Затверджую: Ректор Доннту icon

Затверджую: Ректор Доннту
Скачати 75.11 Kb.
НазваЗатверджую: Ректор Доннту
Дата31.07.2012
Розмір75.11 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор ДонНТУ:


____________ О.А.Мінаєв


«_____»_________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05090103, 8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси


Донецьк – 2012

Розглянуто на засіданні кафедри Радіотехніки та захисту інформації


Протокол № 8 від 12 березня 2012 р.


Завідувач кафедри ___________________ В.В.Пасльон


ВСТУП


Програма фахових випробувань включає основні дисципліни професійно-орієнтовної і професійної підготовки, які викладалися згідно з діючим стандартом вищої освіти за професійно-освітнім рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки «Радіотехніка» з врахуванням вимог до фахівців за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси».

За результатами підготовки у відповідності з даною програмою фахівець-бакалавр з напряму підготовки «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» буде здатний скласти вступні випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси».

Згідно з даною програмою випускник-бакалавр повинен знати основні властивості та область застосування антен та приладів НВЧ, загальні принципи передавання та прийому радіосигналів, принципи побудови та функціювання радіоелектронних систем різноманітного призначення, їх елементну базу, сучасний стан та перспективи розвитку.

Випускник-бакалавр повинен знати базові концепції безпеки радіоелектронних систем, принципи та особливості кодування і захисту інформації в радіоелектронних системах. Володіти методами завадостійкого кодування інформації, інтегрувати алгоритми кодування і захисту інформації в структуру сучасних радіоелектронних засобів.

Вступний іспит за даною програмою передбачає відповіді на питання трьох рівнів.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ


Визначення радіолокації. Радіолокаційні цілі та інформація. Розв'язувані задачі. Види радіолокації. Структурна схема і принцип дії найпростішої імпульсної РЛС. Дальність дії РЛС у вільному просторі.

Методи виміру дальності. Дискретність відліку і помилка дискретності. Аналіз рівняння дальності. Точність виміру кутових координат. Поняття крапкової мети. Радіолокаційний огляд простору. Види огляду. Виявлення радіолокаційних сигналів. Критерії виявлення. Структурна схема РПРУ сигналу з випадковою початковою фазою. Алгоритм виявлення цілком відомого сигналу.

Погоджений фільтр. Відношення сигнал/шум на виході погодженого фільтра. Імовірність правильного виявлення і помилкової тривоги цілком відомого сигналу за критерієм Неймана-Пирсона. Коефіцієнт розрізнення.

Частотний метод виміру дальності. Структурна схема далекоміра.

Вплив ефекту Доплера на вимір частоти биттів. Заміна показань дальності показаннями швидкості. Методи зменшення помилки дискретності в частотних радіодальномірах. Вимір швидкості мети.

Найпростіша доплеровська РЛС. Вимоги до стабільності частоти опорного генератора. Виділення доплеровської частоти при вимірі радіальної складової швидкості мети.

Найпростіша когерентно-імпульсна РЛС. Спектр сигналу. Сліпі швидкості. Сліпі кути. Когерентно-імпульсна РЛС із фазовим детектором на проміжній частоті. Структурна схема. Істинно-когерентна РЛС із множенням частоти опорного генератора і фазовим детектором на проміжній частоті. Псевдокогерентна РЛС із внутрішньою когерентністю.

Амплітудні радіопеленгатори (метод максимуму, рівносигнальний метод, з конічним скануванням). Точність амплітудних радіопеленгаторів. Моноімпульсні пеленгатори (фазово-фазовий, амплітудно-амплітудний, сумарно-різницевий).

Радіолокатори із синтезованою апертурою (РСА). Принцип синтезування апертури. Структурна схема РСА. Обробка сигналів у РСА.


Література: [1, 2]


^ 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Інформація, її види. Адекватність інформації, її форми. Інформаційний процес, його види. Об'єкт інформації, його реквізити. Методи класифікації інформації. Повідомлення.

Сигнал, його параметри. Безупинні сигнали, їхні якісні ознаки. Системи зв'язку, їхні види. Модель радіотехнічного засобу передачі інформації.

Система зі зворотним зв'язком. Класифікація систем передачі інформації. Основні характеристики каналу зв'язку.

Дискретні і безупинні повідомлення. Математичні моделі повідомлень. Варіанти перетворень повідомлень. Дискретизація безупинних повідомлень. Квантування за рівнем.

Міри кількості інформації. Умовна приватна ентропія. Загальна умовна ентропія. Ентропія об'єднання. Ентропія системи з рівноможливими станами. Обсяг інформації.

Кількість інформації, переданої по дискретному каналу без перешкод. Кількість інформації в дискретному каналі при наявності перешкод. Інформація в безупинних повідомленнях.

Інформаційні втрати. Швидкість передачі інформації. Пропускна здатність каналів зв'язку. Надмірність повідомлень.

Основні задачі теорії кодування. Види представлення коду. Стиск без втрат інформації. Стиск із втратою інформації. Рівномірне алфавітне двоїчне кодування. Блокове двоїчне кодування. Нерівномірні коди. Арифметичне кодування.


Література: [3, 4, 5]


^ 3. СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІ


Класифікація РТ сигналів. Векторне представлення сигналів. Спектральне представлення сигналів. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів.

Спектральна щільність прямокутного відеоімпульсу, δ -імпульсу. Основні властивості перетворення Фур'є. Спектральна щільність сигналів, що неінтегруються. Основні властивості перетворення Лапласа. Взаємна спектральна щільність сигналу. Енергетичний спектр сигналів.

Складні сигнали з дискретною структурою. Модульовані сигнали. Амплітудна модуляція (АМ). Сигнали з кутовою модуляцією. Частотна модуляція (ЧМ). Фазова модуляція (ФМ). Лінійна частотна модуляція (ЛЧМ). Спектри частот. Сигнали з обмеженим спектром.

Ідеальний низькочастотний сигнал. Ідеальний смуговий сигнал. Оцінка деяких параметрів сигналів з обмеженим спектром. Ортогональні сигнали з обмеженим спектром. Теорема Котельникова. Вузькосмужні сигнали. Аналітичний сигнал. Перетворення Гильберта. Проходження детермінірованого сигналу через лінійні кола. Принцип суперпозиції. Спектральний метод аналізу проходження сигналу лінійними колами. Операторный метод аналізу проходження сигналу лінійними колами. Проходження узкополосных сигналів через виборчі кола.


Література [7, 8]


^ 4. ПРИЛАДИ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ ТА АНТЕНИ


Призначення антен та приладів НВЧ. Класифікація антен. Диполь Герца. Опір випромінювання. Діаграма спрямованості. Коефіцієнт спрямованої дії. Вібратор. Випромінювання вібратора. Півхвильовий вібратор. Несиметричний вібратор. Способи живлення вібраторів. Випромінювання двох паралельних вібраторів. Активний рефлектор. Пасивний рефлектор. Директор. Директорна антена. Вплив Землі на діаграму спрямованості антени. Приймальні антени. Принцип двоїстості. Поле випромінювання магнітного диполя. Рамкова антена. Феритова антена. Антена біжучої хвилі. Активні антени. Синфазна антена. Фазована антенна (решітка). Приймальні телевізійні антени. Антени коротких хвиль. Випромінювання апертурних антен. Дзеркальні антени. Рупорні антени. Щілинні антени. Дводзеркальні антени. Антени колової поляризації. Лінзові антени. Спіральні антени. Антенні решітки (АР). Синтезовані антени. Експлуатаційні вимірювання антенно-фідерних пристроїв. Основні положення правил технічної експлуатації, охорони праці і техніки безпеки.


Література [9, 10, 11, 12, 13, 14]


  1. ^ ПРИЙОМ ТА ОБРАБОТКА СИГНАЛІВ


Радіоприймальні пристрої. Структурні схеми й основні характеристики радіоприймачів. Сигнали на вході приймачів. Внутрішні шуми і зовнішні шуми. Шумові характеристики. Вихідні кола. Транзисторні регенеративні, параметричні і диодні підсилювачі. Основні показники і типи підсилювачів проміжної частоти (ППЧ). ППЧ з зосередженою і розподіленою вибірковістю. Фільтри в ППЧ. Загальна теорія перетворення частоти. Побічні канали прийому. Гетеродини. Задачі і характеристики детекторів сигналів. Амплітудні, фазові і частотні детектори. Принципи і різновиди автоматичного регулювання посилення (АРУ). Елементи АРУ. Режими АРУ. Принципи і різновиди автоматичного підстроювання частоти (АПЧ). Елементи АПЧ. Режими АПЧ. Фазове автоматичне підстроювання частоти (ФАПЧ): області застосування і принципи роботи. Диференціальне рівняння типової ФАПЧ. Характеристики і моделі ФАПЧ. Цифрові ФАПЧ.

Статистичний структурний синтез оптимальних радіоприймальних пристроїв: задача оптимізації і фільтрації. Основні типи радіоприймальних пристроїв. Математичне моделювання радіоприймальних пристроїв: задачі і методи.

Література [15].

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1.Бакулев П.А., Радиолокационные системы. Учебник для вузов. – М.: Радіотехніка. 2004, 320с., ил.

2. Кузьмин С.З., Цифровая радиолокация. Введение в теорию. – Киев: ВУ, 2000.

3. Кузьмин И.В. Основы теории информации кодирования: учебник для вузов / И.В. Кузьмин, В.А. Кедрус . ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ К.: Вища школа, 1986 . ─ 237с.

  1. Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретичесие основы информационных процессов: Учебн.пособие для вузов. – М.: Высш.шк., 1987.

5. Цымбал В.П. Теория информации и кодирования: учебное пособиие для вузов / В.П. Цымбал. ─ 2-е изд., испр. и доп. ─ К.: Вища шк., 1977 . ─ 288с.: ил. ─ Загл. 1-го изд.: Теория информации и кодирования.

6. Шульгин В.И. Основы теории передачи информации. Ч. I. Экономное кодирование – Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т « Харьк. авиац. ин-т », 2003.

7. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Советское радио, 1977. – 608с.

8. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 1983. – 536с.

9. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: Учебник для Вузов /Г.А.Ерохин, О.В.Чернышев, Н.Д,Козырев, В.Г.Кочержевский; под ред. Г.А.Ерохина. – 2-е изд., испр. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004.- 491с.

10. Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. Посібник/ За ред.. Ю.Л.Мазора, Є.А.Мачуського, В.І.Правди. – К.: Вища шк., 1999. – 838с.

11.Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учебник для радиотехнич. спец. вузов.- М.: Высш. шк., 1988.- 432 с.

12.Бова Н.Т., Резников Г.Б. Антенны и устройства СВЧ.- К.: Вища школа, 1982 – 278с.

13. А.П. Жуковский Радиоприемные устройства / Учебное пособие для всех радиотехнических специальностей вузов. – Москва: Высшая школа, 1989. – 342с.


Голова фахової атестаційної комісії П.В.Стефаненко

Схожі:

Затверджую: Ректор Доннту iconЗатверджую: Ректор Доннту
Спеціальність: 17010201, 17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Затверджую: Ректор Доннту iconПолезная информация для первокурсника (составлена студентами Доннту)
Доннту через профсоюзную организацию и органы управления Доннту; бесплатно пользоваться в Доннту библиотеками, информационным фондом,...
Затверджую: Ректор Доннту iconЗатверджую: Ректор Доннту
Поняття зв'язку, його фізичне та аналітичне зображення. Конструкція виробу як система зв'язків: властивостей матеріалу, розмірних...
Затверджую: Ректор Доннту icon29 ноября 2011 года ректор Доннту а. А. Минаев встретился со студентами отличниками всех факультетов университета. На встрече присутствовали: проректор по научно-педагогической работе Доннту а.
Доннту а. А. Минаев встретился со студентами отличниками всех факультетов университета. На встрече присутствовали: проректор по научно-педагогической...
Затверджую: Ректор Доннту iconВнимание: конкурс
Доннту (при поддержке Технопарка Доннту и Ассоциаций выпускников Доннту) объявляют в связи с этим творческий конкурс «Alma Mater...
Затверджую: Ректор Доннту iconПравила пользования сетевыми информационными ресурсами Доннту и сетью Интернет
Доннту. Информационная безопасность лвс доннту поддерживается сотрудниками отдела тсс цикт, а комплексную защиту компьютеров, подключенных...
Затверджую: Ректор Доннту iconПравила пользования сетевыми информационными ресурсами Доннту и сетью Интернет
Доннту. Информационная безопасность лвс доннту поддерживается сотрудниками отдела тсс цикт, а комплексную защиту компьютеров, подключенных...
Затверджую: Ректор Доннту icon12 декабря 2012 года в студенческом клубе Доннту прошел «День электротехнического факультета»
Доннту прошел «День электротехнического факультета». На праздничном мероприятии присутствовали: проректор Доннту по научно-педагогической...
Затверджую: Ректор Доннту iconВизит делегации посольства франции в доннту
Донецке посетила Доннту. Французская делегация была принята ректором А. А. Минаевым. На встрече присутствовали проректор И. П. Навка,...
Затверджую: Ректор Доннту iconФорма 1 Заявка на підвищення кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів Доннту на 2012-2013 навчальний рік в іпо доннту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи