Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! icon

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги!
НазваМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги!
Дата31.07.2012
Розмір69.3 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Інформаційний лист


Шановні колеги!


Кафедра української та російської мов Донецького національного технічного університету запрошує Вас узяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Мова і час», яка відбудеться 23 – 25 квітня 2009р.


Проблеми обговорення:

  1. Мова і майбутня спеціальність студента.

  2. Теоретичні і практичні питання викладання української мови.

  3. Актуальні проблеми граматики української і російської мов.

  4. Лінгвометодичні аспекти викладання мови у вищому навчальному закладі.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Для участі в конференції просимо надіслати до ^ 1 лютого 2009р. заявку із зазначенням теми доповіді та відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, адреса, телефон) і матеріали для публікації у вигляді тез (обсяг до 2 сторінок). Тези доповідей публікуватимуться у збірнику матеріалів конференції, який разом із програмою учасники конференції отримають під час конференції.

Якщо Ви не плануєте власну участь у роботі конференції, але бажаєте отримати збірник матеріалів, додайте, будь-ласка, 20 гривень до грошового внеску на поштові витрати під час пересилки.

Доповіді учасників конференції (обсягом 5-8 сторінок) будуть рекомендуватися до публікації після особистої участі у роботі конференції у спеціальному збірнику наукових статей.

Для збірника за вимогами ВАКу необхідно подати матеріали із рецензією кандидата або доктора філологічних наук.

Відповідно до постанови Президіуму ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року у кожній статті повинні бути присутні такі елементи: 1) у загальному вигляді повинна бути сформульована постановка проблеми та зв’язок її з найважливішими науковими та практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій, у яких є постановочні питання, що аналізуються автором; 3) акцентовано увагу на невирішені проблем, яким присвячена стаття; 4) сформульовані мета та завдання статті; 5) викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) зроблені висновки та позначені перспективи подальшого розвитку проблеми.

^ Вимоги до оформлення статей:

На першій сторінці російською, українською та англійською мовою друкуються: УДК; відомості про автора (П.І.Б., посада, ступінь, контактні адреса та телефони); назва статті; кількість бібліографічних записів (цифра); стислі анотації (не більш 500 знаків із вказівкою новизни та методів дослідження); ключові слова (не більш 5). Ці відомості не входять до загального об’єму статті. Необхідно також зазначити секцію, в якій планується виступ.

Статтю подавати мовою конференції обсягом до 8 сторінок в одному примірнику з додатком електронного варіанта на дискеті 3,5 та E-mail. Текст набирати у форматі редактора MS Word шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки. На першій сторінці в правому верхньому кутку – ініціали і прізвище автора, нижче – назва навчального закладу. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17, с. 5]. Список використаних джерел подавати в кінці статті після слова «Література» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.

Вартість публікацій – 15 грн. за 1 сторінку (для докторів наук, професорів – безкоштовно).

Заявку на участь у конференції, матеріали для публікації та кошти за публікацію просимо надсилати на адресу:83001, м. Донецьк, вул. Артема, 72 Відділення зв’язку №1 До запиту Мітасовій Еллі Федорівні; 83050, м. Донецьк, просп. Хмельницького, Відділення зв’язку №50 До запиту Лазарєвій Людмилі Костянтинівні.

Адреса оргкомітету: Донецький національний технічний університет, корп. 3, каф-ра укр. й рос. мов, вул. Артема-96, м. Донецьк.

E-mail: ukrmovadgtu@rambler.ru


Телефон для довідок: (062) 301-03-64 (дод. 3-64) (кафедра української та російської мов).

Усі витрати (проїзд, проживання, харчування) за рахунок учасників конференції. Просимо заздалегідь повідомити про особисту участь і необхідність місця для проживання.


^ Зразок оформлення першої сторінки (не входить до загального обсягу статті):


УДК 81’1=16+81’373.21

Секція №1 Семантика та мовна концептуалізація світу.

Іванов Іван Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри… (назва кафедри та навчального закладу). Домашня адреса, телефон, електронна адреса.

Иванов Иван Иванович, кандидат филологических наук, доцент кафедры… . Домашний адрес, телефон, электронный адрес.

Ivanov Ivan, Candidate of Science in Filology… Home address, tel., e-mail.

^ ПРОБЛЕМЫ ПРОПРИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ ДЕГИДРОНИМИЧЕСКИХ ОЙКОНИМОВ)

(8 библиографических записей)

Проблемы проприальной номинации рассматриваются в аспекте общей теории номинации языковых единиц. Определяется специфика проприальной номинации, а также принципы и способы номинации ойконимов. Славянские дегидронимические ойконимы анализируются с позиций ойконимной номинации. Являясь частью ойконимической системы, они имеют как общесистемные, так и специфические признаки, обусловленные особенностями топонимического обоснования географических названий данного типа онимов.

Ключевые слова: апеллятив, ойконим, оним, проприальная номинация.

^ ПРОБЛЕМИ ПРОПРІАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЕГІДРОНІМІЧНИХ ОЙКОНІМІВ)

(8 бібліографічних записів)

Проблеми пропріальної номінації розглядаються в аспекті загальної теорії номінації мовних одиниць. Визначається специфічність пропріальної номінації, а також принципи і способи номінації ойконімів. Слов’янські де- гідронімічні ойконіми аналізуються з позицій ойконімічної номінації. Вони є частиною ойконімічної системи, тому мають як загальносистемні ознаки так і специфічні ознаки, які зумовлені особливостями топонімічного обґрунтування географічних назв цього типу онімів.

Ключові слова: апелятив, ойконім, онім, пропріальна номінація.


^ PROBLEMS OF THE PROPER NAME’S NOMINATION (BASED ON SLAVONIK HYDRONIMYK TOPONYMS)

(8 articles)

The author examined the problems of proper name’s nomination as the part of general theory of linguistic nomination. Principles and methods of nomination of names of settlements are formed in toponymic system. Slavonic Hydronymic toponyms as the members of toponymic system have their specific properties based on pecularity of toponymic nomination.

Key words common noun, the proper name, toponym, proper’s name nomination.


Оргкомітет

З А Я В К А

^ Учасника Всеукраїнської наукової конференції

«Мова і час» ( 23 – 25 квітня 2009р.)1..

Прізвище
2.

Ім'я
3.

По-батькові
4.

Місце роботи
5.

Домашня адреса
6.

Посада
7.

Учений ступінь, наукове звання
8.

Назва доповіді
9.

Секція, в рамках якої заявляється участь та планується доповідь
10.

Варіант участі: ставте позначку «+»)заочна участь

з публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів


особиста участьз публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів
з публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів і публікацією наукової статті
11.Телефони (домашній та робочій)

12.

Е-mаіІ
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет»
Роботу виконано на кафедрі загальної хімії Донецького національного технічного університету
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconУвага! Бланк угоди роздруковується на одному
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconУвага! Бланк угоди роздруковується на одному
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи