Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 95.25 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата31.07.2012
Розмір95.25 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Донецького національного

технічного університету

____________________ О.А.Мінаєв

«____» _____________ 2012 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИдля магістрів набору 2012 року


Донецьк, 2012


Програма з німецької мови для вступного іспиту в магістратуру


Програма вступного іспиту в магістратуру з німецької мови зорієнтована на Загальноєвропейські рекомендації до навчання іноземним мовам і розрахована на те, що вивчення іноземної мови в ДонНТУ для більшості студентів закінчується на І курсі (96 годин) двома модульними контрольними роботами з читання та писання, рівень складності яких наближається до В1.

Наближення до вказаного рівня означає той факт, що володіння іноземною мовою різниться по видах мовної діяльності, причому формування пасивних, таких як читання і писання, відбувається в межах рівнів від А2 до В1, а активних, говоріння і аудіювання, від А1 до А2.

Ці рівні можуть бути поглиблені і розширені за рахунок дисципліни за вибором студента (2, 3 і 4 курси) і досягти В1 та В1+ в читанні та писанні і значно наблизитися до В1 в слуханні і говорінні. До складання вступного іспиту з німецької мови допускаються як студенти з базовими (обов'язковий), так і просунутим рівнем знань.

Вступний іспит складається з двох письмових частин. До них включені:

• читання

• писання


ЧИТАННЯ


^ Теми, що розглядаються

Статті з періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, розклади (розклад занять, руху поїздів тощо); програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення.


Навички

Читати тексти, що побудовані на знайомому мовному матеріалі, розуміти зміст прочитаного; знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, пояснень у коментарі); переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації


ПИСАННЯ


^ Теми, що розглядаються

Особистий або офіційний листи, статті, повідомлення, анкети, ділові повідомлення.


Навички

Описати перебіг подій, описати людину, предмет; писати повідомлення відповідно до поставленого завдання: про проведення заходів, про втрату особистих речей тощо; особисті та ділові листи


^ Вимоги до випробувань з видів мовної діяльності,

згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями

до навчання іноземним мовам


^ ЧИТАННЯ (В1)


Об'єм тексту не менш 1500 знаків. Час – 45 хвил.

Читати тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі, розуміти зміст прочитаного; знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, пояснень у коментарі); переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації.


^ Граматичні структури


Виконання 10 завдань Час – 45 хвил.

Типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні, порядок слів у них. Рамкова конструкція в німецькому реченні.

Основні засоби вираження заперечення: kein, nicht; вираження заперечення за допомогою niemand, nicht.

Безособові речення з man, es.

Прийменники, що потребують Akkusativ, Dativ, Akkusativ і Dativ.

Керування дієслів.

Відмінювання прикметників.

Cтупені порівняння прикметників та прислівників. Числівники (кількістні, порядкові).

Займенники: особові, присвійні, вказівні, неозначені, неозначено-особові(“man”)

Інфінітивні звороти: основні випадки вживання інфінітива з zu, без zu, інфінітивний зворот um zu + Infinitiv; розпізнавання під час читання зворотів statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv.

Ознаки дієслів у найуживаніших часових формах дійсного та умовного способу в активному та пасивному стані: Präsens, Perfekt, Futurtum, Präteritum. Відмінювання дієслів (модальних, сильних, слабких) в Präsens, Präteritum; еквіваленти модальних дієслів: haben / sein + zu + Infinitiv. Вживання Konjunktiv для вираження нереального бажання (умови).


ПИСАННЯ


Час – 45 хвил.

Формулювання іншомовного тексту по заданому вмісту

Об'єм тексту не менше 100 слів (написання листа, повідомлення тощо).

Писати особистий лист, використовуючи формули мовного етикету, прийняті у країнах, з мов яких проводиться тестування, з викладом новин, розповіддю про окремі факти та події свого життя, з висловленням власних міркувань і почуттів, описом планів на майбутнє та з проханням надати аналогічну інформацію партнера по письмовому спілкуванню; передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми; передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі; переписати інформацію з телефонної книги, розкладу руху; передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним зазначенням часу та місця); написати короткий текст про важливу подію, особистий план на майбутнє.


Таким чином, тривалість іспиту:

Читання – 45 хвил.

Граматичні структури – 45 хвил.

Письмо – 45 хвил.

Максимально складає 135 хвил. (2год., 15 хвил.)


Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями до навчання іноземним мовам, на іспиті не допускається користування словниками та будь якими іншими електронними носіями інформації. Критерії оцінки іншомовної компетенції студентів базується на дескрипторах Загальноєвропейських рекомендацій щодо відповідного рівня володіння іноземною мовою.


^ Критерії оцінювання завдань випробування

з німецької мови для магістрів


Рекомендовані критерії:


1. змістовність: відповідність темі, розкриття теми

2. когерентність: логічність викладу, чіткість структур

3. лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного

Наміру

4. граматична коректність


Структура завдань випробування з німецької мови


Випробування складається з трьох частин:

 • Читання

Загальна кількість завдань по читанню – 12, максимально 12 балів.

На виконання завдань відведено 45 хвилин.


 • Граматичний тест

Загальна кількість завдань – ^ 30, максимально 30 балів.

На виконання завдань відведено 45 хвилин.


 • Писання

Загальний об'єм написаного тексту – від 100 слів.

На виконання завдання відведено 45 хвилин.


Кількісний розподіл завдань тесту з німецької мови за видами мовної діяльності, знаннями і вміннями, що перевіряються, наведено у таблиці.
Вид мовленнєвої діяльності


Знання та вміння

Кількість тестових завдань

Загальне розуміння

Детальне розуміння

Вибіркове розуміння

Висловлення у письмовій формі

Лексико-граматичні вміння та навички

Читання

х

х

х
х

12

Граматичний тест

х


х

30

Писання

хх

х

30

Усього
72Оцінювання завдань випробування


ЧИТАННЯ


 1. Завдання на розгорнуту відповідь рідною мовою – 1 бал.

 2. Завдання за вибором правильної відповіді – 1 бал.

 3. Завдання на доповнення інформації за змістом – 1 бал.


Макс. 12 балів.


^ ГРАМАТИЧНИЙ ТЕСТ


Завдання за вибором однієї правильної відповіді із трьох – 1 бал.


ПИСАННЯ


 1. Додержання структурних параметрів листа – 6 балів.

 2. Орфографічно та змістовно правильна відповідь на завдання – 6 балів.


Макс. 30 балів.


У таблиці подано розподіл максимально можливих балів за видами мовної діяльності.


^ Види мовної діяльності
Види мовної діяльності

Максимально можливий бал

^ Відсоток від загальної кількості

1

Читання та граматичний тест

12 + 30 = 42

60 %

2

Писання

30

40 %

Усього

72

100 %Оцінювання іспиту проводиться за схемою:

Достатньо – 72 – 36 – зараховано.

Недостатньо – 35 – 0 – незараховано.


Masterprüfung 2012


Thema: Arbeitsmarkt


Aktiver Wortschatz zum Thema


Nomen


 1. Arbeitnehmer, m

 2. Arbeitsmarkt, m

 3. Arbeitsplatz, m

 4. Arbeitswelt, f

 5. Aufforderung, f

 6. Ausbildung, f

 7. Auswirkung, f

 8. Bereich, m

 9. Betreuer, m

 10. Geld, n

 11. Einkommen, n

 12. Entwicklung, f

 13. Fähigkeit, f

 14. Job, m

 15. Kosten, Pl

 16. Lohn, m

 17. Lohnfortzahlung, f

 18. Niveau, n

 19. Spanne, f

 20. Sicherheit, f

 21. Urlaub, m

 22. Unternehmen, n

 23. Vertrag, m

 24. Werbung, f

 25. Zeitalter, n


Verben


 1. anbieten (o,o)

 2. aussetzen, sich (D)

 3. aussehen

 4. beziehen (o,o), sich auf (Akk.)

 5. bezahlen

 6. herstellen

 7. jobben

 8. nachfragen

 9. suchen

 10. vorstellen

 11. wechseln.


Adjektive


 1. billig

 2. gering

 3. günstig

 4. hoch

 5. momentanГолова предметної комісії ___________ Левченко Г.Г.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи