Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 63.34 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір63.34 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


вступного випробування з французької мови для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


Програма з французької мови для вступного іспиту в магістратуру

Програма вступного іспиту в магістратуру з французької мови зорієнтована на Загальноєвропейські рекомендації до навчання іноземним мовам і розрахована на те, що вивчення іноземної мови в ДонНТУ для більшості студентів закінчується на І курсі (128 годин) іспитом, рівень складності якого наближається до рівня В1.

Наближення до вказаного рівня означає той факт, що володіння іноземною мовою різниться по видах мовної діяльності, причому формування пасивних, таких як читання і письмо, відбувається в межах рівнів від А2 до В1, а активних, говоріння і аудіювання, від А1 до А2.

Ці рівні можуть бути поглиблені і розширені за рахунок дисципліни по вибору (2, 3 і 4 курси) і досягти В1 і В1+ в читанні та письмі і значно наблизитися до В1 в слуханні і говорінні. До складання вступного іспиту з французької мови допускаються як студенти з базовими (обов'язковий 1 курс), так і просунутими знаннями (від 2-го до 4-го курсів).

Вступний іспит складається з 3 письмових частин. До них включені: читання, граматични структури, письмо.

Читання: статті/тексті з періодичних видань та Интернет-сайтів; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, розклади (розклад занять, руху поїздів тощо); програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення. Навички: читати тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі, розуміти зміст прочитаного; знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, пояснень у коментарі); переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації

^ Граматичні структури ( базова граматика на І курсі).

Письмо: особистий лист, стаття, повідомлення, анкета, ділове повідомлення. Навички: писати розповідь про перебіг подій, описати людину, предмет; писати повідомлення відповідно до поставленого завдання: про проведення заходів; особисті та ділові листи.


^ Вимоги до випробувань з видів мовної діяльності, згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями до навчання іноземним мовам

Читання: об'єм тексту від 1000 до 1500 знаків, час – 45 хвил. Читати тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі, розуміти зміст прочитаного; знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, пояснень у коментарі); переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації.

^ Граматичні структури: виконання 30 завдань, час виконання – 30 хвил.

Типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні. Порядок слів у французькому реченні. Основні засоби вираження заперечення: ne … pas, подвійне заперечення: ne … jamais, ne…. rien, ne … nulle part. Безособові звороти з il. Прийменники, що використовуються у французькій мові. Управління дієслів. Відмінювання прикметників. Cтупені порівняння прикметників та прислівників. Числівники (кількісні, порядкові). Займенники. Дієслова у найуживаніших часових формах дійсного та умовного способу в активному стані: Présent de l’Indicatif, Passé сomposé, Imparfait, Futur simple, Відмінювання дієслів.

Типи завдань: поставте дієслова в теперішньому, минулому або майбутньому часі, або у наказовому спосібу (в дужках ці дієслова подані в інфінітиві з позначенням часу або способу, з якому дієслова відображає цей контекст). Заповніть також інші наявні в тексті пропуски, обравши один з запропонованих в дужках варіантів, що виділені жирним шрифтом .

Письмо: час – 30 хвил. Формулювання іншомовного тексту по заданому змісту. Об'єм тексту не менше 80 слів (написання особистого листа).

Писати особистий лист, використовуючи формули мовного етикету, прийняті у країнах, з мов яких проводиться тестування, з викладом новин, розповіддю про окремі факти та події свого життя, з висловленням власних міркувань і почуттів, описом планів на майбутнє та з проханням надати аналогічну інформацію партнера по письмовому спілкуванню; передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми; передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі; переписати інформацію з телефонної книги, розкладу руху; передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним зазначенням часу та місця); написати короткий текст про важливу подію, особистий план на майбутнє.


Таким чином, тривалість іспиту: максімально складає 105 хвил. (1год. 45 хвил.)

Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями до навчання іноземним мовам, на іспиті допускається користування двомовними словниками. Критерії оцінки комунікативної компетенції студентів базуються на дескрипторах відповідного рівня володіння мовою в Загальноєвропейських рекомендаціях.

Орієнтовна тематика завдань 1. Особа та її характеристика. Будинок. Житло.

 2. Повсякденне життя. Стосунки між людьми.

 3. Відпочинок, розваги та захоплення. Подорожі та поїздки.

 4. Університет/ВНЗ, исторія.

 5. Вивчення мови. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості, визначні місця, видатні особистості.

 6. Науково-технічний прогрес.

 7. Сучасний світ професій. Вивчення професіі.

 8. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному світі.Голова предметної комісії ___________ Горін В.Я.


^ Структура завдань випробування з французької мови

Частина 1: Читання і робота з текстом на розуміння інформації: загальна кількість завдань по читанню – ^ 20. На виконання завдань відведено 75 хвилин.

Частина 2: Граматика: загальна кількість завдань – 30. На виконання завдань відведено 30 хвилин.

Частина 3: Письмо (письмове висловлювання): загальний об'єм написаного тексту – 80-100 слів. На виконання завдання видведено 30 хвилин.


^ Критерії оцінювання завдань випробування з французької мови для магістрів

У таблиці подано розподіл максимально можливих балів за видами мовної діяльності

Види мовної діяльності, граматичні структури


Максимально можливий бал

Читання и робота з текстом на розуміння інформації.:

 • загальна кількість завдань з читання – 20

 • кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.


40

Граматичні структури:

 • загальна кількість завдань – 30

 • кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.


30

Письмо: загальний обсяг написаного тексту не менш 80 слів.


30

Максимальна кількість балів по 3 видам завдань


100Критерії оцінювання : письмове висловлювання

Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

Кількість балів

0-1

30

1-2

27

3-4

24

5-7

21

8-12

18

13-16

15

більш 16

незарахованоВипробування вважається пройденим успішно за умовами отримання не менш ніж 50 балів тобто:

 • робота з текстом на розуміння інформації, представленої у письмовому вигляді: не менш 20 балів ; граматика: не менш 15 балів ; письмове висловлювання: не менш 15 балів.


Оцінювання іспиту проводиться за схемою: достатньо – 50-100% (50- 100 балів): оцінка „зараховано”. Недостатньо – 0-49% (0 – 49 балів) : оцінка „незараховано”.


Голова предметної комісії ___________ Горін В.Я.

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи