Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення icon

Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення
Скачати 59.33 Kb.
НазваПоложення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення
Дата14.09.2012
Розмір59.33 Kb.
ТипПоложення


Додаток 1

до наказу від «_04_» _березня_ 2008 р.

__144__

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою університету


(Протокол № 6 від 28.02.2008 р.)


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ПОНАД ОБСЯГИ, ВСТАНОВЛЕНІ НАВЧАЛЬНИМИ ПЛАНАМИ І ПРОГРАМАМИ,

ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЛІКВІДУВАТИ АКАДЕМІЧНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ АБО АКАДЕМІЧНУ РІЗНИЦЮ


Київ КНЕУ 2008

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення розроблено відповідно до діючого законодавства України та нормативних актів Університету зокрема:

- Закону України “Про освіту” від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;

- Закону України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ зі змінами та доповненнями;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» від 20.01.97р. №38;

- Статуту університету;

- «Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації», затвердженого Ухвалою Вченої ради університету (протокол №2 від 30.09.2004р.) зі змінами та доповненнями, затвердженими ухвалою Вченої ради (протокол №9 від 28.04.2005р.).

1.2. Положення запроваджується в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» (далі — КНЕУ) з метою унормування порядку організації надання студентам додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами підготовки фахівців, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю (далі — додаткові освітні послуги).

1.3. Додаткові освітні послуги здійснюються понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмами підготовки фахівців, тому надаються на платній основі за рахунок коштів замовника.

1.4. Додаткові освітні послуги можуть надаватися для студентів всіх курсів і форм навчання, які навчаються як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

1.5. Додаткові освітні послуги реалізуються у формі додаткового або повторного вивчення навчальних дисциплін для студентів, які: а) за результатами ПМК (заліку) або іспиту отримали незадовільну оцінку «F» і обов’язково повинні пройти повторне вивчення дисципліни; б) за результатами ПМК (заліку) або іспиту отримали незадовільну оцінку «FX» і виявили бажання додатково попрацювати над вивченням дисципліни; в) мають ліквідувати академічну різницю при поновленні або переведенні з іншого вищого навчального закладу за наявності розбіжностей в навчальних планах.

1.6. Додаткові освітні послуги здійснюються за особистою заявою студента.


ІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ


2.1. Надання додаткових освітніх послуг здійснюється за особистою заявою студента (Додаток 1) з подальшим формуванням графіку організації навчального процесу, розкладу занять та оплатою додаткових освітніх послуг на підставі затвердженого розрахунку.

2.2. Додаткові освітні послуги реалізуються в позанавчальний час протягом трьох тижнів за окремим розкладом (в І семестрі — впродовж вересня; в ІІ семестрі — впродовж березня) і завершуються виставленням підсумкової оцінки з дисципліни за результатами складання іспиту або ПМК (заліку).

2.3. Додаткові освітні послуги з усіх дисциплін надаються в обсязі 20 академічних годин у формі лекційних, практичних (семінарських, лабораторних) занять, індивідуально-консультативної роботи та підсумкового контролю для групи студентів не менше 10 осіб, або в окремих випадках (за рішенням декана) в індивідуальній формі.

Розподіл годин за видами навчальної роботи студентів здійснює викладач, який проводить додаткові заняття.

2.4. Порядок надання додаткових освітніх послуг з дисциплін:

2.4.1. При виникненні потреби студент звертається в деканат з письмовою заявою на ім’я ректора щодо надання йому додаткових освітніх послуг з певної навчальної дисципліни.

2.4.2. Заява студента розглядається деканом і візується.

На підставі заяв студентів деканатами готуються проекти наказів про направлення студентів на додаткові заняття з певних дисциплін.

Копії наказів передаються до Навчального центру, бухгалтерії та фінансово-економічного відділу.

2.4.3. Фінансово-економічний відділ на підставі наказів (п.2.4.2) та затвердженого розрахунку вартості додаткових освітніх послуг виписує рахунки студентам, де зазначаються розмір та терміни оплати за додаткові послуги.

2.4.4. За виписаним рахунком студент сплачує необхідну суму в касу університету готівкою або безготівково (на розрахунковий рахунок КНЕУ) і передає в деканат копію квитанції про сплату освітніх послуг.

2.4.5. Навчальний центр відповідно до наказів (п.2.4.2) формує розклад проведення додаткових занять, згідно з яким студенти зможуть отримати додаткові освітні послуги та скласти підсумковий контроль, а також закріплює викладачів, які будуть задіяні в проведенні додаткових занять.


ІІІ. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАДАННЯ

^ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ


3.1. Підсумкове оцінювання знань студентів, після одержання ними додаткових освітніх послуг, здійснюється за результатами виконання письмових завдань в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

3.2. Завдання для підсумкового оцінювання студентів за результатами додаткових освітніх послуг мають бути складені відповідно до переліку питань, що охоплюють зміст програми дисципліни і включені до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації СРС, поточного і підсумкового контролю», що розміщені на сайті університету.

3.3. Завдання для підсумкового оцінювання знань студентів за результатами додаткових освітніх послуг складається із 10 питань (завдань, що потребують творчої відповіді, задач, ситуацій) кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів.

3.4. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до діючого в університеті «Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації», затвердженого Ухвалою Вченої ради університету (протокол №2 від 30.09.2004р.) зі змінами та доповненнями, затвердженими ухвалою Вченої ради (протокол №9 від 28.04.2005р.).


^ ІV. РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ З ДИСЦИПЛІНИ


4.1. Розрахунки з викладачами за надання додаткових освітніх послуг здійснюються на умовах погодинної оплати.

4.2. Розміри ставок погодинної оплати праці викладачів за додаткові освітні послуги щорічно визначаються фінансово-економічним відділом згідно з відповідними законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, затверджуються відповідним наказом по університету і включаються до кошторису.

4.3. Фінансово-економічний відділ здійснює коригування кошторису університету на суму надання додаткових освітніх послуг.

ДОДАТОК 1

^ ЗРАЗОК ЗАЯВИ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Ректору ДВНЗ «Київський національний

економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

професору Павленку А.Ф.

від _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

__________________________________________

(факультет, напрям підготовки, курс, група, форма навчання)

___________________________________________________________


__________________________________________

(номер індивідуального плану/залікової книжки)


З А Я В А


В зв’язку з ________________________________________________________

(вказати причину необхідності одержання додаткових освітніх послуг)


прошу надати мені додаткові освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальним планом з напряму підготовки, з дисципліни

______________________________________________________________________

(назва дисципліни)

за _________ семестр ___________ курсу __________________ навчального року


з наступним складанням підсумкового контролю у формі _____________________

(іспиту, ПМК (заліку)


Підпис студента __________________________


Дата ____________________________________


Декан ________________________

(підпис)

Дата _________________________


Схожі:

Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconПро надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 200 8 І. Загальні положення
Для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconПоложення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю від 28 лютого 2008 р
«Про «Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів,...
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconПоложення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги,...
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconНаказ №109-10 Про порядок організації вивчення студентами вдруге модулів (навчальних дисциплін)`
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними...
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconНаказ №5 72 Зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом №730 від 24. 11. 09 Про включення до навчальних планів дисципліни «Друга іноземна мова» та організації її вивчення на платній основі
Враховуючи чисельні звернення студентів, які бажають за власною ініціативою вивчати другу іноземну мову понад обсяги встановлені...
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconНаказ №5 72 Зі змінами І доповненнями, затвердженими наказом №730 від 24. 11. 09 Про включення до навчальних планів дисципліни «Друга іноземна мова» та організації її вивчення на платній основі
Враховуючи чисельні звернення студентів, які бажають за власною ініціативою вивчати другу іноземну мову понад обсяги встановлені...
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconРекторові національного універститету кораблебудування
Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, навчальних дисциплін...
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconПоложення про щорічний конкурс на кращу академічну групу двнз «Ужгородський національний університет» Загальні положення
Конкурс на кращу академічну групу факультету, університету проводиться серед академічних груп факультетів, університету
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconНаказ №725 Про затвердження вартості навчальної дисципліни "Друга іноземна мова", що надається як додаткова освітня послуга понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами
На виконання п. 8 наказу від 24. 09. 2009 №572 “Про включення до навчальних планів дисципліни “Друга іноземна мова” та організації...
Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю київ кнеу 2008 І. Загальні положення iconНаказ №725 Про затвердження вартості навчальної дисципліни "Друга іноземна мова", що надається як додаткова освітня послуга понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами
На виконання п. 8 наказу від 24. 09. 2009 №572 “Про включення до навчальних планів дисципліни “Друга іноземна мова” та організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи