Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 96.27 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір96.27 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність 7.05060101, 8.05060101 Теплоенергетика


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

Вступ


Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 7.05060101 «спеціаліст» і 8.05060101 «магістр» спеціальності "Теплоенергетика" мають мету з’ясувати рівень знань бакалаврів в галузі теплоенерегетики.

Під час здачі екзамену із фахових вступних випробовувань бакалавр повинен показати певний рівень знань головних положень у галузі теплоенергетики (ТП) та дисциплін загальноінженерної підготовки, на яких вона базується, вміння гарно застосовувати ці положення щодо вирішення практичних задач енергетичного менеджменту, знання навчальної, нормативної, довідникової та науково-технічної літератури і показати готовність до підвищення професійного рівня.

1. Мета екзамену

Метою екзамену із фахових вступних випробовувань є перевірка готовності вирішувати конкретні практичні задачі на основі знань, отриманих після вивчення основних дисциплін навчального плану бакалавра. Підготовка і складання його направлена на підвищення якості підготовки фахівців, до якої допускаються лише ті бакалаври, які успішно склали цей іспит.

2. Порядок складання екзамену

Екзамен із фахових вступних випробовувань складається після завершення навчання за програмою бакалавра і здачі державного іспиту.

Екзамен із фахових випробовувань проводиться в письмовій формі шляхом відповіді на запитання, які охоплюють програмний матеріал з основних дисциплін навчального плану.

3. Перелік навчальних дисциплін, матеріал яких міститься в завданнях

Запитання, що запропоновані в програмі екзамену, орієнтовані на виявлення залишкових професійних знань та практичних навичок їх використання. Відповіді на них не передбачають написання складних формул, які не можна відтворити шляхом логічних міркувань, і зображення складних схем і т.д., але повинні продемонструвати професійну ерудицію студента.

В якості базових дисциплін для екзамену із фахових випробовувань визначені такі: Технічна термодинаміка, Тепломасообмін, Теорія спалювання та спалювальні пристрої, Джерела теплопостачання промислових підприємств, Котельні установки промислових підприємств, Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств.

4. Запитання з базових дисциплін, що входять до білетів

1. Технічна термодинаміка

1. Основні поняття. Термодинамічна система і її взаємодія з навколишнім середовищем.

2. Перший закон термодинаміки.

3. Основні газові закони.

4. Теплоємність газів.

5. Дослідження основних термодинамічних процесів.

6. Другий закон термодинаміки.

7. Властивості і процеси ідеальних газів.

8. Реальні гази, водяна пара. Вологе повітря.

9. Термодинамічна рівновага. Витікання і дроселювання газів і пар.

10. Процеси в теплових машинах.

11. Цикли ідеальних поршневих газових двигунів і газових турбін.

12. Цикли паросилових установок. Цикл Ренкіна.

13. Зворотні цикли теплових машин.

14. Працездатність термодинамічних систем.

2. Тепломасообмін

1. Загальні положення теорії теплопровідності. Температурне поле, температурний градієнт, тепловий потік, закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності.

2. Стаціонарна теплопровідність. Передача теплоти через плоску стінку. Граничні умови першого, другого та третього роду.

3. Передача теплоти через циліндричну стінку. Критичний діаметр циліндричної стінки. Умови ефективної роботи ізоляції.

4. Теплопровідність в стержні (ребрі) постійного поперечного перерізу. Теплопередача через плоску ребристу стінку.

5. Нестаціонарна теплопровідність. Критерії, що характеризують процес. Регулярний тепловий режим.

6. Конвективний теплообмін. Гідродинамічний і тепловий граничний шари. Рівняння тепловіддачі.

7. Загальні положення теорії подібності. Критерії подібності. Критеріальні рівняння. Умови подібності фізичних процесів.

8. Обробка результатів експериментів. Визначальний розмір і температура.

9. Тепловіддача при вимушеній течії рідини в трубах. Дільниця гідродинамічної та теплової стабілізації. В'язкістно-гравітаційний режим. Тепловіддача при ламінарному режимі, тепловіддача при турбулентному режимі.

10. Тепловіддача при вимушеному поперечному обтіканні труб і пучків труб.

11. Тепловіддача при вільній течії рідини у великому об'ємі. Тепловіддача при вільній течії рідини в обмеженому просторі.

12. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої чистої пари.

13. Теплообмін при пузирчастому кипінні рідини в необмеженому просторі. Режими кипіння. Коефіцієнти тепловіддачі при кипінні.

14. Тепло- і масообмін в двокомпонентних середовищах. Тепло і масообмін при конденсації пари з парогазової суміші. Тепло - і масообмін при випаровуванні рідини в парогазове середовище.

15. Теплове випромінювання. Основні закони теплового випромінювання.
^

3. Теорія спалювання та спалювальні пристрої


1. Паливо та його значення. Характеристика палива та пилу.

2. Механізм і кінетика згоряння палива.

3. Горіння твердого, газо-подібного і рідкого палива.

4. Фізико-хімічні та технологічні приведені характеристики.

5. Класифікація палива.

6. Вибір типу млинів та схеми пило приготування.

7. Поняття теоретичної, калориметричної та дійсної температури спалювання.

8. Конструкції пристроїв для спалювання палива.

9. Розрахунок пальникових пристроїв. вибір пристроїв для спалювання палива.

10. Аналіз процесів утворення токсичних і агресивних продуктів згоряння в топках котлів.
^

4. Джерела теплопостачання промислових підприємств


1. Споживачи пари і горячої води на промислових підприємствах і в житлово-комунальному секторі.

2. Властивості вологого повітря. Теплові та вологісні режими виробничих і громадських будівель.

3. Розрахунки витрат теплоти на опалення, вентиляцію, горяче водопостачання, житлових, громадських, виробничих будинків та технологічні процеси промислових підприємств.

4. Системи механічної вентиляції та кондиціонювання повітря виробничих і громадських будинків: розрахунки повітрообміну, характеристика та вибір устаткування.

5. Система опалення. Схеми систем водяного та парового опалення. Розрахунки і вибір трубопроводів та нагрівальних приладів.

6. Системи горячого водопостачання. Схеми. Розрахунки і вибір трубопроводів та устаткування.

7. Системи теплопостачання. Схеми та характеристики водяних та парових систем.

8. Режими регулювання централізованого теплопостачання. Теплові пункти: схеми, розрахунки і вибір устаткування.

9. Техніко-економічні розрахунки систем теплопостачання.

10. Математичне моделювання та оптимізація систем теплопостачання.

11. Парові, водогрійні та параводогрійні котельні. Схеми котелень і методики їх розрахунків.

12. Розрахунок і вибір основного і допоміжного устаткування котелень.

13. Паливопостачання котелень. Енергетичні, економічні, режимні показники роботи котелень.

5 Котельні установки промислових підприємств

1. Загальна схема, джерела теплоти, матеріальний, тепловий та ексергетичний баланси котельної установки.

2. Топкові процеси та пристрої.

3. Основи теорії горіння. Пальники, форсунки, їх конструкції, підбір, розрахунки.

4. Топки, їх класифікація, конструкція, підбір, розрахунки. Спалювання промислових відходів.

5. Організація теплосприймання і руху води, пароводяної суміші та пари.

6. Водяний режим і якість пари.

7. Аеродинаміка газоповітряного тракту котла. Розрахунки теплообміну в топці.

8. Методика теплового розрахунку котла.

9. Основи гідродинамічного розрахунку парогенераторів з природною та примусовою циркуляцією.

10. Газовий та повітряний опір трактів котла. Основи аеродинамічного розрахунку.

11. Теплова схема.

12. Характеристики та конструкції котлів. Енергетичні, водогрійні, параводогрійні котли. Котли виробничих технологічних систем.

13. Видобуття пари в елементах теплотехнічного обладнання та установок. Енерготехнологічні агрегати.

14. Основні елементи і матеріали. Розрахунки на міцність. Допоміжне обладнання.

15. Робота котла на змінних режимах.

16. Спільна робота котлів при сталому і змінному навантаженнях.

17. Перерозподіл навантаження поміж котлами. Експлуатація котлів. Напрямки розвитку котельних установок
^

6. Системи виробництва та розподілу енергоносіїв


1. Системи виробництва, розподілу та споживання теплової енергії.

2. Системи виробництва, розподілу та споживання електричної енергії.

3. Схема газопостачання промислових підприємств і її основні елементи.

4. Характеристика основних елементів газотранспортної системи.

5. Основні принципи визначення витрати газу.

6. Характеристика систем повітропостачання промислових підприємств.

7. Принципова схема компресорної станції.

9. Схема кисневої станції промислових підприємств.

10. Системи водопостачання з послідовним використанням води.

11. Споживачі технічної води. Витрата води на потреби підприємства.. Безстічні системи водопостачання.

12. Оборотні та прямоточні системи водопостачання. Пристрої для очистки та охолодження оборотної води.

13. Основні елементи систем виробництва холоду. Централізована схема холодопостачання.

14. Споживачі штучного холоду на промислових підприємствах. Комбіновані системи теплохолодопостачання.

15. Закриті і відкриті системи централізованого холодопостачання. Холодоносії.

16. Принцип складання газових балансів підприємств.

17. Основні принципи забезпечення нормального функціонування систем виробництва, розподілу та споживання енергії.


^ РЕКОМЕДОВАНА Л1ТЕРАТУРА


 1. Вукалович М.П., Йовиков И.И. Термодинамика .- М.: Машиностроение, 1972.- 672 с.

 2. Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки/ С.Й.Ткаченко, М.М.Чепурний// Підручник з грифом МОН. - Вінниця: Поділля-2000. – 2004. – 352 с.

 3. Техническая термодинамика /Под ред. В. Й. Базарова. – М.: Высшая школа, 1991. – 347с.

 4. Михеев Н.А., Михеева И.Н. Основы теплопередачи.- М.: Энергия, 1977.- 344 с.

 5. Исаченко В.П., ОсиповаВ.А., Сукомел А.С. Теплопередача.-М.: Энергоиздат, 1981.-416 с.

 6. Теория тепломассопереноса: Учебник для вузов / С.И.Исаев, Н.А.Кожинов, В.И.Кофанов и др.: Под редакцией А.И.Леонтьева.- М.: Высшая школа, 1970.- 475 с.

 7. Кутателадзе С.С, Боришанский В.Н. Справочник по теплопередаче.- М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959.-414 с.

 8. Казанцев Е.И. Промышленные печи: Справочное руководство для расчётов и проектирования.- М.: Металлургия, 1975.- 368 с.

 9. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче.- М.: Энергия, 1980.- 288с.

 10. Задачник по технической термодинамике и тепломассообмену / Под редакцией В.И.Крутого, Т.Г.Петражецкого.- М.: Высшая школа, 1986.- 354 с.

 11. Димнич А.Х., Троянський О.А. Теплопроводность.- Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2004.- 370с.

 12. Стырикович М.А., Катковская К.Я., Серов Е.П. Парогенераторы электростанций. М.-Л.: Энергия 1966.-384 с.

 13. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Парогенераторы промышленных предприятий.- М.:Энергия, 1978.-336 с.

 14. Линчевский В.П. Топливо и его сжигание. – М: Металлургия, 1979. – 400с.

 15. Иванов Ю.В. Газогорелочные устройства. – М.:Издательство «Недра», 1972. – 376с.

 16. Иванов Ю.В. Основы расчета и проектирования газовых горелок. – М.: 1963. – 360с.

 17. Частухин В.И., Частухин В.В. Топливо и теория горения. – Киев: Вища школа, 1989.

 18. Промышленные тепловые электростанции / Под ред. Е.Я.Соколова.–М.:Энергия.1979.–273 с.

 19. Тепловой расчет промышленных парогенераторов / Под редакцией Частухина.- К.:Вища школа, 1985.- 184 с.

 20. Делягин Г.Н. Теплогенерирующие установки/Г.Н. Делягин, В.И.Лебедев, В.А. Пермяков. – М.: Машиностроение, 1986. – 342 с.

 21. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. М.: Госэнергоиздат.- 332с.

 22. Ткаченко С.Й. Розрахунки теплових схем і основи джерел теплопостачання/С.Й. Ткаченко, М.М.Чепурний, Д.В.Степанов// Навч. пос. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 137с.

 23. Тиатор И. Отопительные системы / И. Тиатор. –М.:Техносфера, 2006. – 272 с.

 24. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник. Под ред. Григорьева В.А. и Зорина В.М. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 588 с.Голова фахової атестаційної комісії ________________ О.Є.Сахно

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи