Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 104.56 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір104.56 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”___­­­­­____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.08010105, 8.08010105 Геоінформаційні системи і технології


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

ВСТУП


Екзаменаційний білет розроблено у вигляді комплексного контрольного завдання з 10 задач. Кожна задача оцінена в балах. Загальне число балів в білеті – 19. Для одержання задовільної оцінки за екзамен необхідно набрати більш 6 балів. Критерії оцінки наведено нижче:

 • менше 8 балів – «незадовільно»

 • від 8 до 11 балів –«задовільно»

 • від 12 до 14 балів – « добре»

 • від 15 до 19 балів – «відмінно»

Контрольні завдання в білетах розроблені по курсам і темам, наведених нижче.


^ ТЕМАТИКА ПО КУРСАХ


Геодезія [1-6]

Визначення положення точок на земній поверхні. Системи координат в геодезії. Орієнтування ліній. Масштаби. План і карта. Рельєф місцевості і його зображення на топографічних картах і планах. Задачі, що вирішують по топографічній карті. Елементи теорії погрішностей. Основні дані про розвиток геодезичних мереж: планових, висотних. Кутові виміри. Прилади для кутових вимірів. Лінійні виміри. Прилади для вимірів ліній. Геодезичні зйомки. Теодолітна зйомка. Теодолітний хід. Пряма і зворотна однократні засічки. Тахеометрична зйомка.

Нівелювання технічної точності: геометричне і тригонометричне. Прилади, їх перевірка. Джерела погрішностей геометричного нівелювання. Подовжнє нівелювання: Польові і камеральні роботи. Нівелювання поверхні. Нівелювання III і IV класів. Джерела погрішностей при точному нівелюванні. Прилади, перевірки і дослідження нівелірів і рейок. Польові роботи при нівелюванні ІІІ і IV класів. Врівноваження перевищень нівелірних одиночних ходів і нівелірних мереж з одною та двома вузловими точками.

Полігонометрія 4 класи, 1 і 2 розрядів. Вимір кутів у полігонометрії, джерела погрішностей. Прив'язка ходів полігонометрії до пунктів геодезичних мереж. Прямі і зворотна багаторазові засічки. Визначення елементів приведення і виправлень центрування і редукції. Врівноваження ходу полігонометрії довільної форми та мережі полігонометрії корелатним способом. Оцінка точності зрівняних елементів. Рішення умовних рівнянь з розподілом їх на дві групи. Поняття врівноваження полігонометрії параметричним способом. Роздільне врівноваження полігонометричного ходу і мережі полігонометрії з однієї і двома вузловими точками. Топографічні зйомки великих масштабів 1:5000 - 1:500.


Інформатика і програмування [7-10]

Основи алгоритмізації задач. Алгоритмізація обробки даних. Схеми алгоритмів і програм. Прийоми розробки типових алгоритмів. Характеристика мови Паскаль: символи мови, стандартні типи даних, ідентифікатори, функції, вираження.

Структура програми на Паскале: організація програм лінійної структури, оператори присвоєння і введення-висновку. Організація програм розгалуженої структури. Організація програм циклічної структури.

Підпрограми в Паскале: процедури і функції. Що перелічуються і інтервальний типи даних. Масиви. Запису. Безлічі.

Організація введення-висновку даних у файли. Динамічна пам'ять, динамічна структура даних, сітки, лінійні списки, черга.

Модулі в Турбо Паскале. Інтерфейс і виконувані частини модулів. Стандартні модулі. Модуль Graph. Технічні засоби машинної графіки.

Система візуального програмування Delphi. Візуальні компоненти Delphi. Невізуальні компоненти Delphi. Основні палітри компонентів. Властивості і методи об'єктів. Створення форм. Установка властивостей форм. Проекти з декількома формами. Розробка додатків. Додатка MDI. Батьківські і дочірні форми MDI. Додатка SDI. Керування сімейством вікон SDI. Шаблони додатків. Компоненти Delphi для роботи з базами даних. Створення додатків баз даних. Тестування програмного забезпечення.


^ Математичні методи і моделі [11-15]

Моделювання реального світу. Цифрові моделі місцевості: процес цифрового моделювання, топографічні відносини. Елементарні геометричні моделі елементів: формальне відображення цифрових моделей місцевості і цифрових моделей рельєфу. Інтерполяція функцій двох перемінних. Сплайни. Чисельне диференціювання. Екстраполяція. Зворотна інтерполяція. Апроксимація функцій. Об'єктна модель даних: таксономія класів і об'єктів, множинний регресійний аналіз. Дискримінантний аналіз. Методи дослідження структур даних. Методи автоматичного угруповання: кластерний аналіз, ієрархічне угруповання, пошук "крапок згущення". Універсальна мова опису моделей: логічна і фізична моделі даних, правила читання URL-діаграм. Моделі даних: растрова модель, відображення й аналіз даних, обчислення над растрами, растрові операції, географічна прив'язка растрів, трансформування растрів. Моделювання поверхонь: властивості поверхонь, TIN - поверхні, порівняння TIN- поверхонь і растрів. Структура і створення TIN: тріангуляція і топологія, моделювання просторових об'єктів поверхонь, морфологія поверхні. Моделювання інфраструктури: мережна модель даних, геометрична і логічна мережі, правила зв'язку. Мережний аналіз: алгоритм перебування мінімального стовбурного дерева, перебування найкоротшого шляху, транспортні моделі.


^ Фотограмметрія і дистанційне зондування [16-20]

Принципова схема фотознімального апарата. Теорія аналітичної фотограмметрії: знімок - центральна проекція і його властивості. Способи трансформування знімків. Фототрансформатори. Ортофототрансформування. Системи координат у фотограмметрії. Елементи орієнтування знімків. Рівняння колінеарності. Пряма, зворотна і подвійна фотограмметричні засічки. Монокулярний і бінокулярний зір. Стереокомпаратор. Стереоскопічне спостереження і вимір знімків. Обробка вимірів, обчислення фотокоординат. Елементи пари знімків і геометрична модель місцевості. Стереопара і її елементи орієнтування, формули стереопари. Фотограмметрична модель і методи її побудови. Елементи взаємного і зовнішнього орієнтування. Аналіз точності стереофотограмметричних вимірів. Геометричні принципи побудови моделі місцевості по декількох знімках, що перекриваються: маршрутна, блокова фототріангуляція. Побудова вільної фотограмметричної мережі фототріангуляції. Теоретична модель блокової фототріангуляції по методу зв'язувань. Погрішності фотограмметричних вимірів, нагромадження погрішностей у фотограмметричних мережах.

Задачі дистанційного зондування і класифікація його методів. Види зйомок і прилади для одержання зображення об'єктів: фототеодоліти, аерофотокамери, сканери, радіолокатори. Фотографічна зйомка з космосу. Методи обробки фотозйомки. Класифікація пристроїв для стереообробки знімків. Будівля аналітичного фотограмметричного пристрою. Згущення геодезичної мережі аналітичною фототріангуляцією. Цифрова обробка зображення. Представлення зображення в ЕОМ. Пристрої для сканування зображення. Теорія зчитування і відновлення зображення. Трансформування цифрового зображення. Геометричне коректування. Об'єднання фрагментів зображення. Дешифрування зображення: задачі, методи і види дешифрування. Цифрові методи дешифрування зображень. Застосування методів дистанційного зондування при рішенні задач землевпорядних вишукувань, топографії, техніки і промисловості, гірській промисловості. Технології створення і відновлення карт. Методи тематичного картографування і рішення інженерних задач.


^ ГИС і бази даних [21-25]

Введення в бази даних. Банки даних. Архітектура інформаційних систем. Адміністрування баз даних. Реляційні бази даних. Ключі й індекси. Методи доступу до баз даних. Зв'язок між таблицями. Види зв'язку. Механізм трансакцій. Бізнес правила. Словник даних. Таблиці dBase. Проектування баз даних. Нормалізація баз даних. Приведення баз даних у нормальні форми. Реляційний доступ до даних. Мова SQL - мова структурованих запитів. Функції SQL, створення таблиць. Вибір даних. Оператор SELECT. Сортування даних. Структуровані запити. Складні критерії вибору. Вибір зі зв'язаних таблиць. Особливості зв'язку просторової й атрибутивної інформації в географічних інформаційних системах. Збереження просторової інформації в таблицях.


^ Картографія [26-28]

Загальні положення по зображенню поверхні Земного еліпсоїда на площині. Масштаби довжин, зображення кутів на площині. Величини перекручувань при зображенні поверхні Земного еліпсоїда на площині. Класифікація картографічних проекцій по виду нормальної картографічної сітки. Види картографічних проекцій, їх властивості, геометричні параметри. Картографічна генералізація об'єктів і явищ при їх зображенні на картах різних масштабів. Картометричні роботи. Проектування і складання карт, видання в друкованому виді. Інформаційні системи (ГИС) у картографії. Принципи побудови і функціонування ГІС. Складові частини ГІС. Застосування ГІС для картографування.


^ Супутникова геодезія [29-32]

Системи координат і часу, що використовуються в супутникових вимірах. Прямокутні, сферичні і геодезичні системи координат. Зв'язок між системами прямокутних координат. Системи координат, що використовуються в супутниковій геодезії. Методи перетворення координатних систем, характерні для супутникової технології. Системи виміру часу. Методи рішення навігаційних задач. Поширення сигналів. Елементарні основи поширення хвиль. Тропосферна рефракція. Вплив іоносфери. Принципи виміру довжин ліній, що використовуються в супутниковій геодезії. Загальна структура супутникової радіонавігаційної системи. Специфіка проведення псевдодалекомірних і фазових вимірів. Принципи рішення неоднозначностей при фазових GPS вимірах. Класифікація джерел помилок, характерних для супутникових вимірів. Проектування, організація і попередня обробка супутникових вимірів. Остаточна обробка супутникових вимірів.


^ Кадастр [33-34]

Законодавче, нормативно-правове забезпечення державного земельного кадастру (ДЗК). Поняття ДЗК, його призначення, принципи, складові частини. Інші види кадастрів, їхнє законодавче забезпечення. Об'єкти ДЗК і його основні категорії. Вихідне забезпечення земельно-кадастрового процесу: основні і спеціальні роботи. Топографо-геодезичні вишукування, кадастрові зйомки. Кадастрове зонування території. Структуризація території населених пунктів. Встановлення кадастрових номерів. Кадастрове землевпорядження (інвентаризація земель). Державна реєстрація земель: законодавче, нормативно-методичне забезпечення. Порядок первинної реєстрації, реєстрація купівлі-продажу, оренди, застави земельних ділянок. Державний реєстр земель. Ведення кадастрового обліку земельних ділянок. Поземельна книга. Формування і ведення кадастрової справи, ведення чергового кадастрового плану. Земельно-облікові роботи – облік кількості і якості земель. Бонітування ґрунтів, економічна і грошова оцінка земель: поняття, сутність і сфери використання. Організація і порядок ведення ДЗК. Містобудівний кадастр населених пунктів (ДК). Законодавче і нормативне забезпечення. Визначення, призначення, принципи і задачі. Структура даних і зміст реєстрів ДК. Порядок створення і ведення ДК. Організаційне забезпечення ведення ДК. Програма створення АСС ДЗК в Україні. Організаційна структура побудови АСС ГЗК. Інформаційні зв'язки, структура інформаційних баз даних АСС ДЗК.


^ Цифрова обробка зображення [35]

Предмет і задачі курсу: геодані, геокартографування, багатомірне картографування. Цифрове зображення, дігітализація зображення. Оптимальний розмір пікселя, квантування. Поліпшення якості зображення: заелементне перетворення, фільтрація. Супутники Землі і їхні продукти: діапазони реєструємого випромінювання, порівняльні характеристики супутникових систем дистанційного зондування, комерційні супутники і доступ до даних. Інформація великомасштабних знімків і карт. Основи розпізнавання карт, методи розпізнавання. Аналіз супутникових і літакових даних, даних сканування. Методи класифікації цифрових зображень: нечіткі безлічі, статистичні методи, системи баз знань, нейроні мережі. Методи цифрового трансформування даних сканування, ортофотоплани й ортофотомапи. Спільна обробка супутникових знімків і векторизованих карт. Тематична обробка цифрових супутникових і літакових знімків.


^ Перелік рекомендованої літератури


 1. Геодезія. Частина перша. Друге видання, виправлене та доповнене ( за загальною редакцією проф. д.т.н. Могильного С.Г. і проф. д.т.н. Войтенко С.П.). Донецьк, 2003р. – 458с.

 2. Селиханович В.Г. Геодезия, ч.2 – М.: Недра, 1981.-541с.

 3. Селиханович В.Г. и др. Практикум по геодезии. – М.: Недра,1978. -382с.

 4. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV класса. М.:Недра, 1974 – 160с.

 5. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000,1:1000 та 1: 500. (ГКНТА -2.04-02-98). Київ.- 1999 – 131с.

 6. Геодезия, ч.2. Беспалый Н.П., Могильний С.Г., Ахонина Л.И. (в электронном виде)

 7. Алексеев Е.Р., Павлыш В.Н., Чеснокова О.В. Программирование на языке ТУРБО ПАСКАЛЬ с элементами численных методов. Учебное пособие для студентов всех специальностей. Донецк, ДонГТУ.- 1999

 8. Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс. - М.: Нолидж., 2000, 614 с

 9. Том Сван. Delphi 4. Библия разработчика: пер. с англ.-К.; М.; СПб.: Диалектика, 1998.-672 с

 10. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 5. Руководство разработчика баз данных. - М.: Нолидж., 2000, 636 с.

 11. Энди Митчел Руководство по ГИС анализу: - Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.: Пер. с англ. –Киев, ЗАО ECOMM Co; Стилос, 2000, -198с.

 12. ДеМерс М. Географические Информационные Системы. Основы. : Пер. с англ. –М.: Дата+, 1999, -490с.

 13. Дьяконов В. Mathcad 2001: учебный курс. –СПб.: 2001. –624с.

 14. Дюк В., Самойленко А. Data mining: учебный курс. –СПб.: Питер, 2001. –368с.

 15. Конспект лекцій по курсу „Математичні моделі і методи у розрахунках на ПЕОМ” (Електроний)

 16. Дорожинський А.Л. Основи фотограмметрії. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003.- 213 с.

 17. Могильный С.Г., Беликов И.Л. и др. Фотограмметрия. Киев: Вища школа. 1985.-278 с.

 18. Бобир Н.Я., Лобанов А.Н., Федорук Г.Д. Фотограмметрия. М.:Недра. 1974-471 с.

 19. Дробышев Ф.В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии. Недра, 1973

 20. Назаров А.С. Фотограмметрия: учебное пособие для стулентов вызов// ТетраСистемс, 2006 – 368 с.

 21. Роджер Томлинсон Думая о ГИС. Планированиегеографических информационных систем: Руководство для мнеджеров. Пер. с англ.. –М.: Дата+, 2004, –325с.

 22. ДеМерс М. Географические Информационные Системы. Основы. : Пер. с англ. –М.: Дата+, 1999, -490с.

 23. Энди Митчел Руководство по ГИС анализу: - Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.: Пер. с англ. –Киев, ЗАО ECOMM Co; Стилос, 2000, -198с.

 24. Руководство користувача ArcView

 25. Конспект лекцій по дисципліні „Проектування і експлуатація ГІС” (Електроний).

 26. Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Козакова З.Л. Математическая катрография.-М.: Недра, 1986.-286с.

 27. Вахромеева Л.А. Картография.-М.:Недра, 1981.-224с.

 28. Салищев К.А. Картоведение.- М.:МГУ, 1982.-408с.

 29. Глобальная спутниковая радионавигационная система. – М., ИПРЖР, 1998. – 400 с.

 30. Ю.А. Соловьев Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-Трендз, 2000.

 31. Меллер И. Введение в спутниковую геодезию. - М., 1967

 32. Спутниковые и традиционные геодезические измерения / В.Н. Баландин, М.Я. Брынь, В.Ф. Хабаров, А. В. Юськевич. - Санкт-Петербург ФГУП «Аэрогеодезия» 2003

 33. Володін М.О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – Київ, 2000. –320 с.

 34. Перович Л., Волосецький Б. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – Львів-Коломия, 2000. – 128 с.

 35. Могильный С.Г. Электронный конспект лекций по ЦОИ (на сервере кафедры геоинформатки и геодезии)Голова фахової атестаційної комісії

д.т.н., проф. Шоломіцький А.А.Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи