Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- "менеджмент"
Скачати 315.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- "менеджмент"
Сторінка1/2
Дата26.09.2012
Розмір315.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ З НАПРЯМУ 6.030601– “МЕНЕДЖМЕНТ”
Кременчук 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Дослідження операцій” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030601 “Менеджмент”
Укладач к.т.н., доц.   В.Є. Черніченко

Рецензент к.е.н., доц.. О.І. Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № від « » 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТВступ.............................................................................................................................4

1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни…………………………………………………………………………...5

2. Перелік тем і питань для самостійного працювання…………………………..6

3. Тести до модульного онтролю…………………………………………………..9

4. Питання до іспиту………………………………………………………………..21

Список літератури........................................................................... ……………….23

Додаток. Приклад розв΄язання задачі з розділу ˝Теорія ігор˝.…………………..25

ВСТУП


    Мета навчальної дисципліни: вивчення методики побудови економіко-математичних моделей, які кількісно описують взаємозв’язки між економічними показниками; розгляд можливостей практичного використання цих моделей в економічних дослідженнях; надання студентам теоретичних і практичних знань, необхідних для практичної роботи менеджера.

Завдання самостійної роботи:

  • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, моделями та алгоритмами їх побудови;

  • набуття практичних навичок розв’язання конкретних завдань з використанням комп’ютера;

  • прищеплення вміння творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення діяльності підприємств на основі побудованих моделей.

^ Види самостійної роботи: вивчення методики побудови економіко-математичних моделей економічних процесів, проведення статистичного аналізу побудованих моделей з метою можливості використання їх для прогнозу діяльності підприємства.

Система забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача.

Пояснення щодо користування методичними вказівками. Студент розглядає питання, вказані у методичних вказівках за їх порядковим номером. Після опрацювання тем самостійної роботи необхідно перевірити засвоєння знань за допомогою питань для самоперевірки.
^

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИтемиНайменування теми


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

К-сть год.

(лекц.)

К-сть год.,

СРС

К-сть год.

(лекц.)

К-сть год.,

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль 1

1


^ Динамічне програмування


4

20

1

24,5

2^ Випадкові процеси. Марківські процеси

3

10

-

12

Модуль 2

2

^ Теорія масового обслуговування


3

11

0,5

13

3


^ Теорія матричних ігор.

Елементи теорії статистичних ігор

4

14

0,5

16,5

4

^ Розрахункова робота

-

12

-

-

5

^ Контрольна робота

-

-

-

13

Всього годин за семестр

14

67

2

79

^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 1 Динамічне програмування

1. Предмет динамічного програмування як науки, задачі які розглядає динамічне програмування.

2. Принцип Беллмана рішення задач динамічного програмування.

3. Метод функціональних рівнянь.

4. Задачі про мінімізацію витрати палива та оптимальне завантаження транспорту.

5.Теорія розподілення ресурсів.

6. Задачі зміни обладанння.

Питання для самоперевірки

1. Задачі які розглядає динамічне програмування ?

2. Суть методу динамічного програмування, його особливості.

3. Загальна постановка задачі динамічного програмування. Метод функціональних рівнянь.

4. Принцип оптимальності Беллмана.Математичний запис принципу оптимальності.

5. Обчислювальна схема методу динамічного програмування.

6. Задача про мінімізацію витрати палива, алгоритм рішення.

7. Задача про оптимальне завантаження транспорту, алгоритм рішення.

8. Теорія розподілення ресурсів. Розподілення ресурсів між двома підприємствами (безперервний випадок), алгоритм рішення.

9. Розподілення ресурсів більш ніж двома підприємствами (дискретний випадок розподілення), алгоритм рішення.

10. Задача зміни обладанння без обліку його остаточної вартості, алгоритм рішення.

11. Задача зміни обладанння з урахуванням його залишкової вартості, алгоритм рішення.

Література: [1, с.121198 ; 3, с. 38124; 6, с. 133150; 9, с. 325]

Тема 2 Випадкові процеси. Марківські процеси. Теорія масового обслуговування

1. Ланцюги Маркова, їх ергодична властивість.

2. Безперервні марківські процеси з дискретним часом переходу, ергодична властивість.

3. Рівняння Колмогорова.

4. Безперервні марківські процеси з дискретним часом переходу, ергодична властивість.

5. Рівняння Колмогорова. Найпростіший потік подій та його властивості.

6. Характеристики та класифікація систем масового обслуговування (СМО).

7. Системи масового обслуговування з відмовами. Рівняння Ерланга.

8. Системи масового обслуговування з обмеженою чергою.

9. Системи масового обслуговування з необмеженою чергою.

Питання для самоперевірки

1. Випадкові процеси з дискретними і безперервними станами, граф станів.

2. Що таке випадковий процес ˝без післядії ˝?

3. Визначення марківського ланцюга, іого властивості.

4. Матриця переходу з одного стану в другий для марківського ланцюга.

5. Визначення ймовірності станів марківського ланцюга для к–го кроку за допомогою матриці переходу.

6. Ергодична властивість ланцюгів Маркова, перехідний режим.

7. Безперервні марківські процеси з дискретним часом переходу, ергодична властивість.

8. Рівняння Колмогорова, визначення ймовірності станів системи за допомогою щільності ймовірностей переходу.

9. Граничні ймовірності системи, теорема Маркова.

10. Задачі та предмет систем масового обслуговування (С М О).

11. Характеристики та класифікація систем масового обслуговування (С М О).

12. Системи масового обслуговування з відмовами, розмічений граф станів системи.

13. Сталий режим обслуговування С М О з відмовами, формули Ерланга.

14. Системи масового обслуговування з обмеженою чергою, розмічений граф станів системи, характеристики станів системи.

15. Системи масового обслуговування з необмеженою чергою, розмічений граф станів системи, характеристики станів системи.

Література: [3, с. 136238; 7, с.125189; 11, с. 552].


Тема 3 Теорія матричних ігор

1. Конфліктні ситуації та їх розв΄язувння за допомогою теорії ігор.

2. Ігри з нульовою сумою в нормальній формі. Принцип гарантованого результату.

3. Проблема рівноваги у грі. Чисті та мішані стратегії.

4. Теорема про мінімакс. Стійкість отриманих розв΄язків.

5. Засоби пошуку оптимальних стратегій. Спрощення гри.

6. Графічний та аналітичний засоби розв΄язків гри 2х2.

7. Розв΄язок ігор 2хN, MxN.

8. Статистичні ігри, критеріі Вальда, Севіджа.

Питання для самоперевірки

1. Визначення гри. Види моделей.

2. Антогоністична гра у нормальній формі.

3. У чому сутність принципу гарантованого результату?

4. Яку відповідь дає теорема про мінімакс при застосуванні змішаних стратегій гри?

5. Що визначає стійкість отриманих рішень?

6. Загальні підходи при пошуку оптимальних стратегій, спрощення гри.

7. Алгоритми графічного та аналітичного засобів розв΄язку гри 2х2.

8. Алгоритми графічного та аналітичного засобів розв΄язку гри 2хN.

9. Алгоритм аналітичного засобу розв΄язку гри MxN.

10. Поняття про статистичні ігри.

11. Вибір оптимальної стратегії статиста.

12. Критерій Вальда.

13. Критерій Севіджа.

Література: [1, с. 213258; 2, с. 231270; 3, с. 256289; 10, с. 538].


^ 3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


1 Модуль

1. Динамічне програмування:

а) математичний метод оптімизації процесів;

б) особливий математичний метод оптимизаціі розв΄язків, спеціально пристосований до багатоступеневих процесів;

в) економічний метод оптимізації багатоступеневих процесів.

^ 2. Оптимальна стратегія:

а) послідовність взаємопов΄язаних розв΄язків для одержання найкращого результату;

б) послідовність незалежних розв΄язків для одержання найкращого результату з точки зору обраного критерію;

в) послідовність взаємопов΄язаних розв΄язків для одержання найкращого результату з точки зору обраного критерію.

^ 3. Суть методу динамічного програмування:

а) оптимальний розв΄язок знаходиться відразу для всієї складної задачі;

б) оптимальний розв΄язок знаходиться як складова оптимальних розв΄язків для декількох простіших задач аналогічного змісту, на які розбивається вихідна задача;

в) оптимальний розв΄язок знаходиться з урахуванням початкового стану вихідної задачі.

^ 4. Метод функціональних рівнянь Беллмана:

а) знаходження оптимального розв΄язку багатоетапного процесу зводиться до розв΄язання деякого функціонального рівняння;

б) знаходження оптимального розв΄язку багатоетапного процесу за будь яким критерієм зводиться до оптимального вирішення деякого функціонального рівняння, яке використовується на кожному етапі з урахуванням опимального розв΄язку раніших етапів;

в) знаходження оптимального розв΄язку багатоетапного процесу зводиться до оптимального розв΄язання деякого функціонального рівняння, яке використовується на кожному етапі з урахуванням опимального розв΄язку раніших етапів.

^ 5. Розподіл ресурсів поміж двома підприємствами розраховується за формулами:

а) fN(x) = max {q(yN) + h(x-yN) + fN-1[ayN + b(x-yN)]};

0yNx

б) fN(x) = max {q(yN) + h(x-yN) + fN-1[ayN + b(x-yN)]};

0хyN

в) fN(x) = max {q(yN) + h(x-yN) + fN-1[yN + b(x-yN)]},

0yNx

де fN(x) – максимальний сумарний прибуток від двох підприємств за N етапів при розподілі поміж ними Х грошових коштів;

yN – кошти, виділені на N етапі 1-ому підприємству;

x-yN – кошти, виділені 2-ому підприємству;

q(yN)– прибуток від першого підприємства;

h(x-yN) – прибуток від другого підприємства;

а – частина початкової кількості коштів для першого підприємства, 0 < a < 1;

b – частина початкової кількості коштів для другого підприємства, 0 < b< 1.

^ 6. Розподіл кредитів Y між N підприємствами розраховується за формулами:

а) , ;

б) , ;

в) , ,

де – максимальний сумарний прибуток від підприємств при розподілі між ними кредитів y;

– прибуток від - го підприємства при виділенні йому засобів.

^ 7. Заміна устаткування розраховується по формулам:

а) ;

б) ;

в) ,

де – прибуток, отриманий за N етапів експлуатації обладнання, якщо його вік t років;

– прибуток, отриманий за один етап експлуатації обладнання;

– залишкова вартість обладнання через років;

– вартість нового обладнання.

^ 8. Випадковий процес є марківським, якщо:

а) для кожного моменту часу t0 ймовірність будь–якого стану системи у майбутньому не залежить від того, коли і яким чином система перейшла в цей стан;

б) для кожного моменту часу t0 ймовірність будь–якого стану системи у майбутньому залежить від того, коли і яким чином система перейшла в цей стан;

в) для кожного моменту часу t0 ймовірність фіксованого стану системи у майбутньому не залежить від того, коли і яким чином система перейшла в цей

стан.

^ 9. Випадкова послідовність подій є марківський ланцюг, якщо:

а) для кожного кроку ймовірність переходу з фіксованого стану у другий стан не залежить від того, коли і як система перейшла в цей фіксований стан;

б) для кожного кроку ймовірність переходу з будь–якого стану Si у другий стан Sj залежить від того, коли і як система перейшла в цей стан Si;

в) для кожного кроку ймовірність переходу з будь –якого стану Si у другий стан Sj не залежить від того, коли і як система перейшла в цей стан Si.

^ 10. Матриця ймовірностей станів марковського ланцюга після -го кроку переходів:

а) ;

б) ;

в) ),

де –вектор–стовпчик ймовірностей станів системи на -ому кроці переходу,

}, ; матриця ймовірностей переходу із станів системи в .

^ 11. Система рівнянь для визначення ймовірностей станів системи, що володіє ергодичною властивостю (Рергодична):

а) ;

б) ;

в) ,

де динамічна матриця , .

2 модуль

^ 1. Формули Ерланга для С М О з відмовами:

а) , , ;

б) , , ;

в) а) , , ,

де , – інтенсивність надходження заявок,

– інтенсивність їх обслуговування,

–час обслуговування заявки.

^ 2. Ймовірність відмови:

а) ;

б) ;

в) .

^ 3. Відносна пропускна спроможність:

а) ;

б) ;

в) .

^ 4. Абсолютна пропускна спроможність:

а) ;

б) ;

в) .

^ 5. Число зайнятих каналів обслуговування:

а) ;

б) ;

в) .

^ 6. Характеристики С М О з обмеженою чергою:

а);

б)

,

;

в)

,

,

де –число каналів С М О ,

–найбільша кількість заявок у черзі, .

^ 7. Ймовірність відмови:

а) ;

б) ;

в) .

^ 8. Відносна пропускна спроможність:

а) ;

б) ;

в) .

^ 9. Абсолютна пропускна спроможність:

а) ;

б) ;

в) .

^ 10. Середнє число зайнятих каналів:

а) ;

б) ;

в) .

^ 11. Середнє число заявок у черзі:

а) ;

б) ;

в) .

^ 12. Середній час очікування заявки в черзі:

а) ;

б) ;

в) .

^ 13. Середній час перебування заявки у системі:

а) ;

б) ;

в) ,

де .

^ 14. Ймовірності станів системи з необмеженою чергою:

а);

;

; Pвідм= 0.

б);

;

; Pвідм= 0.

в) ;

;

; Pвідм= 1.


^ 15. Середнє число заявок у черзі:

а) ;

б) ;

в) .

^ 16. Середній час очікування в черзі:

а) ;

б) ;

в) .

^ 17. Середнє число зайнятих каналів:

а) ;

б) ;

в) .

^ 18. Середнє число заявок в С М О :

а) ;

б) ;

в) .

^ 19. Нижня ціна гри, де гарантований виграш гравця А:

а) ;

б) ;

в) ,

де aij –виграш гравця А (програш гравця В) при виборі А стратегії S , а В–стратегії Sj.

^ 20. Верхня ціна, де гарантований програш гравця В:

а) ;

б) ;

в) ,

де aij –виграш гравця А (програш гравця В) при виборі А стратегії S , а В–стратегії Sj.

Гра 22 задана матрицею


А В

S1b

S2b

S1a

а11

а12

S2a

а21

а22^ 21. Рішення гри 22, S*A={P*1a,P*2a}, та ціна гри  для гравця А находиться із системи:


а) ;

б) ;

в) ,

де гра 22 задана матрицею

В А

S1b

S2b

S1a

а11

а12

S2a

а21

а22^ 22. Рішення гри 22, S*B={P*1b,P*2b}, та ціна гри  для гравця В находиться із рішення системи:

а) ;

б) ;

в) ,

де гра 22 задана матрицеюА В

S1b

S2b

S1a

а11

а12

S2a

а21

а22^ 23. Рішення гри 22, S*A={P*1a,P*2a}, та ціна гри  для гравця А :

а) ; ; ;

б) ; ; ;

в) ; ; .

^ 24. Рішення гри 22, S*B={P*1b,P*2b}, та ціна гри  для гравця В:

а) , , ;

б) , , ;

в) , , .

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " математичне програмування" для студентів денної та заочної форм навчання
З напрямів: 030601 –“менеджмент”, 030504 –’’економіка підприємства”, 030508 –’’фінанси І кредит’’, 030509 –’’облік І аудит ’’
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародні економічні відносини" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" дослідження операцій\" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- \"менеджмент\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи