Затверджую: Ректор Доннту icon

Затверджую: Ректор Доннту
Скачати 71.52 Kb.
НазваЗатверджую: Ректор Доннту
Дата31.07.2012
Розмір71.52 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор ДонНТУ:


____________ О.А.Мінаєв


«_____»_________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.17010201, 8.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки


Донецьк – 2012

Розглянуто на засіданні кафедри Радіотехніки та захисту інформації


Протокол № 8 від 12 березня 2012 р.


Завідувач кафедри ___________________В.В.Пасльон


ВСТУП


Програма фахових випробувань включає основні дисципліни професійно-орієнтовної і професійної підготовки, які викладалися згідно з діючим стандартом вищої освіти за професійно-освітнім рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки «Системи технічного захисту інфрмації» з врахуванням вимог до фахівців за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки».

За результатами підготовки у відповідності з даною програмою фахівець-бакалавр з напряму підготовки «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» буде здатний скласти вступні випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки».

Згідно з даною програмою випускник-бакалавр повинен знати нормативно-правову базу з питань захисту інформації, володіти навичками роботи з спеціальним обладнанням передачі, прийому і обробки інформації, а також системами захисту від несанкціонованого доступу. Повинен вміти аналізувати технічну ситуацію, основні загрози безпеки інформаційних систем, проводити оцінку безпеки по заданому критерію, прогнозувати можливі витіки інформації в технічних системах, моделювати прості системи захисту в залежності від їх типу, складу та умов застосування.

Для впровадження нових вітчизняних та зарубіжних розробок спеціального обладнання випускник-бакалавр повинен знати загальні принципи передавання та прийому радіосигналів, принципи будови і функціонування радіоелектронних систем різноманітного призначення, їх елементну базу, сучасний стан та перспективи розвитку.

Вступний іспит за даною програмою передбачає відповіді на питання трьох рівнів.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


Правові основи забезпечення ТЗІ в Україні. Державна політика у сфері ТЗІ. Система якості в сфері ТЗІ. Порядок отримання ліцензії на право господарської діяльності у сфері ТЗІ. Система сертифікації. Державна експертиза у сфері ТЗІ. Атестація комплексів. Державні стандарти України з технічного захисту інформації. Технічний захист інформації в комп’ютерних (автоматизованих) системах від несанкціонованого доступу. Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального призначення. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН.


Література [1, 2, 3]


^ 2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ


Історія виникнення ТЗІ, терміни та визначення. Загрозі для інформації, об’єкти, які підлягають захисту. Класифікація технічних каналів витоку інформації. Характеристика технічних каналів витоку інформації, що оброблюється технічними засобами передавання та обробки інформації. Характеристика технічних каналів витоку акустичної (мовної) інформації. Характеристика технічних каналів витоку при передаванні інформації по каналам зв’язку. Класифікація та характеристика портативних засобів несанкціонованого отримання інформації. Класифікація методів і засобів захисту інформації. Проектно-архітектурні вирішення з метою захисту інформації. Пасивні та активні засоби захисти інформації. Методи та засоби пошуку електронних засобів перехоплення інформації. Оцінка ефективності заходів захисту інформації від витоку по технічним каналам.


Література [4, 5, 6, 7]


^ 3. СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІ


Класифікація РТ сигналів. Векторне представлення сигналів. Спектральне представлення сигналів. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів.

Спектральна щільність прямокутного відеоімпульсу, δ -імпульсу. Основні властивості перетворення Фур'є. Спектральна щільність сигналів, що неінтегруються. Основні властивості перетворення Лапласа. Взаємна спектральна щільність сигналу. Енергетичний спектр сигналів.

Складні сигнали з дискретною структурою. Модульовані сигнали. Амплітудна модуляція (АМ). Сигнали з кутовою модуляцією. Частотна модуляція (ЧМ). Фазова модуляція (ФМ). Лінійна частотна модуляція (ЛЧМ). Спектри частот. Сигнали з обмеженим спектром.

Ідеальний низькочастотний сигнал. Ідеальний смуговий сигнал. Оцінка деяких параметрів сигналів з обмеженим спектром. Ортогональні сигнали з обмеженим спектром. Теорема Котельникова. Вузькосмужні сигнали. Аналітичний сигнал. Перетворення Гильберта. Проходження детермінірованого сигналу через лінійні кола. Принцип суперпозиції. Спектральний метод аналізу проходження сигналу лінійними колами. Операторный метод аналізу проходження сигналу лінійними колами. Проходження узкополосных сигналів через виборчі кола.


Литература [8, 9]

^

4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕРЕДАВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ИНФОРМАЦІЇІнформація, її види. Адекватність інформації, її форми. Інформаційний процес, його види. Об'єкт інформації, його реквізити. Методи класифікації інформації. Повідомлення, його інтерпретація.

Міри кількості інформації. Ентропія: умовна приватна, загальна умовна. Ентропія об'єднання. Ентропія системи з рівноможливими станами. Обсяг інформації.

Кількість інформації, переданої по дискретному каналу без перешкод. Кількість інформації в дискретному каналі при наявності перешкод. Інформація в безупинних повідомленнях.

Інформаційні втрати. Швидкість передачі інформації. Пропускна здатність каналів зв'язку. Надмірність повідомлень.

Основні задачі теорії кодування. Види представлення коду. Словникові методи кодування. Алгоритми розпакування даних.

Способи кодування з виявленням і виправленням помилок.


Література [10, 11]


^ 5. ПРИЛАДИ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ ТА АНТЕНИ


Призначення антен та приладів НВЧ. Класифікація антен. Диполь Герца. Опір випромінювання. Діаграма спрямованості. Коефіцієнт спрямованої дії. Вібратор. Випромінювання вібратора. Півхвильовий вібратор. Несиметричний вібратор. Способи живлення вібраторів. Випромінювання двох паралельних вібраторів. Активний рефлектор. Пасивний рефлектор. Директор. Директорна антена. Вплив Землі на діаграму спрямованості антени. Приймальні антени. Принцип двоїстості. Поле випромінювання магнітного диполя. Рамкова антена. Феритова антена. Антена біжучої хвилі. Активні антени. Синфазна антена. Фазована антенна (решітка). Приймальні телевізійні антени. Антени коротких хвиль. Випромінювання апертурних антен. Дзеркальні антени. Рупорні антени. Щілинні антени. Дводзеркальні антени. Антени колової поляризації. Лінзові антени. Спіральні антени. Антенні решітки (АР). Синтезовані антени. Експлуатаційні вимірювання антенно-фідерних пристроїв. Основні положення правил технічної експлуатації, охорони праці і техніки безпеки.


Література [ 12, 13, 14, 15]


^ 6. ПРИЙОМ ТА ОБРАБОТКА СИГНАЛІВ


Радіоприймальні пристрої. Структурні схеми й основні характеристики радіоприймачів. Сигнали на вході приймачів. Внутрішні шуми і зовнішні шуми. Шумові характеристики. Вихідні кола. Транзисторні регенеративні, параметричні і диодні підсилювачі. Основні показники і типи підсилювачів проміжної частоти (ППЧ). ППЧ з зосередженою і розподіленою вибірковістю. Фільтри в ППЧ. Загальна теорія перетворення частоти. Побічні канали прийому. Гетеродини. Задачі і характеристики детекторів сигналів. Амплітудні, фазові і частотні детектори. Принципи і різновиди автоматичного регулювання посилення (АРУ). Елементи АРУ. Режими АРУ. Принципи і різновиди автоматичного підстроювання частоти (АПЧ). Елементи АПЧ. Режими АПЧ. Фазове автоматичне підстроювання частоти (ФАПЧ): області застосування і принципи роботи. Диференціальне рівняння типової ФАПЧ. Характеристики і моделі ФАПЧ. Цифрові ФАПЧ.

Статистичний структурний синтез оптимальних радіоприймальних пристроїв: задача оптимізації і фільтрації. Основні типи радіоприймальних пристроїв. Математичне моделювання радіоприймальних пристроїв: задачі і методи.


Литература [16].


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. ДСТУ 3396.

  2. Нормативні документи з технічного захисту інформації.

  3. Біла книга Держспецзв’язку.

  4. Хорев А.А. Способы и средства защиты информации. – М.: МО РФ, 1998. – 316 с.

  5. Хорев А.А. Методы и средства поиска электронных устройст передачи информации. – М.: МО РФ, 1998. – 224 с.

  6. Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам. – М.: Гостехкомиссия России, 1998. – 320 с.

  7. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 414 с.

8. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Советское радио, 1977. – 608с.

9. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 1983. – 536с.

10. Цымбал В.П. Задачник по теории информации и кодированию : []для вузов / В.П. Цымбал. ─ К. : Вища шк., 1976 . ─ 275с.

11. Цымбал В.П. Теория информации и кодирования: учебное пособиие для вузов / В.П. Цымбал. ─ 2-е изд., испр. и доп. ─ К.: Вища шк., 1977 . ─ 288с.: ил. ─ Загл. 1-го изд.: Теория информации и кодирования.

12. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: Учебник для Вузов /Г.А.Ерохин, О.В.Чернышев, Н.Д,Козырев, В.Г.Кочержевский; под ред. Г.А.Ерохина. – 2-е изд., испр. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004.- 491с.

13. Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. Посібник/ За ред. Ю.Л.Мазора, Є.А.Мачуського, В.І.Правди. – К.: Вища шк., 1999. – 838с.

14.Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учебник для радиотехнич. спец. вузов.- М.: Высш. шк., 1988.- 432 с.

15.Бова Н.Т., Резников Г.Б. Антенны и устройства СВЧ.- К.: Вища школа, 1982 – 278с.

16. А.П. Жуковский Радиоприемные устройства / Учебное пособие для всех радиотехнических специальностей вузов. – Москва: Высшая школа, 1989. – 342с.


Голова фахової атестаційної комісії П.В.Стефаненко

Схожі:

Затверджую: Ректор Доннту iconЗатверджую: Ректор Доннту
Спеціальність: 05090103, 05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Затверджую: Ректор Доннту iconПолезная информация для первокурсника (составлена студентами Доннту)
Доннту через профсоюзную организацию и органы управления Доннту; бесплатно пользоваться в Доннту библиотеками, информационным фондом,...
Затверджую: Ректор Доннту iconЗатверджую: Ректор Доннту
Поняття зв'язку, його фізичне та аналітичне зображення. Конструкція виробу як система зв'язків: властивостей матеріалу, розмірних...
Затверджую: Ректор Доннту icon29 ноября 2011 года ректор Доннту а. А. Минаев встретился со студентами отличниками всех факультетов университета. На встрече присутствовали: проректор по научно-педагогической работе Доннту а.
Доннту а. А. Минаев встретился со студентами отличниками всех факультетов университета. На встрече присутствовали: проректор по научно-педагогической...
Затверджую: Ректор Доннту iconВнимание: конкурс
Доннту (при поддержке Технопарка Доннту и Ассоциаций выпускников Доннту) объявляют в связи с этим творческий конкурс «Alma Mater...
Затверджую: Ректор Доннту iconПравила пользования сетевыми информационными ресурсами Доннту и сетью Интернет
Доннту. Информационная безопасность лвс доннту поддерживается сотрудниками отдела тсс цикт, а комплексную защиту компьютеров, подключенных...
Затверджую: Ректор Доннту iconПравила пользования сетевыми информационными ресурсами Доннту и сетью Интернет
Доннту. Информационная безопасность лвс доннту поддерживается сотрудниками отдела тсс цикт, а комплексную защиту компьютеров, подключенных...
Затверджую: Ректор Доннту icon12 декабря 2012 года в студенческом клубе Доннту прошел «День электротехнического факультета»
Доннту прошел «День электротехнического факультета». На праздничном мероприятии присутствовали: проректор Доннту по научно-педагогической...
Затверджую: Ректор Доннту iconВизит делегации посольства франции в доннту
Донецке посетила Доннту. Французская делегация была принята ректором А. А. Минаевым. На встрече присутствовали проректор И. П. Навка,...
Затверджую: Ректор Доннту iconФорма 1 Заявка на підвищення кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів Доннту на 2012-2013 навчальний рік в іпо доннту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи