Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "гроші та кредит" для студентів заочної форми навчання з напряму
Скачати 174.32 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "гроші та кредит" для студентів заочної форми навчання з напряму
Дата26.09.2012
Розмір174.32 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГРОШІ ТА КРЕДИТ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З НАПРЯМУ

6.030601 – “МЕНЕДЖМЕНТ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ),


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Гроші та кредит” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 6.030601 – “Менеджмент” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: доцент, к.е.н. Т. В. Семко,

старший викладач М.В. Руденко
^

Рецензент: к.е.н., доц. В.І. Глухова

Кафедра “Фінанси і кредит”
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського


Протокол № _______ від ___________ 200__ р.


Заст. голови методичної ради С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт .

 2. Варіанти контрольних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Теоретична частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Практична частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Теоретична база щодо виконання практичного завдання. . . . . . . .

3. Питання до іспиту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток А


4

5

7

7

9

13

16

19

21ВСТУП


Методичні вказівки розроблені на основі робочої навчальної програми з дисципліни “Гроші та кредит”, яка затверджена методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського. Відповідно до навчального плану студенти спеціальностей “Облік і аудит”, “Економіка підприємства” та “Маркетинг” вивчають дисципліну на 2 курсі впродовж 3 семестру.

Мета:

 • формування наукового розуміння сучасної системи грошово-кредитних відносин, об’єктивних законів, принципів, методів та форм її розвитку і регулювання;

 • набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово-кредитної системи.

Предмет: система грошово-кредитних відносин у суспільстві та закономірності їх розвитку.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Гроші та кредит” є:

 • засвоєння студентами сутності таких економічних категорій і понять, як гроші, кредит, грошовий оборот, грошовий ринок, грошова, валютна, банківська система, валютні відносини;

 • формування теоретичної та методичної бази, необхідної для практичного використання інструментів грошово-кредитної політики держави;

 • набуття навичок щодо оцінки та аналізу економічних категорій “гроші” та “кредит” в сучасних умовах розвитку національної економіки.

Місце у структурно-логічній схемі:

предмет “Гроші та кредит” вивчається після засвоєння студентами дисциплін: “Основи економічної теорії”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Студенти спеціальностей “Менеджмент організацій” та “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” вивчають дисципліну “Гроші та кредит” впродовж одного семестру. Тематичний план курсу наведено у таблиці 1.


Таблиця 1
^

Тематичний план


Індивідуаль-не завдання

Форма контролю

Тема 1 Сутність грошей та їх функції. Теорії грошей.

Тема 2 Грошовий оборот та грошові потоки

Тема 3 Фінансовий ринок

Тема 4 Грошова система

Тема 5 Інфляція та грошові реформи

Тема 6 Ринок цінних паперів

Тема 7 Сутність кредиту та кредитний механізм

Тема 8 Кредитна система

Тема 9 Центральний банк та його роль в економіці

Тема 10 Комерційні банки як основна ланка кредитної системи

Тема 11 Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

Тема 12 Гроші та кредит у системі міжнародних відносин

контрольна робота

іспит


Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина (див п.2.1) розроблена у відповідності до освітньо-професійної програми для підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0501 “Економіка та підприємництво”, включає 30 питань з 12 тем, що складають зміст дисципліни “Гроші та кредит”.

Варіант контрольної роботи студент обирає за двома останніми цифрами № своєї залікової книжки, згідно із темами контрольних робіт, наведених у теоретичній частині. Якщо останнє число більше наведених варіантів (> 30), то студент повинен відняти 30, 60 або 90 з останніх двох цифр залікової книжки (наприклад: № 20758, 58 – 30 = 28 – варіант контрольної роботи).

Вибір варіанту практичної частини здійснюється за аналогічною схемою.

Контрольна робота повинна бути виконана на листах формату А4 комп’ютерний набір, шрифт Times New Roman, розміром 14 пунктів через 1,5 міжрядкових інтервали або в учнівському зошиті. Обсяг контрольної роботи – 12-18 аркушів.
^

Зразок оформлення титульного аркуша подано у додатку А.


На першій сторінці контрольної роботи формулюють мету контрольної роботи, складають план (простий або складний) та формують список літератури (не менше 5 найменувань).

Контрольну роботу бажано виконувати українською мовою.

Виконана контрольна робота здається на кафедру не пізніше ніж за тиждень до початку сесії.

Після перевірки контрольна робота з рецензією викладача повертається студенту. У разі позитивної рецензії – студент захищає контрольну роботу і отримує допуск до екзамену. Якщо рецензія негативна, то контрольну роботу необхідно доопрацювати і повторно здати на перевірку.


^ 3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

3.1 Теоретична частина


Варіант 01. Тема: Поява грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Функції грошей

Варіант 02. Тема: Кількісна теорія грошей, її еволюція.

Варіант 03. Тема: Сучасний монетаризм. Монетариське трактування ролі держави у регулюванні економіки

Варіант 04. Тема: Характеристика грошового обороту як процесу руху грошей.

Варіант 05. Тема: Сутність грошового ринку, його інституційна модель. Попит та пропозиція грошей.

Варіант 06. Тема: Основні типи грошових систем, їх еволюція та характеристика.

Варіант 07. Тема: Інфляція – суть, форми вияву, типи, причини та наслідки.

Варіант 08. Тема: Грошові реформи – поняття, цілі, види. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

Варіант 09. Тема: Характеристика ринку цінних паперів як особливої складової грошового ринку. Його структура.

Варіант 10. Тема: Фондова біржа та її роль у ринковій економіці.

Варіант 11. Тема: Роль кредиту в соціально-економічному просторі. Основні функції кредиту.

Варіант 12. Тема: Характеристика форм та видів кредиту.

Варіант 13. Тема: Банківський кредит як головний вид кредиту в ринковій економіці.

Варіант 14. Тема: Суть та види проценту. Фактори, що впливають на диференціацію відсоткової ставки.

Варіант 15. Тема: Поняття кредитної системи, принципи її побудови та основні етапи розвитку.

Варіант 16. Тема: Становлення та розвиток банківської системи України, функції банківської системи.

Варіант 17. Тема: Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі, її типи та цілі.

Варіант 18. Тема: Основні інструменти реалізації грошово-кредитної політики Центрального банку.

Варіант 19. Тема: Національний банк України: його функції, особливості створення, діяльність та перспективи.

Варіант 20. Тема: Банки другого рівня – види, правові основи організації класифікація.

Варіант 21. Тема: Загальна характеристика банківських операцій. Традиційні та нетрадиційні банківські операції.

Варіант 22. Тема: Капітал банку, характеристика його складових.

Варіант 23. Тема: Роль парабанківської системи в ринковій економіці та характеристика її складових.

Варіант 24. Тема: Передумови становлення і розвитку кредитно-фінансових інститутів, основні напрями їх діяльності.

Варіант 25. Тема: Валюта як засіб інтернаціоналізації економіки.

Варіант 26. Тема: Суть і види валютних відносин.

Варіант 27. Тема: Поняття валютної системи. Розвиток валютної системи України.

Варіант 28. Тема: Поняття валютного регулювання та його необхідність у сучасних умовах.

Варіант 29. Тема: Валютний ринок – поняття, функції, види операцій.

Варіант 30. Тема: Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх співпраця з Україною.

^ 2.2. Практична частина


Завдання 1

Назвіть функції, в яких виступають гроші, під час використання їх з наступною метою:

Варіант 00 – 10


 1. Отримання заробітної плати.

 2. Оплата за користування електроенергією.

 3. Заощадження грошей на відпочинок.

 4. Купівля ліків.

 5. Встановлення ціни товару.

 6. Оплата за експорт.^

Варіант 11 – 20


 1. Отримання грошей згідно з актом виконаних робіт.

 2. Оплата за послуги міськгазу.

 3. Заощадження грошей на купівлю автомобіля.

 4. Купівля продуктів харчування на ринку.

 5. Визначення макроекономічних показників.

 6. Оплата імпорту.^

Варіант 21 – 30


 1. Оплата за послуги водоканалу.

 2. Погашення банківської позички.

 3. Заощадження грошей на отримання освіти.

 4. Купівля продуктів у магазині.

 5. Визначення мікроекономічних показників.

 6. Отримання зовнішньої позики.

Завдання 2

Точка економічної рівноваги на грошовому ринку задана координатами:

Варіант 00 – 10 А (4 млрд грн; 6 %)
^

Варіант 11 – 20 А (5 млрд грн; 4 %)

Варіант 21 – 30 А (2 млрд грн; 5 %)


Побудуйте графічну модель грошового ринку.

Завдання 3

Таблиця 3

Варіант


Обсяг грошового обігу (ГО)

Рівень товарних цін (Р)

Обсяг товарів та послуг (Q)

00 – 10

80 млрд грн

2,5

Q - ?

11 – 20

50 млрд грн

5

Q - ?

21 - 30

6 млрд грн

12

Q - ?


Завдання 4

Таблиця 4

Варіант


Обсяг товарів та послуг Q

Рівень товарних цін

Рготівкивкладів до запи-тання

 строко-вих вкладів

 коштів за трасто-вими опера-ціями

Швид-кість обігу гро-шей

V

00 – 10

2 млрд грн

5

25 % від ВВП

10 % від ВВП

14 % від ВВП

1 % від ВВП

V - ?

11 – 20

4 млрд грн

2

23 % від ВВП

14 % від ВВП

8 % від ВВП

5% від ВВП

V - ?

21 - 30

1,5 млрд грн

2

12 % від ВВП

9 % від ВВП

7 % від ВВП

2 % від ВВП

V - ?


^ Завдання 5 (варіант 00 – 10)


Банк “Аваль” надав кредит підприємству на термін 3,5 року. Очікуваний рівень інфляції – 30 % за рік.

Визначити індекс інфляції.


^ Завдання 5 (варіант 11 – 20)


“Приватбанк” надав кредит підприємству строком на 2,5 року. Рівень інфляції дорівнює 20 % за рік. Визначити індекс інфляції.


^ Завдання 5 (варіант 21 – 30)

Банк “Надра” надав кредит підприємству строком на рік. Рівень інфляції – 2 % за місяць. Визначити індекс інфляції за рік.

Завдання 6


Таблиця 5

Варіант

Номінальна вартість векселя (тис. грн)

Термін погашення векселя

Дата обліку векселя банком

Облікова ставка (%)

, отримана власником векселя

00-10

50

15.06.04

05.05.04

20 %

 - ?

11-20

200

30.11.04

01.09.04

25 %

 - ?

21-30

100

23.12.04

03.10.04

30 %

 - ?^

Завдання 7 (варіант 00-10)Підприємству потрібен кредит 80 тис. грн на термін три місяці. Надійність векселів запропонованих в якості забезпечення – 70 %. Номінальна вартість векселів 90 тис. грн. Чи погодиться банк надати кредит підприємству?


^ Завдання 7 (варіант 11-20)

Фірмі негайно потрібно 50 тис. грн на строк два місяці. Як забезпечення кредиту вона пропонує векселі, надійність яких 60 %, а номінальна вартість 100 тис. грн. Чи надасть банк фірмі кредит за даних умов?


^ Завдання 7 (варіант 21-30)

Підприємству потрібен кредит у розмірі 100 тис. грн строком на рік. Як забезпечення банку підприємство пропонує векселі номінальна вартість яких 120 тис. грн, а надійність 90 %. Чи відбудеться угода на даних умовах?


^ 2.3. Теоретична база щодо виконання практичного завдання 1. Рівняння обміну або формула І. Фішера

МV = PQ, (1)

де М – маса грошей, що обслуговує грошовий обіг;

V – швидкість обігу грошей;

Р – рівень товарних цін;

Q – фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізується.


РQ = ВВП, (2)


де ВВП – валовий внутрішній продукт.

МV = ГО, (3)

де ГО – обсяг грошового обігу, що обслуговує реалізацію ВВП. 1. Обсяг грошової маси розраховується за допомогою грошових агрегатів.

Грошові агрегати – це показники грошової маси, які відрізняються один від одного мірою ліквідності.


В Україні використовують чотири грошових агрегати:

М0 – готівка;

М1 = М0 + депозити до запитання;

М2 = М1 + строкові депозити;

М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями. 1. При розрахунках, пов’язаних з коригуванням вартості грошових коштів у часі з урахуванням інфляції, застосовують наступні поняття:


а) номінальна сума грошових коштів S – являє собою оцінку її величини без урахування зміни купівельної спроможності грошей;

б) реальна сума грошових коштів Sа - являє собою оцінку її величини з урахуванням зміни купівельної спроможності грошей у зв’язку з інфляцією.

Різниця між цими сумами позначена через  S:

 S = Sа – S, (4)

Відношення  S/ S, яке виражається у %, називають рівнем інфляції :

 =  S/ S, (5)


Величину, яка показує, в скільки разів Sа більша за S (тобто у скільки разів у середньому зросли ціни), називають індексом інфляції І:


І = 1 + , (6)

Якщо  - річний рівень інфляції, це означає, що через рік Sа буде більша від S в (1 + ) разів. Через “n” років Sаn зросте відносно S у (1 + )n разів:


І = (1 + )n , (7)


Якщо  - річний темп інфляції, а період “n” не ціле число років (n = nа + nв, де nа – ціла частина року; nв – не ціла частина року – місяці, що залишилися) індекс інфляції розраховують за формулою:


І = (1 + )nа · (1 + nв · ) (8)


4. Вексель – це письмове зобов’язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати відповідної суми (визначеної у векселі) від особи, яка емітувала вексель (або акцептувала його) у відповідний строк.


Кредит під облік векселів (обліковий кредит) – це короткостроковий кредит, який банк надає пред’явнику векселя шляхом його обліку (скупки) до настання строку погашення векселя (оплати), сплачуючи пред’явнику номінальну вартість векселя за вирахуванням дисконту.


Дисконт – це різниця між сумою, яку банк сплатив, купивши вексель, і сумою, яку він отримає за цим векселем у строк платежу (погашення).


Розрахунок суми дисконту здійснюється за формулою:


С = К · Т · П / 365 · 100, (9)


де К – номінальна вартість векселя;

Т – строк у днях (від дня обліку до дня платежу);

П – облікова ставка.


^ 3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Походження грошей. Властивості грошей.

 2. Роль держави у творенні грошей.

 3. Форми грошей. Еволюція та характеристика сучасних засобів платежу.

 4. Функції грошей.

 5. Роль грошей у розвитку економіки.

 6. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

 7. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

 8. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

 9. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії.

 10. Поняття грошового обороту. Модель грошового обороту.

 11. Грошові потоки та їх характеристика.

 12. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів.

 13. Маса грошей. Грошові агрегати.

 14. Швидкість обігу грошей.

 15. Закон грошового обігу.

 16. Сутність грошового ринку.

 17. Інституційна модель грошового ринку.

 18. Структура грошового ринку.

 19. Попит на гроші.

 20. Пропозиція грошей.

 21. Сутність, структура та елементи грошової системи.

 22. Типи грошових систем та їх еволюція.

 23. Національна грошова система України.

 24. Державне регулювання грошового обороту.

 25. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції.

 26. Причини інфляції.

 27. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

 28. Державне регулювання інфляції.

 29. Сутність та види грошових реформ.

 30. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

 31. Ринок цінних паперів як складова грошового ринку. Види цінних паперів та їх характеристика.

 32. Структура ринку цінних паперів. Первинний та вторинний ринки цінних паперів.

 33. Особливості фондового ринку, його суб’єкти. Інструменти фондового ринку.

 34. Необхідність та сутність кредиту. Види кредитних відносин.

 35. Основні функції кредиту.

 36. Теорії кредиту.

 37. Позичковий відсоток. Фактори впливу на розмір відсоткової ставки.

 38. Класифікація кредиту.

 39. Взаємозв’язок та характеристика основних форм та видів кредиту.

 40. Комерційний кредит. Призначення та сфера його функціонування.

 41. Міжгосподарський кредит, його види.

 42. Види кредиту: державний, міжнародний та їх характеристика.

 43. Банківський кредит. Класифікація банківських кредитів.

 44. Поняття кредитної системи. Їх суть і структура.

 45. Банківська система, її побудова. Основні функції банківської системи.

 46. НБУ – орган державного грошово-кредитного регулювання економіки. Функції Центрального банку.

 47. Грошово-кредитна політика, основні типи та цілі грошово-кредитної політики НБУ.

 48. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики.

 49. Суть та призначення комерційних банків. Класифікація комерційних банків.

 50. Пасивні банківські операції.

 51. Активні операції комерційних банків.

 52. Характеристика небанківських фінансово-кредитних установ (НФКУ).

 53. Поняття та види валют. Конвертованість валют.

 54. Сутність валютних відносин.

 55. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку.

 56. Валютний курс.

 57. Валютне регулювання та валютна політика.

 58. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання.

 59. Валютні системи.

 60. Особливості формування валютної системи України.
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИНормативна

Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999р.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.

Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р.

Указ Президента України “Про грошову реформу в Україні” // Вісник НБУ. – 1996. - № 5.

Інструкція № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затв.постановою Правління НБУ від 14.04.98 № 141.

Про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій: Положення НБУ: Затв. постановою Правління НБУ від 06.05.98 № 181.

Основна


Гроші та кредит: Підручник. /М.І. Савлук, А.М Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: КНЕУ, 2002.

Гроші та кредит / За ред.Б.С. Івасіва. – К., 1999.

Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Основи. – 2001.

Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник. – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.

Луців Б.Л. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навчальний посібник. - Тернопіль, 2004.

Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Т.В. Семко, М.В. Руденко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158с.

Васюренко О.В. Банківські операції. Навчальний посібник – К.: Знання,. 2004. – 324 с.

Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська та ін. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

Додаткова


Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. Навчальний посібник. - К.: Основи, 1997.

Алексєєв І.В та ін. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 168 с.

Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

16. Александрова М., Маслова С. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання – К.: ЦУЛ, 2002 – 336 с.

17. Доллан Э.Дж., Кємпбэлл К.Л. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М.; Л., 1991.

 1. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998.

 2. Банківська справа: Навчальний посібник/ за ред. Р. Тиркала - Тернопіль: Карт-бланс, 2001. – 314с.

 3. Иванов В.М. Деньги и кредит: К.: МАУП, 2003. – 288 с.

 4. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – К.: Тов. “Знання” КОО, 1998.

 5. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник.- К.: “Знання”, 2000. – 215с.Періодика


Журнали: “Фінанси України”, “Банківська справа”, “Економіка України”, “Економіка, фівнанси, право”, “Економіка та держава”, Вісник НБУ.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського


^

Контрольна робота


з навчальної дисципліни “Гроші та кредит”

Тема:


Виконав студент

групи _______________________

залікова книжка № ____________
^
Прізвище, ім’я, по батькові

__________________________________

Перевірив викладач

Прізвище, ім’я, по батькові

______________________________


Кременчук 2009


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Гроші та кредит” для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030601 – “Менеджмент” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: доцент, к.е.н. Т. В. Семко,

старший викладач М.В. Руденко


Відповідальний за випуск В.І. Глухова


Підп. до др.________________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______. Наклад _________ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39314, м. Кременчук, вул.. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"гроші та кредит\" для студентів заочної форми навчання з напряму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи