд-во стандартов, 1982. – 18с.

19. ГОСТ 8479 – 70. Поковки из конструкционной и легированной стали. Общие технические условия.

20. ГОСТ 977 – 55. Отливки из конструкционных нелегированных и легированных сталей. Общие технические условия.

21. ГОСТ 21495 – 76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения.

22. Корсаков В.С. Автоматизация производственных процессов: учебник для вузов. – М.: Высш. шк. 1978. – 295с.

23. Автоматизация процессов в машиностроении: учебное пособие для вузов. – М.: Высш. шк. 1973. – 250с.

24. Михайлов А.Н. Основы синтеза поточно-пространственных технологических систем непрерывного действия. – Донецк: ДонНТУ, 2002. – 379 с.

25. Базров Б.М. Модульные технологии. – М.: Машиностроение, 2000. – 368 с.

26. Михайлов А.Н. Общий подход в создании функционально-ориентированных и интегрированных технологий машиностроения // Машиностроение и техносфера XXI века. Сборник трудов XII международной научно-технической конференции в г. Севастополе 12-17 сентября 2005 г. В 5-ти томах. – Донецк: ДонНТУ, 2005. Т. 2. С. 261-275.

Програма розроблена кафедрою “Технологія машинобудування Донецького національного технічного університету.


Розглянута і ухвалена на засіданні методичної комісії спеціальності 8.05050201, 7.05050201“Технологія машинобудування”. Протокол №1 від 16.02.2012р.


Голова комісії

зав. кафедри, д.т.н., професор О.М.Михайлов

Схожі:

Затверджую: Ректор Доннту iconЗатверджую: Ректор Доннту
Спеціальність: 05090103, 05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Затверджую: Ректор Доннту iconЗатверджую: Ректор Доннту
Спеціальність: 17010201, 17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Затверджую: Ректор Доннту iconПолезная информация для первокурсника (составлена студентами Доннту)
Доннту через профсоюзную организацию и органы управления Доннту; бесплатно пользоваться в Доннту библиотеками, информационным фондом,...
Затверджую: Ректор Доннту icon29 ноября 2011 года ректор Доннту а. А. Минаев встретился со студентами отличниками всех факультетов университета. На встрече присутствовали: проректор по научно-педагогической работе Доннту а.
Доннту а. А. Минаев встретился со студентами отличниками всех факультетов университета. На встрече присутствовали: проректор по научно-педагогической...
Затверджую: Ректор Доннту iconВнимание: конкурс
Доннту (при поддержке Технопарка Доннту и Ассоциаций выпускников Доннту) объявляют в связи с этим творческий конкурс «Alma Mater...
Затверджую: Ректор Доннту iconПравила пользования сетевыми информационными ресурсами Доннту и сетью Интернет
Доннту. Информационная безопасность лвс доннту поддерживается сотрудниками отдела тсс цикт, а комплексную защиту компьютеров, подключенных...
Затверджую: Ректор Доннту iconПравила пользования сетевыми информационными ресурсами Доннту и сетью Интернет
Доннту. Информационная безопасность лвс доннту поддерживается сотрудниками отдела тсс цикт, а комплексную защиту компьютеров, подключенных...
Затверджую: Ректор Доннту icon12 декабря 2012 года в студенческом клубе Доннту прошел «День электротехнического факультета»
Доннту прошел «День электротехнического факультета». На праздничном мероприятии присутствовали: проректор Доннту по научно-педагогической...
Затверджую: Ректор Доннту iconВизит делегации посольства франции в доннту
Донецке посетила Доннту. Французская делегация была принята ректором А. А. Минаевым. На встрече присутствовали проректор И. П. Навка,...
Затверджую: Ректор Доннту iconФорма 1 Заявка на підвищення кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів Доннту на 2012-2013 навчальний рік в іпо доннту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи