Кафедра фінансів icon

Кафедра фінансів
НазваКафедра фінансів
Сторінка1/7
Дата14.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з науково-педагогічної роботи ___________ Колот А.М.

«___»_______________2012 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ОРГАНІЗАЦІЇ,

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ

«ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ: аналіз та оцінка»

з дисципліни “БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

для студентів спеціальності 6508


^ Розглянуто на засіданні кафедри фінансів


протокол №___ від________

Завідувач кафедри фінансів


______________В. М. ФедосовУЗГОДЖЕНО

Начальник навчально-методичного відділу______________ Гуть Т.В.

(підпис)


Начальник відділу організаційного

забезпечення навчального процесу__________________ Жданович А.Д.

(підпис)

Київ КНЕУ 2012


Укладачі:

доцент, к.е.н. Кондратюк С.Я.

доцент, к.е.н. Жибер Т.В.

ст. викладач Коломієць Г. Б.ЗМІСТ

1. Вступ 3


2. Мета тренінгу 4

3. Основні завдання тренінгу 4

4. Зміст тренінгу та графік його проведення 11

^ 5. Порядок оцінювання знань (компетенцій) з тренінгу 35

6. Особливості проведення тренінгу та оцінювання знань студентів заочної форми навчання……………………………………………………………………….36

7. Список рекомендованої літератури 41
^

Додаток 45
1. Вступ


Навчальна дисципліна «Бюджетна система» є нормативною для підготовки бакалаврів з фінансів. Дисципліна має теоретико-прикладний характер: з теоретичного боку вона поглиблює фундаментальні знання щодо макроекономічного рівня фінансової системи — державних фінансів; з прикладного — надає базові знання з методики бюджетної роботи та сформує навички проведення розрахунків показників бюджету.

Предметом дисципліни є вивчення сукупності відносин з формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави (бюджету), призначеного для забезпечення виконання державою своїх функцій.

Метою дисципліни є формування знань з організації і функціонування бюджетної системи та проведення бюджетної політики.

Завданнями дисципліни «Бюджетна система» є:

 • засвоєння засад бюджетного устрою і принципу побудови бюджетної системи;

 • визначення складу і структури бюджетної системи України;

 • формування теоретично-практичних знань з методів і джерел доходів бюджетів та напрямів і форм бюджетних видатків, фінансування та кредитування бюджету;

 • оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію державою її функцій;

 • формування знань з обслуговування і погашення боргових зобов’язань держави та місцевих органів влади за допомогою бюджетів.

Проблемою кожної теоретично-прикладної дисципліни є питання взаємозв’язку теоретичних узагальнень з існуючою практикою. При цьому, особливого значення набуває використання інтенсивних форм навчання з використанням традиційного, соціально-рольового та поведінкового підходів. Так, проведення тренінгу з Державного бюджету України надає можливість системно закріпити і поглибити здобуті теоретичні знання та отримати практичні навички. Після проведення тренінгових занять, студенти отримують підґрунтя для успішного проходження виробничої практики, підготовки і захисту звіту про проходження практики, отримання кваліфікації бакалавра з фінансів, написання магістерської дипломної роботи.

За результатами тренінгу оцінюються набуті знання (компетенції). До залікової книжки виставляються підсумкові бали поточного модульного контролю.


^ 2. Мета тренінгу

Сутність тренінгу полягає в тому, що на основі одержаних теоретичних знань, виконуючи завдання кожного з його етапів, відбувається здобуття і засвоєння практичних вмінь, що допомагає:

 • створити цілісну уяву щодо державного бюджету та методів аналізу й оцінки, які при цьому використовуються, що дозволяє підвищити мотивацію виконання практичних завдань;

 • інтегрувати одержувані знання з дисципліни «Бюджетна система» із практичними навичками;

 • сформувати вміння колективного та індивідуального прийняття управлінських рішень, їх обґрунтування.

Для студентів, майбутніх професіоналів з фінансів, навчитися діяти надійно й компетентно є першочерговою метою навчання. Студенти повинні вміти швидко вникати у виробничі ситуації та вибудовувати ланцюг дій, тобто індивідуально й компетентно вирішувати проблеми. Саме тому, при підготовці тренінгу найважливішою є проблема визначення його мети.

Метою тренінгу є формування студентами практичних науково-дослідницьких та пошуково-аналітичних навичок щодо основних аспектів організації і методики проведення аналітичної бюджетної роботи, прийомів і способів систематизації, узагальнення та аналізу її результатів на матеріалах про виконання Державного бюджету України за останні п’ять років.


^ 3. Основні завдання тренінгу

Тренінг є засобом активізації навчання студентів, який дає змогу реалізувати основні принципи сучасних концепцій викладання: проблемності, узгодженості та системності, орієнтованості на наявний досвід, цілеспрямованості на самонавчання, професійної орієнтованості, а також зворотного зв’язку. Складається тренінг з основних етапів, проходження яких забезпечує формування у студентів навичок виконання спеціальних функцій, що здійснюють спеціалісти в фінансових органах місцевих органів влади, органах Державної казначейської служби України, органах Державної податкової служби України тощо.

За кожним етапом тренінгу потрібно виконати завдання в розрізі загального та спеціального фондів бюджету: склад доходів Державного бюджету України за їх видами відповідно до класифікації доходів бюджету і їх структуру (питому вагу); склад видатків Державного бюджету України за елементами витрат, функціями, головними розпорядниками, програмами, відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету, економічної класифікації видатків бюджету, відомчої класифікації видатків бюджету, програмної класифікації видатків бюджету, а також їх структури; фінансування Державного бюджету України за типами кредиторів і боргових зобов’язань; кредитування з Державного бюджету України в розрізі надання і повернення кредитів; стан Державного бюджету України (рівновага бюджету, дефіцит, профіцит) та фактори впливу на цей стан. Правила оформлення тренінгового завдання за кожним етапом тренінгу подано в додатку.

^ Завдання керівників етапів тренінгу:

 • деталізувати завдання кожного етапу і персоніфікувати їх;

 • здійснити розподіл студентів по групах, конкретизувати завдання кожної групи, методично спрямовувати роботу міні-груп;

 • забезпечити студентів робочими місцями та інформацією для проведення етапу;

 • проводити консультації;

 • контролювати достовірність розрахунків і обґрунтованість висновків за результатами етапу;

 • формувати оціночну інформацію про роботу міні-груп й окремих студентів, дати оцінку новизні та ефективності результатів етапу;

 • узагальнити результати етапу і розробити пропозиції щодо вдосконалення цієї форми навчання.

Завдання студентів-учасників тренінгу:

 • обрати актуальну тему і визначити своє місце в міні-групі;

 • дотримуватись програми і графіку тренінгу;

 • самостійно ознайомитись з базовими матеріалами та нормативними документами;

 • вивчити матеріал, одержаний на лекціях та практичних заняттях;

 • використовувати набуті теоретичні знання для формулювання стратегічних і середньострокових цілей, вибору альтернатив;

 • виконувати самостійно роботу, передбачену завданнями кожного з етапів тренінгу;

 • брати активну участь в роботі міні-групи згідно отриманого завдання або виконувати функції своєї ролі під час виконання тренінгу;

 • бути уважними та ініціативними, брати участь в дискусіях й мозкових атаках за результатами виконання та презентації;

 • бути логічними та послідовними під час відповідей, застосовувати набуті знання і навички під час дискусій;

 • підготувати обґрунтовані висновки за результатами тренінгу;

 • сформулювати наукову новизну і практичну значимість висновків за результатами тренінгу;

 • приймати активну участь у презентації результатів тренінгу;

 • приймати участь у розробці пропозицій з вдосконалення та підвищення ефективності тренінгу.

Етапи тренінгу з Державного бюджету України:

1 етап загальна характеристика складу і структури бюджетної системи України та дохідної і видаткової частин Державного бюджету України за останні п’ять років;

2 етап детальний аналіз складу і структури дохідної частини Державного бюджету України за останні п’ять років;

3 етап детальний аналіз складу і структури видаткової частини Державного бюджету України за останні п’ять років;

4 етап аналіз кредитування Державного бюджету України та оцінка фінансування Державного бюджету України за останні п’ять років;

5 етап аналітична оцінка державного боргу за останні п’ять років.

Виходячи із зазначеного вище, можна визначити основні завдання кожного з етапів тренінгу:

^ Етап тренінгу

Основні завдання тренінгу — формування у студентів під час тренінгу таких професійних компетенцій та вмінь:

Загальна характеристика складу і структури бюджетної системи України та дохідної і видаткової частин Державного бюджету України

1. Аналізувати:

 • зміст макрофінансової стратегії держави та сценарії розвитку;

 • порівняльні характеристики зведеного бюджету України та ВВП України;

 • склад і структуру бюджетної системи України;

 • склад і структуру дохідної частини Державного бюджету України щодо основних макрофінансових показників;

 • склад і структуру видаткової частини Державного бюджету України щодо основних макрофінансових показників.

2. Контролювати та здійснювати моніторинг:

 • основних макрофінансових показників;

 • результатів виконання державного бюджету.

3. Визначати:

 • напрями виконання макрофінансових показників;

 • макрофінансові показники, що характеризують виконання державного бюджету.

4. Розробляти:

 • критерії оцінки макрофінансових показників;

напрями державної фінансової політики з врахуванням оцінки бюджетно-податкових ризиків.

Детальний аналіз складу і структури дохідної частини Державного бюджету України

1. Аналізувати:

 • зміст податкової стратегії держави та макроекономічний сценарій її розвитку;

 • склад і структуру дохідної частини загального та спеціального фондів Державного бюджету України за класифікацією доходів бюджету;

 • необхідність надходжень до державного бюджету.

2. Контролювати та здійснювати моніторинг:

 • планування бюджетних доходів;

 • результатів виконання державного бюджету за доходами.

3. Визначати:

 • напрями виконання бюджетних доходів;

 • показники, що характеризують виконання державного бюджету за доходами.

4. Розробляти:

 • критерії оцінки результатів державного бюджету за доходами;

напрями податкової політики щодо реалізації завдань держави через державний бюджет.

Детальний аналіз складу і структури видаткової частини Державного бюджету України

1. Аналізувати:

 • зміст бюджетної стратегії держави та макроекономічний сценарій її розвитку;

 • склад і структуру видаткової частини загального та спеціального фондів Державного бюджету України за класифікацією видатків бюджету;

 • необхідність витрат за окремими бюджетними програмами.

2. Контролювати та здійснювати моніторинг:

 • планування бюджетних видатків;

 • результатів виконання державного бюджету за видатками.

3. Визначати:

 • напрями виконання бюджетних видатків;

 • показники, що характеризують виконання бюджетних програм.

4. Розробляти:

 • критерії оцінки результатів бюджетних видатків;

напрями бюджетної політики щодо виконання державою завдань за допомогою державного бюджету.

Аналіз кредитування Державного бюджету України та оцінка фінансування Державного бюджету України

1. Аналізувати:

 • зміст бюджетної стратегії держави та макроекономічний сценарій її розвитку;

 • склад і структуру фінансування загального та спеціального фондів Державного бюджету України;

 • необхідність кредитування загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

2. Контролювати та здійснювати моніторинг:

 • погашення бюджетних кредитів;

 • планування державних запозичень;

 • результатів фінансування державного бюджету.

3. Визначати:

 • напрями надання бюджетних кредитів;

 • показники, що характеризують кредитування та фінансування державного бюджету.

4. Розробляти:

 • критерії оцінки результатів кредитування та фінансування державного бюджету;

напрями державної політики щодо кредитування та фінансування державного бюджету.

Аналітична оцінка державного боргу

1. Аналізувати:

 • зміст боргової стратегії держави та макрофінансовий сценарій її розвитку;

 • склад і структуру витрат на обслуговування та погашення державного боргу;

 • необхідність окремих витрат на обслуговування державного боргу.

2. Контролювати та здійснювати моніторинг:

 • планування витрат на обслуговування та погашення державного боргу;

 • результатів виконання державного бюджету з обслуговування та погашення державного боргу.

3. Визначати:

 • напрями витрат на обслуговування та погашення державного боргу;

 • показники, що характеризують витрати на обслуговування та погашення державного боргу.

4. Розробляти:

 • критерії оцінки витрат на обслуговування та погашення державного боргу;

напрями боргової політики держави та її втілення за допомогою державного бюджету.

При цьому, кожен з етапів, як складова тренінгу, переслідує свої цілі:

— метою 1-го етапу є оволодіння засадами макрофінансового аналізу загальної характеристики складу і структури бюджетної системи України та дохідної і видаткової частин Державного бюджету України за останні п’ять років;

— метою 2-го етапу є формування вмінь і навичок використання методів та інструментів детального аналізу складу і структури дохідної частини Державного бюджету України за останні п’ять років;

— метою 3-го етапу є формування системи знань і навичок щодо прийомів і методів, які використовують для детального аналізу складу і структури видаткової частини Державного бюджету України за останні п’ять років;

— метою 4-го етапу є формування системи знань і навичок щодо елементів й методів аналізу кредитування Державного бюджету України та оцінки фінансування Державного бюджету України за останні п’ять років;

— метою 5-го етапу є формування знань і навичок оволодіння методикою аналітичної оцінки державного боргу за останні п’ять років.

Тривалість тренінгу 36 годин:

8 годин індивідуальні консультації;

4 години робота у малих групах і презентація результатів по 1 етапу тренінгу;

4 годин робота у малих групах і презентація результатів по 2 етапу тренінгу;

4 годин робота у малих групах і презентація результатів по 3 етапу тренінгу;

4 години робота у малих групах і презентація результатів по 4 етапу тренінгу;

2 години робота у малих групах і презентація результатів по 5 етапу тренінгу;

10 годин самостійна робота студентів.

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час виконання тренінгових завдань планується застосовувати такі методи:

 • семінари-дискусії є складовою роботи у малих групах відповідно до напрямів дослідження. Вони розвивають мислення, допомагають формувати погляди, виробляти власні погляди з врахуванням колективних суджень;

 • мозкова атака у малих групах дозволяє за короткий проміжок часу висловити та обговорити велику кількість ідей, здійснити їх відбір;

 • кейс-метод у малих групах дає змогу наблизити процес навчання до практичної діяльності, реальних проблемних ситуацій. Цей метод дозволяє активізувати такі різноманітні чинники як: теоретичні знання з дисципліни, практичний досвід, здібність студентів висловлювати думки, ідеї, пропозиції, уміння вислухати альтернативну точку зору й аргументовано викласти своє бачення. За допомогою цього метода студенти мають можливість проявити та удосконалити аналітичні навички, навчитися працювати в групах, застосовувати на практиці теоретичний матеріал. Використання цього методу також дозволяє побачити неоднозначність розв’язання проблеми в реальному житті.

Логічним продовженням попередніх методів є дидактичні ігри щодо прийняття обґрунтованих управлінських рішень за результатами дослідження реальної ситуації відповідно до програми сценарію етапу, теми чи напряму тренінгу.

За результатами тренінгу формуються банки даних.

Крім того, під час проведення деяких етапів тренінгу застосовуються такі методи навчання, як алгоритмічно-дійові та самостійно-пошукові.

Алгоритмічно-дійові передбачають, що відтворення й повторення студентами засвоєних знань здійснюється у вигляді усних та письмових опитувань, завдань. Крім того, студенти під керівництвом викладача розбиваються на малі групи, в яких самостійно розмірковують, вирішують проблемні ситуації, аналізують, роблять висновки. Тобто, викладач ставить проблему, яку студенти намагаються подолати. Робота в малих групах може проводитися в таких формах: ігри, «мозкова атака», конференція, брифінгові та сценарні тренування, конкурс знавців щодо понятійного апарату та вміння вірно розраховувати та пояснювати основні аналітичні показники.

Використання самостійно-пошукового методу передбачає творче засвоєння знань, розуміння сутності проблеми. Для викладання цим методом необхідно вибрати проблему, яку студент може розв’язати для демонстрації вміння та логіки її наукового пояснення, а також засвоєння шляхів розв’язання даної проблеми або типу проблем. Цей метод використовується при організації самостійної роботи студентів, під час якої відбувається закріплення понятійного апарату та вироблення навичок аргументувати та доводити власну точку зору.

Для проведення тренінгу студенти розбиваються на міні-групи (від 3 до 7 студентів у кожній групі). Групи доцільно створювати враховуючи розподіл студентів по споріднених темах та практичних інтересах. При необхідності, міні-група обирає керівника, який буде нести відповідальність за її діяльність. Далі обираються виконавці, визначаються їх обов’язки та відповідальність.

Під час проведення тренінгу студентам потрібно використати наявні знання з бюджетної системи, здобути досвід прийняття рішень та дій у певних ситуаціях. Цей тренінг дає змогу студентам застосувати одержані знання з дисципліни «Бюджетна система» для вдосконалення бюджетної практики в Україні.

У ході тренінгу студенти повинні не тільки продемонструвати та закріпити свої знання та навички, а також показати своє вміння працювати однією командою для досягнення поставленої мети, приймати реальні, обмірковані, зважені рішення.

Тренінг має бути організаційно підготовленим. Інформаційною базою є дані навчально-методичні матеріали, офіційні матеріали звітності про виконання Державного бюджету України за останні п’ять і більше років та наукові публікації.


^ 4. Зміст тренінгу та графік його проведення

При організації тренінгу використовуються принципи проведення рольових ігор. Ролі учасників групової взаємодії виходять зі змісту завдання. Різні завдання вимагають різний набір ролей, які вирішують учасники будь-якої спільної діяльності - організація, мотивація, виконання і контроль. Ті чи інші ролі, які виникають у конкретних умовах спільної діяльності, безпосередньо спрямовані на вирішення одного чи кількох з поставлених завдань.

Відповідно до форми спільної діяльності ролі можуть розподілятись так:

а) управлінські ролі:

 • керівник

 • координатор. Їх основні функціональні обов’язки: здійснюють розподіл функцій між учасниками групової діяльності та слідкують за черговістю і якістю виконання групових завдань.

б) виконавчі ролі:

 • державний аудитор

 • головний спеціаліст. Їх основні функціональні обов’язки: безпосередні виконавці групових завдань і відповідних функцій.

в) контрольні ролі:

 • експерт

 • державний інспектор. Їх основні функціональні обов’язки: слідкують за ходом спільної діяльності і коригують її при необхідності.

Кількість та якість запропонованих ролей може змінюватись залежно від кількісного складу підгруп. Також допускається як дублювання ролей, так і їх поєднання.

Основне завдання структурно-рольового розподілу групи – створення умов для ефективної групової роботи. Для створення позитивного психологічного клімату у групі, розвитку процесів внутрішнього групового структурування рекомендується використовувати різні способи розподілу учасників тренінгу на підгрупи. Розподіл на команди вважається вдалим, коли всі команди виявляються приблизно однаковими за своїми можливостями і мають однаковий шанс на успіх, якщо не поставлено певних специфічних завдань.

Обсяг і глибина розгляду тренінгових завдань залежить від наданого часу на тренінг, базової підготовки студентів, загального плану і регламенту проведення, що уточнюються керівником.

4.1. Тренінгові матеріали для першого етапу “Загальна характеристика складу і структури бюджетної системи України та дохідної і видаткової частин Державного бюджету України”
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Кафедра фінансів iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Кафедра фінансів iconКафедра фінансів І кредиту
На тему
Кафедра фінансів iconЕкономічний факультет Кафедра фінансів та кредиту 2008-2009 н р

Кафедра фінансів iconОдеська національна академія харчових технологій кафедра менеджменту та фінансів

Кафедра фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницька міська рада департамент економіки І інвестицій вінницький національний технічний університет інститут Менеджменту Кафедра фінансів
...
Кафедра фінансів iconКафедра фінансів
Особливості проведення тренінгу та оцінювання знань студентів заочної форми навчання
Кафедра фінансів iconКафедра фінансів та кредиту
Мета дослідження: дослідити організаційну структуру установи, її діяльність та прибутковість
Кафедра фінансів iconКафедра фінансів
Тема Оцінка ефективності використання власного І позиченого капіталу. Ефект фінансового важеля
Кафедра фінансів iconРічний план закупівель на 2010 рік Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи