Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 72.09 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір72.09 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Спеціальність: 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


ВСТУП


У сучасних умовах господарювання підприємство стає центром економічної діяльності. Воно як економічна система є первинною ланкою, на рівні якої приймаються технічні, організаційні, економічні та соціальні рішення, від яких залежить ефективність функціонування системи господарювання в цілому.

Економіка підприємства як найважливіша його характеристика досліджує вплив чинників виробництва на результати діяльності, а також комплекс відносин з приводу формування та використання ресурсів та результатів діяльності підприємства.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів. Програма відповідає вимогам КМСОНП та узгоджена з орієнтованою структурою змісту дисципліни „Економіка підприємства”, яка рекомендована Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Відповідно до викладеного метою фахового вступного випробування освітньо-професійного рівня „магістр” спеціальності 8.18010012 „Управління інноваційною діяльністю” є контроль здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Основні завдання фахового вступного випробування полягають у виявленні знань щодо господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств, рівня засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


1.Підприємство як суб’єкт господарювання


Визначення, цілі та напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємства. Класифікація і структура підприємства. Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств. Ринкове середовище господарювання підприємств.


^ 2. Основи підприємницької діяльності


Підприємництво як сучасна форма господарювання. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність.


^ 3. Виробничі фонди


Класифікація, структура та оцінка основних фондів. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів. Показники руху, стану та ефективності використання основних фондів. Виробнича потужність підприємства.


^ 4. Оборотні кошти підприємства


Класифікація та структура оборотних коштів. Джерела формування та поповнення оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. Показники ефективності використання оборотних коштів.


^ 5. Нематеріальні ресурси та активи


Нематеріальні ресурси: сутність, види. Нематеріальні активи: оцінка, амортизація.


6.Управління підприємством


Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльністю підприємств. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями.


^ 7. Інвестиційні ресурси


Поняття, склад і структура інвестицій. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій. Формування та регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів). Залучення іноземних інвестицій для розвитку та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій. Інвестиційні проекти підприємств та організацій.

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його загальні ті приоритетні напрями. Організаційний прогрес. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.


^ 8. Інноваційні процеси


Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його загальні ті приоритетні напрями. Організаційний прогрес. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.


^ 9. Техніко-технологічна база виробництва


Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності).


^ 10. Персонал підприємства


Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. Визначення чисельності окремих категорій працівників. Сучасні системи управління персоналом.


^ 11. Продуктивність, мотивація та оплата праці


Продуктивність праці персоналу. Мотивація трудової діяльності працівників. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація. Застосовувані форми та системи оплати праці робітників. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Участь працівників у прибутках підприємства.


^ 12. Виробнича та соціальна інфраструктура


Поняття, види та значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. Соціальна інфраструктура та діяльність підприємства. Відтворення та розвиток інфраструктури.


^ 13. Витрати підприємства


Поточні витрати на продукування виробів. Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції. Обчислення собівартості окремих виробів. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат.


^ 14. Ціни на продукцію підприємства


Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення і регулювання.


15.Регулювання, прогнозування та планування діяльності


Державне економічне регулювання. Прогнозування розвитку суб’єктів господарювання. Методичні основи планування. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування. Тактичне та оперативне планування.


^ 16. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції


Загальна характеристика продукції (послуг). Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг). Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Якість і конкурентоспроможність продукції. Стандартизація і сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.


^ 17. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства


Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. Прибутковість (дохідність) підприємства. Рентабельність ресурсів і продукції. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.


^ 18. Ефективність діяльності підприємства


Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. Чинники підвищення ефективності виробництва.


^ 19. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства


Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки господарюючого суб’єкта. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства. Національна програма антикризового господарювання.


^ 20. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання


Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання. Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів.


^ 21.Банкрутство та ліквідація підприємств.


Банкрутство підприємств як економічне явище. Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для ВНЗ / Гетьман О.О., Шаповал В.М. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с.

2.Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – Х.: Фактор, 2005. – 266 с.

3. Кравченко А.А. Економіка підприємства: задачі, тести, відповіді з поясненнями : навчальний посібник для ВНЗ / Кравченко А.А., Харченко В.А. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2009. – 325 с.

4. Семернікова І.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для ВНЗ / Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В.; І.О. Семернікова, Н.В. Мєшкова-Кравченко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 375 с.

5.Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2003.- 91 с.

6. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник для ВНЗ / Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

7.Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін.; За ред. д-ра екон.наук, проф. С.Ф. Покропивного.-К.:КНЕУ, 2000. – 328с.

8. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник для ВНЗ / Краснокутська Ніна Василівна ; Н.В. Краснокутська ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 504 с.

9. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник для ВНЗ / Василенко Валентин Олександрович, Шматько Василь Григорович ; В.О. Василенко, В.Г. Шматько. - 3-є вид., вип. та доп. - К. : Центр навч. лит., 2005. - 440 с.

10. Основи менеджменту : підручник для ВНЗ / Федоренко Валентин Григорович [и др.] ; В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Є.В. Бондаренко та ін. ; за наук. ред. В.Г. Федоренка ; Екон школа акад.УАН В.Г. Федоренка. - К. : Алерта, 2007. - 420с.

11. Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для ВНЗ / Мартиненко Микола Мефодійович ; М.М. Мартиненко. - К. : Каравела, 2008. - 496с.

12. Осовська Г.В. Основи менеджменту : практикум : навчальний посібник для ВНЗ / Осовська Галина Володимірівна, Копитова Ірина Володимирівна ; Г.В.Осовська,І.В.Копитова. - К. : Кондор, 2010. - 581с.

13. Бєсєдін М.О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підход (модульний варіант) : підручник для ВНЗ / Бєсєдін Микола Олександрович, Нагаєв Віктор Михайлович ; М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв ; Харк. нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. - К. : Центр навч. літ., 2005. - 495 с.


Голова фахової атестаційної комісії доц. Попова О.Ю.Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи