Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 115.88 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір115.88 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05060105, 8.05060105 Енергетичний менеджмент


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВступВступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 7.05060105 «спеціаліст» і 8.05060105 «магістр» спеціальності "Енергетичний менеджмент" мають мету з’ясувати рівень знань бакалаврів в галузі енергетичного менеджменту.

Під час здачі екзамену із фахових вступних випробовувань бакалавр повинен показати певний рівень знань головних положень у галузі енергетичного менеджменту (ЕНМ) та дисциплін загальноінженерної підготовки, на яких вона базується, вміння гарно застосовувати ці положення щодо вирішення практичних задач енергетичного менеджменту, знання навчальної, нормативної, довідникової та науково-технічної літератури і показати готовність до підвищення професійного рівня.


1. Мета екзамену

Метою екзамену із фахових вступних випробовувань є перевірка готовності вирішувати конкретні практичні задачі на основі знань, отриманих після вивчення основних дисциплін навчального плану бакалавра. Підготовка і складання його направлена на підвищення якості підготовки фахівців, до якої допускаються лише ті бакалаври, які успішно склали цей іспит.


2. Порядок складання екзамену


Екзамен із фахових вступних випробовувань складається після завершення навчання за програмою бакалавра і здачі державного іспиту.

Екзамен із фахових випробовувань проводиться в письмовій формі шляхом відповіді на запитання, які охоплюють програмний матеріал з основних дисциплін навчального плану.


3. Перелік навчальних дисциплін, матеріал яких міститься в завданнях


Запитання, що запропоновані в програмі екзамену, орієнтовані на виявлення залишкових професійних знань та практичних навичок їх використання. Відповіді на них не передбачають написання складних формул, які не можна відтворити шляхом логічних міркувань, і зображення складних схем і т.д., але повинні продемонструвати професійну ерудицію студента.

В якості базових дисциплін для екзамену із фахових випробовувань визначені такі: Технічна термодинаміка, Тепломасообмін, Джерела енергії, Джерела теплопостачання промислових підприємств та теплові мережі, Системи виробництва і розподілу енергоносіїв, Теплотехнологічні процеси і установки, Електропостачання промислових підприємств та Енергетичний аудит.


4. Запитання з базових дисциплін, що входять до білетів


1. Технічна термодинаміка

1. Основні поняття. Термодинамічна система і її взаємодія з навколишнім середовищем.

2. Перший закон термодинаміки.

3. Основні газові закони.

4. Теплоємність газів.

5. Дослідження основних термодинамічних процесів.

6. Другий закон термодинаміки.

7. Властивості і процеси ідеальних газів.

8. Реальні гази, водяна пара. Вологе повітря.

9. Термодинамічна рівновага. Витікання і дроселювання газів і пар.

10. Процеси в теплових машинах.

11. Цикли ідеальних поршневих газових двигунів і газових турбін.

12. Цикли паросилових установок. Цикл Ренкіна.

13. Зворотні цикли теплових машин.

14. Працездатність термодинамічних систем.

2. Тепломасообмін

1. Загальні положення теорії теплопровідності. Температурне поле, температурний градієнт, тепловий потік, закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності.

2. Стаціонарна теплопровідність. Передача теплоти через плоску стінку. Граничні умови першого, другого та третього роду.

3. Передача теплоти через циліндричну стінку. Критичний діаметр циліндричної стінки. Умови ефективної роботи ізоляції.

4. Теплопровідність в стержні (ребрі) постійного поперечного перерізу. Теплопередача через плоску ребристу стінку.

5. Нестаціонарна теплопровідність. Критерії, що характеризують процес. Регулярний тепловий режим.

6. Конвективний теплообмін. Гідродинамічний і тепловий граничний шари. Рівняння тепловіддачі.

7. Загальні положення теорії подібності. Критерії подібності. Критеріальні рівняння. Умови подібності фізичних процесів.

8. Обробка результатів експериментів. Визначальний розмір і температура.

9. Тепловіддача при вимушеній течії рідини в трубах. Дільниця гідродинамічної та теплової стабілізації. В'язкістно-гравітаційний режим. Тепловіддача при ламінарному режимі, тепловіддача при турбулентному режимі.

10. Тепловіддача при вимушеному поперечному обтіканні труб і пучків труб.

11. Тепловіддача при вільній течії рідини у великому об'ємі. Тепловіддача при вільній течії рідини в обмеженому просторі.

12. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої чистої пари.

13. Теплообмін при пузирчастому кипінні рідини в необмеженому просторі. Режими кипіння. Коефіцієнти тепловіддачі при кипінні.

14. Тепло- і масообмін в двокомпонентних середовищах. Тепло і масообмін при конденсації пари з парогазової суміші. Тепло - і масообмін при випаровуванні рідини в парогазове середовище.

15. Теплове випромінювання. Основні закони теплового випромінювання.
^

3. Джерела енергії


1. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії.

2. Традиційні джерела енергії. Енергоносії.

3. Види використуємого палива і структура паливного балансу.

4. Елементи теорії горіння різних видів палива.

5. Кінетика хімічних реакцій.

6. Принципи прямого перетворення теплової енергії у електричну.

7. Способи акумуляції енергії.
^

4. Джерела теплопостачання промислових підприємств


1. Характеристики енергоносіїв. Загальні поняття про системи виробництва і забезпечення енергоносіями промислових і громадських споживачів.

2. ТЕС и КЕС, порівняння їх параметрів. Принципові схеми ТЕЦ.. Комбінована виробка і відпуск електроенергії і теплоти.

3. Класифікація котелень в системах теплопостачання. Схеми котельних установок.

4. Парові системи теплопостачання. Парові котельні та склад їх застосування .Теплові схеми промислових котелень.

5. Водогрійні котельні та їх класифікація. Склад устаткування водогрійних котелень.

6. Пристрої генерування та використання теплової енергії.

7. Теплоносії, види теплового навантаження та споживачів теплової енергії.

8. Системи опалення і гарячого водопостачання. Методи регулювання відпуску теплоти та їх порівняльні характеристики.

9. Графіки змін температур і витрат теплоносіїв. Обладнання теплових пунктів. Акумулювання теплоти.

10. Енергетична ефективність централізованого та автономного енергозабезпечення.

13. Схеми розподілу теплопостачання промислових підприємств та основне обладнання теплових мереж.

14. Теплоізоляційні матеріали (ТІМ) і вироби. Класифікація ТІМ за будовою, се-редньою щільністю і походженням. Органічні і мінеральні теплоізоляційні матеріали.

^

5. Системи виробництва та розподілу енергоносіїв


1. Системи виробництва, розподілу та споживання теплової енергії.

2. Системи виробництва, розподілу та споживання електричної енергії.

3. Схема газопостачання промислових підприємств і її основні елементи.

4. Характеристика основних елементів газотранспортної системи.

5. Основні принципи визначення витрати газу.

6. Характеристика систем повітропостачання промислових підприємств.

7. Принципова схема компресорної станції.

9. Схема кисневої станції промислових підприємств.

10. Системи водопостачання з послідовним використанням води.

11. Споживачі технічної води. Витрата води на потреби підприємства.. Безстічні системи водопостачання.

12. Оборотні та прямоточні системи водопостачання. Пристрої для очистки та охолодження оборотної води.

13. Основні елементи систем виробництва холоду. Централізована схема холодопостачання.

14. Споживачі штучного холоду на промислових підприємствах. Комбіновані системи теплохолодопостачання.

15. Закриті і відкриті системи централізованого холодопостачання. Холодоносії.

16. Принцип складання газових балансів підприємств.

17. Основні принципи забезпечення нормального функціонування систем виробництва, розподілу та споживання енергії.


^ 6. Теплотехнологічні процеси та установки

1. Теплоносії, їх класифікація, характеристики, умови застосування.

2. Рекуперативні теплообмінні апарати , їх застосування, конструкції. Рекуперативні апарати періодичної дії.

3. Розрахунок і послідовність проектування теплообмінних апаратів.

4. Тепловий розрахунок компактних апаратів з ребристими поверхнями теплообміну.

5. Регенеративні теплообмінні апарати і установки, їх застосування, конструкції, методи розрахунків.

6. Змішувальні теплообмінники, їх застосування. Кондиціонування повітря.

7. Трансформатори теплоти, їх класифікація, принципи дії, області застосування.

8. Компресійні холодильні установки, їх типи, робочі процеси в них. Елементи парових компресійних холодильних установок.

9. Абсорбційні холодильні установки, робочі процеси в них. Елементи абсорбційних холодильних машин.

10. Теплові насоси, робочі процеси в них, основні елементи. Застосування теплових насосів.

11. Випарювання розчинів, визначення цього процесу. Розчини, їх властивості.

12. Технологічні схеми випарних установок з апаратами поверхневого типу, їх аналіз, умови застосування.

13. Адіабатні випарні установки, схеми, умови застосування.

14. Основні елементи схеми випарної установки. Випарні апарати з поверхнею нагріву, основні типи, основні елементи в них, тепло гідравлічні процеси в них.

15. Тепловий розрахунок багатоступінчастої випарної установки. Наявна і корисна різниця температур. Визначення кількості випареної воді і концентрації розчину. Витрата пари на багатоступінчасту випарну установку.

16. Перегонні і ректифікаційні установки, загальні відомості, основні поняття. Апаратурно-схемне оформлення процесів перегонки і ректифікації.

17. Основи розрахунку парорідинної рівноваги. Фазові діаграми і діаграми рівноваги. .

18. Процеси масообміну при перегонці і ректифікації. Коефіцієнти масовіддачі та масопередачі, середня рушійна сила масопередачі, число одиниць переносу.

19. Ректифікаційні установки, конструкції, методи їх розрахунків.

^ 7. Електропостачання промислових підприємств

1. Особливості електропостачання на сучасному етапі. Енергетичні системи, їх структура.

2. Рівні напруг у системах електропостачання.

3. Схеми електропостачання власних потреб теплових станцій.

4. Електричні апарати напругою до 1000 В.

5. Устаткування підстанцій напругою 6 – 10 кВ.

6. Приймачі електричної енергії в різних галузях промисловості та їх характеристики.

7. Графіки електричних навантажень та їх характеристики.

8. Спрощені методи розрахунків електричних наватажень. Електричні навантаження освітлювальних установок.

9. Визначення центру живлення електричних навантажень.

10. Якість електричної енергії.

11. Схеми зовнішнього електропостачання та внутрішнього розподілу енергії.

12. Розрахунок і вибір проводів і кабелів схем електропостачання.

13. Елементи релейного захисту та автоматики в схемах електропостачання.

14. Основні питання компенсації реактивної потужності.

15. Організація обліку електроенергії та шляхи зниження її витрат. Особливості заходів електробезпеки.
^

8. Енергетичний аудит


1. Поняття енергетичного аудиту, предмет, головна мета і об'єкт.

2. Приладне та методичне забезпечення енергоаудиту (концепції побудови енергоаудиторської лабораторії, необхідний набір приладів).

3. Основні вимоги до генеральної стратегії енергоаудиту підприємства.

4. Методика проведення енергоаудиту, загальні вимоги до стратегії енергетичного обстеження.

5. Порядок проведення енергетичного обстеження. Основні етапи.

6. Права, обов'язки та професійна підготовка енергоаудитора.


^ РЕКОМЕДОВАНА Л1ТЕРАТУРА


 1. Вукалович М.П., Йовиков И.И. Термодинамика .- М.: Машиностроение, 1972.- 672 с.

 2. Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки/ С.Й.Ткаченко, М.М.Чепурний// Підручник з грифом МОН. - Вінниця: Поділля-2000. – 2004. – 352 с.

 3. Техническая термодинамика /Под ред. В. Й. Базарова. – М.: Высшая школа, 1991. – 347с.

 4. Михеев Н.А., Михеева И.Н. Основы теплопередачи.- М.: Энергия, 1977.- 344 с.

 5. Беляев Н.Н. Основы теплопередачи. К.: Вища школа, 1989.- 343 с.

 6. Исаченко В.П., ОсиповаВ.А., Сукомел А.С. Теплопередача.-М.: Энергоиздат, 1981.-416 с.

 7. Теория тепломассопереноса: Учебник для вузов / С.И.Исаев, Н.А.Кожинов, В.И.Кофанов и др.: Под редакцией А.И.Леонтьева.- М.: Высшая школа, 1970.- 475 с.

 8. Кутателадзе С.С, Боришанский В.Н. Справочник по теплопередаче.- М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959.-414 с.

 9. Казанцев Е.И. Промышленные печи: Справочное руководство для расчётов и проектирования.- М.: Металлургия, 1975.- 368 с.

 10. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче.- М.: Энергия, 1980.- 288с.

 11. Задачник по технической термодинамике и тепломассообмену / Под редакцией В.И.Крутого, Т.Г.Петражецкого.- М.: Высшая школа, 1986.- 354 с.

 12. Димнич А.Х., Троянський О.А. Теплопроводность.- Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2004.- 370с.

 13. Стырикович М.А., Катковская К.Я., Серов Е.П. Парогенераторы электростанций. М.-Л.: Энергия 1966.-384 с.

 14. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Парогенераторы промышленных предприятий.- М.:Энергия, 1978.-336 с.

 15. Промышленные тепловые электростанции / Под ред. Е.Я.Соколова.–М.:Энергия.1979.–273 с.

 16. Тепловой расчет промышленных парогенераторов / Под редакцией Частухина.- К.:Вища школа, 1985.- 184 с.

 17. Делягин Г.Н. Теплогенерирующие установки/Г.Н. Делягин, В.И.Лебедев, В.А. Пермяков. – М.: Машиностроение, 1986. – 342 с.

 18. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. М.: Госэнергоиздат.- 332с.

 19. Ткаченко С.Й. Розрахунки теплових схем і основи джерел теплопостачання/С.Й. Ткаченко, М.М.Чепурний, Д.В.Степанов// Навч. пос. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 137с.

 20. Тиатор И. Отопительные системы / И. Тиатор. –М.:Техносфера, 2006. – 272 с.

 21. Энергетический менеджмент /А.В.Праховник, А.И.Соловей, В.В.Прокопенко и др.-К:IEE НТУУ "КПИ",2001.-472 с.

 22. Конспект лекций по дисциплине "Источники энергии", ч.1. Для студентов специальности "Энергетический менеджмент". Гридин С.В., Сафьянц С.М.-Донецк:ДонНТУ, 004.-82 с.

 23. Конспект лекций по дисциплине «Энергетический аудит» для студентов специальности «Энергетический менеджмент». Гридин С.В., Сафьянц С.М. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 88 с.

 24. Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промьппленных предприятий.-М.: Энергия, 1973.-584с.

 25. Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий.-М.: Энергоатомиздат, 1983.-208с.

 26. Економіка та менеджмент. За ред. О.Є.Кузьміна. Львів, ДУ “ЛПІ”, 1996. – 828 с.

 27. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник. Под ред. Григорьева В.А. и Зорина В.М. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 588 с.

 28. Копытов Ю.В. Экономия электроэнергии в промышленности: Справочник. -М.: Энергоатомиздат, 1982.

 29. Гольстрем В.А., Куряцов Ю.Л. Справочник по экономии топливно-энергетических ресурсов. -К.: Техніка, 1985.Голова фахової атестаційної комісії ________________ С.В.Грідін

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи