Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 368.46 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір368.46 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«ФІНАНСИ»

для студентів ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ форм навчання

зА НАПРЯМОМ 6.030508 – «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2012

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 -«Фінанси і кредит»


Укладач к.е.н. доц.. Глухова В. І.

Рецензент д.е.н. проф. С. В. Дідур
^

Кафедра фінанси і кредиту
Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ___ від ____________


Голова методичної ради проф. В. В. КостінЗМІСТ


Вступ

Загальні методичні вказівки………………………………...……….............…...4

1 Основні етапи виконання курсової роботи……………………………...............5

2 Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси»………………………….…17 Список літератури…………………………………………………………........….25

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки………………………….......29

Додаток Б Зразок плану курсової роботи…………………………………………30

Додаток В Приклади оформлення літературних джерел………………………...32

Додаток Г Зразок рецензії на курсову роботу………………………………........33


Вступ

Курсова робота з дисципліни «Фінанси» передбачена навчальним планом для студентів бакалаврського рівня підготовки денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит». Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів.

Мета курсової роботи – закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами у процесі вивчення дисципліни «Фінанси», та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Завдання курсової роботи – проведення на основі використання наукової літератури, законодавчих актів, статистичних матеріалів дослідження суті фінансів та форм їх вияву в різних сферах відповідно до обраної теми, виявлення актуальних проблем та внесення пропозицій щодо їх розв’язання.

Курсова робота, як важлива форма навчального процесу, покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні та практичні матеріали, що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері фінансів суб'єктів господарської діяльності, державних фінансів, міжнародних фінансів, страхового й фінансового ринку.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Фінанси», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання з вибраної теми.

У курсовій роботі студент має показати:

- знання і правильне розуміння закономірностей, що склада­ються у фінансовій сфері;

- уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та зробити обґрунтовані висновки щодо поліпшення фінансових відносин і вдосконалення фінансової системи;

- здатність використовувати здобуті теоретичні знання у про­цесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст вибраної теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії та практики фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, що досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даних питань. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу.

^ 1 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

 • вибір теми;

 • підбір та вивчення літератури;

 • складання попереднього плану;

- консультація з викладачем-керівником й затвердження плану курсової роботи;

 • написання та оформлення тексту курсової роботи;

 • передання завершеної курсової роботи на кафедру фінансів і кредиту для реєстрації та рецензування;

- доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника;

- захист курсової роботи.

^ 1.1 Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми.

Тематика курсових робіт подана в даних методичних вказівках. Студентам надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеної кафедрою фінансів і кредиту. Студент може також запропонувати для курсової роботи свою тему, обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з викладачем – керівником курсової роботи. Кожен студент повинен повідомити старосту групи про обрану ним тему. Староста у списку студентів групи реєструє номер обраної теми і слідкує, щоб одна й та ж тема не повторювалась.

Вибравши тему, студент мас чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів.

Слід мати на увазі, що всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, систему, в якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. Формування питань плану не повинне дублювати назву роботи.

Для складання бібліографії, підбору необхідних книжок і статей слід використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а також огляд змісту економічних журналів та тижневиків, що друкуються в останніх номерах за декілька попередніх років. Дозволяється використовувати необхідні матеріали з Інтернету, але з обов'язковим посиланням на адресу сайта. Список літературних джерел має складати не менше 30 назв.

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансовий ринок», «Актуальні проблеми економіки», «Урядовий кур'єр», «Бізнес» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Державної казначейської служби України.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем – керівником курсової роботи.

Кафедра фінансів і кредиту призначає для кожної групи наукового керівника курсової роботи, який визначає день консультації для затвердження планів курсових робіт.

Кожен студент має бути підготовленим до консультації, тобто ознайомитися із сутністю предмета дослідження, скласти план роботи, а також надати керівникові список літературних джерел, які були опрацьовані при складанні плану.

План — це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження вибраної теми, логічний зв'язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал вибраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план може уточнюватись. Уточнення обов’язково погоджується з науковим керівником.

Зразки планів курсових робіт наведені в Додатку Б. Після погодження плану керівник видає студенту завдання курсової роботи загального зразка. У завданні складається календарний план виконання роботи, який обов'язково погоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової роботи і разом з нею подається до захисту.


^ 1.2 Структура і зміст курсової роботи

Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначається студентом разом з керівником.

Курсову роботу потрібно написати самостійно.

Робота повинна мати чітку й логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина, висновки, список використаних літературних джерел і додатки.

^ У вступі (2–3 сторінки) необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значущість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати предмет і об’єкт, методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи, а також дати коротку характеристику структури роботи.

Дуже важливо розрізняти поняття "об'єкт" і "предмет" дослідження. Як правило, під об'єктом розуміється визначена економічна категорія або проблема, досліджувана у роботі. Предмет дослідження – це більш конкретна характеристика визначених аспектів об'єкта. Предмет дослідження є більш вузьким поняттям, чим об'єкт. Предмет є частиною, елементом об'єкта. Наприклад, об'єктом дослідження є фінансова система України, а предметом дослідження слугує бюджетна система України, що є її складовою ланкою. Або, наприклад, об'єктом дослідження є система фінансового планування діяльності установ охорони здоров'я, а предметом дослідження є сукупність принципів і методів організації фінансового планування діяльності зазначених організацій.

^ Основна частина курсової роботи повинна бути структурована на розділи, які нумеруються арабськими цифрами і поділяються на підрозділи (параграфи, які позначаються, наприклад, 1.1 – перший параграф першого розділу ).

У переважній більшості тем основна частина повинна містити три розділи:

^ 1. Теоретичні аспекти проблеми (відповідно до обраної теми).

2. Аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми (відповідно до обраної теми роботи).

^ 3. Основні шляхи вирішення досліджуваної проблеми (пропозиції автора курсової роботи щодо досягнення її основної мети).

Назви розділів повинні бути узгоджені з темою курсової роботи.

^ В основній частині належить викласти основні теоретичні та методичні положення роботи згідно з планом.

У першому розділі основної частини (теоретичному) курсової роботи розкривається сутність розглянутої економічної категорії (об'єкта дослідження). Необхідно вивчити законодавчо-нормативну базу України, суб'єктів господарювання. В першому розділі розкриваються основні поняття, підходи до трактування основних категорій, розв’язання даної проблеми дослідження. Варто показати власну позицію студента в оцінюванні проблеми і можливості її розв’язання. Необхідно робити посилання на літературні джерела, які використовуються, і точки зору авторів, що цитуються. Теоретичну частину роботи доцільно ілюструвати рисунками, схемами, діаграмами й іншими наочними матеріалами.

Результати дослідження законодавчої бази бажано оформити у вигляді таблиці (наприклад, у формі таблиці 1).

Таблиця 1 Огляд законодавчої регулюючої бази

№ пор.

Повна назва законодавчого (нормативного) акту

Основні питання, що

регламентуються (регулюються)

Після таблиці необхідно навести короткий підсумок щодо проведеного аналізу та висловити своє ставлення до повноти та характеру врегулювання тієї чи іншої проблеми з боку держави.

Обов'язково в курсовій роботі виділяються проблемні та дискусійні аспекти дослідження. Кожен студент у відповідності до своєї теми повинен самостійно обрати 1–2 ключових терміни щодо предмету дослідження та навести їх тлумачення, які містяться в різних джерелах (економічна література, періодичні видання, законодавчі та інші нормативні акти тощо).

Ці дослідження доцільно оформити у вигляді таблиці (приклад її наведено у табл. 2).

Таблиця 2 Узагальнення підходів до трактування категорії ________

Категорія

Визначення

Автор

Джерело


Ці тлумачення необхідно проаналізувати і висловити своє відношення щодо відповідності таких економічній природі відповідних категорій. Точка зору автора курсової роботи повинна бути обґрунтованою.

При написанні аналітичного другого розділу обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення числових даних. У ході дослідження необхідно проаналізувати статистичні дані щодо вибраної теми в цілому по Україні, області, місту, джерелом яких є статистичні щорічники, дані офіційних сайтів, звітні дані по конкретному суб'єкту фінансових відносин (якщо такий досліджується).

Числовий матеріал варто наводити по ходу викладу окремих питань теми, погоджуючи його з відповідними теоретичними положеннями. Цифровий матеріал має бути наданий у вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Усі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела.

Бажано зробити порівняльний аналіз із досліджуваної тематики (якщо це можливо) стосовно зарубіжних країн.

У рекомендаційній частині (третьому розділі) студентам необхідно розглянути основні шляхи розв’язання даної економічної проблеми, показати уміння вибрати й обґрунтувати найбільш ефективний з них. При цьому знайдений шлях варто співвіднести з відповідною практикою і врахувати світовий досвід у даній галузі.

Висновки курсової роботи (2–3 сторінки) повинні випливати з проведеного дослідження і мати зв’язок з його результатами. ^ У висновках курсової роботи підбивають підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і напрями розв’язання проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.

Список використаних літературних джерел у курсовій роботі має складати не менше 30 назв, із яких 8–10 джерел – статті з періодичних видань за останні 2 – 4 роки.

За необхідності до курсової роботи додаються додатки.

До змісту роботи висуваються такі вимоги:

 • системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу;

 • виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і великі фрагменти не сприяють його розумінню;

 • завершеність викладення кожної думки;

 • виключення повторень.

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Текст курсової роботи має бути набраний на комп'ютері або написаний чітким, розбірливим почерком без пропусків та скорочень слів (крім загальновживаних або згідно з правилами скорочення).

На кожну таблицю та інші ілюстрації треба давати посилання на джерело, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками.

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об'єкт і період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах — масштаб.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.


^ 1.3 Обсяги та оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша (А 4) та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку — 20 мм, правого — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Шрифт — 14, Times New Roman, інтервал між рядками — 1,5.

^ Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 30-40 сторінок стандартного формату А4 (без урахування додатків), при цьому: вступ – 2 сторінки, висновки 2-3 сторінки. Основна частина, як правило, поділяється на три розділи, але іноді при виконання тем з теорії фінансів може бути структурована на 3-5 розділів і в їх межах – на параграфи таким чином, щоб обсяг розділу (який не поділяється на параграфи) був не менше 6 сторінок, а обсяг будь-якого з параграфів – не менше 4 сторінок.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульна сторінка вважається першою, номер на ній не ставиться. Зразок титульної сторінки курсової роботи наведений у додатку А.

Зміст роботи викладають на другій сторінці. У ньому послідовно записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, з якої воно починається.

Титульна сторінка, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляються, починаючи зі вступу.

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури також включаються до наскрізної нумерації.

Заголовки розділів та параграфів розміщуються по центру сторінки. При цьому необхідно мати на увазі, що після заголовків крапки не проставляються.

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Кожен додаток повинен мати тематичний заголовок.

Кожен із розділів, а також список літератури починаються з нової сторінки, параграфи в межах розділу не починають писати з нового аркуша. Заголовки розділів, вступ, висновки, список використаних літературних джерел пишуть з великої літери, заголовки параграфів малими.

^ Робота переплітається або має бути зброшурована у наступній послідовності: - титульна сторінка (додаток А),

- завдання роботи,

- зміст,

- вступ,

- розділи та параграфи (якщо є такі),

- висновки,

- список використаних літературних джерел,

- додатки,

- рецензія (додаток Г).

^ Оформлення таблиць, рисунків, цитат

Заголовки таблиць розміщують над ними праворуч, графіків, схем, діаграм під ними. Таблиці та рисунки нумерують окремо. Номер таблиці (графіка) складається з номера розділу (незалежно від наявності параграфів у ньому) та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця другого розділу).

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. У разі перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «—».

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки, які нумерують окремо і поміщають після списку літератури.

Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою, діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунка складається з номера питання та порядкового номера рисунка. Наприклад: Рис. 1.1. (перший рисунок першого питання).

Кожен рисунок розміщується по тексту після першого посилання на нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він належить. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.

При написанні роботи необхідно робити посилання на першоджерела, з

яких використовується матеріал (цитати, числові дані і т. п.). Посилання на пер шоджерела наводяться відразу після відповідної цитати або цифрових даних в квадратних дужках. Наприклад, [10, c.14]. Це означає, що використане 10-е літературне джерело (із загального списку посилань), а с. 14 — це номер сторінки, з якої була використана інформація.

При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове.

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

 • закони України:

 • укази Президента, постанови і декрети Уряду України;

 • статистичні та інші збірники;

 • інструктивні матеріали (у хронологічному порядку);

 • спеціальна економічна література й публікації в періодичних виданнях у алфавітному порядку із зазначенням прізвища та іні­ціалів автора;

 • матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані під час написання роботи.

Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно. Приклади оформлення різних видів літературних джерел наведено в додатку В.

Текст повинен бути старанно перевіреним автором після друку.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання.

У кінці роботи після додатків (якщо додатки відсутні, то після списку літератури) необхідно розмістити форму для рецензії.

^ Рецензування та захист курсових робіт

Курсову роботу рецензує викладач — керівник курсової роботи. У рецензії зазначаються позитивні сторони і недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленні протягом терміну, встановленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

^ Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

^ Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

^ Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

^ 2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ »


 1. Фінансова наука та її розвиток в Україні.

 2. Роль і місце фінансів у економічній системі.

 3. Сучасна світова наукова фінансова думка.

 4. Джерела і структура фінансових ресурсів на макро- і мікрорівні.

 5. Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання.

 6. Фінансове право і ефективність функціонування фінансів.

 7. Фінансова політика України в епоху глобалізації.

 8. Фінансовий аудит і його становлення в Україні.

 9. Податкова політика України на сучасному етапі.

 10. Бюджетна політика економічного зростання.

 11. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та шляхи її реформування.

 12. Дискусійні питання складу і структури фінансової системи України.

 13. Аудит ефективності у державному фінансовому контролі.

 14. Фінансова система однієї із розвинених зарубіжних країн (на вибір).

 15. Структурна перебудова національного господарства України і роль фінансів у її забезпеченні.

 16. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами.

 17. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання.

 18. Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.

 19. Проблеми вдосконалення механізмів прямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

 20. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин.

 21. Роль НБУ та комерційних банків у формуванні фінансових ресурсів України.

 22. Роль органів контрольно-ревізійної служби в збереженні та використанні державних фінансових ресурсів.

 23. Роль місцевих Державних податкових інспекцій в мобілізації доходів бюджету.

 24. Роль місцевих фінансових органів у формуванні та використанні коштів бюджету.

 25. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

 26. Фінансові проблеми органів місцевого самоврядування та шляхи їх розв’язання.

 27. Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки.

 28. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

 29. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

 30. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення.

 31. Фінанси державних підприємств.

 32. Фінанси акціонерних товариств.

 33. Система оподаткування фізичних осіб і тенденції її розвитку в Україні.

 34. Формування і використання прибутку підприємств.

 35. Фінансові проблеми формування та використання основних засобів підприємства.

 36. Фінансові проблеми формування та використання обігових коштів підприємства.

 37. Використання лізингового кредитування на підприємстві.

 38. Вплив цінової політики на фінансові результати підприємства.

 39. Роль державного фінансування в господарській діяльності підприємства.

 40. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни.

 41. Податкові пільги і санкції та їх вплив на економічний і соціальний розвиток України.

 42. Державний борг і його обслуговування в Україні.

 43. Фінансові ресурси громадян та напрями їх використання.

 44. Податкова система України, її становлення і розвиток.

 45. Формування системи оподаткування нерухомого майна в Україні.

 46. Платежі за ресурси як засіб оптимізації природокористування.

 47. Податок на додану вартість: його бюджетне значення та вплив на підприємницьку активність.

 48. Податкова система однієї з розвинених зарубіжних країн (на вибір).

 49. Організація фінансів у некомерційній сфері та шляхи її вдосконалення (у розрізі окремих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, державне управління).

 50. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

 51. Пенсійний фонд, його формування і використання.

 52. Фінансові проблеми медичного страхування.

 53. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.

 54. Фінансові резерви та їх значення в розвитку економіки.

 55. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку.

 56. Податкова служба і шляхи вдосконалення її діяльності.

 57. Платежі та ресурси.

 58. Місцеві податки й збори та їх роль у формуванні місцевих бюджетів.

 59. Податковий кодекс і реформування податкової системи України.

 60. Розвиток податкового потенціалу в умовах трансформації бюджетної системи України.

 61. Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування.

 62. Місцеві бюджети в бюджетній системі України.

 63. Бюджетний контроль.

 64. Удосконалення планування та прогнозування бюджетних видатків.

 65. Оптимізація структури бюджетних видатків у контексті забезпечення економічного зростання.

 66. Формування ефективного механізму фінансування системи державної освіти в Україні.

 67. Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку.

 68. Фінансування видатків бюджету на правоохоронну діяльність в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.

 69. Роль та значення Державного Казначейства в процесі виконання державного бюджету.

 70. Система соціального страхування та забезпечення в Україні: відмінності розвитку та шляху реформування.

 71. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення.

 72. Місцеві фінанси як сегмент місцевого самоврядування.

 73. Бюджетний процес і його організація в умовах удосконалення бюджетних процедур і технологій.

 74. Управління бюджетним дефіцитом у країнах з перехідною економікою.

 75. Проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні.

 76. Бюджетне планування у системі бюджетного менеджменту.

 77. Бюджетний контроль у системі бюджетного менеджменту.

 78. Амортизаційна політика та її реформування в Україні.

 79. Бюджетне фінансування соціально-економічної інфраструктури регіону.

 80. Фінансове забезпечення місцевого господарства територіальних громад.

 81. Фінансовий аспект реформування охорони здоров’я в Україні.

 82. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю.

 83. Державні доходи та перспективи їх розвитку в сучасній Україні.

 84. Фінансові ризики та методи їх зниження.

 85. Проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів України.

 86. Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання в умовах ринкових відносин.

 87. Аудит ефективності використання бюджетних коштів.

 88. Пенсійні реформи в країнах з перехідною економікою.

 89. Особисте страхування і його розвиток в Україні.

 90. Страхування життя: стан, проблеми та перспективи розвитку.

 91. Розвиток банківського страхування в Україні: проблеми та перспективи.

 92. Майнове страхування в умовах ринку.

 93. Стабілізаційні фінансові фонди: український та світовий досвід.

 94. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва.

 95. Платіжний баланс України та його структура.

 96. Боргова політика України в період трансформації фінансової системи.

 97. Державні запозичення та фінансова безпека української держави.

 98. Зовнішній державний борг в країнах з перехідною економікою.

 99. Біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів в Україні.

 100. Бюджетне регулювання в системі міжбюджетних відносин.

 101. Проблеми бюджетного регулювання та шляхи їх розв’язання.

 102. Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх удосконалення.

 103. Фіскальні дисбаланси і методи фінансового вирівнювання.

 104. Фінансування інноваційних проектів.

 105. Сучасні теорії бюджетного дефіциту та методи збалансування бюджетів.

 106. Фінансове забезпечення розвитку науки та освіти.

 107. Видатки місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації.

 108. Розвиток ринку цінних паперів в Україні.

 109. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів на регіональному рівні.

 110. Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні.

 111. Фінансові проблеми комунальних підприємств та шляхи їх вирішення.

 112. Удосконалення фінансового механізму підприємства.

 113. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві.

 114. Управління бюджетним дефіцитом у розвинених країнах.

 115. Прибуток підприємства: сутність, види, механізм формування.

 116. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання: теоретичні проблеми їх сутнісного визначення та ефективного використання.

 117. Фінансова політика корпорації.

 118. Становлення та розвиток місцевих фінансів України.

 119. Проблеми формування та використання доходів домогосподарств.

 120. Фонди цільового призначення та їх роль в умовах ринкових відносин.

 121. Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів.

 122. Боргові цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів.

 123. Проблеми та перспективи розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні.

 124. Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

 125. Медичне страхування та страхова медицина: необхідність запровадження та фінансові аспекти організації.

 126. Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні.

 127. Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави.

 128. Роль Державного казначейства в бюджетному процесі.

 129. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

 130. Фінансова діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів.

 131. Розробка фінансової стратегії підприємства.

 132. Формування фінансових ресурсів бюджетних установ і ефективність використання.

 133. Світовий фінансовий ринок та його розвиток.

 134. Роль комерційних банків у формуванні інвестиційних ресурсів України.

 135. Вивіз капіталу та міжнародні інвестиції.

 136. Розвиток і регулювання ринку фінансових послуг.

 137. Застосування програмно-цільового методу формування та виконання бюджетів.

 138. Пенсійні реформи в країнах Східної та Центральної Європи.

 139. Бюджетні інвестиції в Україні: стан, проблеми, перспективи.

 140. Капітальні видатки Державного та місцевих бюджетів.

 141. Фінансова безпека держави.

 142. Фінансування видатків бюджету на охорону природи.

 143. Формування екологічного фонду та напрями використання його коштів.

 144. Бюджет розвитку і пріоритети бюджетних інвестицій.

 145. Зарубіжний досвід бюджетного регулювання.

 146. Розвиток і вдосконалення міжбюджетних трансфертів в Україні.

 147. Місце і роль бюджету у фінансовому механізмі держави.

 148. Валютно-курсова політика на сучасному етапі розвитку України.

 149. Валютний ринок як складова фінансового ринку України.

 150. Становлення і тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні.

 151. Управління формуванням неподаткових доходів бюджету.

 152. Фінансовий лізинг як форма нагромадження капіталу.

 153. Фінансове забезпечення розвитку міста, села (на конкретному прикладі).

 154. Фінансове планування на промислових підприємствах України.

 155. Кошторисне планування та шляхи його вдосконалення.

 156. Роль небанківських кредитних установ у розвитку фінансового ринку України.

 157. Міжбюджетні трансферти в зарубіжних країнах.

 158. Міжнародні позики як джерело фінансових ресурсів та ефективність їх використання в Україні.

 159. Митна політика в Україні.

 160. Фінанси населення як сфера фінансової системи.

 161. Фінансування системи освіти як основа розвитку людського капіталу.

 162. Формування фінансових ресурсів в системі освіти (вищої, професійно-технічної, середньої) та оптимізація їх використання.

 163. Фінансове забезпечення охорони здоров'я в умовах трансформаційної економічної системи.

 164. Оцінка ефективності витрачання бюджетних коштів у пріоритетних галузях економіки.

 165. Ринок фінансових послуг в Україні.

 166. Фінансові аспекти функціонування спеціальних економічних зон.

 167. Міжнародний фінансовий ринок: закономірності та тенденції розвитку.

 168. Місце та роль соціального страхування у фінансовому механізмі соціального захисту населення.

 169. Фінансові аспекти пенсійної реформи в Україні.

 170. Бюджетний дефіцит в Україні та управління ним.

 171. Митна служба та її роль у мобілізації доходів бюджету.

 172. Видатки бюджету на соціальний захист населення.

 173. Державні цільові фонди як складова державних фінансів.

 174. Ухилення від оподаткування в Україні та його вплив на формування доходної бази бюджету.

 175. Державний борг і його обслуговування в Україні.

 176. Фінансові проблеми грального бізнесу.

 177. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та його розвиток в Україні.

 178. Інвестиційна політика страховика.

 179. Податкова реформа в Україні: шляхи оптимізації і спрощення оподаткування бізнесу.

 180. Бюджетна політика ЄС.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України / Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254/96 – ВР.

 2. Бюджетний кодекс України // Ухвалений Верховною Радою України 08.07.2010 р.

 3. Закон “Про Державний бюджет України” на відповідний рік.

 4. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991. № 1251 – ХІІ

 5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997. № 280/97 – ВР.

 6. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999. № 679 – ХІV.

 7. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006. № 3480 – ІV.

 8. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу. Монографія. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

 9. Андрущенко В. Л., Данілов О. Д. Податкові системи зарубіжних країн. – К.: Комп’ютерпрес, 2004. – 320 с.

 10. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка: передмова та наук. редагування В. М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 653 с.

 11. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний унерситет ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 432с.

 12. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

 13. Василик О. Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2003. – 606 с.

 14. Габбард Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка: Підручник:Пер. з англ. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 889с.

 15. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / Науково-дослідний фінансовий ін-т. — К. : НДФІ, 2007. — 299с.

 16. Карлін М. І. Державні фінанси України: навчальний посібник. — К. : Знання, 2008. — 349с.

 17. Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав: навч. посібник. — К. : Знання, 2007. — 589с.

 18. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 245 с.

 19. Міжнародні фінанси: Підручник / Ред. О. І. Рогач. – К.: Либідь, 2003.–784 с.

 20. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

 21. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 3 – тє вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.

 22. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 458 с.

 23. Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін.; За ред. В. М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 467 с.

 24. П'ятаченко Г. О., Кухарець Л. В. Становлення та розвиток фінансів України. 1917-2003 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К. : НДФІ, 2005. — 784с.

 25. П’ятницька – Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К., – 2003. – 219 с.

 26. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 311 с.

 27. Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О., Балакін Р. А., Зятковський В. І. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України / А. М. Соколовська (заг.ред.). — К. : НДФІ, 2006. — 320с.

 28. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава – податки – бізнес: (зі світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

 29. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

 30. Теорія фінансів: Навчальний посібник/ За заг. ред О. Д. Василика. – К..: Центр навчальної літератури, 2005. – 415 с.

 31. Федосов В. М Теорія фінансів: підручник. – ЦУЛ, 2010 – 450 с.

 32. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 350 с.

 33. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. / За ред. В. І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

34. Фінанси: Підручник / За ред С. І. Юрія, В. М. Федосова. – Л.: Знання, 2008. – 611 с.

35. Юрій С. І, Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2006. – 818 с.


Ресурси мережі Internet

 1. http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України.

 2. http://www.strani.ru/ – сайт про міста та країни світу.

 3. http://www.kmu.gov.ua/control/ – сайт Кабінету Міністрів України

 4. http://www.minfin.gov.ua/ – сайт Міністерства фінансів України

 5. http://www.ukrstat.gov.ua/ – сайт Державного комітету статистики України

 6. http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index – сайт Міністерства соціальної політики України

 7. http://www.mfa.gov.ua/ – сайт Міністерства закордонних справ України

 8. http://www.mon.gov.ua/ – сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 9. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – сайт Головного контрольно-ревізійного управління України

 10. http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index – сайт Пенсійного фонду України

 11. . http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index – сайт Рахункової палати України

 12. http://www.ssmsc.gov.ua – сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 13. http://www.bank.gov.ua/ – сайт Національного банку України

 14. http://www.nbuv.gov.ua/ – сайт національної бібліотеки ім.. В. І. ВернадськогоДодаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського


Кафедра фінансів і кредиту


^ КУРСОВА РОБОТА


з навчальної дисципліни “ФІНАНСИ”


Тема:_________________________________________________________

____________________________________________________________ВИКОНАВ:

студент_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

курс_______, спеціальність_____________________

група___________

форма навчання______________________________


особистий підпис студента_____________

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

________________________________________________________________________________________

____________________________________________
^ РЕЄСТРАЦІЯ РОБОТИ

номер__________ дата___________

КРЕМЕНЧУК 2012

Додаток Б

Зразок плану курсової роботи


ПЛАН

курсової роботи з дисципліни «Фінанси»

студента _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

група ______________

форма навчання__________________


№ теми курсової роботи ________

Дата затвердження плану______________

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, учене звання)________________(підпис)

__________________________________________________________________


^ СУТНІСТЬ ТА ОБЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСІВ

Зміст

ВСТУП

1. Призначення та об’єктивна необхідність фінансів.

2. Сутність та ознаки фінансів.

3. Відмінності між фінансами та іншими економічними категоріями.

4. Функції фінансів.

5. Сучасні концепції сутності та функцій фінансів.

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Продовження додатка Б

ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Зміст

ВСТУП

 1. ^ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

1.1 Сутність та розвиток форм фінансування соціальної сфери в Україні.

1.2 Необхідність і роль бюджетного фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства.

1.3 Місце та тенденції розвитку фінансування дошкільного виховання дітей у видатках на освіту.

^ 2. ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

2.1. Основи кошторисного фінансування дошкільного виховання дітей.

2.2. Особливості планування видатків на фінансування дошкільного виховання дітей у місцевому бюджеті.

2.3. Характеристика та аналіз фінансування дитячого дошкільного закладу.

^ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ.

3.1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів закладами дошкільного виховання дітей.

3.2. Альтернативні шляхи та джерела фінансування дошкільної освіти.

3.3 Шляхи вдосконалення фінансування дошкільного виховання дітей в Україні на основі зарубіжного досвіду

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Додаток В

Приклади оформлення літературних джерел

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

1

2

Монографії одного і більше авторів

1. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – К.: НВП «АВТ», 2004. – 424 с.

Словники

Російсько-український та україно-російський словник фінансової термінології / За загальною ред. М.В. Афанасьєва, Н.М.Вітренко, А.П. Ярещенка. – Х.: Прапор, 1997. – 400 с.

Законодавча і нормативна база, стандарти

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р. № 2542-III // Голос України. 2001. - № 129. – С.5-12.


Навчальні посібники

Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. / За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

Підручники

Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 311 с.


Статті із журналів і збірників наукових праць

1. Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 3–10.

2. Тютюнник Ю.М., Кочетова Т.О. Оцінка фінансової стійкості суб’єкта малого підприємництва. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровський національний університет: ДНУ, 2004. Випуск 189:Том II. – С.333-340.

Перекладні видання

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім. /Передмова і наук. редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

Інформація з Інтернету

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.Додаток Г

Зразок рецензії на курсову роботу

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу студента_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

На тему_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

план роботи затверджено:___________________

(дата)
пор

Критерії оцінювання курсової роботи

Бали, що знімаються за порушен-ня вимог

Бали, що знімають-ся з даної роботи

1

Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 20 с.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

0,5-1,0
2

Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи

0,1
3

Вступ не відповідає вимогам:

(відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)

0,2
4

У курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

0,2-0,8
5

Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

0,5-1,0
6

Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

0,5-1,5
7

Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена і не поставлена проблема з даної теми, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

0,5-1,5
8

Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки з усіх висвітлених питань, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

0,2
9

С
Продовження додатка Г
писок літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)

0,2
Продовження додатка Г

^ Роботу перевірив

(ПІП наукового керівника, посада, науковий ступінь, учене звання)

Допуск до захисту

Допуск до захисту*

Допуск до захисту *

Усього знімається балів за результатами рецензування
так

ні

За умови належного доопрацюван-ня
Підпис наукового керівника, дата
* Робота допускається до захисту за умови належного доопрацювання, якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, менша за 6,5, але більша за 2. Якщо дорівнює 6,5, то робота не допускається до захисту і повертається студенту для перероблення.


Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» ( у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к. е. н., доц. В. І. Глухова


Відповідальний за випуск доц. кафедри «Фінанси і кредит» Л. М. Хоменко


Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39614

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Аудит 11» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи