Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання
Скачати 221.8 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір221.8 Kb.
ТипМетодичні вказівки


міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

методичні вказівки


щодо виконання ДИПЛОМНОЇ роботи СПЕЦІАЛІСТА

для студентів денної форми навчання

зі спеціальності

7.090101 – “Прикладне матеріалознавство”


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 – “Прикладне матеріалознавство”
Укладачі: к.т.н, проф. Ю.М. Гаврилюк,

к.т.н., доц. М.Д. Залєсов,

к.т.н., доц. А.Т. Хасанов

Рецензент д.т.н., проф. В.В. Драгобецький


Кафедра „Інженерне матеріалознавство”


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _____ від “ “ ___________2009 року

Заступник голови методичної ради _________ доц. С.А. Сергієнко


Зміст

Вступ ....................................................................................................................

1 Вимоги до змісту дипломної роботи .............................................................

2 Вибір теми дипломної роботи ........................................................................

3 Вимоги до структури дипломної роботи .......................................................

4 Вимоги до оформлення дипломної роботи ...................................................

5 Захист дипломної роботи ................................................................................

Додаток А Зразок індивідуального завдання ...............................................

Додаток Б Рекомендована тематика дипломних робіт спеціалістів зі спеціальності 7.090101 – „Прикладне матеріалознавство” ..............

Додаток В Титульна сторінка дипломної роботи ..........................................

Додаток Г Приклад структури дипломної роботи .........................................

Додаток Д Зразок написання реферату ...........................................................

Додаток Е Приклад оформлення рисунків, формул і таблиць .....................

Додаток Ж Список літератури (приклад) .......................................................


4

5

6

7

10

13

15


16

18

19

20

21

22
ВСТУП


Мета методичних вказівок – надати студентам, що виконують дипломну роботу, рекомендації щодо оформлення результатів розроблення і вдосконалення технології виробництва матеріалів, контролю їх якості та застосування у машинобудуванні.

У методичних вказівках подано рекомендації щодо змісту, вибору теми, структури та оформлення дипломної роботи.

Виконання дипломної роботи є заключним етапом підготовки спеціаліста і має за мету:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань за відповідним напрямом вищої освіти, формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних технічних завдань;

- розвиток навичок самостійної науково-дослідницької роботи й оволодіння методикою теоретичних, експериментальних та науково-практичних досліджень, використаних під час виконання дипломної роботи;

- набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання висновків і положень дипломної роботи;

- набуття досвіду оформлення технічних звітів та прилюдного їх захисту.


^

1 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ1.1 Дипломна робота являє собою кваліфіковану наукову роботу, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання, і самостійної роботи, пов’язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначається специфікою напряму вищої освіти 0901 „Інженерне матеріалознавство”.

Теми дипломних робіт розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри „Інженерне матеріалознавство” за 3 місяці до початку дипломування.

Завдання на виконання дипломної роботи видаються студентам за 2 місяці до початку дипломування. Зразок індивідуального завдання на дипломну роботу міститься в Додатку А.

1.2 Зміст дипломної роботи передбачає:

- формулювання науково-технічної задачі, аналіз існуючого стану вирішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей роботи;

- самостійний аналіз методів, які застосовуються під час вирішення технічної проблеми, вдосконалення методики дослідження або його апаратурного забезпечення;

- аналіз і узагальнення літератури та фактичного матеріалу, який використовується в процесі виконання роботи;

- отримання результатів, що мають теоретичне або прикладне значення;

- апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді доповідей на наукових конференціях або підготовлених до публікації у наукових журналах статей;

- пропозиції щодо вирішення проблеми, висновки.

1.3 Дипломна робота має свідчити про те, що майбутній фахівець має теоретичні знання і здатний самостійно вирішувати конкретні технічні задачі.
^

2 ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИУ темі дипломної роботи необхідно відобразити предмет дослідження, мету, шляхи її досягнення, практичний результат.

Предметом дослідження у дипломних роботах з прикладного матеріалознавства виступають технології (технологічні процеси, обладнання), параметри та властивості матеріалів, зв’язок між ними, контроль якості (методи, апаратура).

Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, вона визначає загальну спрямованість дослідження.

Практична мета формулюється у вигляді результату, що стане внеском у практику.

Основними напрямами при виборі теми дипломної роботи можуть бути:

 • удосконалення технологічних процесів виготовлення матеріалів з визначеними властивостями;

 • аналіз, розробка або вдосконалення методів контролю якості матеріалів;

 • дослідження структури, механічних, електричних, електрофізичних властивостей матеріалів, що використовуються у технологічних процесах;

 • розробка апаратурно-технологічних схем виготовлення матеріалів з визначеними властивостями;

 • аналіз якості матеріалів, їх відповідності умовам експлуатації обладнання;

 • дослідження властивостей матеріалів з метою вибору їх для виготовлення машинобудівної продукції;

- розробка, створення та випробування обладнання (стендів, установок, вимірювальних комплексів) для проведення експериментальних досліджень властивостей матеріалів та технологічних процесів, де вони використовуються.
^

Рекомендована тематика дипломних робіт наведена в Додатку Б.
 1. вимоги до структури ДИПЛОМНОЇ роботиДипломна робота складається зі вступної, основної частин та додатків.

3.1 Вступна частина містить такі структурні елементи: титульну сторінку (зразок див. у Додатку В), реферат (зразок див. у Додатку Д), зміст, перелік умовних позначень, а також вступ.

3.1.1 Реферат, обсягом 150 – 250 слів має відображати інформацію, яку подано у дипломній роботі, у такій послідовності:

• відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість літературних джерел;

• мета роботи;

• характеристика технологічного процесу, обладнання, вимірювальних приладів;

• результати роботи та їх новизна;

• висновки, у тому числі рекомендації щодо використання результатів роботи;

• апробацію результатів, публікації, доповіді на наукових конференціях;

• перелік ключових слів (словосполучень) (від 5 до 10), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, які друкуються великими літерами у називному відмінку в рядок через кому.

3.1.2 Зміст, який подається на наступному після реферату аркуші, повинен включати: вступ; найменування усіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; рекомендації, список літератури; найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

3.1.3 Перелік умовних позначень подається після змісту з нового аркуша, він повинен включати пояснення всіх застосованих у роботі малорозповсюджених умовних позначень, символів, скорочень і термінів.

3.1.4 Вступ включає:

• оцінку сучасного стану проблеми;

• актуальність роботи;

• мету роботи та галузь застосування результатів;

3.2 Основна частина роботи містить відомості про предмет дослідження, які необхідні та достатні для розкриття теми дипломної роботи:

 • аналіз існуючого стану виробництва на підприємстві;

 • перелік та зміст існуючих технологічних процесів, їх переваги й недоліки, сучасний стан та перспективи;

 • актуальність вирішення поставленої проблеми для підприємства;

 • аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, патентно-інформаційний пошук із зазначенням практично вирішених завдань, а також невирішених проблем;

 • обґрунтування й вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач на підприємстві;

 • виклад методик досліджень: опис експериментального обладнання, аналіз похибок експериментів;

 • формулювання результатів теоретичних та (або) експериментальних досліджень;

 • аналіз основних науково-технічних результатів з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності, пропозиції щодо вдосконалення технології, обладнання, використання матеріалів.

Основна частина дипломної роботи, як правило, включає такі розділи: теоретичні основи проблеми за темою роботи (на основі огляду літературних джерел), аналіз проблеми, технічні (технологічні) рішення (розробки, рекомендації щодо вдосконалення методик, технологічних процесів, обладнання).

На основі вивчення літературних джерел формулюються основні проблеми, що стосуються обраної теми дипломної роботи.

Наприклад: „Удосконалення приладів та пристроїв для напівпровідникової галузі потребує розробки матеріалів із концентрацією домішків < 1·1014 см-3”.

В основній частині дипломної роботи аналізуються можливі шляхи вирішення проблеми, у тому числі розглядаються нові технології та методи контролю якості матеріалів.

Наприклад: „З метою покращення корозійної стійкості виробів (деталі енергетичного, нафтопереробного обладнання, побутові вироби) на підприємствах міста застосовуються шаруваті металеві композиції (сталь + алюміній, нікель + сталь, сталь + мідь + нікель)”. Наводяться основні відомості щодо технології виготовлення таких матеріалів.

Відповідно до теми дипломної роботи та обраних шляхів вирішення технологічних проблем виконуються розробки, наприклад:

• вибір матеріалів для виготовлення машинобудівної продукції;

• розробка технологічного процесу виготовлення матеріалів відповідно до їх використання у виробництві;

• вибір та обгрунтування методів захисту матеріалів з метою підвищення корозійної стійкості, зносостійкості різального інструменту;

• вибір методів і обгрунтування режимів відновлення виробів в умовах виробництва;

• вибір методів контролю якості матеріалів відповідно до вимог стандартів, технічних умов.

Досліджуються окремі конкретні проблеми за темою дипломної роботи.

Наприклад: „Дослідження впливу структури металу на зносостійкість деталей в умовах підприємства”. При цьому повинні бути використані результати контролю якості матеріалів (металографічного, рентгеноструктурного аналізу, механічних випробувань).

Основна частина повинна завершуватися рекомендаціями щодо вирішення поставленої проблеми.

Наприклад: „Експериментальне опрацювання різальних властивостей інструменту із зносостійким покриттям показало, що найбільш ефективним є використання у якості покриття нітриду титану, що забезпечує підвищення зносостійкості інструменту в 1,5 раза при обробці сталі 40Х”.

Обсяг основної частини дипломної роботи 80 – 90 с., у тому числі теоретичні основи проблеми (огляд літературних джерел) – до 25 – 30 сторінок.

3.3 Висновки. Наводиться оцінка отриманих результатів роботи з урахуванням світових тенденцій рішення поставленого завдання; передбачувальні галузі використання результатів роботи, її науково-технічну та соціальну значущість. Текст висновків можна розділити на підпункти.

На підставі отриманих висновків у роботі можуть подаватися рекомендації. Рекомендації розпочинаються з нової сторінки і визначають необхідні, на думку автора, подальші дослідження проблеми, а також включають пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

^ Список літератури: Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та відповідно до стандартів у бібліотечній та видавничій справах.

3.4 До додатків можуть бути включені:

 • допоміжні ілюстрації і таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (креслення, фотографії, проміжні математичні доведення, розрахунки, протоколи випробувань, копії технічного завдання, програми робіт, договори, інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм та ін.);

 • опис апаратури, пристроїв та приладів, що використовуються під час проведення експерименту.

Приклад структури дипломної роботи з рекомендаціями щодо обсягів розділів наведено у Додатку Г.

 1. ^

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ4.1 Дипломна робота повинна бути виконана українською мовою комп’ютерним способом відповідно до стандарту про оформлення документів з використанням комп’ютерних засобів друку. Стандарт КДПУ Ст – КДПУ – 3.01-2007.

Для підготовки і друкування дипломної роботи рекомендується використовувати текстовий редактор Microsoft Word.

Робота оформлюється на аркушах форматом А4 (297х210 мм) із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці, з висотою знаків не менше 1,8 мм). Розміри поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Рекомендується шрифт – Tіmes New Roman, 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного тексту повинен складати півтора інтервала.

Назви розділів та підрозділів для зручності читання потрібно виділяти напівжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом.

4.2 Структурні елементи «реферат», «зміст», «висновки», «рекомендації», «перелік посилань» не нумерують, їх найменування є заголовками структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.

Структурні елементи та розділи повинні починатися з нової сторінки.

4.3 Загальний обсяг дипломної роботи повинен складати 90 – 100 с. (без додатків).

Заголовки структурних елементів та розділів необхідно розміщувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів необхідно починати з абзацу. Відстань між ними та наступним і попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумерують арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 тощо. Номер пункту складається з номера розділу, номера підрозділу (якщо він є) та порядкового номера пункту, розділених крапками.

4.4 Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами. Номери проставляють внизу, посередині нижнього поля сторінки без розділових знаків на відстані від тексту, що дорівнює двом інтервалам. Титульну сторінку теж включають до нумерації, але номер сторінки не зазначають.

4.5 Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. На запозичені ілюстрації також повинні бути посилання. Ілюстрації, які виносяться на захист, необхідно навести в основній частині роботи, або в додатках.

Креслення, рисунки, графіки, діаграми повинні відповідати вимогам стандарту КДПУ.

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами в межах розділу та вказуються «Рисунок __», що разом з назвою ілюстрації (у разі необхідності) розміщується під рисунком, наприклад, «Рисунок 2.4 – Крива функції...» (4-й рисунок 2-го розділу).

4.6 ^ Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Слово «Таблиця» розміщується зліва над таблицею, наприклад «Таблиця 2.1 – Результати експерименту» (перша таблиця другого розділу).

4.7 Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка, з полями знизу та зверху не менше одного рядка. Для набору формул у текстовому редакторі Microsoft Word рекомендується використовувати засіб Microsoft equation з наступними розмірами символів: звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, дрібний індекс – 7 пт, великий символ - 24 пт, дрібний символ – 12 пт. Стиль: формат символів – з нахилом.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, відокремлених крапкою, наприклад, (2.4) – (4 – а формула 2-го розділу). Номер проставляється у круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, у якій вони подані у формулі. Перший рядок пояснень починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.

4.8 Додатки потрібно розміщувати у порядку посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Слово Додаток пишуть з правого боку рядка малими літерами з першої великої. Додатки послідовно позначають великими літерами українського алфавіту /А, Б, В.../. Наприклад, «Додаток А». Далі симетрично до тексту друкується заголовок додатка. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо додаток являє собою документ, який має самостійне значення і оформлений згідно з вимогами до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують «ДОДАТОК____» та його найменування.

^ 5 Захист ДИПЛОМНОЇ роботи


5.1 Захист дипломної роботи проводиться перед Державною екзаменаційною комісією.

Дипломна робота повинна свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної роботи на підприємстві з використанням теоретичних знань і практичних навичок. Захист дипломної роботи повинен продемонструвати вміння автора стисло, логічно, аргументовано і грамотно викладати матеріал.

У процесі підготовки і захисту дипломної роботи випускник повинен продемонструвати уміння:

 • творчо мислити;

 • проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

 • формулювати проблему і мету щодо її вирішення;

 • складати техніко-економічне обґрунтування проведення дослідження;

 • володіти методиками досліджень, використовувати їх у процесі роботи;

 • аналізувати отримані результати, розробляти рекомендації щодо вирішення проблеми висновків і положень, аргументовано їх захищати;

 • оцінити можливості використання отриманих результатів у практичній діяльності;

 • володіти сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення дипломної роботи.

За всі відомості, викладені у дипломній роботі, обґрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо студент-випускник – автор дипломної роботи (що підтверджується підписом автора наприкінці дипломної роботи).

5.2 До кожної дипломної роботи призначається рецензент з числа провідних спеціалістів університету, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.

5.3 Виконана дипломна робота у неброшурованому вигляді подається студентом науковому керівникові не пізніше ніж за два тижні до початку захисту робіт. Після ухвалення керівником вона разом з відгуками наукового керівника та рецензентів передається завідувачеві кафедри, який організовує обговорення дипломної роботи на засіданні кафедри. Якщо висновок кафедри є негативним, витяг з протоколу засідання кафедри передається ректору КДУ для прийняття остаточного рішення.

5.4 До захисту дипломних робіт за рішенням кафедри „Інженерне матеріалознавство” допускаються студенти, які отримали відгуки наукового керівника та рецензента. Допуск „До захисту” підписує завідувач кафедри.

5.5 Захист дипломної роботи проводиться у формі доповіді (10 – 15 хвилин) з використанням ілюстративного матеріалу, який роздається всім членам ДЕК, а також плакатів, або слайдів. Обсяг ілюстративного матеріалу повинен забезпечити інформативність доповіді студента.


Додаток А

Зразок індивідуального завдання


^ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра _________________________________________________________

Спеціальність ____________________________________________________

Курс _____________ група ______________________ семестр ___________


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи _______________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи _____________________________

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

____________________________________________________________________

4. Зміст пояснювальної записки _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу ________________________________________

____________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання ________________________________________________


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи


Примітка


Студент ____________________________

(підпис)

Керівник ____________________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

„____” _____________________ 20 ___ р.

Додаток Б

Рекомендована тематика дипломних робіт спеціалістів зі спеціальності 7.090101 – „Прикладне матеріалознавство”

 1. Підвищення якості нероз’ємних з’єднань шляхом удосконалення технології зварювання металів у захисних газах.

 2. Підвищення зносостійкості матеріалів при застосуванні їх для виготовлення виробів.

 3. Удосконалення технології термічної обробки металів.

 4. Удосконалення технології хіміко-термічної обробки металів.

 5. Розробка технологічного процесу фарбування деталей з метою їх захисту.

 6. Застосування полімерних матеріалів при виготовленні виробів.

 7. Контроль втомленості зварних конструкцій.

 8. Контроль якості хіміко-термічної обробки виробів з інструментальної сталі.

 9. Підвищення зносостійкості покрить різального інструмента.

 10. Застосування відновлювальної наплавки деталей при виготовленні машинобудівної продукції (вказати, якої конкретно).

 11. Застосування методу окислення металів та гідравлічного видалення окалини з гарячого металу.

 12. Контроль якості зварних з’єднань.

 13. Вибір матеріалів для виготовлення машинобудівної продукції (вказати, якої конкретно).

 14. Контроль якості процесу контактного зварювання при виготовленні коліс легкових автомобілів.

 15. Контроль якості процесу контактного зварювання при виготовленні коліс вантажних автомобілів.

 16. Застосування композиційних матеріалів при виготовленні виробів (вказати, яких конкретно).

 17. Вибір жаростійких (жароміцних, жаротривких) сплавів для виготовлення виробів (вказати, яких конкретно).

 18. Контроль дефектів після термічної обробки виробів (вказати, яких конкретно).

 19. Застосування поверхневої обробки для підвищення міцності виробів (вказати, яких конкретно).

 20. Вибір спеціальних сталей (сплавів) для виготовлення виробів (вказати, яких конкретно).

 21. Підвищення зносостійкості виробів шляхом напилення.

 22. Використання поверхневої обробки для підвищення зносостійкості різального інструмента.

 23. Використання порошкових матеріалів при виготовленні машинобудівної продукції (вказати, якої конкретно).

 24. Контроль структури металів в умовах виробництва машинобудівної продукції (вказати, якої конкретно).

 25. Хіміко-термічна обробка виробів з інструментальної сталі.


Додаток В

Титульна сторінка дипломної роботи

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Михайла Остроградського


Кафедра інженерного матеріалознавства

Реєстраційний №______ На правах рукопису

УДК_________________


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

__________________________

(підпис дата)

^ ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:


зі спеціальності 7 090101 „Прикладне матеріалознавство”

(шифр і назва)


Виконавець роботи
^
Бондаренко Петро Іванович

_____________________

(підпис, дата)

Науковий керівник

доктор технічних наук, професор

Петренко Іван Миколайович

____________________________

(підпис, дата)


Кременчук 20 ___

Додаток Г

Приклад структури дипломної роботи

Обсяг розділів/арк.

Титульна сторінка

1

Реферат

1 – 2

Перелік умовних позначень

1

Зміст

1

Вступ

2 – 3

Основна частина

3 – 4 80 – 90

Висновки

3 – 5

Список літературних джерел

20 – 30 найменувань

Додатки

до 5 шт.

Загальний обсяг дипломної роботи

90 - 100


Перелік друкованих матеріалів (статей, тез доповідей на конференціях), автором (співавтором) яких є студент.

Додаток Д
^

Зразок написання реферату


Петренко І.І. Удосконалення процесів вирощування монокристалів кремнію.

Дипломна робота присвячена удосконаленню процесів вирощування монокристалів кремнію методом Чохральського.

Подальший розвиток процесів вирощування кристалів пов’язаний з удосконаленням технологічних процесів, що забезпечують суттєве зменшення витрат на підготовку виробництва, підвищення продуктивності праці та якості отриманих виробів.

Проведено аналіз існуючих технологічних процесів вирощування монокристалів кремнію, більшість з яких базується на традиційних операціях. Встановлено, що одним із пріоритетних напрямів удосконалення таких технологічних процесів є використання контейнерів, виготовлених з кварцу.

На основі аналізу технології сформульовані проблеми, що стосуються методів керування градієнтами температур на фронті кристалізації.

Експериментально встановлено оптимальні температурні градієнти.

Результати роботи використані на ...... підприємстві при вдосконаленні технології (обладнання) .......

Результати роботи доповідалися на ...... конференції та опубліковані в ...... (Додаток ......).

Ключові слова: монокристал, вирощування, кремній, градієнт температури, фронт кристалізації.


Додаток Е

^ Приклади оформлення рисунків, формул і таблицьНа рис. 2.4 зображена крива а(t), яку для деякого моменту часу t можна виразити формулою

, (2.1)

де  - середнє арифметичне відхилення розподілення Ґаусса, що формує функцію а(t),

ao - середнє арифметичне значення розміру на початковий момент часу.


Таблиця 2.1 – Результати експерименту


Параметр і коефіцієнт

Числові значення

Головний кут у плані (, град К

45 1,00

60

0,72

70 0,49

80 0.26

90 0.15

Передній кут град K

кг

5 1,20

10 1,00

15 0,85

20 0,70

25 0,56

Радіус заокруглення вершини різця r, мм Кr

0,5 0,95

0,75 0,98

1.0 1,00

1,25 1,03

1,5 1,08


Додаток Ж

Список літератури (приклад)


1.

Бернштейн М.Л.Термомеханическая обработка металлов и сплавов. Т. 1. – М.: Металлургия, 1968. – 596 с.

2.

Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы: Учебник для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

3.

Болеста І.М. Фізика твердого тіла: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 480 с.

4.

Бушманов Б.Н., Хромов Ю.Н. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа, 1971. – 224 с.

5.

Гарнець В.М. Матеріалознавство: Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 386 с.

6.

Геллер Ю.А. Инструментальные стали. – М.: Металлургия, 1995. – 584 с.

7.

Гуляев А.П. Основы материаловедения: Учебник для вузов. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с.

8.

Карханіна Н.Я. Технологія напівпровідникових матеріалів: Навчальний посібник. – К.: Державне видавництво технічної літератури, 1961. – 327 с.

9.

Металознавство: Підручник / О.М. Бялік, В.С. Черненко, В.М. Писаренко, Ю.Н. Москаленко. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2008. – 348 с.

10.

Позняк Л.А. Штамповые стали для холодного деформирования. – М.: Металлургия, 1966. – 147 с.

11.

Рахштадт А.Г. Пружинные стали и сплавы. – М.: Металлургия, 1971. – 496 с.

12.

Смит Р. Полупроводники: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 560 с.Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 – “Прикладне матеріалознавство”


Укладачі: к.т.н., проф. Ю.М. Гаврилюк,

к.т.н., доц. М.Д. Залєсов,

к.т.н., доц. А.Т. Хасанов


Відповідальний за випуск к.т.н., доц. В.М. Серветник


Підп. до др. ___________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.. ____. Наклад ____ прим. Зам. № _________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “безпека життєдіяльності” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової робіти з навчальної дисципліни «Організація, планування І керування виробництвом»...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconСпеціаліста з маркетингу для студентів зі спеціальності
...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи