Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни " бухгалтерський облік " для студентів денної та заочної форм навчання
НазваМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни " бухгалтерський облік " для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/4
Дата26.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки україни

кременчуцький державний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

методичні вказівки

щодо виконання курсової роботи

з навчальної ДИСЦИПЛІНИ

бухгалтерський облік

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

З напряму 6.030508 « Фінанси і кредит»


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030508 « Фінанси і кредит»


Укладач старш.викл. Н. Л Федорченко

Рецензент: професор, д.е.н. А.О.Касич

Кафедра обліку і аудиту


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


^ 1 Загальні методичні вказівки

Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів бакалаврського рівня підготовки денної та заочної форм навчання з напряму 6.030508 « Фінанси і кредит»

У ході виконання курсових робіт відбувається активний процес закріплення знань, одержаних на лекціях, практичних заняттях, поповнення цих знань шляхом самостійного звернення до спеціальної літератури, допоміжних та довідкових посібників, підбір і обробка фактичних інформаційних матеріалів, що характеризують практичну діяльність підприємств і організацій.

Процес підготовки і виконання курсової роботи складається із наступних етапів:

 • вибір теми курсової роботи;

 • вивчення літературних джерел, складання бібліографії і плану курсової роботи;

 • підготовка теоретичної частини курсової роботи за літературними джерелами;

 • вирішення навчального завдання;

 • робота над текстом курсової роботи і її подання на рецензування керівнику;

 • заключна доробка курсової роботи після рецензування і підготовка до захисту;

 • захист курсової роботи.

Робота складається з двох частин. В ній необхідно показати знання теоретичних основ, а також техніки ведення обліку.

Перша частина – теоретична. В ній необхідно стисло викласти задану тему.

Друга частина – практична. Вона передбачає вирішення задачі з теорії бухгалтерського обліку.

Курсова робота здається на перевірку в повному обсязі. Оформлення титульного листа курсової роботи виконати згідно зразка, приведеного в додатку А, після титульного листка заповнюється лист завдання до курсової роботи.

^ 2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


2.1 Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Тематика курсових робіт подана в даних методичних вказівках. Студент може також запропонувати для курсової роботи свою тему, обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з викладачем.

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів.

Слід мати на увазі, що всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, систему, в якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. Формування питань плану не повинно дублювати назву роботи.

Для складання бібліографії, підбору необхідних книжок і статей слід використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а також огляд змісту економічних журналів та тижневиків, що друкуються в останніх числах часописів за декілька попередніх років. Дозволяється використовувати необхідні матеріали з Інтернету, але з обов'язковим посиланням на адресу сайту. Список літературних джерел має складати не менше 20 назв.

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в часописах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Актуальні проблеми економіки», «Урядовий кур'єр», «Бізнес» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем – керівником курсової роботи.

План – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження вибраної теми, логічний зв'язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Зі складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал вибраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Зразки планів курсових робіт наведені в додатку А.

Після погодження плану керівник видає студенту завдання курсової роботи загального зразка. У завданні складається календарний план виконання роботи, який обов'язково погоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової роботи і разом з нею подається до захисту.

^ 2.2 Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота має таку структуру: вступ, теоретична частина, практична частина, висновки, список використаної літератури, додатки.

На початку необхідно привести план і згідно нього викласти матеріал.

У вступі (обсяг не більше 1-2 сторінок) обґрунтовується вибір теми, характеризується її актуальність, формулюється основна мета і завдання роботи.

^ У першому розділі (15-20 сторінок) належить викласти основні теоретичні положення згідно переліку тем (Додаток Б). Крім теоретичного викладення основ треба зупинитися на документуванні, розкрити сутності того чи іншого документа.

^ У другому розділі (10 сторінок) треба вирішити практичне завдання (Додаток В).

У висновках (1-2 сторінки) стисло підбиваються підсумки виконання курсової роботи.

Текстова частина курсової роботи закінчується списком використаної літератури.

^ 3 Оформлення та захист курсової роботи


Завершена курсова робота повинна бути зброшурована, мати тверду обкладинку і містити такі матеріали: титульний аркуш, завдання на курсову роботу, зміст, вступ, основна частина, висновки і пропозиції (підсумок), список використаних літературних джерел, додатки.

Курсова робота виконується державною мовою України. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати ___50__сторінок рукописного тексту або ___40_друкованих сторінок (без додатків і списку використаної літератури). Дозволяється виконання курсової роботи за допомогою комп’ютера.

Курсова робота виконується на аркушах білого паперу (210 х 297 мм.) із написанням з однієї сторони і дотриманням таких розмірів полів від краю аркуша до тексту на ньому: зліва – 20 мм, справа – 15 мм, знизу – 20 мм, зверху – 20 мм

При написанні роботи машинописним способом текст друкується через півтора міжрядкових інтервали, розмір шрифту – 14.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами, які проставляються в правому верхньому кутку. Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Титульний аркуш, завдання, зміст, входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляються, починаючи зі вступу. Значення номера першого аркуша вступу залежить від обсягу матеріалів, на яких сторінки не проставляються і передують вступу. При нумерації сторінок не допускаються повтори, пропуски, буквені включення (50 а, 50 б, 64 а). Рисунки, таблиці, роздруківки на ПЕОМ, виконані на окремих аркушах, список використаної літератури, додатки також включаються в наскрізну нумерацію. При застосуванні в курсовій роботі аркушів формату А-3 один такий аркуш у загальній нумерації сторінок враховується як одна сторінка.

^ Титульний аркуш повинен містити всі реквізити, передбачені його формою. Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку .

Завдання до курсової роботи заповнюється на початку написання курсової роботи разом з керівником курсової роботи. Завдання на курсову роботу під час написання курсової роботи зберігається на кафедрі, а його копія використовується як робочий документ. На завершальній стадії написання курсової роботи копія завдання до курсової роботи передається на зберігання в архів кафедри, а завдання підшивається в розрахунково-пояснювальну записку.

Зразок оформлення завдання на курсову роботу наведено у додатку .

Зміст включає перелік розділів і параграфів курсової роботи із зазначенням номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів і параграфів у тексті роботи.

Найменування розділів і параграфів повинні дослівно відповідати їх заголовкам у тесті роботи.

^ Оформлення основної (текстової) частини курсової роботи. Матеріал курсової роботи слід викладати стисло, чітко, літературною мовою, уникати відхилень від теми і повторів. Орфографічні та синтаксичні помилки в роботі не повинні допускатися. Керівник курсової роботи за наявності граматичних помилок вказує на них студенту, але не виправляє їх сам.

Визначення окремих понять і термінологія в курсовій роботі, а також скорочення окремих слів мають відповідати діючим стандартам, а за їх відсутності - загальноприйнятим у нормативних та інструктивних матеріалах, науковій і навчально-методичній літературі.

В окремих випадках дозволяється використовувати специфічні абревіатури, зумовлені темою курсової роботи. За наявності таких абревіатур потрібно перший раз за текстом написати слово або групу слів повністю, а в дужках подати абревіатуру, яка далі буде використовуватись. Найменування підприємств, прізвищ та інші власні імена в тексті наводяться мовою оригіналу.

Помилки, похибки, які виявляються в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або заштриховуванням.

При написанні тексту слід дотримуватись відповідних глав і параграфів, і виділення абзаців.

Розділи і параграфи курсової роботи повинні мати коротку та лаконічну назву, що відповідає змістові тексту, і порядкову нумерацію.

Розділи нумеруються в межах усієї роботи римськими цифрами. Номер розділу відокремлюються від його заголовка крапкою. Вступ та висновки й пропозиції не нумеруються.

Заголовки структурних частин курсової роботи “Зміст”, “Вступ”, “Висновки і пропозиції”, “Список використаних джерел”, “Додатки” розміщують на сторінці аркуша симетрично до тексту великими літерами.

Нумерація параграфів здійснюється в межах одної розділу двома арабськими цифрами, які розділяються крапкою (наприклад: 1.2., 1.3., 1.4.). Перший знак номера підрозділу означає номер розділу, другий – порядковий номер відповідного параграфу.

При виділенні пунктів у межах одного параграфу їх номери включають відповідно три або чотири знаки, розділені крапками.

Заголовки розділів у тексті курсової роботи виконуються великими літерами. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Написання кожного розділу слід розпочинати з нової сторінки. Виділення окремих сторінок для написання заголовків розділів не рекомендується. Параграфи не розпочинають з окремої сторінки.

Заголовки параграфів виконують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох бо більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів виконують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. В кінці заголовка не ставиться крапка. Відстань між заголовком параграфу та текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам, а між заголовком глави та заголовком параграфу – 2 інтервалам. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Текст курсової роботи розривається на абзаци.

Абзацами, як правило, виділяють тісно пов’язані між собою за змістом частини тексту, об’єднані загальною думкою.

Абзац пишуть з нового рядка з відступом від лівого краю тексту на 12 – 15 мм.

Цифровий матеріал з метою його порівняльності, компактності та наочності доцільно оформляти у вигляді таблиць.

Ілюстрації (графіки, схеми, креслення, фотографії) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на окремій сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 4.3. (третій рисунок четвертого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатись з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” та вказують номер таблиці. Наприклад, “Продовження табл. 2.3”.

Кожна таблиця повинна мати назву (обов’язково), яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони є самостійними.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (4.2) (друга формула четвертого розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули необхідно виділяти з тексту вільними рядками. Вище й нижче від кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (:).

Примітки до тексту і таблиць, у яких вказують довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

З метою обґрунтування окремих положень та висновків у курсовій роботі можуть використовуватися цитати з літературних джерел , виписки з

нормативних й інструктивних документів та інших матеріалів. У роботі для економії тексту допускається недослівне наведення (передача) думок (цитування) з будь-якого твору. Передача думки не береться у лапки.

При цитування й передачі матеріалу слід давати посилання на джерела шляхом відмітки у квадратних дужках номера джерела та сторінки, з якої взято цитату чи зроблено переказ.

^ Список літератури охоплює перелік літературних джерел (книг, статей, брошур тощо), на які зроблені посилання в тексті, а також інших матеріалів, що використані при підготовці курсової роботи.

Усі джерела даються у відповідній послідовності й нумеруються арабськими цифрами.

При складанні списку літературні джерела необхідно розмістити у такій послідовності:

 1. Закони України.

 2. Постанови Верховної Ради України.

 3. Укази Президента України.

 4. Постанови Кабінету Міністрів України.

 5. Міжнародні регламентуючі документи.

 6. Нормативні документи (правила, положення, інструкції) з інформацією, коли і ким затверджені й де опубліковані.

 7. Книги, статті та інші видання (в алфавітному порядку).

Бібліографічний опис книги (підручника, посібника, монографії, брошури тощо) повинен містити прізвище та ініціали авторів, назву книги, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок.

Бібліографічний опис джерел має відповідати вимогам ГОСТ 7.1 – 84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Введ. 01.01.86 г.

Прізвище автора слід указати в називному відмінку, а заголовок книги – в тому вигляді, в якому він наведений на титульній сторінці.

Місце (місто) видання необхідно писати повністю в називному відмінку, скорочуючи назви таких міст – Москва (М.), Санкт-Петербург (С.Пб.), Мінськ (Мн.), Київ (К.). Назва видавництва наводиться в називному відмінку, а рік видання – цифрами без слова “рік”. Кількість сторінок вказують із скороченням слова “сторінка” /с./.

Наприклад:

 1. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. – К.: Скарби, 1998. – 384 с.

Якщо книга написана двома або трьома авторами, то їх прізвища та ініціали вказують у тій послідовності, в якій вони наведені у книзі, а перед прізвищем наступного автора ставлять кому.

Наприклад:

 1. Чабанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет (учебно-практическое пособие). – К.: ИМСО МО Украины, НВД «Студцентр», 1997. – 240 с.

При наведенні чотирьох і більше авторів твір описують за заголовком або вказують прізвища й ініціали перших трьох авторів і слова “та ін.”

Наприклад:

 1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. та ін. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998. – 318 с.
^

Посилання на статті з періодичного видання.


Посилаючись на статтю із періодичного видання /газети, журнали тощо/, наводять прізвище та ініціали авторів статті, її назву, потім ставлять знак – дві скісні риски // і через крапку з тире – дату видання /число, місяць/, номер видання /номер випуск, том/ та сторінки використаного матеріалу.

Повністю оформлена курсова робота подається студентом керівникові. За поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на кафедрі, де отримує остаточну оцінку.

Студенти заочної форми навчання висилають в інститут виконану курсову роботу не пізніше, ніж за 20 днів до початку чергової екзаменаційної сесії і захищають її в комісії. Оцінюють курсову роботу за результатом перевірки і захисту.

У випадку необхідності згідно із зауваженням керівника студент повинен до захисту внести в курсову роботу доповнення чи виправлення. В додатку 3 наведений приблизний графік написання та захисту курсової роботи.

^ 4 РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ


Курсову роботу рецензує керівник курсової роботи. У рецензії зазначаються позитивні сторони й недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленню протягом терміну, встановленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно й правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про позитивні моменти й недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки та пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

список літератури


1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підручник.- Житомир: ПП « Рута», 2006. – 527 с.

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: 2000. – 692с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608с.

4. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 1997. – 100с.

5. Грабова Н.М., Домбровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торгівельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2000. – 624с.

6. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навч. посібник/ Під ред. М.В.Кужельного. – К.: А.С.К.., 2000. – 272с.

7.Грабова Н.М., Кривоносов ю.Г. Облік господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2000. – 504с.

8. Завгородній В.П.. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. - 768с

9. Зав городній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 1999. – 848с.

10.Индукаев В. Организация оперативного учета и контроля издержек производства. – М.: Финансы и статистика, 1986 . – 144с.

11. Литвин Ю.А., ОлІйник В.М., Палюх М.С., Семчишин М.В. ОрганІзацІя бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво, 1998. – 326с.

12. Наринский О.С. Организация бухгалтерського учета на промышленных предприятиях. – Л.: ЛФЭИ, 2004. – 224 с.

13. Сопко В., Завгородний В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260с.

14. Оперативній контроль єкономической деятельности предприятия / Б.И.Валуев, Л.П. Горлова и др.- М.: Финансы и статистика, 1991. – 224с.

15. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник /А.М.Кузьмінський, В.В.Сопко, В.П. Завгородний; За ред. А.М. Кузьмінського. –К.: Вища школа, 2003.- 224 с.

16.Теорія бухгалтерського учета / Учебник под редакцией М.А. Кузьмінского – К.: А.С.К., 2000. – 268с.

19. А.Д.Шмигель. Организация бухгалтерского учета: К.: Вища школа, 2008.-308 с.


Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет

^ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


№ залікової книжки 003651


курсова робота

з курсу “Бухгалтерський облік”

на тему:

“Предмет та метод бухгалтерського обліку”


Факультет: Економічний

Спеціальність: “Фінанси”

Курс:

Група:

Студент:

Керівник курсової роботи

______________________

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання


Кременчук 2010

Додаток Б

Перелік тем теоретичної частини курсової роботи

Літера, на яку закінчується прізвище студента

Тема курсової роботи

1

2

А, Б, В

^ Тема 1. Предмет та метод бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку і його найважливіші об’єкти. Класифікація активів, капіталу, зобов’язань підприємств.

Господарські процеси і їх результати як об’єкт бухгалтерського обліку і його основні елементи.


Г, Д, Е

^ Тема 2. Бухгалтерський баланс Структура балансу. Зміни в балансі.


Ж, З, І

Тема 3. Принцип вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку

Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку калькулювання як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку.


К, Л, М

^ Тема 4. Рахунки і подвійний запис

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх побудова. Види рахунків. Взаємозв’язок рахунків з балансом. Подвійний запис на рахунках, його суть і значення. Кореспонденція рахунків – форма взаємозв’язку між рахунками. Бухгалтерські проводки, їх види.

План рахунків бухгалтерського обліку.

Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок. Оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками.


Н, О, П

^ Тема 5. Господарські процеси та відображення їх в обліку

Загальні принципи побудови основних господарських процесів. Побудова бухгалтерського обліку процесу постачання. Побудова обліку процесу реалізації продукції.


Продовження додатку Б


1

2

Р, С, Т

^ Тема 6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Поняття про класифікацію рахунків бухгалтерського обліку та її призначення. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням та структурою.


У, Ф, Х

^ Тема 7. Техніка бухгалтерського обліку

Поняття про документи. Значення, класифікація документів. Реквізити документів. Вимоги, які пред’являються до первинної документації. Бухгалтерська обробка документів. Документооборот та його організація. Зберігання документів.

Облікові реєстри, їх класифікація та призначення.


Ц, Ч, Ш

^ Тема 8. Інвентаризація як вид первинного спостереження та один з елементів методу бухгалтерського обліку

Інвентаризація та її види. Порядок проведення інвентаризації. Порядок оформлення інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.


Щ, Є

^ Тема 9. Форми бухгалтерського обліку

Історія розвитку форм бухгалтерського обліку. Основні форми бухгалтерського обліку, які використовуються на підприємствах.


Ю, Я

^ Тема 10. Фінансова звітність підприємства

Призначення фінансової звітності. Склад фінансової звітності. Порядок складання та строки подання фінансової звітності. Основні принципи, на яких ґрунтується фінансова звітність. Консолідована фінансова звітність.Додаток В

^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача 1

 1. Скласти кореспонденцію рахунків за всіма господарськими операціями за вересень поточного року (зміст операції замінює первинні документи), записавши їх до журналу реєстрації бухгалтерських записів, та підрахувати її підсумок.

 2. Записати господарські операції до журналів відповідно до бухгалтерських записів.

Попередньо в журналах записати залишки на початок місяця. Підрахувати в журналах підсумки у рядках і стовпчиках.

 1. Відкрити синтетичні рахунки в Головній книзі та в них:

а) записати залишки на 1 вересня;

б) перенести в Головну книгу із журналів за вересень підсумки за дебетом та кредитом рахунків;

в) підрахувати залишки за рахунками на кінець місяця.

 1. скласти баланс на 30 вересня на підставі залишків за рахунками Головної книги.

Дані для виконання завдання

І. Залишки за синтетичними рахунками на 1 вересня поточного року:

Примітки: додатково відкрити рахунки 36, 70, 90, 92, по яких не було початкових залишків.

№ з/п

Номер рахунку, субрахунку

Назва рахунку, субрахунку

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

10

Основні засоби

739000
2.

131

Знос основних засобів
110000

3.

201

Матеріали

53000
4.

23

Виробництво

8000
5.

39

Витрати майбутніх періодів

400
6.

26

Готова продукція

4000
7.

28

Товари

11000
8.

30

Каса

70
9.

31

Рахунки в банках

10000
1

2

3

4

5

10.

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками
14000

11.

64

Розрахунки за податками і платежами
5000

12.

65

Розрахунки за страхуванням
3000

13.

66

Розрахунки з оплати праці
15000

14.

372

Розрахунки з підзвітними особами

80
15.

37

Розрахунки з різними дебіторами

3600
16.

79

Фінансові результати
9150

17.

40

Статутний капітал
668000

18.

60

Короткострокові позики банку (під матеріальні запаси)
5000Разом

829150

829150  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconЩодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік”
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” денної та заочної форм навчання для студентів зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання icon"облік та аналіз руху грошових потоків"
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Облік та аналіз руху грошових потоків ” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \" бухгалтерський облік \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи